Volgers

PUTIN

dinsdag 14 februari 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 14 feb 20178 Ahau, 3 Zac, 13 Caban
Selamat Jalwa! We betreden een ander onderdeel van onze gezamenlijke reis. De duistere cabal voelt zich, zoals aangegeven in ons vorige bericht, veilig, aangezien haar talloze exit-overeenkomsten haar een soort tijdelijke veiligheid leken te verschaffen. In feite is het onze intentie om deze overeenkomsten aan de kant te zetten nadat we de eerste stappen hebben gezet in de complexe distributie-operatie. Wanneer dit is gebeurd, is het volgende onderdeel het inbrengen van de Nieuwe Republiek. Deze handeling is bedoeld om de Federale Reserve te elimineren en een einde te maken aan de VS Inc. Deze operatie kan eindelijk een einde maken aan dit huidige Congres en de weg vrijmaken naar het formeel uitroepen van het NESARA-bestuur. Het is dit bestuur dat een nieuwe vreedzame realiteit kan laten manifesteren en dat de basis kan leggen voor een formele aankondiging van disclosure. Het kan tevens een realiteit, gevuld met een nimmer eindigende welvaart en jullie persoonlijke soevereiniteit, tot stand brengen. Het is dit rijk waarin alle verbazingwekkende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Tezamen, met jullie, kijken we uit naar het creëren van een heleboel nieuwe positieve realiteiten.
Dit alles beweegt zich langzamerhand naar een zeer succesvolle voleinding. De problemen die we tegen zijn gekomen waren het directe resultaat van de vele transities die deze bijzondere bol doormaakt. We hebben eveneens de extreme voorzichtigheid gezien van degenen die aan de macht zijn. Nadat deze moeilijke situatie eenmaal is opgelost, kunnen we terugkeren naar een makkelijkere en snellere manier van handelen. Tot dan kunnen jullie een ongelijkmatige vooruitgang verwachten. Vele elementen komen tezamen om iedereen te helpen een nieuwe tijd van vooruitgang en standvastigheid te laten smeden. Hierop wordt toegezien, aangezien degenen die aan de macht zijn overeenkomsten hebben gesloten die op korte termijn dienen te worden rechtgezet. Wanneer dit gebeurt valt er een grote hoeveelheid arrestaties en speciale procedures te verwachten om de cabal  van deze nieuwe realiteiten te isoleren. Tot die tijd mag de cabal denken dat ze de storm op de één of andere manier heeft doorstaan. In feite zullen ze heel binnenkort echt opkijken. Het is nodig om een nieuw rijk te smeden, vrij van de hindernissen die  door de achterbaksheid van de cabal en haar vele trawanten werden gecreëerd. Verandering is ophanden.
In de laatste paar decennia begon de macht van de cabal langzaam te tanen. Het duister en haar vele handlangers lijken te zijn als voorheen. Toch hebben oneindig subtiele veranderingen het landschap gewijzigd. De Anunnaki, die zagen wat het Anchara continuüm had gedaan, wensten plotseling de manier waarop de zaken gedaan werden te veranderen. Deze verandering diende te worden aangekaart. Het duister diende eveneens vast te stellen hoe wij in deze onlangs opnieuw geordende machtspuzzel ingepast konden worden. Onze vloten kwamen van verre en werden snel bij de strijd betrokken. Onze missie was opgezet rond het uitvoeren van een serie hemelse richtlijnen. Deze richtlijnen werden gegeven om hulp te bieden bij de terugkeer van de mensheid, op het juiste goddelijke tijdstip, naar haar vroegere staat als volledig bewuste galactische mensen. Degenen die de leiding hadden over deze oude realiteit waren slecht voorbereid om de mensheid zo'n verreikende nieuwe serie vaardigheden te gunnen. Hun belangrijkste doel was om de status quo te handhaven. Het proces van het snel wijzigen van dit rijk moest in hun visie snel geregeld en aan de kant worden geschoven.
Zo begon een strijd die leek te leiden naar een uitkomst die degenen van het Licht bevoordeelde. Het was gebaseerd op het gebruiken van Liefde en Licht om een einde te maken aan de lange tirannie van het duister en haar handlangers. Het creëerde een fundamentele herstructurering die een groeiende verzwakking van het duistere Anchara aangaf. Dit proces had de machtsstructuur herschikt en het Licht en haar Troepen op schitterende wijze toegestaan haar langgekoesterde triomf te behalen. In dit groeiende vacuüm leek het Licht een strategie te bezitten die wees op succes. Het was tijd om stiekem te dromen van succes en door te stomen met een middel om dit te bereiken. We gingen dit nieuwe rijk binnen en gebruikten onze wijsheid en kennis om het Licht bij te staan en de Binnenaarde-gemeenschap bij dit gevecht te betrekken. Wat er nu gaande is, is de inzet van hemelse steun om alle doelen van het Licht te laten manifesteren! Het is een zeer veelbelovende tijd voor het vormgeven van een nieuw en wonderbaarlijk rijk!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze tijd kenmerkt zich door een geleidelijke overgang van een wereld die is gebaseerd op een immer aanwezige tirannie, naar een wereld waarvan de basis Liefde en Licht is. Deze subtiele verschuiving maakt dat het lijkt of het nog steeds moet gaan gebeuren. De machtsstructuur werd langzamerhand veranderd. Dit is waar de Hemel begreep waarom deze enorme verandering vroeg om iets wat aan de buitenkant aanvankelijk zo vreemd en ongecontroleerd leek. Degenen die dit rijk controleren bezaten een agenda waarin een serie mondiale catastrofes stond gepland. De Hemel dient hier verandering in aan te brengen zodat een alternatieve route de nieuwe norm kan worden. Noormaal gesproken is hier tijd voor nodig. Het gaat hier echter om veranderingen die op een gezegende manier volgens een bepaalde strategie door de belangrijkste leiders van de Hemel worden uitgevoerd. Wij erkennen dit en spreken onze dank uit voor de enorme genade en diepgaande Liefde die dit gewijde decreet belichamen.
Dit goddelijke proces ontrolt zich op een dusdanige manier dat alles op een goddelijk moment kan worden voltooid. Degenen die deze grootse veranderingen bewerkstelligen zijn er zich volledig van bewust dat een complexe nuancering geboden is. Een aantal zeer lange en daarbij inbegrepen decreten werd aangenomen om ervoor te zorgen dat alles zou verlopen zoals het goddelijke plan vereiste. Wij zijn uiterst trots op degenen onder jullie die ons hebben geholpen onze talloze onderdelen van dit gedeelte van de fysieke realiteit te voltooien. Wat overblijft zal eveneens worden voltooid zoals de Hemel op zulk een wonderbaarlijke manier heeft voorzien. Dit grootse project voegt op wonderlijke wijze vele onderdelen van dit bewustzijnsrijk tezamen. We dienen jullie nogmaals te bedanken en te zegenen. Het is een uiterst moeilijke maar vreugdevolle reis geweest. Dit volgende deel kan op eenvoudige wijze zeer bevredigend zijn. Wij Meesters beseffen de complexiteit en subtiliteit van dit plan. We kunnen jullie alleen maar vragen om van het wonder hiervan te genieten. Veel verbazingwekkende onderdelen zullen snel verschijnen.

Deze tijd is wat betreft dit zeer complexe decreet werkelijk bijzonder uniek. Zoals reeds gesteld bevinden jullie je op een goddelijke reis en deze reis zal binnenkort nog veel meer onverwachte bochten vertonen. Het is van essentieel belang dat jullie je gezonde verstand behouden, evenals een uiterst positieve focus. Het belangrijkste doel is om jullie te voorzien van welvaart, soevereiniteit en goddelijke leiding. Wij doen dit met hulp van onze geheime, gewijde genootschappen en onze ruimte- en spirituele families. Dit project houdt, zoals jullie je kunnen voorstellen, een grote verschuiving in van jullie huidige realiteit naar één die een veel bewuster rijk belichaamt. Dit is waar de bewoners van Agartha en die van het melkwegstelsel van pas komen. Wij zijn allemaal zo opgewonden over wat jullie hebben bereikt. Onderschat jullie belang hierin niet. Jullie vormen de belangrijke overgeblevenen van diegenen die de grote onderdrukkingen en moeilijkheden van de laatste 13 millennia hebben overleefd. Het zijn jullie die binnenkort, op het goddelijke moment, in vreugde terug zullen keren naar volledig bewustzijn! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze berichtgeving over wat er rond deze wereld bezig is te ontstaan. Wij zijn trots op jullie. Ondanks dat het voor velen leek op overdonderende gebeurtenissen, hebben jullie door je schitterende vertrouwen en toekomstvisies een overwinning mogelijk gemaakt! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Rob & Marjadinsdag 7 februari 2017

Nederands -- Sheldan Nidle, 7 feb 20171 Ben, 16 Yax, 13 Caban
Selamat Jalwa! Er is veel veranderd sinds de laatste keer dat we jullie hebben bericht. Aan het einde van het afgelopen Gregoriaanse Jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden in hoe de nieuwe machtsstructuur zou worden vormgegeven. Zoals jullie je herinneren hing de duistere cabal "in de touwen". Het bleek dat een nieuw financieel systeem op het punt van volledige indiensttreding stond en een omvangrijke mondiale valuta reset was op het punt van volledige doorvoering beland. Sindsdien is dit onderhevig geweest aan een lichte vertraging. Dit houdt eenvoudigweg in dat er nu een "totstandkoming"  in aantocht is. Het belangrijkste element staat nog steeds overeind. Dit betreft natuurlijk: bewustzijn. Een uitgebreide reeks van nieuwe technologieën is het moment van openbaarmaking dicht genaderd. De grootste zorg is het vooruit bewegen van een verschuiving in het wetenschappelijke paradigma. Meer dan 300 jaar geleden is jullie wetenschap vast komen te zitten door de noodzaak enkel gebruik te maken van energieën die stoffelijk zichtbaar zijn. Dit idee zorgde voor een vertraging in de natuurlijke vooruitgang van dit oppervlakterijk. In deze tijd zal een serie realiteiten binnenkort resulteren in een werkelijk inzicht in hoe dit groeiende nieuwe bewustzijn kan worden geïntegreerd.
De noodzaak om een nieuw en meer acceptabel paradigma te creëren is van essentieel belang voor de historische ontwikkeling van de mensheid. De mensheid dient te voelen dat het zich met grote snelheid richting een grotere acceptatie van een haar zich uitbreidend bewustzijn beweegt. Dit proces heeft een aantal opeenvolgende eeuwen in beslag genomen om het punt te bereiken waar het zich op dit moment bevindt. Het bouwt voort op een wens om terug te keren naar vermogens die de mensheid lang geleden bezat. Deze verschillende ontwikkelingsstadia maakten aanvankelijk deel uit van een operatie die de perioden van de ondergang van Atlantis tot een paar eeuwen geleden overspanden. Aanvankelijk verliep de voortgang traag. Pas toen de Anunnaki minder aandacht voor ons kregen veranderde het in een snelle ontwikkelingsoperatie. In de afgelopen twee decennia begon deze ontwikkelingsprocedure generatie na generatie verder te groeien. We zagen dat onze vooruitgang werd opgepikt en zich begon te ontwikkelen. De mensheid begon zich snel te bewegen richting het vormen van een nieuwe soort. Deze bewustzijnstransformatie belichaamt werkelijk hoe jullie op de drempel staan naar een massale ontmoeting met ons.
Deze ontmoeting vormt zich rond jullie acceptatie dat er voor jullie een tijd aanbreekt waarin jullie opvatting van realiteit verandert. Jullie naderen de buitenwijken van galactisch mens-zijn. Dit proces is er een dat jullie voorouders moesten ontberen. Toen de Anunnaki van kant wisselden maakten ze voor jullie de ruimte vrij om je snel te ontwikkelen naar iets wat jullie in de tijd van de val van Atlantis ongeveer waren. Jullie hebben allemaal basisvaardigheden in je die jullie al bezaten toen jullie in beperkt bewustzijn werden geworpen. De afgelopen drie eeuwen gaven een door de Hemel versnelde, voorheen zich traag voortbewegende, operatie te zien. Deze nieuwe tijdlijn wordt ondersteund door het feit dat de Federatie hier is om de mensheid te helpen en dit zorgde ervoor dat de versnelling duidelijker zichtbaar is. Jullie bewegen je voorbij het verwrongen genetische pakket dat jullie allemaal bezitten. In feite hebben de afgelopen weken het creëren van de fundamenten te zien gegeven voor de veranderingen die de Hemel eenieder van jullie heeft gegeven. We zijn trots op hoe de Opgestegen Meesters deze veranderingen vooruit hebben geholpen en ons hebben toegestaan om disclosure dichter dan ooit te naderen. Verbazingwekkende gebeurtenissen zijn het punt van gebeuren dichter dan ooit genaderd!
Dit ongelofelijke proces voltrekt zich op dit moment over de gehele planeet. We beseffen dat er een lichte vertraging is in de voltooiing van deze zeer complexe procedures. We zien hoe betrokken we allemaal zijn bij deze essentiële transformaties. Dit rijk beweegt zich uiterst ongeordend, maar consistent, richting een nieuwe werkelijkheid. Jullie wereld kan niet langer op dezelfde manier bestaan zoals het dat in het eerste deel van de vorige eeuw heeft gedaan. Een hele schare aan uitvindingen en nieuwe technologieën dient nu naar voren te worden gebracht om zich te manifesteren. Wij zijn bezig onze vrienden te helpen om deze zaken te manifesteren. We zijn daadwerkelijk druk bezig scenario's op te zetten die op grote schaal nieuwe mogelijkheden creëren. Deze onderdrukte realiteit dient zich nu op een waarlijk onbelemmerde manier te manifesteren. We opereren terwijl we deze zaken tot het juiste moment geheim houden. Aldus is onze vloot gereed voor een plotselinge disclosure en een serie speciale tekenen die ons kunnen leiden naar de o zo nodige massalandingen. Als gevolg daarvan verwachten we een aantal verrassende ontdekkingen te zien die deze realiteit zullen hervormen!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld bevindt zich op dit moment temidden van grote onrust, maar we bereiden deze realiteit op een genaderijke manier voor op een uiterst opmerkelijke verandering. De Hemel herwint zijn greep en we zullen een grootse uitbreiding van deze realiteit te zien krijgen. De Anunnaki hebben lange tijd de orders van het duister uitgevoerd en zorgen er op het moment voor dat alle nieuwe veranderingen in dit gezegende rijk worden gemanifesteerd. De Hemel erkent van harte het belang van wat er binnenkort plaats zal vinden. Deze realiteit behoeft haar vrijheid en haar welvaart. De mensheid heeft te lang moeten wachten op haar welverdiende beloning. Het startschot wordt bijna gegeven. Een grootse ceremonie zal binnenkort plaatsvinden. Jullie schitterende toekomstvisies en wonderbaarlijke focus maken dit een zo gezegende tijd voor de Hemel en voor ons. Deze tijd zal het einde van een langdurig uitstel te zien geven en het zal op een genadevolle manier leiden naar deze uiterst hemelse gebeurtenis. Dit is een uiterst heilige tijd!
Laat iedereen welwillend zijn en vervuld met hemelse genade. We hebben met verdriet toegekeken hoe degenen die aan de macht zijn jullie zegeningen hebben vertraagd. Nu verheugen we ons en vieren deze schitterende geschenken. Een serie bijzondere proclamaties zal, met een snelle beweging, al diegenen die te onrechte geloofden dat er op een bepaalde manier een exit-scenario werd gerealiseerd, de mond snoeren. Dit exit-scenario is niet aan de orde. Wat er tot nu toe is gebeurd is enkel een lichte vertraging. Al diegenen die zullen worden gearresteerd en van de mensheid geïsoleerd zien nog steeds hun gerechte straf tegemoet. We verheugen ons in het feit dat degenen die zo zijn voorbestemd voor hun straffen, deze binnenkort zullen ontvangen. Dit is niet louter om de schuldigen te bestraffen, maar tevens om iedereen in staat te stellen werkelijk te ervaren dat dit beloofde nieuwe rijk zich op een gewijde manier manifesteert. Laat iedereen in zijn/haar hart voelen dat een enorme last wordt gelicht, wat de meest schitterende hemelse geschenken laat manifesteren.
Lang geleden heeft de Hemel een agenda vastgesteld waarvan het uiteindelijke doel was dat de gehele mensheid zich met onze ruimte- en hemelse families kon verenigen. Deze gewijde belofte wordt bijna ingelost. Het enige doel van onze galactische familie is dat wat door onze geheime gewijde bondgenoten is bereikt, vooruit te helpen en in glorierijke vreugde jullie ogenschijnlijk eindeloze generaties van schuldslavernij en zinloze altijd groter wordende schuld te helpen transformeren. Het tij zal zich nu keren. Een nieuw rijk zal worden geboren. Vele documenten zullen rechtsgeldig zijn en nieuw bestuur mogelijk maken. Dit zullen de middelen zijn voor jullie welvaart en soevereiniteit. Door dit aan te nemen zal de oude tirannie worden afgeschaft en een nieuwe manier van voorschriften in deze realiteit zal tot stand komen. Derhalve zullen we op een nieuwe manier gaan leven en veel over onszelf te weten komen!
Vandaag hebben we een vervolg gegeven aan onze wekelijkse verslaggeving. Laat dit bericht tonen dat zich een nieuwe realiteit aan het vormen is. Jullie zullen een immense welvaart ontvangen evenals de middelen om jullie Dromen en toekomstvisies uit te laten komen. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Marja


Sheldan Nidle, 7 feb 2017, NL

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Er is veel veranderd sinds de laatste keer dat we jullie hebben bericht. Aan het einde van het afgelopen Gregoriaanse Jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden in hoe de nieuwe machtsstructuur zou worden vormgegeven. Zoals jullie je herinneren hing de duistere cabal "in de touwen". Het bleek dat een nieuw financieel systeem op het punt van volledige indiensttreding stond en een omvangrijke mondiale valuta reset was op het punt van volledige doorvoering beland. Sindsdien is dit onderhevig geweest aan een lichte vertraging. Dit houdt eenvoudigweg in dat er nu een "totstandkoming"  in aantocht is. Het belangrijkste element staat nog steeds overeind. Dit betreft natuurlijk: bewustzijn. Een uitgebreide reeks van nieuwe technologieën is het moment van openbaarmaking dicht genaderd. De grootste zorg is het vooruit bewegen van een verschuiving in het wetenschappelijke paradigma. Meer dan 300 jaar geleden is jullie wetenschap vast komen te zitten door de noodzaak enkel gebruik te maken van energieën die stoffelijk zichtbaar zijn. Dit idee zorgde voor een vertraging in de natuurlijke vooruitgang van dit oppervlakterijk. In deze tijd zal een serie realiteiten binnenkort resulteren in een werkelijk inzicht in hoe dit groeiende nieuwe bewustzijn kan worden geïntegreerd.

De noodzaak om een nieuw en meer acceptabel paradigma te creëren is van essentieel belang voor de historische ontwikkeling van de mensheid. De mensheid dient te voelen dat het zich met grote snelheid richting een grotere acceptatie van een haar zich uitbreidend bewustzijn beweegt. Dit proces heeft een aantal opeenvolgende eeuwen in beslag genomen om het punt te bereiken waar het zich op dit moment bevindt. Het bouwt voort op een wens om terug te keren naar vermogens die de mensheid lang geleden bezat. Deze verschillende ontwikkelingsstadia maakten aanvankelijk deel uit van een operatie die de perioden van de ondergang van Atlantis tot een paar eeuwen geleden overspanden. Aanvankelijk verliep de voortgang traag. Pas toen de Anunnaki minder aandacht voor ons kregen veranderde het in een snelle ontwikkelingsoperatie. In de afgelopen twee decennia begon deze ontwikkelingsprocedure generatie na generatie verder te groeien. We zagen dat onze vooruitgang werd opgepikt en zich begon te ontwikkelen. De mensheid begon zich snel te bewegen richting het vormen van een nieuwe soort. Deze bewustzijnstransformatie belichaamt werkelijk hoe jullie op de drempel staan naar een massale ontmoeting met ons.

Deze ontmoeting vormt zich rond jullie acceptatie dat er voor jullie een tijd aanbreekt waarin jullie opvatting van realiteit verandert. Jullie naderen de buitenwijken van galactisch mens-zijn. Dit proces is er een dat jullie voorouders moesten ontberen. Toen de Anunnaki van kant wisselden maakten ze voor jullie de ruimte vrij om je snel te ontwikkelen naar iets wat jullie in de tijd van de val van Atlantis ongeveer waren. Jullie hebben allemaal basisvaardigheden in je die jullie al bezaten toen jullie in beperkt bewustzijn werden geworpen. De afgelopen drie eeuwen gaven een door de Hemel versnelde, voorheen zich traag voortbewegende, operatie te zien. Deze nieuwe tijdlijn wordt ondersteund door het feit dat de Federatie hier is om de mensheid te helpen en dit zorgde ervoor dat de versnelling duidelijker zichtbaar is. Jullie bewegen je voorbij het verwrongen genetische pakket dat jullie allemaal bezitten. In feite hebben de afgelopen weken het creëren van de fundamenten te zien gegeven voor de veranderingen die de Hemel eenieder van jullie heeft gegeven. We zijn trots op hoe de Opgestegen Meesters deze veranderingen vooruit hebben geholpen en ons hebben toegestaan om disclosure dichter dan ooit te naderen. Verbazingwekkende gebeurtenissen zijn het punt van gebeuren dichter dan ooit genaderd!

Dit ongelofelijke proces voltrekt zich op dit moment over de gehele planeet. We beseffen dat er een lichte vertraging is in de voltooiing van deze zeer complexe procedures. We zien hoe betrokken we allemaal zijn bij deze essentiële transformaties. Dit rijk beweegt zich uiterst ongeordend, maar consistent, richting een nieuwe werkelijkheid. Jullie wereld kan niet langer op dezelfde manier bestaan zoals het dat in het eerste deel van de vorige eeuw heeft gedaan. Een hele schare aan uitvindingen en nieuwe technologieën dient nu naar voren te worden gebracht om zich te manifesteren. Wij zijn bezig onze vrienden te helpen om deze zaken te manifesteren. We zijn daadwerkelijk druk bezig scenario's op te zetten die op grote schaal nieuwe mogelijkheden creëren. Deze onderdrukte realiteit dient zich nu op een waarlijk onbelemmerde manier te manifesteren. We opereren terwijl we deze zaken tot het juiste moment geheim houden. Aldus is onze vloot gereed voor een plotselinge disclosure en een serie speciale tekenen die ons kunnen leiden naar de o zo nodige massalandingen. Als gevolg daarvan verwachten we een aantal verrassende ontdekkingen te

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld bevindt zich op dit moment temidden van grote onrust, maar we bereiden deze realiteit op een genaderijke manier voor op een uiterst opmerkelijke verandering. De Hemel herwint zijn greep en we zullen een grootse uitbreiding van deze realiteit te zien krijgen. De Anunnaki hebben lange tijd de orders van het duister uitgevoerd en zorgen er op het moment voor dat alle nieuwe veranderingen in dit gezegende rijk worden gemanifesteerd. De Hemel erkent van harte het belang van wat er binnenkort plaats zal vinden. Deze realiteit behoeft haar vrijheid en haar welvaart. De mensheid heeft te lang moeten wachten op haar welverdiende beloning. Het startschot wordt bijna gegeven. Een grootse ceremonie zal binnenkort plaatsvinden. Jullie schitterende toekomstvisies en wonderbaarlijke focus maken dit een zo gezegende tijd voor de Hemel en voor ons. Deze tijd zal het einde van een langdurig uitstel te zien geven en het zal op een genadevolle manier leiden naar deze uiterst hemelse gebeurtenis. Dit is een uiterst heilige tijd!

Laat iedereen welwillend zijn en vervuld met hemelse genade. We hebben met verdriet toegekeken hoe degenen die aan de macht zijn jullie zegeningen hebben vertraagd. Nu verheugen we ons en vieren deze schitterende geschenken. Een serie bijzondere proclamaties zal, met een snelle beweging, al diegenen die te onrechte geloofden dat er op een bepaalde manier een exit-scenario werd gerealiseerd, de mond snoeren. Dit exit-scenario is niet aan de orde. Wat er tot nu toe is gebeurd is enkel een lichte vertraging. Al diegenen die zullen worden gearresteerd en van de mensheid geïsoleerd zien nog steeds hun gerechte straf tegemoet. We verheugen ons in het feit dat degenen die zo zijn voorbestemd voor hun straffen, deze binnenkort zullen ontvangen. Dit is niet louter om de schuldigen te bestraffen, maar tevens om iedereen in staat te stellen werkelijk te ervaren dat dit beloofde nieuwe rijk zich op een gewijde manier manifesteert. Laat iedereen in zijn/haar hart voelen dat een enorme last wordt gelicht, wat de meest schitterende hemelse geschenken laat manifesteren.

Lang geleden heeft de Hemel een agenda vastgesteld waarvan het uiteindelijke doel was dat de gehele mensheid zich met onze ruimte- en hemelse families kon verenigen. Deze gewijde belofte wordt bijna ingelost. Het enige doel van onze galactische familie is dat wat door onze geheime gewijde bondgenoten is bereikt, vooruit te helpen en in glorierijke vreugde jullie ogenschijnlijk eindeloze generaties van schuldslavernij en zinloze altijd groter wordende schuld te helpen transformeren. Het tij zal zich nu keren. Een nieuw rijk zal worden geboren. Vele documenten zullen rechtsgeldig zijn en nieuw bestuur mogelijk maken. Dit zullen de middelen zijn voor jullie welvaart en soevereiniteit. Door dit aan te nemen zal de oude tirannie worden afgeschaft en een nieuwe manier van voorschriften in deze realiteit zal tot stand komen. Derhalve zullen we op een nieuwe manier gaan leven en veel over onszelf te weten komen!

Vandaag hebben we een vervolg gegeven aan onze wekelijkse verslaggeving. Laat dit bericht tonen dat zich een nieuwe realiteit aan het vormen is. Jullie zullen een immense welvaart ontvangen evenals de middelen om jullie Dromen en toekomstvisies uit te laten komen. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vertaling: Marja/Rob
Avast logo

Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
www.avast.com


dinsdag 24 januari 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 24 jan 2017


13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban
Dratzo! We komen op deze dag om ons verhaal te vervolgen. Alles gaat gestaag vooruit. De tegenstand tegen deze distributie werd afdoende gebroken. In de komende maanden verwachten we het hoofdbestanddeel deel van deze zeer complexe procedure te voltooien. De Republiek is eindelijk klaar voor volledige disclosure. Het heeft lang geduurd, aangezien de formele aankondiging ervan nog steeds enigszins controversieel is. We verwachten dat de rest van het volledige pakket heel spoedig kan worden uitgeleverd. Dit de facto regime is zo lang aan de macht geweest dat haar zogenaamde legitimiteit onaantastbaar leek. Onze missie is derhalve verbonden aan het aan alle betrokkenen uitleggen hoe dit nieuwe bestuur formeel uitgeroepen zal worden. Deze procedure is nagenoeg klaar om te worden onthuld en dient te worden uitgelegd voordat dit huidige de facto en illegale regime volledig is geïnstalleerd. Het is essentieel dat deze serie onthullingen tot in detail aan het Amerikaanse publiek wordt uitgelegd. In dat opzicht hebben we gezworen de wijze waarop dit bestuur volledig wordt aangekondigd en op de juiste wijze wordt geïnstalleerd te veranderen. Als dit zonder zorgvuldige planning wordt gedaan zou het aanvankelijk enige zware schade kunnen aanrichten. Er dient derhalve een juiste volgorde te worden gehanteerd.
We hebben aangeraden deze belangrijke stappen onmiddellijk te laten beginnen met een serie formele aankondigingen omtrent dit zeer gevoelige onderwerp. NESARA en de bijzondere geschiedenis ervan vereist een formele serie officiële aankondigingen. Wanneer dit eenmaal is gedaan, dienen de doelen voor de volgende 120 dagen te worden opgesteld. Tijdens de laatste twee decennia vonden er een aantal geheime gebeurtenissen plaats en deze dienen bekend te worden gemaakt. Deze zullen worden gebruikt om een nieuw wereldwijd financieel systeem openbaar te maken. Hiervoor is eveneens een algemeen overzicht nodig omtrent hetgeen er voor Amerika en de wereld klaar ligt. Dit overzicht vereist een zo volledig mogelijke serie details. Op dit moment staat dit rijk op een cruciale kruising. De noodzaak om een nieuwe mondiale stabiliteit op te zetten is van doorslaggevend belang. De rol van de Amerikaanse Grondwet bij dit proces dient volledig te worden uitgelegd. Een nieuwe mondiale agenda vormt zich. De meeste Amerikanen begrijpen niet wat er moet worden gedaan. Een formele en opwindende geschiedenis dient tot in detail aan hen te worden uitgelegd. In dit Licht kan een welvarende en vreedzame realiteit succesvol voortgaan!
Onze primaire taken omvatten het voorbereiden van de weg naar jullie welvaart, vrijheid van voortdurende schuldslavernij en de opkomst van jullie persoonlijke soevereiniteit. Lopende projecten zullen een nieuwe realiteit creëren die een Nieuwe Jij en een nieuw Gaia doen ontstaan. Deze 5D entiteiten zijn in de eerste plaats de reden dat wij naar jullie kusten zijn gekomen. Lang geleden bepaalde de Hemel dat jullie omslachtige reis in beperkt bewustzijn zou eindigen wanneer jullie de 21e eeuw binnengingen. Op dat moment zouden jullie je taak als primaire hoeders van Gaia hervatten. Onze operaties waren specifiek ontworpen om jullie als sterrennatie te helpen bij de kolonisatie van dit zonnestelsel van planeten en manen door de Galactische Federatie. Dit project werd tijdelijk overgenomen door een duistere troepenmacht onder commando van een speciaal aanvalsteam uit het Anchara Continuüm. Hun missie werd met succes verijdeld, kort nadat jullie 21e eeuw begon. Het is nu tijd voor de opkomst van een nieuwe Republiek en een nieuwe, vrije en welvarende realiteit. Jullie staan eveneens aan de rand van een eerste contact met de Galactische Federatie.
Deze serie sleuteloperaties nadert haar succesvolle voltooiing. Onze taak blijft er één van heimelijke observatie en het zorgvuldig uitvoeren van de goddelijke edicten van de Hemel. Dit is al zo sinds onze komst rond het einde van de 20ste eeuw. Ons doel was het voltooien van deze verschillende doelen, kort na het begin van jullie 21e eeuw. Op dit moment zijn we bezig met een administratieve wijziging die voor een aantal aanpassingen zal zorgen die ons in staat zullen stellen onze aanwezigheid op jullie prachtige kusten aan te kondigen. Formele uitzendingen kunnen ons in staat stellen een aantal aankondigingen te beginnen die jullie zullen voorbereiden op onze massalandingen en een eerste contact. We zijn eveneens van plan een aantal van onze mentoren bij jullie te integreren. Deze interacties zullen jullie helpen de goddelijke pracht van volledig bewustzijn te begrijpen. De Hemel is de laatste paar decennia bezig geweest om de elementaire operationele trilling van jullie lichamen te verhogen. Nogmaals, dit is een teken van de gewijde voorbereidingen van de Hemel om jullie voor te bereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn.
Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze gezegende tijd is er één waarin jullie eindelijk de vruchten zullen plukken van een nieuw monetair- en banksysteem. Nieuw verkregen rijkdom staat symbool voor wat uiteindelijk jullie deel zal zijn; volledig bewustzijn! Vanaf het eerste begin van jullie inperking door de kwaadaardige werkwijze van de Atlantiërs en de Anunnaki is dit rijk de speelbal geweest van hen die jullie kracht wegnamen om jullie vervolgens in een millennium van wrede dwangarbeid en lijfeigenschap te dwingen. De lange duur van deze periode in de schaduw heeft jullie beroofd van het innerlijk vertrouwen dat jullie erfgoed is. Nu komt deze verschrikkelijke periode ten einde en zal een nieuwere, meer gezegende van start gaan. Binnenin jullie bestaat een slapend geloof dat jullie een groot potentieel bezitten. Deze innerlijke percepties zijn feitelijk visioenen van jullie voormalige zelven. Wij Meesters zijn hier om jullie op goddelijke wijze op het hart te drukken hoe groots jullie werkelijk zijn. Onze missie is jullie te laten zien hoe deze grootse zienswijze post zal gaan vatten. De huidige tijd is de tijd waarin dergelijke wonderen mogelijk zijn!

Jullie prachtige toekomstvisies hebben de weg gebaand voor een tijd waarin grote onderdrukking ten einde komt en wordt vervangen door een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin jullie succesvol zullen zijn en humanitaire projecten uitvoeren die jullie in staat stellen eindeloze rijkdom te creëren en die de voorwaarden scheppen voor een nieuw tijdperk van vrede en Liefde. Deze schitterende energieën zullen jullie op een goddelijke manier in staat stellen deze periode te transformeren en permanente gezondheid, rijkdom en soevereiniteit te creëren. Op basis van hemelse organisaties zullen nieuwe organisaties worden gevormd die jullie door de Hemel worden gegeven. Terwijl deze in jullie harten groeien zullen ze nieuwe bestuursmodellen creëren. Kortom, jullie zullen een omvangrijk aantal richtlijnen te zien krijgen die deze realiteit zullen veranderen en uiteindelijk jullie ruimtefamilies in staat zullen stellen hier te landen om ons verder te begeleiden. Deze wonderbaarlijke tijden zijn nog maar een prelude van wat er gaat komen. Een nieuw goddelijk tijdperk, waarvan de funderingen lang geleden door de Hemel zijn aangelegd!   

Deze goddelijke veranderingen zijn op het moment aan de gang. Een aantal bijzondere operaties worden op dit moment door de Hemel en door onze ruimtefamilies teweeggebracht. Speciale series instructies zijn bijna gereed. De Hemel heeft zijn Beheerders gevraagd om over deze tijden te waken en klaar te staan om, indien het juiste moment zich aandient, in actie te komen. Samen met onze medewerkers bereiden we ons voor om dit rijk te veranderen en dat in stelling te brengen wat de Hemel wenst. Het is deze tijd waarin een aantal grootse wonderen plaats kunnen vinden. Deze wonderen zullen nog maar het begin betekenen van vele andere gebeurtenissen die deze realiteit zullen transformeren. Vele verbazingwekkende zaken zullen zich aandienen. We vragen jullie je aan je positieve toekomstvisies vast te houden en de "Wijzen" uit de Hemel een  buitengewoon groots experiment ten bate van de werkelijke glorie van de Menselijke Ziel uit te laten voeren. Dit proces zal er één zijn dat alles zal veranderen!

Vandaag vervolgden we ons wekelijkse verslag van wat er op deze wereld gaande is. Alles is in afwachting van iets waarachtig bijzonders dat eindelijk plaats zal gaan vinden. Laten we deze periode beginnen met een reeks mondiale gebeden en de groei van een grootse gebeurtenis die alles zal veranderen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob&MarjaSN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS