Volgers

PUTIN

woensdag 26 oktober 2011

October 25, 2011

 

October 25, 2011
8 Etznab, 11 Tzec, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Het moratorium (tijdelijk uitstel) op de verschillende doelstellingen van de aardse bondgenoten wordt opgeheven. Het was een moeilijke taak om al die figuren te lokaliseren en gevangen te nemen die betrokken waren bij het vertragen van de laatste acties door het duister. Een dergelijke situatie gold ook voor degenen die talrijke belangrijke posten waren toevertrouwd, maar die lang geleden door de duistere elites voor dit soort gelegenheden ingewisseld waren voor anderen die uiteindelijk mollen bleken te zijn. Een aantal recente invallen op een paar minder belangrijke faciliteiten van onze aardse bondgenoten leidde tot de ontdekking dat een groot aantal mensen toegevoegd moest worden aan ons steeds groeiende lijst van arrestanten. De locatie waar deze figuren vastgehouden worden verandert snel in een kleine stad! Wij zijn van plan deze mensen naar speciale bovengrondse faciliteiten over te brengen zodra de regimes van de duistere kliek zijn afgetreden en door de nieuwe regeringen zijn vervangen. Op dat moment zullen we die personen aan de regering overdragen die deelnamen aan de illegale capriolen van het duister, en vervolgens de data aankondigen voor de speciale rechtszittingen. Deze rechtszaken zullen gehouden worden in rechtbanken voor civiele gewoonterechtprocedures, die ernstige schendingen van de grondwet en van de principes van het gewoonterecht zullen behandelen.


Dit spoor zal een vervolg krijgen op internationale basis. Onze aardse bondgenoten hebben samen met onze Agarthaanse familie reeds tienduizenden personen gearresteerd. Deze personen en hun hoger geplaatste collega’s zullen in de regio’s berecht worden, en het zal de verantwoordelijkheid van elke regio zijn hun eigen hoorzittingen te houden en deze figuren te berechten als en wanneer ze voor misdaden veroordeeld zijn. We hebben onlangs een speciale holografische omgeving ingericht om huisvesting te bieden aan degenen die veroordeeld zijn totdat het moment aanbreekt waarop de migratie naar de Lichtkamers voor de metamorfose gaat plaatsvinden. Jullie beperkt bewuste werkelijkheid produceert in wezen twee categorieën mensen – de ‘haves en de have-nots’ (bezitters en bezitlozen) De dispariteit tussen deze groepen creëerde een grote verscheidenheid aan karmische patronen en banden tussen velen van jullie, en de sleutel om dit alles op te lossen is gewoon Liefde en vergeving. Generaties levens werden uitgespeeld in een geweldige inventieve en complexe epos, geschreven door meester-toneelschrijvers – jullie! Maar nu is het tijd om een eind te maken aan deze drama’s.

Voor jullie ligt de verschuiving naar het volle bewustzijn. In deze zijnstoestand kun je gemakkelijk elke seconde van ieder leven terugroepen die je wilt herbeleven. Hierdoor kun je zien hoe iedereen verwikkeld is in verschillende drama’s, die jaren, decennia, of zelfs levens duren. Het doel van dit alles was ervaringen op te doen om een grote wijsheid op te bouwen, zoals de keus om bepaalde ‘lessen’ te leren, zowel collectief als individueel. Nu gaan jullie de redenen ontdekken achter deze ervaringen. Gebruik deze kennis , zoals ook wij doen, om je perspectief te verbreden van wat iemand tot ‘mens’ maakt. Je kunt het volledige spectrum van de ‘menselijk ervaring’ verkennen die we allen, op enig moment, doorleefd hebben. Hier vind je zowel verdriet als humor, waardoor je duurbetaalde wijsheid tot zijn recht gaat komen wanneer je andere planetaire culturen onderzoekt die zich in een vergelijkbare staat van beperkt bewustzijn bevinden. Onze exo-sociologen die, evenals jullie, een grote en diepe waardering voor hun tijd op jullie wereld hebben, zullen op grond van jullie uitgebreide ervaring de meest wijze en gewilde Zielen worden.

Het nieuwe politieke en economische systeem, gecreëerd door onze aardse bondgenoten en onze Agarthaanse familie staat op het punt zich te manifesteren. De laatste ondergrondse bases van de geheime regering zijn gesloten, en wij evacueerden vele duizenden ondergeschikten van de duistere kliek. Onze blik richt zich nu op de belangrijke samenzweerders. Hier verwachten we dat we het aftreden van de illegale regimes van het duister kunnen afdwingen en dus kan deze operatie serieus beginnen. Onze aardse bondgenoten hebben, onder de toezicht en goddelijke leiding van jullie Verlichte Leraren, een juridische status die gesteund wordt door de geallieerde militaire divisies, die hun morele en wettelijke bevoegdheid gebruiken om de militaire strijdmacht van verschillende landen die zich verplicht hebben aan de duister kliek, tot aftreden te dwingen. Gelukkig kiezen deze strijdkrachten in toenemende mate voor het Licht, en het veranderen van partij bereikt een punt waarop het mogelijk wordt de resterende duistere regeringen af te zetten. Zodra deze situatie volledig geaccepteerd wordt door het duister worden leveranties, gevolgd door nieuwe regeringen en aankondigingen mogelijk.
Jullie zijn gezegend! Wij zijn jullie Geascendeerde Leraren! Jullie planeet bevindt zich in de laatste fasen van jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Haar Spirituele Hiërarchie heeft de laatste paar acties vertraagd die de aanpassing van het oppervlak inluiden. Omdat wij, Geascendeerde Leraren, de wens van Gaia om haar bewustzijn te verhogen heel goed beseffen, hebben we de procedures die bijdragen aan de transformatie van de mensheid versneld, waaronder de fundamentele operationele protocollen van jullie financiële en bestuurlijke structuren. Wat nu moet plaatsvinden is een radicale wijziging van de perceptie binnen jullie sociale filosofieën – dit betreft, in essentie, de omschakeling van een strikt materieel naar een meer spiritueel wereldbeeld. Er is behoefte aan een mondiale samenleving dat gebaseerd is op wederzijds respect en het in ere houden van iedereen. De scheidingen en haat die de aardse samenlevingen lange tijd hebben gekenmerkt zijn niet langer geschikt. Het is tijd om je ‘eenheid’ met anderen te erkennen en sociale structuren te creëren die geworteld zijn in deze overtuigingen.

Deze nieuwe structuren moeten zich manifesteren wanneer de veranderingen, die we hebben besproken, werkelijkheid worden. Onze medewerkers hebben met kracht de condities gecreëerd die een dergelijke wereld mogelijk maken. Jullie reactie op deze nieuwe realiteiten zijn zichtbaar geworden in de talrijke bestuurlijke veranderingen en publieke manifesten van wat al snel een mondiale beweging gaat worden voor vrede, rechtvaardigheid en welvaart. In deze beweging openbaart zich stilzwijgend een universele acceptatie van elkaar. Jullie proclameren dat jullie verenigde en vrije mensen zijn, en wij nemen deze mondiale beweging als bewijs van wat jullie werkelijk nastreven. Het Wereldfonds van St. Germaine en de faciliteiten die door onze medewerkers zijn gecreëerd staan klaar voor realisatie. En dus komt de tijd om deze dingen naar het daglicht te brengen en beginnen we aan onze gezamenlijke reis naar een nieuw volledig bewuste werkelijkheid!

We hebben onze medewerkers gevraagd alle details die nog open staan af te maken om de welvaart bij de mensen brengen. Het is heel belangrijk dat jullie huidige bestuursvorm vervangen wordt, omdat de duister georiënteerde regimes de belangrijkste factor zijn in het verhinderen van het vrijgeven van de lang beloofde fondsen. Bovenaan de agenda staat de publieke bekendmaking en al het noodzakelijke dat zo spoedig mogelijk aangekondigd moet worden. Deze zaken hebben al veel te lang op de plank gelegen om opgelost te worden. Nu wil Gaia verdergaan met haar transformatie, en ons tijdschema heeft ook het punt bereikt waarop het niet langer vertragingen verdraagt. En dus hebben we een communiqué verstuurd aan zowel onze Agarthaanse vrienden als aan de Galactische Federatie waarin wij hen opdragen namens ons te handelen en dan wel onmiddellijk! Het is tijd om het protocol terzijde te schuiven om onze planeet en haar mensen te bevrijden!
Vandaag vervolgden we onze bespreking met jullie, evenals die van de Geascendeerde Leraren. Het is nu de tijd voor degenen, die bijna 13 millennia aan de macht waren, om af te treden. De Anunnaki zijn al overgestapt naar het Licht, en dus is het tijd voor de duistere volgelingen om hetzelfde te doen. Besef, beste familie, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
October 18, 2011

 


October 18, 2011
1 Batz, 4 Tzek, 8 Manik

 Selamat Balik! We komen nu in grote vreugde! Op veel fronten is er vooruitgang geboekt nu we de laatste richtlijnen in gang hebben gezet die binnenkort de financiering laat beginnen. Gelijktijdig hebben een serie bijeenkomsten de misverstanden tussen onze aardse bondgenoten en ons opgehelderd. In deze gesprekken kwamen diverse kwesties ter sprake over de zorgen van verschillende groepen over de wijze waarop het aankondigingproces verder moest en dit leidde tot enkele aanpassingen in onze uitzendingagenda. Deze oprispingen zijn nu opgelost en wij zijn klaar om onze technologie te gebruiken om de volgende fase te versnellen in het realiseren van jullie nieuwe realiteit. Een andere kwestie die voor vertraging zorgde was het vele gekissebis over hoe nu in feite de inleidende maatregelen naar de onthulling zou moeten worden uitgevoerd. In essentie ging het over prioriteiten en de beste manier waarop de duistere kliek verwijderd kon worden. Ook was aan de orde diverse morele en juridische onderwerpen inzake de slotdocumenten voor overgave van de oude machthebbers, en ook dit werd verstandig afgewikkeld. Dus nu is alles in gereedheid gebracht om het duister en zijn volgelingen uit hun ambt te verwijderen.

Deze huidige tijd geeft ons de gelegenheid om alles te herzien wat betrekking heeft op de onthulling en het eerste contact. Het politieke systeem dat jullie wereld regelt, is natuurlijk een constructie van de duistere ‘macht achter de schermen’ (de zogenaamde kliek). Verschillende geheime, heilige groepen stellen de procedures samen waardoor de vele landen in Azië, Afrika en Europa wettelijk vervangen worden door overgangsregeringen. Het doel hiervan is om elke laatste overblijfsel van de duistere controle te verwijderen en de macht te brengen bij die individuen en groepen die jullie nieuwe werkelijkheid onverzettelijk willen manifesteren. De onthulling zal verder vlotjes verlopen wanneer eenmaal de nieuwe overheid aan het roer zit, samen met de groepen die al zo lang bezig zijn met de komst van het spiritueel georiënteerde bewustzijn op jullie wereld. Jullie Verlichte Leraren hebben een mondiaal netwerk gecreëerd, waartoe ook jullie Agarthaanse familie en wij behoren. Verschillende banken op jullie wereld houden zich al helemaal aan de internationale financiële protocollen en deze regels treden universeel in werking wanneer eenmaal het duister zijn macht is ontnomen.

De eerste-contact-vloot blijft zijn lijst met nieuwe menselijke sterrenstaten maar uitbreiden. Wij vergroten het aantal speciaal getrainde mentoren en zoeken jullie persoonlijke mentor uit jullie oorspronkelijke familie, want wij hebben ontdekt dat jullie je vaak meer op je gemak voelen bij een mentor uit de sterrenstaat, wiens voorouderlijke genen het meest aansluiten bij die van jou. Dit leek zinnig, ondanks het feit dat de meesten van jullie een vermenging zijn van verschillende sterrenstaten. We zijn van plan deze laatste bewustzijnsverschuiving zo gemakkelijk en sierlijk mogelijk te maken, en zodra jullie je nieuwe volledig bewuste identiteit aannemen, kunnen jullie gaan beginnen met het opnieuw herinneren van je oude antecedenten. Ook het duister was zich hiervan bewust en gebruikten het belang van de voorouderlijke genealogie om jullie te controleren door het creëren van het hiërarchische concept en door jullie te laten denken dat zij ‘beter’ waren dan jullie - hun eenvoudige onderdanen. In het eerste periode, die gevestigd werd door de Anunnaki, na de val van Atlantis, werden jullie een soort ‘bastaards’, wat echt lachwekkend is!

Elke sterrenstaat heeft een unieke cultuur ontwikkeld waar ze trots op zijn. Wij houden overal in de galaxy culturele festivals waarin de verschillende dansen, gezangen en rituelen worden getoond die van elke sterrenstaat uniek zijn. Op bepaalde tijden in het galactische jaar komen wij bijeen om deze galaxy te helen en te versterken, en wij verwelkomen de komst van jullie sterrenstaat in deze fantastische mix. Wij weten dat jullie je gaan verenigen met de Agarthanen om een springplank te vormen voor wat jullie gaan creëren. Jullie bezitten een van de prachtigste planetaire stelsels in de galaxy, en wanneer jullie gaan beginnen met het bezetten van de binnengebieden van jullie vier waterwerelden, zullen jullie versmelten met de energieën van elke planeet. Hieruit ontstaan een scala aan mogelijkheden wat de basis zal vormen voor de cultuur van jullie sterrenstaat, en wij kijken uit naar jullie deelname aan onze culturele uitwisselingen en festivals. Jullie planeten zullen gastheer worden voor galactische en intergalactische conferenties, die vorm zullen geven aan de geschiedenis van deze sectie van de stoffelijke werelden. Zoals jullie kunnen zien … er is veel waar ook jullie naar uit kunnen kijken.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn de Geascendeerde Meesters! De tijd is nabij voor de transformatie die wij jullie beloofd hebben! Onze vele medewerkers, zowel in Binnenaarde als in jullie mondiale samenlevingen, voltooien de taken die specifiek zijn voor het deblokkeren van de welvaartsfondsen en voor de installatie van het nieuwe bestuur. De aanhangers van het duister proberen steeds manieren te vinden om alle mogelijke fondsen te stelen die ze nodig hebben voor hun plannen om aan de macht te blijven. Hiervoor hebben we ons verlaten op de Galactische Federatie om deze gestolen bezittingen te lokaliseren en terug te vorderen; nu hebben verschillende Agarthaanse verbindingsteams deze verantwoordelijkheid op zich genomen. Voor dit moment blijven we deze fondsen vasthouden tot de ‘kust veilig is’ en de duisteren veilig verwijderd zijn uit jullie samenlevingen. De duistere volgelingen die betrokken waren bij het uitvoeren van deze diefstallen zijn in hechtenis genomen en vastgezet in een speciale holografische omgeving die door onze Agarthaanse medewerkers in stand wordt gehouden.

Er zijn een aantal fondsen waarvan de verspreiding momenteel door het duister geweigerd wordt. De weigerachtige houding van de regeringen die op het duister zijn georiënteerd, demonstreren ondubbelzinnig de noodzaak om deze regeringen uit de macht te verwijderen. Om dit ten uitvoer te brengen werd ons gevraagd om nu onze aandacht te focussen op deze zaak, en dus zijn er een serie gecoördineerde acties onderweg die ervoor zullen zorgen dat deze door de Hemel bevolen activiteit op een legale en ethische manier plaatsvindt. Wij zijn ook klaar met een project waardoor het de duistere machthebbers zeer duidelijk wordt gemaakt dat al hun ambitieuze strategieën om het Licht te bestrijden zal falen! Zodra dit is gedaan, kunnen we eindelijk gaan beginnen met het verspreiden van de mondiale fondsen en kunnen we onze legale en ‘andere’ middelen gebruiken om de oude orde te ontmantelen en de resterende trawanten van het duister te verwijderen. Hierna zullen heel snel de aankondigingen en de nieuwe overgangsregeringen verschijnen!

Zoals jullie kunnen zien is voor de laatste keer een machtige strijd op jullie wereld uitgebroken! Het duister is een heel gladde en veerkrachtige macht; het bezit veel bondgenoten en ook de restanten van een voorheen enorme conglomeratie van financiële fondsen. Deze fondsen slinken echter snel en er is geen enkele mogelijkheid om deze te vervangen. Onze betrekkelijke simpele taak is nu die juridische, administratieve en militaire middelen te gebruiken, zodat wij dit op de meest doeltreffende manier kunnen realiseren. Wij danken de Schepper voor de vele zegeningen en de goddelijke gratie die wij hebben mogen ondervinden tijdens deze missie. Nu nadert voor ons de tijd om de hemelse beloften uit te voeren die aan jullie zijn gedaan. Jullie komende rijkdom en nieuw bestuur is slechts een zeer ‘klein begin’ van datgene wat jullie te wachten staat. Sta klaar en wees wijs genoeg om deze komende gelegenheden te grijpen als een geschenk die gebruikt moet worden om Licht te verspreiden naar elke desolate en behoeftige plek op jullie planeet!

Vandaag hebben wij onze voortdurende berichtgeving voortgezet over de laatste ontwikkelingen op jullie wereld. Een wereldwijde beweging voor vrijheid en financiële vrijheid voor allen groeit snel, en dit is slechts een fragment van alle werkzaamheden! De tijd nadert voor een grootse bewustzijnssprong! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

woensdag 12 oktober 2011

Oktober 11, 2011


Oktober 11, 2011
7 Kan, 17 Tzotz, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld vordert snel naar een beslissend einde van de strijd tussen onze aardse bondgenoten en de duistere kabbalisten. Momenteel assisteren de Agarthanen een aantal militaire disvisie van jullie landen bij het ontmantelen van het enorme wereldwijde netwerk van ondergrondse tunnels en bases die door de duistere kliek sinds de vijftiger jaren bezet zijn. Vanuit deze bases wilde het duister de laatste aanvallen lanceren om jullie kostbare woning te veranderen in een afschuwelijke gevangenisplaneet die bestuurd zou worden door de toplaag van deze kliek, dus de ‘machthebbers achter de schermen’. Wij zijn verheugd te melden dat dit gruwelijk doel door deze gezamenlijke acties zijn getorpedeerd. We moeten echter nog enkele vluchtmogelijkheden blokkeren en nog veel meer arrestaties verrichten. Hierna volgen alleen nog de definitieve acties van deze zegevierende onderneming naar de geheime, heilige gemeenschappen die opereren onder toezicht van jullie Verlichte Leraren, en die naties en andere groepen die zich in formele overeenkomsten hebben aangesloten bij onze aardse bondgenoten. Deze laatste handelingen betreffen het inhuldigen van vele nieuwe interim-regeringen en ook het uitbetalen van de welvaartprogramma’s.
Het nieuwe financiële stelsel is op zijn plek en is in afwachting van de formele overgave van deze kabbalisten. Dit zal gebeuren op het moment dat de militaire en diplomatieke manoeuvres van onze aardse bondgenoten zijn voltooid. Al die tijd blijft het duister koortsachtig zoeken naar een manier om te ontsnappen aan zijn snel naderende ondergang. De belangrijkste basis voor operaties blijft nog steeds de VS – corporatie (een private onderneming), die zijn hoofdkwartier heeft in Washington D.C., en wij onderhandelen met verschillende groepen die zich bij ons willen aansluiten om dit illegale regime af te zetten. Strategieën worden momenteel gebruikt om dit doel te bereiken. Intussen blijft het financiële stelsel op deze wereld aan het imploderen. Onze hemelse adviseurs zijn momenteel een serie opties aan het herzien waardoor wij in toenemende mate mogen ingrijpen in jullie wereldse zaken, waardoor wij dus de doelen die hiervoor zijn beschreven sneller kunnen realiseren. Met de aanwezigheid van een gevaarlijke kliek, zijn we ons scherp bewust van het feit dat zij jullie nog steeds schade kunnen berokkenen. Iedereen van jullie is kostbaar en kan niet gehinderd worden tenzij jullie hemelse beschermers dit in jullie levenscontracten hebben toegestaan.
Terwijl wij in afwachting zijn van nieuwe instructies, kijken we toe hoe onze Agarthaanse familie het decor plaatsen voor onthulling. Elke dag sluiten nieuwe groepen landen zich aan bij de beweging om de Federal Reserve van de VS en zijn bondgenoot – de duistere geheime regering – te verslaan. Samen zijn deze twee organisaties in de afgelopen paar decennia onmenselijk tekeer gegaan in jullie wereld. Dit moet nu beëindigd worden, en het neerhalen van de Federal Reserve staat te gebeuren. De recente verslechtering van de wereldeconomie is voor een groot deel het gevolg van de acties van de Federal Reserve en zijn talrijke financiële bondgenoten. Een opstand, zowel publiek als privaat, knijpt de laatste beschikbare middelen af. Nu de invloed van dit instituut afneemt, begint een nieuw financieel stelsel online te komen. Dit nieuwe stelsel heeft de meeste banken opgedragen de zogenoemde Basel III regels over transparantie toe te passen en begint de manier waarop geld van bank tot bank wordt overgemaakt door te verwijzen. De volgende stap is de Federal Reserve dollar te verwijderen uit zijn vooraanstaande positie.
Op een ander front wordt druk uitgeoefend op de VS Corporate staat en zijn naaste bondgenoten om zich uit de macht terug te trekken. Nieuwe regeringen die gebaseerd zijn op constitutionele en gewoonterechtbeginselen staan klaar om de zaak over te nemen. Dit is een continu proces, dat een serie verreikende regeringsveranderingen garandeert door massale ontslagen af te dwingen van allen die lange tijd hebben deelgenomen aan de vele illegale regeringen van jullie wereld. Als onderdeel hiervan staat het regime in Amerika onder geweldige druk om af te treden en de teugels van de macht over te dragen aan een nieuw groep die zich verplicht heeft tot het herstel van de vele constitutionele rechten, die het huidige regime en haar voorgangers zo verraderlijk ‘op papier hebben verdoezeld’. De tijd is ook gekomen om Amerika terug te brengen naar zijn wortels van gewoonterecht en mensgerichtheid en het beëindigen van het tijdperk van illegaal militair en diplomatiek avonturisme. Het nieuwe bestuur is voorbereid om de diplomatieke en internationale samenwerking te herstellen en de verspreiding van een universele welvaart op jullie wereld mogelijk te maken.
Jullie zijn gezegend! Wij zin de Verlichte Leraren! Het rijk dat jullie bewonen is gebouwd op een moeras van angst! Jullie nieuwe wereld is gefundeerd op goddelijke Liefde! Kijk in je hart, beste mensen, en voel de groeiende Liefde die jullie wordt toegezonden door de aanhoudende decreten van de Hemel. Het duister ziet de toenemende niveaus van Liefde en reageert door het vuur van haat en twist en scheiding op te stoken die tot voor kort jullie wereld heeft geactiveerd. Wij doen een beroep op jullie om je Liefde en je groeiend intuïtief onderscheidingsvermogen te gebruiken voor het doorzien van het laatste streken die zij uithalen en de goddelijke Liefde te bekrachtigen die jullie wereld transformeert. Samen kunnen wij deze heilige energie gebruiken om de Hemel te helpen bij het creëren van jullie nieuwe werkelijkheid. Vergeet nooit, beste mensen, dat jullie de medescheppers zijn van deze nieuwe werkelijkheid. Bekrachtig jezelf en manifesteer met de Hemel de glorieuze nieuwe werkelijkheid die nu vorm krijgt. Jullie zijn grootse magiërs en jullie verenigde vaardigheden kunnen een zeer hemelse wereld vormgeven!
De Agarthanen en onze geheime, heilige genootschappen hebben het tempo verhoogd van de vernietiging van het labyrintische ondergrondse netwerk van tunnels en bases. De duistere zielen wilden dit netwerk gebruiken om een serie enorme aanvallen uit te voeren op jullie samenlevingen met als doel het creëren van een gevangeniswereld die zij met ijzeren vuist konden besturen. Dit plan is nu geschiedenis. In plaats daarvan veegt een snel groeiende beweging het duister en het verwrongen denken weg. Hoewel nu de greep van het duister vermindert, blijft de nog steeds controlerende media de opwelling van het volk kleineren. Er zal binnenkort veel gebeuren en we zijn druk bezig de vele kleine details op te ruimen voordat onze welverdiende overwinning aanbreekt. Ondanks de toenemende aantallen arrestaties, blijft het duister volhouden in het vruchteloos plannen maken, wat uiteindelijk alleen maar tegen hen gaat werken. Het beste is dit addergebroed uit de commissie te gooien voordat de laatste stappen worden gezet.
Onze medewerkers bereiden zich nu voor om de nieuwe regering te lanceren. De eerste stap is een massale wereldwijde verspreiding van de welvaartsfondsen van St. Germaine. De inhoud van de eerste aankondigingen zijn voltooid, en wij zijn klaar om het nieuwe financiële aan te kondigen en in te voeren. Alles staat klaar. Wat nog resteert is de laatste zuiveringsoperatie om de ondergang van de duistere kliek te verzekeren. Openbaarmaking zal een belangrijk onderwerp zijn op de drukke werkschema’s van deze nieuwe regeringen, maar besef wel dat dit alles gewoon een stap is, zij het een grote, op de snelweg naar ascentie. De Hemel is bijzonder gehecht aan jullie succes en aan de terugkeer van Gaia naar haar vroegere ongerepte staat. Dit moet allemaal snel bereikt worden wanneer jullie eenmaal verhuizen naar de veilige havens, ofwel aan boord van de ruimteschepen of naar de kristallen steden van Binnen-Aarde. Alles is gericht op jullie Ascentie!
Vandaag bespraken we hoe jullie wereld zich voorbereidt op Ascentie. Sinds jullie tocht door het beperkte bewustzijn, hebben jullie Verlichte Leraren jullie natuurlijk geleid naar deze huidige tijden. Nu moeten jullie leren dat jullie niet alleen zijn, en dat een enorme en liefdevolle spirituele en ruimtefamilie hier zijn om jullie te begeleiden voo jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
maandag 10 oktober 2011

October 4, 2011

October 4, 2011
13 Caban, 10 Tzotz, 8 Manik


Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld beweegt zich snel naar het magische punt waarop de machthebbers ontdekken dat het echt voorbij is (the centre will not hold – Yeats) en dat, door het onophoudelijk verzet van de aardse bondgenoten, hun langverwacht breekpunt is bereikt. Hun volgende stap moet zijn de beste manier te vinden om de overgave af te dwingen. In de laatste paar weken zag men hoe de medewerkers van de kliek schijnbaar uit het niets geld tevoorschijn toverden. Nu staan deze ongelooflijke theaterstukjes op het punt te crashen omdat er vrijwel geen ‘kronkelruimte’ voor hen is overgebleven. De regimes die hen openlijk of heimelijk steunen verminderen, en hun belangrijkste personeelsleden hengelen in het geheim naar een manier om op te geven en hebben al laten zien hoe dit kan. Ons doel is die personen te pakken te krijgen die het centrale bestuur vormen van deze mondiale organisatie die we de duistere kliek noemen. Het in hechtenis nemen van deze lieden, waardoor het nieuwe bestuur geïnstalleerd kan worden, is ook het hoofddoel van onze aardse bondgenoten. Gelukkig zijn we nu zover dat dit een gezegende werkelijkheid kan gaan worden! Slechts een paar stappen zijn we verwijderd van het punt waarop we eindelijk deze hele zaak kunnen afwikkelen.

Nu onze strijdkrachten de duistere kliek insluiten, doet deze glibberige organisatie een allerlaatste poging om een ernstig internationaal incident aan te wakkeren met als gevolg - een verdere vertraging naar het onvermijdelijke. De duistere zielen beseffen diep vanbinnen heel goed dat ze niet meer de mogelijkheid hebben om zich uit hun huidig dilemma te kronkelen, en dat het enige wat ze nog kunnen doen is proberen te voorkomen dat hun grote ondernemingen onderuitgaan. Crisisdiplomatie (va-banquepolitiek) is hun laatste wanhopige truc en in deze realpolitik zijn ze zeer bedreven. We volgen hen als ze allerlei incidenten en kwesties fabriceren om commotie te veroorzaken in het Midden-Oosten, Europa en in Latijns-Amerika. Al deze pogingen mislukken uiteindelijk, toch hebben ze alle als doel middelen te creëren om de onvermijdelijke uitkomst uit te stellen. Ondanks alle wendingen is het moment gearriveerd dat de doodangst van het duister toeslaat. De ‘games’ lopen steeds trager, en de tijd is gearriveerd voor het duister om op te geven en de teugels van het gezag te overhandigen aan onze aardse bondgenoten.

Dit neerhalen van het duister is momenteel ons hoofddoel. Het duister en zijn vele medewerkers hebben veel te lang de weg geblokkeerd voor zowel de distributie van de welvaartsfondsen als de overdracht van bestuur. Onze verbindingsteams, samen met geselecteerd personeel uit Agartha, hebben de leiding om dit gedaan te krijgen, maar dan wel snel. Wij hebben de meeste van hun belangrijke Noord-Amerikaanse ondergrondse bases en het aangrenzende onderling verbonden tunnelstelsel onherstelbaar beschadigd (vert.: zie interview Wilcock & Fulford). Wij hebben een reeks plannen gesaboteerd die als doel hadden Noord-Amerika te verwoesten om te voorkomen dat jullie legaal aan de macht zouden komen. De volgende stap is om hen niet alleen maar te isoleren en te verhinderen dat ze hun exotische wapens kunnen gebruiken, maar ook om genoeg ondergeschikten te arresteren waardoor ze niet langer kunnen twijfelen aan het feit dat hun einde gekomen is. Nu hangt alles af van hun overgave, evenals van de leveranties die leiden naar de komst van een nieuw bestuur. Aankondigingen zullen vervolgens een nieuw begin voor jullie wereld signaleren!

Deze nieuwe werkelijkheid maakt de onthulling mogelijk en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Jullie bevinden je te midden van een onstuitbare spirituele revolutie die een nieuw bestuur, een nieuw financieel stelsel en een onbeperkte welvaart teweegbrengt. Het is van groot belang dat er een eind komt aan de millenniadurende mondiale xenofobie en dat de onthulling gaat plaatsvinden. Het vermogen van de ‘machten die zijn’ om te dicteren hoe jullie wereld werkt is effectief vernietigd. Een nieuwe manier om dingen te doen zal worden geïmplementeerd en zal jullie groeiende vastberadenheid reflecteren voor eenheid en een vrije en open uitwisseling van nieuwe ideeën en concepten. Dit zullen de eerste verkennende stappen zijn in de richting van de wonderen en soevereiniteit van een galactische samenleving. Jullie mentoren zullen jullie begeleiden in harmonie met het advies van jullie hemelse spirituele beschermers. Jullie moeten terugkeren naar een staat van zijn, die jullie in oude Atlantische tijden onder dwang moesten verlaten, door middel van een wedergeboorte naar het volle bewustzijn. Het is tijd om jullie thuis te verwelkomen naar wie jullie werkelijk zijn, en naar een rijk waartoe jullie waarlijk behoren. Balik kasi da! (Siriaans voor welkom thuis, reizigers!)

Gezegend zijn jullie, wij zijn jullie Verlichte Leraren! Momenteel bereidt jullie wereld zich voor op een waarlijk grootse gebeurtenis! De menselijke samenleving bevond zich millennialang in de genadeloze handen van ofwel de Anunnaki, ofwel hun aardse volgelingen. De mensheid heeft nooit de smaak geproefd van persoonlijke soevereiniteit en innerlijke vrijheid die in Atlantis werd genoten. Dit gaat nu veranderen! Op veel plekken in jullie wereld hebben incidenten plaatsgevonden die het decor vormen voor een geweldige sprong voor de mensheid. Binnenkort gaan gebeurtenissen plaatsvinden die, eindelijk, een eind maken aan de millennialange heerschappij van het duister. Deze ontwikkelingen zullen het direct gevolg zijn van de speciale overeenkomsten die in het afgelopen voorjaar in Europa zijn gesloten en die vervolgens door 180 landen zijn ondertekend. Toen volgde er in de zomer veel opwinding over een aantal gedurfde manoeuvres die het bestaan van vele door het duister beheerste ondergrondse faciliteiten en hun tunnelingangen beëindigden. Deze acties leiden naar de arrestatie van tienduizenden duistere ondergeschikten. (vert.: zie ook interview met Fulford)

De arrestaties breiden zich nu snel uit naar de commandoketen in de richting van degenen die de duistere kliek met strakke teugel hebben geleid. Hun komende arrestatie brengt een nieuw tijdperk voor de mensheid teweeg, waarin de Lichtlegioenen jullie en jullie wereld naar het volledige bewustzijn zullen terugleiden. De primaire missie van de goddelijke orden van de Verlichte Leraren en hun menselijke partners was de weg te leiden voor een massale Ascension. Met andere woorden, een triomfantelijke terugkeer voor jullie allen, naar wat jullie werkelijk behoren te zijn – fysieke Engelen, die het goddelijk plan van de Schepper in het stoffelijk universum uitvoeren. Wij hebben gewaakt en hard gewerkt om ons heilig doel te bereiken, en de tijd voor dit gebeuren is bereikt. In een serie geweldige sprongen, beraamd door de Hemel, en hierbij geassisteerd door onze hemelse en ruimtefamilies, zullen jullie opnieuw de schitterende Wezens worden die jullie in werkelijkheid zijn!

De Hemel heeft deze glorieuze metamorfose al een hele lange tijd in de planning. Jullie duik in het duistere rijk moest gebeuren, maar met een speciaal doel voor ogen dat nu is bereikt. Tijdens jullie sombere reis hebben jullie veel geleerd, en deze wijsheid moet gebruikt worden om de conversie van deze galaxy van het duister naar het Licht te voltooien! Op veel manieren is ons werk pas begonnen. Eonen geleden begonnen wij, de Verlichte Leraren, aan een reis om de mensheid terug te brengen naar het Licht en naar een missie van Liefde voor deze gehele galaxy. In het begin verliepen de vorderingen traag. De obstakels waren talrijk en de weg naar het Licht leek bijna een onmogelijkheid. Toch hebben Liefde en zijn tegenhanger, de goddelijke gratie, ons bekrachtigd om een werkelijke magnifieke triomf te bereiken. Wat nu nog resteert is eenvoudig het eerste contact mogelijk te maken en de laatste noodzakelijke stappen te zetten voordat het volle bewustzijn onze gewone werkelijkheid wordt.

Vandaag gaven we meer uitleg over datgene wat er op jullie wereld gebeurt. Jullie staan nu op het punt om een nieuwe werkelijkheid te zien manifesteren. Dit betekent niet alleen een nieuw bestuur, nieuwe financiële, monetaire en economische stelsels, maar ook een overvloedige welvaart voor iedereen. En dit is slechts voor ‘starters’! Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld beweegt zich snel naar het magische punt waarop de machthebbers ontdekken dat het echt voorbij is (the centre will not hold – Yeats) en dat, door het onophoudelijk verzet van de aardse bondgenoten, hun langverwacht breekpunt is bereikt. Hun volgende stap moet zijn de beste manier te vinden om de overgave af te dwingen. In de laatste paar weken zag men hoe de medewerkers van de kliek schijnbaar uit het niets geld tevoorschijn toverden. Nu staan deze ongelooflijke theaterstukjes op het punt te crashen omdat er vrijwel geen ‘kronkelruimte’ voor hen is overgebleven. De regimes die hen openlijk of heimelijk steunen verminderen, en hun belangrijkste personeelsleden hengelen in het geheim naar een manier om op te geven en hebben al laten zien hoe dit kan. Ons doel is die personen te pakken te krijgen die het centrale bestuur vormen van deze mondiale organisatie die we de duistere kliek noemen. Het in hechtenis nemen van deze lieden, waardoor het nieuwe bestuur geïnstalleerd kan worden, is ook het hoofddoel van onze aardse bondgenoten. Gelukkig zijn we nu zover dat dit een gezegende werkelijkheid kan gaan worden! Slechts een paar stappen zijn we verwijderd van het punt waarop we eindelijk deze hele zaak kunnen afwikkelen.

Nu onze strijdkrachten de duistere kliek insluiten, doet deze glibberige organisatie een allerlaatste poging om een ernstig internationaal incident aan te wakkeren met als gevolg - een verdere vertraging naar het onvermijdelijke. De duistere zielen beseffen diep vanbinnen heel goed dat ze niet meer de mogelijkheid hebben om zich uit hun huidig dilemma te kronkelen, en dat het enige wat ze nog kunnen doen is proberen te voorkomen dat hun grote ondernemingen onderuitgaan. Crisisdiplomatie (va-banquepolitiek) is hun laatste wanhopige truc en in deze realpolitik zijn ze zeer bedreven. We volgen hen als ze allerlei incidenten en kwesties fabriceren om commotie te veroorzaken in het Midden-Oosten, Europa en in Latijns-Amerika. Al deze pogingen mislukken uiteindelijk, toch hebben ze alle als doel middelen te creëren om de onvermijdelijke uitkomst uit te stellen. Ondanks alle wendingen is het moment gearriveerd dat de doodangst van het duister toeslaat. De ‘games’ lopen steeds trager, en de tijd is gearriveerd voor het duister om op te geven en de teugels van het gezag te overhandigen aan onze aardse bondgenoten.

Dit neerhalen van het duister is momenteel ons hoofddoel. Het duister en zijn vele medewerkers hebben veel te lang de weg geblokkeerd voor zowel de distributie van de welvaartsfondsen als de overdracht van bestuur. Onze verbindingsteams, samen met geselecteerd personeel uit Agartha, hebben de leiding om dit gedaan te krijgen, maar dan wel snel. Wij hebben de meeste van hun belangrijke Noord-Amerikaanse ondergrondse bases en het aangrenzende onderling verbonden tunnelstelsel onherstelbaar beschadigd (vert.: zie interview Wilcock & Fulford). Wij hebben een reeks plannen gesaboteerd die als doel hadden Noord-Amerika te verwoesten om te voorkomen dat jullie legaal aan de macht zouden komen. De volgende stap is om hen niet alleen maar te isoleren en te verhinderen dat ze hun exotische wapens kunnen gebruiken, maar ook om genoeg ondergeschikten te arresteren waardoor ze niet langer kunnen twijfelen aan het feit dat hun einde gekomen is. Nu hangt alles af van hun overgave, evenals van de leveranties die leiden naar de komst van een nieuw bestuur. Aankondigingen zullen vervolgens een nieuw begin voor jullie wereld signaleren!

Deze nieuwe werkelijkheid maakt de onthulling mogelijk en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Jullie bevinden je te midden van een onstuitbare spirituele revolutie die een nieuw bestuur, een nieuw financieel stelsel en een onbeperkte welvaart teweegbrengt. Het is van groot belang dat er een eind komt aan de millenniadurende mondiale xenofobie en dat de onthulling gaat plaatsvinden. Het vermogen van de ‘machten die zijn’ om te dicteren hoe jullie wereld werkt is effectief vernietigd. Een nieuwe manier om dingen te doen zal worden geïmplementeerd en zal jullie groeiende vastberadenheid reflecteren voor eenheid en een vrije en open uitwisseling van nieuwe ideeën en concepten. Dit zullen de eerste verkennende stappen zijn in de richting van de wonderen en soevereiniteit van een galactische samenleving. Jullie mentoren zullen jullie begeleiden in harmonie met het advies van jullie hemelse spirituele beschermers. Jullie moeten terugkeren naar een staat van zijn, die jullie in oude Atlantische tijden onder dwang moesten verlaten, door middel van een wedergeboorte naar het volle bewustzijn. Het is tijd om jullie thuis te verwelkomen naar wie jullie werkelijk zijn, en naar een rijk waartoe jullie waarlijk behoren. Balik kasi da! (Siriaans voor welkom thuis, reizigers!)

Gezegend zijn jullie, wij zijn jullie Verlichte Leraren! Momenteel bereidt jullie wereld zich voor op een waarlijk grootse gebeurtenis! De menselijke samenleving bevond zich millennialang in de genadeloze handen van ofwel de Anunnaki, ofwel hun aardse volgelingen. De mensheid heeft nooit de smaak geproefd van persoonlijke soevereiniteit en innerlijke vrijheid die in Atlantis werd genoten. Dit gaat nu veranderen! Op veel plekken in jullie wereld hebben incidenten plaatsgevonden die het decor vormen voor een geweldige sprong voor de mensheid. Binnenkort gaan gebeurtenissen plaatsvinden die, eindelijk, een eind maken aan de millennialange heerschappij van het duister. Deze ontwikkelingen zullen het direct gevolg zijn van de speciale overeenkomsten die in het afgelopen voorjaar in Europa zijn gesloten en die vervolgens door 180 landen zijn ondertekend. Toen volgde er in de zomer veel opwinding over een aantal gedurfde manoeuvres die het bestaan van vele door het duister beheerste ondergrondse faciliteiten en hun tunnelingangen beëindigden. Deze acties leiden naar de arrestatie van tienduizenden duistere ondergeschikten. (vert.: zie ook interview met Fulford)

De arrestaties breiden zich nu snel uit naar de commandoketen in de richting van degenen die de duistere kliek met strakke teugel hebben geleid. Hun komende arrestatie brengt een nieuw tijdperk voor de mensheid teweeg, waarin de Lichtlegioenen jullie en jullie wereld naar het volledige bewustzijn zullen terugleiden. De primaire missie van de goddelijke orden van de Verlichte Leraren en hun menselijke partners was de weg te leiden voor een massale Ascension. Met andere woorden, een triomfantelijke terugkeer voor jullie allen, naar wat jullie werkelijk behoren te zijn – fysieke Engelen, die het goddelijk plan van de Schepper in het stoffelijk universum uitvoeren. Wij hebben gewaakt en hard gewerkt om ons heilig doel te bereiken, en de tijd voor dit gebeuren is bereikt. In een serie geweldige sprongen, beraamd door de Hemel, en hierbij geassisteerd door onze hemelse en ruimtefamilies, zullen jullie opnieuw de schitterende Wezens worden die jullie in werkelijkheid zijn!

De Hemel heeft deze glorieuze metamorfose al een hele lange tijd in de planning. Jullie duik in het duistere rijk moest gebeuren, maar met een speciaal doel voor ogen dat nu is bereikt. Tijdens jullie sombere reis hebben jullie veel geleerd, en deze wijsheid moet gebruikt worden om de conversie van deze galaxy van het duister naar het Licht te voltooien! Op veel manieren is ons werk pas begonnen. Eonen geleden begonnen wij, de Verlichte Leraren, aan een reis om de mensheid terug te brengen naar het Licht en naar een missie van Liefde voor deze gehele galaxy. In het begin verliepen de vorderingen traag. De obstakels waren talrijk en de weg naar het Licht leek bijna een onmogelijkheid. Toch hebben Liefde en zijn tegenhanger, de goddelijke gratie, ons bekrachtigd om een werkelijke magnifieke triomf te bereiken. Wat nu nog resteert is eenvoudig het eerste contact mogelijk te maken en de laatste noodzakelijke stappen te zetten voordat het volle bewustzijn onze gewone werkelijkheid wordt.

Vandaag gaven we meer uitleg over datgene wat er op jullie wereld gebeurt. Jullie staan nu op het punt om een nieuwe werkelijkheid te zien manifesteren. Dit betekent niet alleen een nieuw bestuur, nieuwe financiële, monetaire en economische stelsels, maar ook een overvloedige welvaart voor iedereen. En dit is slechts voor ‘starters’! Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

September 27, 2011


September 27, 2011
6 Oc, 3 Tzotz, 8 ManikDratzo! Veel is er op jullie wereld gebeurd. Vele kleine problemen vertragen tijdelijk de distributie van jullie welvaartfondsen en de langverwachte uitzendingen. Deze vertragingen zijn de laatste in een lange lijn van belemmeringen die het tempo van verandering voor jullie wereld heeft gedicteerd. Zij bepaalden dat, wat gemakkelijk en snel had kunnen zijn, ten slotte tegen de lijdlimiet van de Hemel opliep. Het is belangrijk te houden dat de komende gebeurtenissen onvermijdelijk zijn. De bewaarplaatsen van kostbare metaal zijn overal op de wereld opgezet en de hoofdelementen van het nieuwe financiële stelsel zijn op hun plek. De laatste duw die we onlangs noemden is veranderd in een belangrijk geheim conflict tussen de duistere kliek en zijn trouwe aanhangers, en een groep vastbesloten strijdkrachten verwijdert deze hinderende wezens zodat de veranderingen vlotjes kunnen gebeuren. Deze strijd heeft een punt bereikt waarop wij nu klaar staan om in te grijpen en een eind te maken aan deze laatste wanhopige toestand. Onze Agarthaanse familie zijn begonnen met het helpen van de proreformatie krachten om ervoor te zorgen dat er absoluut geen plotselinge wending in het voordeel van het duister kan optreden. Wij zeggen tegen hen – op naar de overwinning!

Onze strijdkrachten blijven zich strikt houden aan de richtlijnen van de Hemel, maar we kijken ook uit naar de tijd dat we meer kunnen doen dan alleen maar onze aardse bondgenoten helpen bij het samenstellen van een nieuwe werkelijkheid. Dit is geen eenvoudige opdracht. Jullie hebben op je genomen om een wereld, die al millennia bestaat, volledig te veranderen, wat betekent dat jullie in feite een enorme hoeveelheid veranderingen moeten aanbrengen die grotendeels onbekend zijn in de huidige werkelijkheid. De mate van verandering is iets waarop onze Agarthaanse familie is voorbereid, omdat ze zeker weten dat het duister nooit wordt toegestaan om zijn onwettige machinaties te voltooien waardoor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn zou worden voorkomen. De Hemel heeft een goddelijk tijdschema dat aangeeft dat de tijd voor de terugkeer naar het Licht nabij is, en dat het zou worden ontketend door een massaal eerste contact met de Galactische Federatie. De huidige gang van zaken maakt gewoon deel uit van de aanloop naar de onthulling. Verbazingwekkende dingen zullen vergezeld gaan met de onthulling en we kijken uit, om samen met jullie, deel te nemen aan deze gebeurtenissen.

De weg naar onthulling ging gepaard met veel vreemde wendingen. Onlangs stemden een aantal belangrijke regeringen ermee in om deel te nemen aan de onthulling om zich vervolgens abrupt terug te trekken. Dit leerde ons dat slechts de overgangsregeringen de openbaarmaking kunnen garanderen. Daarom zijn we in laatste paar maanden begonnen met het vergroten van onze hulp aan onze aardse bondgenoten en aan degenen die bereid waren om actief geweld te gebruiken om de duistere kliek uit zijn ondergrondse bases te verdrijven, en dit verliep succesvol. Verder hebben onze strijdkrachten de ‘geavanceerde’ technologieën geneutraliseerd die in deze bases lagen opgeslagen met de bedoeling om het duister elke mogelijkheid te ontnemen om op het laatste moment onheil aan te richten, wat ze nog steeds van plan waren. De leiders van het duister moeten accepteren dat hun tijd om in een voordelige positie te verkeren voorbij is en dat voor alle duistere zielen het moment is gekomen om de feiten onder ogen te zien en zich officieel over te geven aan de diverse machten die erop wachten om de nieuwe tijdelijke regeringen te creëren. Dit zijn de wettige instrumenten om de onthulling te realiseren.

De laatste stappen in deze laatste daad van massaal verzet door het duister is nu onderweg. Nu hun alternatieve actieplannen met de minuut verschrompelen, komt de tijd dat hun leiders zich moeten neerleggen bij het onvermijdelijke. Een overgave kan veel pijn en leed voor hun families en speciaal voor hen voorkomen. Jullie staan op de rand van een gouden tijdperk voor de mensheid, en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn completeert de profetieën die bij de val van Atlantis door de Hemel zijn afgekondigd. Dit is een tijd van grote vreugde, en het duister verlengt de tijd van chaos onnodig. De Hemel geeft ons nu het advies dat wij moeten ingrijpen op manieren die we vroeger afkeurden, en dus hebben we aardse bondgenoten geassisteerd bij het ‘schoonvegen’ van een aantal duistere ondergrondse bases. Wij hebben ook verschillende apparaten onklaar gemaakt of vernietigd die door het duister gebruikt werden als onderdeel van zijn complexe operaties om jullie overgang naar het volledige bewustzijn te voorkomen. De tijd voor onze aankomst op jullie kusten staat voor de deur!

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen vandaag om jullie een beter begrip te geven van alles wat er om jullie heen gebeurt. Op dit moment worden in een aantal landen bewegingen voltooid om de val van verschillende tirannieke regimes teweeg te brengen. Ook zijn onze medewerkers een reeks gesprekken aan het afronden over de nieuwe procedures die aan die banken uitgelegd moeten worden die van plan zijn internationaal te opereren. Het belangrijkste is dat de huidige muur tussen binnenlandse en internationale bankverrichtingen in Amerika eindelijk doorbroken moet worden. Het is daarom van belang dat de nieuwe transparante werkwijzen bekend zijn bij grote en kleine bankinstellingen. Verder moeten diverse nieuwe internationale controle-instanties alle dagelijkse bankpraktijken heel streng controleren. Voor deze nieuwe agentschappen is het essentieel om de mondiale bankoperaties zowel zorgvuldig als effectief te reguleren.

Het meest belangrijke aspect is natuurlijk de nieuwe valuta en de veranderingen van bestuur. Deze gebieden kennen nog steeds een aantal problemen. Wij blijven de weg effenen voor de eerste paar aankondigingen door de nieuwe tijdelijke regeringen, en al het nieuwe geld is voor elk land overgedragen aan de locale distributiecentra. Officials van de banken die door deze centra bediend worden, zijn getraind om het nieuwe geld te wisselen en zijn vertrouwd met de nieuwe procedures die hun bankmedewerkers moeten volgen. Specifieke nieuwe regels zullen aan elke groep bankofficials worden meegedeeld, en de fondsen die lang geblokkeerd werden door de oude regimes zullen worden vrijgegeven nadat de vereiste papieren formeel goedgekeurd zijn door degenen die in eerste instantie deze fondsen ontvingen. Dan zal de grote verdeling van gelden uit het Wereld Trust van St. Germaine beginnen.

De distributie van deze fondsen is gekoppeld aan de vele gouvernementele hervormingsgroepen die de tijdelijke controle van een aantal belangrijke regeringen gaan overnemen. Een internationaal tribunaal heeft officieel onze strijdkrachten de bevoegdheid gegeven om arrestaties uit te voeren en deze regeringen hun macht te ontnemen. Diverse militaire eenheden en legale groepen binnen diezelfde landen helpen ons bij het voltooien van deze arrestaties. Tot dusver zijn al duizenden personeelsleden van de duistere kliek opgepakt en vastgezet in speciaal beveiligde faciliteiten in de buurt van het grensvlak met Binnenaarde. Ons plan is deze operatie heel binnenkort te beëindigen en in staat te zijn nieuw bestuur te installeren, en daarna te starten met de eerste serie aankondigingen. Wij hopen vurig een meer persoonlijke benadering met jullie te gaan beginnen en in staat te zijn onze uitzendingen te doen, samen met de Galactische Licht Federatie. Het zal een zeer vreugdevolle tijd worden. Namaste!

Vandaag hebben we gesproken over de vele operaties die een weg zullen openen naar vrijheid voor jullie en jullie wereld. Deze procedures moeten voltooid zijn voordat de onthullingen kunnen plaatsvinden, en zijn tekens dat jullie de nieuwe werkelijkheid snel naderen. Deze nieuwe werkelijkheid zal jullie in staat stellen jullie transformatie naar het volledige bewustzijn te volbrengen. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
September 20, 2011


September 20, 2011
12 Akbal, 16 Zip, 8 Manik


Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld bevindt zich nog steeds in een overgangsfase. We zien hoe alle fundamentele constructies van jullie diverse samenlevingen aan het instorten zijn – jullie economische en bestuurlijke organisaties en ook jullie filosofische en fundamentele morele gedragslijnen functioneren nog nauwelijks. Deze verschillende terreinen van jullie samenlevingen naderen of het einde van een lange periode van aftakeling of zijn in werkelijkheid al gestrand. Maar … we zien onder het wrakhout ook iets volkomen nieuws en anders tevoorschijn komen. Jullie zijn actief bezig met nieuwe overtuigingen die de oude beginnen te vervangen. In het centrum van deze dramatische overgang bevinden zich de ambitieuze programma’s van onze aardse bondgenoten en deze staan op het punt zich te manifesteren in een nieuwe economische en politieke wereld voor alle mondiale samenlevingen. We zijn zeer verheugd dat dit alles op een zo’n grote schaal plaatsvindt, maar we zouden graag zien dat dit heel wat sneller gebeurt! Wij hebben de Agarthanen gevraagd druk uit te oefenen op hun aardse medemensen om het tempo te verhogen van de vele veranderingen voor de samenleving van de oppervlaktebewoners.

Als reactie besloten de Agarthanen de Verlichte Leraren te vragen om in te grijpen en te verzoeken dat de heilige, geheime genootschappen van jullie wereld naar voren komen om hun gewicht achter de vele mondiale overeenkomsten te zetten. De tijd is echt gekomen om nieuwe regeringen en een nieuw economisch stelsel te zien verschijnen. Deze acties zijn voor ons essentieel om, onder het vaandel van openbaarmaking, onze technologieën en ons bij jullie te introduceren. De Hemel heeft een reeks decreten verordend die ons het mandaat geeft om een eerste contact met jullie uit te voeren, en deze gebeurtenis heeft de volledige hulp nodig van onze aardse bondgenoten en speciaal van de prachtige energieën van jullie Verlichte Leraren. Het duister wankelt en zijn eens zo machtige wurggreep op jullie wereld glijdt weg. Wat overblijft is de laatste zet waarbij de Lichtkrachten de restanten van het duister verwijderen. Wij zijn in afwachting van deze actie die zo essentieel is voor de daaropvolgende komst van jullie beloofde mondiale welvaart en de nieuwe regeringen die het Licht zijn toegewijd.

Deze ontluikende werkelijkheid wordt gesteund door de belangrijke hemelse decreten en wij worden aangemoedigd door alles wat gedaan wordt om deze tot bloei te brengen. Toch is er veel meer nodig, zoals we voortdurend aangeven. Jullie wereld wordt gerund door een zeer machtige kliek, met leden op plekken waar geld en macht heerst. Deze duistere machthebbers variëren van degenen die hun macht met alle middelen willen vergroten, tot degenen die bereid zijn om hun greep net genoeg te verminderen zodat anderen het gevoel krijgen dat hun macht tanende is. Wij hebben gevraagd dat deze duistere zielen volledig en onmiddellijk worden uitgesloten van alle verdere discussies tussen onze aardse bondgenoten en hun naaste medewerkers inzake het nieuwe financiële stelsel of het samenstellen van nieuwe regeringen, want zij verstoren en vertragen alleen maar de uitvoering van deze plannen. Onze Agarthaanse familie begrijpen dit volledig en verwijderen de medestanders van de duistere kliek uit de coalitie die door onze aardse bondgenoten is gevormd.

Het is een noodzaak dat deze groepen die het Licht zijn toegewijd niet ondermijnd worden door de oneindige listen van de duistere wezens. Ons zorgvuldig volgen heeft laten zien hoe deze duistere collaborateurs geraffineerd de innerlijke groepsdynamiek ondermijnen en belemmeren van degenen die het nieuwe financiële en bestuurlijke stelsels creëren, en we hebben daarom verzocht dat deze lieden op een grondige en zorgvuldige wijze wereldwijd verwijderd worden uit deze groepen. Wij herhalen dit verzoek in dit bericht, omdat het van het grootste belang is dat deze acties zo spoedig mogelijk worden voltooid. Jullie mondiale samenleving is in de greep van een grote revolutie; de onderworpenen willen overal bevrijd worden van die harde meesters die de methoden van het duister gebruiken om hun onrechtmatig verkregen vormen van tirannie in stand te houden. Een opwelling van vrijheidsdrang en fundamentele menselijke waardigheid escaleert wereldwijd, en het is passend en juist dat, wat al lang beloofd is, nu bloeit en ten uitvoer brengt wat deze dapperen zo vurig zijn begonnen!

Wij zegenen jullie! Wij zijn de Geëvolueerde Leraren! Velen van jullie weten niet wie wij zijn. Wij zijn jullie medemensen die op Aarde veel levens hebben geleefd voordat we de geheimen van onsterfelijkheid (ascension = evolutie = vibratieverhoging) hebben ontdekt. Wij hebben toen besloten dat het belangrijker was hier te blijven om de mensheid te begeleiden naar deze wonderbaarlijke gebeurtenis dan te ‘evolueren’ om een gracieus onderdeel te worden van de spirituele rijken. We zijn hier om ieder van jullie naar je Ware Zelf te brengen – een geëvolueerd volledig bewust Lichtwezen. Wij hebben generatieslang samengewerkt met onze diverse heilige genootschappen om een nieuwe werkelijkheid te creëren die vervuld is van Licht, Liefde en welvaart en die nu op het punt staat gerealiseerd te worden. De duistere kliek zit opgesloten op een plek van waaruit ze niet kunnen ontsnappen, en jullie wereld is nu in afwachting van zijn transformatie naar een Lichtentiteit die we al lang voor ogen hadden. We weten heel goed hoe frustrerend lang deze laatste ‘sprong’ naar de nieuwe werkelijkheid soms kan duren. Houd het Licht sterk en hoog, beste mensen, en kijk toe hoe de wonderen zich ontvouwen!

Het begin van dit nieuwe tijdperk is overal om jullie heen te zien. Jullie zien het dramatisch veranderd gezicht van het Midden-Oosten en jullie beginnen de houding ten opzichte van Moeder Aarde in veel Latijns-Amerikaanse landen te veranderen. Ook is er net een opstand tegen de status quo begonnen om stoom te verzamelen in veel delen van Azië en Afrika. Deze vroege tekens zijn een geringe aanduiding van datgene wat plotseling voor jullie staat te gebeuren in de Pacific, Europa en Noord-Amerika. Saint Germaine en zijn stichting hebben het groene licht gegeven om te beginnen met het verspreiden van de enorme rijkdom die na bijna vier eeuwen in zijn World Trust is opgebouwd. Deze bedragen zijn echt verbazingwekkend! Dit vrijgeven van het kapitaal valt samen met de gemachtigde regeringsverandering die uitgevoerd zal worden op een oordeelkundige en legale manier. Deze elementen zullen gezamenlijk de wezenlijke aard van jullie werkelijkheid permanent veranderen.

Momenteel bevinden wij ons aan de rand van dit nieuwe tijdperk. De Hemel heeft belangrijke decreten uitgevaardigd die een enorme vloot schepen van de Galactische Federatie naar dit zonnestelsel hebben gezonden; deze kregen de verantwoordelijkheid om een eerste contact met ons op zich te nemen. Wij verwelkomen deze goddelijke interventie en kijken uit naar een hereniging met onze binnenaardse familie die ons en onze diverse geheime en heilige genootschappen lang hebben gehuisvest en beschermd. Deze gemeenschappen vormen een sterke basis voor de Licht- georiënteerde samenleving die op het punt staat op onze wereld gecreëerd te worden. Spoedig moeten het rijk Agartha en die aan de oppervlakte samensmelten, wat resulteert in de unieke galactische samenleving die ook gaat migreren naar Venus en Mars. En dit is de nieuwe sterrennatie die binnenkort in het Universum verwelkomt gaat worden op onze gezegende kusten!

Vandaag vervolgden we onze reis door de veranderingen die naar het eerste contact en naar jullie terugkeer van het volledige bewustzijn leiden. We zijn verheugd dat de tijd voor deze verbazingwekkende gebeurtenis nadert. Onze vloot en onze geëvolueerde Leraren staan klaar om jullie werkelijkheid in een oogwenk te veranderen! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld bevindt zich nog steeds in een overgangsfase. We zien hoe alle fundamentele constructies van jullie diverse samenlevingen aan het instorten zijn – jullie economische en bestuurlijke organisaties en ook jullie filosofische en fundamentele morele gedragslijnen functioneren nog nauwelijks. Deze verschillende terreinen van jullie samenlevingen naderen of het einde van een lange periode van aftakeling of zijn in werkelijkheid al gestrand. Maar … we zien onder het wrakhout ook iets volkomen nieuws en anders tevoorschijn komen. Jullie zijn actief bezig met nieuwe overtuigingen die de oude beginnen te vervangen. In het centrum van deze dramatische overgang bevinden zich de ambitieuze programma’s van onze aardse bondgenoten en deze staan op het punt zich te manifesteren in een nieuwe economische en politieke wereld voor alle mondiale samenlevingen. We zijn zeer verheugd dat dit alles op een zo’n grote schaal plaatsvindt, maar we zouden graag zien dat dit heel wat sneller gebeurt! Wij hebben de Agarthanen gevraagd druk uit te oefenen op hun aardse medemensen om het tempo te verhogen van de vele veranderingen voor de samenleving van de oppervlaktebewoners.

Als reactie besloten de Agarthanen de Verlichte Leraren te vragen om in te grijpen en te verzoeken dat de heilige, geheime genootschappen van jullie wereld naar voren komen om hun gewicht achter de vele mondiale overeenkomsten te zetten. De tijd is echt gekomen om nieuwe regeringen en een nieuw economisch stelsel te zien verschijnen. Deze acties zijn voor ons essentieel om, onder het vaandel van openbaarmaking, onze technologieën en ons bij jullie te introduceren. De Hemel heeft een reeks decreten verordend die ons het mandaat geeft om een eerste contact met jullie uit te voeren, en deze gebeurtenis heeft de volledige hulp nodig van onze aardse bondgenoten en speciaal van de prachtige energieën van jullie Verlichte Leraren. Het duister wankelt en zijn eens zo machtige wurggreep op jullie wereld glijdt weg. Wat overblijft is de laatste zet waarbij de Lichtkrachten de restanten van het duister verwijderen. Wij zijn in afwachting van deze actie die zo essentieel is voor de daaropvolgende komst van jullie beloofde mondiale welvaart en de nieuwe regeringen die het Licht zijn toegewijd.

Deze ontluikende werkelijkheid wordt gesteund door de belangrijke hemelse decreten en wij worden aangemoedigd door alles wat gedaan wordt om deze tot bloei te brengen. Toch is er veel meer nodig, zoals we voortdurend aangeven. Jullie wereld wordt gerund door een zeer machtige kliek, met leden op plekken waar geld en macht heerst. Deze duistere machthebbers variëren van degenen die hun macht met alle middelen willen vergroten, tot degenen die bereid zijn om hun greep net genoeg te verminderen zodat anderen het gevoel krijgen dat hun macht tanende is. Wij hebben gevraagd dat deze duistere zielen volledig en onmiddellijk worden uitgesloten van alle verdere discussies tussen onze aardse bondgenoten en hun naaste medewerkers inzake het nieuwe financiële stelsel of het samenstellen van nieuwe regeringen, want zij verstoren en vertragen alleen maar de uitvoering van deze plannen. Onze Agarthaanse familie begrijpen dit volledig en verwijderen de medestanders van de duistere kliek uit de coalitie die door onze aardse bondgenoten is gevormd.

Het is een noodzaak dat deze groepen die het Licht zijn toegewijd niet ondermijnd worden door de oneindige listen van de duistere wezens. Ons zorgvuldig volgen heeft laten zien hoe deze duistere collaborateurs geraffineerd de innerlijke groepsdynamiek ondermijnen en belemmeren van degenen die het nieuwe financiële en bestuurlijke stelsels creëren, en we hebben daarom verzocht dat deze lieden op een grondige en zorgvuldige wijze wereldwijd verwijderd worden uit deze groepen. Wij herhalen dit verzoek in dit bericht, omdat het van het grootste belang is dat deze acties zo spoedig mogelijk worden voltooid. Jullie mondiale samenleving is in de greep van een grote revolutie; de onderworpenen willen overal bevrijd worden van die harde meesters die de methoden van het duister gebruiken om hun onrechtmatig verkregen vormen van tirannie in stand te houden. Een opwelling van vrijheidsdrang en fundamentele menselijke waardigheid escaleert wereldwijd, en het is passend en juist dat, wat al lang beloofd is, nu bloeit en ten uitvoer brengt wat deze dapperen zo vurig zijn begonnen!

Wij zegenen jullie! Wij zijn de Geëvolueerde Leraren! Velen van jullie weten niet wie wij zijn. Wij zijn jullie medemensen die op Aarde veel levens hebben geleefd voordat we de geheimen van onsterfelijkheid (ascension = evolutie = vibratieverhoging) hebben ontdekt. Wij hebben toen besloten dat het belangrijker was hier te blijven om de mensheid te begeleiden naar deze wonderbaarlijke gebeurtenis dan te ‘evolueren’ om een gracieus onderdeel te worden van de spirituele rijken. We zijn hier om ieder van jullie naar je Ware Zelf te brengen – een geëvolueerd volledig bewust Lichtwezen. Wij hebben generatieslang samengewerkt met onze diverse heilige genootschappen om een nieuwe werkelijkheid te creëren die vervuld is van Licht, Liefde en welvaart en die nu op het punt staat gerealiseerd te worden. De duistere kliek zit opgesloten op een plek van waaruit ze niet kunnen ontsnappen, en jullie wereld is nu in afwachting van zijn transformatie naar een Lichtentiteit die we al lang voor ogen hadden. We weten heel goed hoe frustrerend lang deze laatste ‘sprong’ naar de nieuwe werkelijkheid soms kan duren. Houd het Licht sterk en hoog, beste mensen, en kijk toe hoe de wonderen zich ontvouwen!

Het begin van dit nieuwe tijdperk is overal om jullie heen te zien. Jullie zien het dramatisch veranderd gezicht van het Midden-Oosten en jullie beginnen de houding ten opzichte van Moeder Aarde in veel Latijns-Amerikaanse landen te veranderen. Ook is er net een opstand tegen de status quo begonnen om stoom te verzamelen in veel delen van Azië en Afrika. Deze vroege tekens zijn een geringe aanduiding van datgene wat plotseling voor jullie staat te gebeuren in de Pacific, Europa en Noord-Amerika. Saint Germaine en zijn stichting hebben het groene licht gegeven om te beginnen met het verspreiden van de enorme rijkdom die na bijna vier eeuwen in zijn World Trust is opgebouwd. Deze bedragen zijn echt verbazingwekkend! Dit vrijgeven van het kapitaal valt samen met de gemachtigde regeringsverandering die uitgevoerd zal worden op een oordeelkundige en legale manier. Deze elementen zullen gezamenlijk de wezenlijke aard van jullie werkelijkheid permanent veranderen.

Momenteel bevinden wij ons aan de rand van dit nieuwe tijdperk. De Hemel heeft belangrijke decreten uitgevaardigd die een enorme vloot schepen van de Galactische Federatie naar dit zonnestelsel hebben gezonden; deze kregen de verantwoordelijkheid om een eerste contact met ons op zich te nemen. Wij verwelkomen deze goddelijke interventie en kijken uit naar een hereniging met onze binnenaardse familie die ons en onze diverse geheime en heilige genootschappen lang hebben gehuisvest en beschermd. Deze gemeenschappen vormen een sterke basis voor de Licht- georiënteerde samenleving die op het punt staat op onze wereld gecreëerd te worden. Spoedig moeten het rijk Agartha en die aan de oppervlakte samensmelten, wat resulteert in de unieke galactische samenleving die ook gaat migreren naar Venus en Mars. En dit is de nieuwe sterrennatie die binnenkort in het Universum verwelkomt gaat worden op onze gezegende kusten!

Vandaag vervolgden we onze reis door de veranderingen die naar het eerste contact en naar jullie terugkeer van het volledige bewustzijn leiden. We zijn verheugd dat de tijd voor deze verbazingwekkende gebeurtenis nadert. Onze vloot en onze geëvolueerde Leraren staan klaar om jullie werkelijkheid in een oogwenk te veranderen! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS