Volgers

PUTIN

woensdag 27 januari 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 27 januari 20161 Batz, 4 Yax, 12 Manik
Dratzo! Voor het Licht en haar bondgenoten vindt er nu een grote verschuiving plaats. Deze hernieuwde inspanning zal de mensheid vrijheid en een wonderbaarlijke welvaart brengen. Op dit moment beseft het duister wat haar verschrikkelijke lot is. Speciale bevelen zijn uitgevaardigd om een aantal sleutelprojecten voor het einde van deze eerste Gregoriaanse maand Januari te voltooien. Deze tijd is gewoonlijk zowel een tijd van beëindiging als van een nieuw begin. Volgens dit principe zal een bijzonder project de losbandige oligarchen van dit rijk onderuit halen. Dit zal pas gebeuren nadat men erin geslaagd is om deze aardbol te ontdoen van de misdadigers die deze aarde sinds het laatste halve millennium bijna heeft geruïneerd. Vanaf die tijd hebben de Anunnaki-meesters deze bandieten een grote mate van macht over de oppervlaktemensheid gegeven. Dit plotseling nieuw ontdekte gevoel van macht heeft tot eeuwen van overmatige corruptie geleid. Vrijgegeven technologieën versnelden jullie rijk naar een wereld die uiteindelijk door het Licht omarmd zou worden. Zodoende hebben de handlangers onbewust het podium voor hun eigen ondergang geschapen. 
 Deze afgelopen eeuw heeft het ontstaan van situaties meegemaakt die de basis vormden voor het zegenrijke vertrek van de duistere garde van dit toneel. Hun daden waren bedacht om een ieder van jullie te verbannen naar een permanente staat van slavernij voor deze gewetenloze duistere monsters. In plaats daarvan was iedere beweging een korte prelude van een sonate waarvan het onbekende doel was om jullie je vrijheid terug te geven, evenals een voorbestemde overwinning op het duister. Tijdens haar verblijf aan de oppervlakte leek het alsof er wat betreft haar grootse plannen een zekere mate van vooruitgang te zien was; in werkelijkheid verloor ze echter langzaam haar greep op jullie. Deze duistere capriolen introduceerden belangrijke apparatuur die essentieel was voor de opkomst van de eeuw van digitale elektronica en het nieuwe tijdperk van mondiale sociale media. Deze tijd gaf openingen die het de Hemel mogelijk maakte om de opmars naar steeds hogere niveaus van bewustzijn te versnellen. Dit fenomeen was de sleutel naar hun huidige ondergang. Het heeft naar gegevens geleid, die het onze aardse bondgenoten mogelijk hebben gemaakt een waarheidsgetrouwe geschiedenis te verzamelen.
Het is deze tijd waarin onze bondgenoten in staat waren de kracht te bundelen, die jullie wereld nu in snel tempo verandert. Dit is te zien aan de opkomst van BRICS en in de verschillende nieuwe federaties, die bezig zijn de kwaadaardige heerschappij van een waarlijk duivels financieel systeem ten val te brengen. Een nieuw en transparanter systeem is zich op dit moment in jullie rijk aan het vestigen. Het is er één die de welvaart en de mondiale verdeling van humanitaire fondsen zal ondersteunen. Het zijn deze fondsen die een geldstroom zullen creëren  met een "echte waarde". Deze wereldwijde reset van de geldstroom zal jullie rijk vrijmaken van de waardeloze heerschappij van de fiatgelden van het duister. Het zal tevens als het toneel dienen voor nieuw bestuur en boven alles: NESARA! Het is dit zich manifesterende nieuwe tijdperk voor de mensheid dat ons in staat zal stellen openlijk op het wereldtoneel te verschijnen. Dit goddelijke keerpunt zal deze eerste serie stappen, die jullie gang naar volledig bewustzijn zullen versnellen, voltooien. De oude duistere manieren zullen voorgoed achter ons worden gelaten.
In deze nieuwe tijd, zullen jullie je op een unieke manier bewust worden van jullie afkomst en zullen jullie de heilige missie, die jullie ongeveer 900,000 jaar geleden naar deze prachtige aardbol heeft gebracht, volledig herontdekken! Het is dit herstelde inzicht dat jullie snel terug naar volledig bewustzijn zal brengen. Jullie zijn in werkelijkheid een groots volk dat door de Hemelse hiërarchieën uitgekozen is om hier naar toe te komen en Gaia en haar zusterwerelden te helpen. Jullie zullen opnieuw een sterrennatie vormen. Het is deze zich manifesterende sterrennatie die galactische vrede zal verzekeren en die ervoor zal zorgen dat de wonderen van het Licht zich in dit uitgebreide sterrenstelsel volledig kunnen ontvouwen. Aldus hebben jullie een heilige missie te vervullen die tijdelijk door het duister werd belaagd. We zijn nu hier om het goddelijke mandaat van de Hemel te herstellen en jullie in staat te stellen om te herontdekken wie en wat jullie werkelijk zijn. Als fysieke engelen hebben jullie een gewijde rol toebedeeld gekregen terwijl de macht van het Licht zich in dit bijzondere sterrenstelsel snel uitbreidt. Jullie staan symbool voor hoe de gevangenen van het duister kunnen worden teruggevoerd naar de gewijde energieën van het Licht! 
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij zijn behoorlijk trots op degenen die deel uitmaken van onze geheime genootschappen. Het duister heeft lang gedacht dat het onmogelijk zou zijn ze onderuit te halen. Tijdens de grote financiële neergang in het eerste decennium van deze eeuw werd niet één van de leidende bankdirecteuren van het duister opgepakt, ondanks de mate van criminele fraude die er bij betrokken was. Hun arrogantie is nu iets uit het verleden. Het Licht heeft een punt bereikt waarbij elk groot incident beantwoord zal worden met arrestaties, inbeslagname van fondsen en een algemene mate van morele minachting. Het is tevens het moment waarop een aantal sleuteltransfers van fondsen eindelijk plaats kan vinden. Dit is waarom we jullie vragen positief gefocust te blijven en klaar te zijn om vooruit te gaan en jullie dromen te vervullen. De tijd voor onze grote triomf is eindelijk daar! Wees dientengevolge vol vertrouwen m.b.t. het simpele feit dat jullie tijd gekomen is. De Hemel is met ons en de verre bondgenoten van het duister zijn niet langer een bedreiging voor deze heilige onderneming. Hosanna! Hosanna!
Terwijl deze zeer glorieuze tijd nadert is het essentieel dat jullie positief vooruit blijven kijken en tevens positief in jullie dagelijkse bezigheden. Bereid je voor om een baken te zijn voor de verbazingwekkende gebeurtenissen die dit land zullen overspoelen. Het heeft langer geduurd om de talloze verraderlijke elementen, die deel uitmaken van het uitgebreide netwerk van handlangers van de oligarchen, te vernietigen. Deze taak is bijna afgerond en dit feit heeft degenen die de immense mondiale trustfondsen beheren eindelijk in staat gesteld om deze enorme fondsen vrij te gaan geven. Dit proces is momenteel aan het versnellen en we staan aan de rand van een nieuwe realiteit. Wij Meesters bewaken deze uitgebreide en complexe operatie zorgvuldig. De tijd van de duistere cabal is voorbij. Haar laatste plannen leiden nergens toe en het maakt het mogelijk dat deze nieuwe wereld van bankieren, financiën en welvaart oprijst uit haar langdurige verborgenheid.
Deze nieuwe tijd zal een heleboel nieuwe verantwoordelijkheden brengen. Deze nieuwe plichten vragen erom dat wij jullie instrueren omtrent je ware geschiedenis. Dit zal, nadat het nieuwe bestuur wereldwijd is ingesteld, naar behoren worden gedaan. Deze serie feiten m.b.t. jullie oorsprong en jullie levensverhalen op deze kostbare bol dienen te worden gebracht op een manier die jullie plezier doet en tevens inspireert. Het is hier dat de lessen en de percepties die jullie door duister zijn opgedrongen kunnen worden losgelaten en een serie ware realiteiten kunnen worden voortgebracht. Niemand kan dit groeiende bewustzijn van jullie onderdrukken. Jullie gaan de waarheid eisen en het zal door de Hemel worden gegeven. Deze operatie is een natuurlijk voortbrengsel van jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. We zegenen de werkwijze van de Hemel en bereiden ons voor om jullie dienaren en gidsen in dit nieuwe tijdperk van Licht te zijn! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Vadaag vervolgden we onze missie om jullie te voorzien van een boodschap die verklaart wat er nu rond deze wereld gebeurt. Tijdens de volgende korte tijdsspanne gaan jullie de opkomst zien van een paar waarlijk verbazingwekkende operaties die dit rijk voor altijd zullen wijzigen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 20 januari 2016

Nederlnds -- Sheldan Nidle, 19 jan 20167 Can, 17 Chen, 12 Manik
Selamat Jalwa! Alles gaat goed en geweldig met Gaia! Degenen die zijn aangewezen om jullie de spullen te leveren zijn klaar om deze grootse opdracht te voltooien! De vertraging, die deze onverschrokken strijders overviel, is voorbij. De operatie om de duistere oligarchie op haar knieën te dwingen wordt voortgezet. Daarbij is het procedé om nieuw bestuur te installeren in volledige afwachting van de leveringen en het bereiken van het magische aantal van wat voorheen overeengekomen is. Op dat moment, zullen de pro-cabal regeringen vallen en snel worden opgevolgd door nieuw aan te wijzen besturen. Deze nieuwe leiders zullen de wetgevende macht en de gerechtshoven ontbinden  en een nieuwe procedure starten die de huidige opbouw van deze organen goeddeels zal veranderen. Nieuwe verkiezingsregels en algemene richtlijnen voor procedures zullen in deze publieke organisaties worden opgezet. Dit zal deze bestuursorganen in staat stellen zuiver te bestaan uit gewetensvolle wetgevers en rechters die welwillend de eerlijke voorschriften van de Algemene Regelgeving zullen volgen. Dit zal formeel het begin markeren van jullie bevrijding van de tirannie van de bankiers en hun vele handlangers.

Jullie deel in dit grote avontuur is leren deze veranderingen te steunen en de grote start van jullie voorspoed met open armen te ontvangen. Het zal eveneens het begin betekenen van een nieuw en vrijer bankwezen en valutatransacties. Jullie zullen welvarend worden en de regie hebben over een systeem dat het mogelijk zal maken om jullie zorgsysteem op te zetten en de verschillende humanitaire projecten toe te staan om jullie medemensen te helpen en de ecologische inspanningen om dit rijk te veranderen, te ondersteunen. Miljoenen soorten die in de flora en fauna van dit rijk bestaan zullen van de vergetelheid worden gered. Daarbij zullen veel soorten, die op het punt stonden gedecimeerd te worden, behouden blijven. De enorme hoeveelheid vervuiling zal worden geëlimineerd. Het probleem van het afval dat jullie riolen op dit moment verstopt en voorkomt dat jullie gebruik kunnen maken van het benodigde drinkwater, kan eenvoudig worden hersteld. Jullie zullen in staat zijn technologieën te ontwikkelen die jullie wereld zullen transformeren. Bovendien zullen er methodes bij jullie worden geïntroduceerd die het onveilige karakter van jullie transportsystemen zullen veranderen. Jullie betreden een nieuwe en dynamische realiteit!

Zoals jullie kunnen zien, staan jullie op de rand van een uitgebreid herziene werkelijkheid. Dit rijk zal nieuw bestuur aannemen, evenals een veel transparanter financieel systeem. Dit proces zal eindelijk de lang ontkende erkenning van het Westen aan China en de rest van de Derde Wereld met zich meebrengen. Deze lange tijd ondergewaardeerde naties zullen in staat zijn water- en rioolsystemen te ontwikkelen die in het verleden voor de aanleg als te duur werden beschouwd. Deze humanitaire projecten zullen jullie wereld transformeren en iedereen in staat stellen van de hen lange tijd ontzegde moderne middelen van bestaan te kunnen genieten. De gehele mensheid zal in dit nieuwe rijk een bijdrage kunnen leveren aan de projecten die jullie water, land en lucht kunnen transformeren. Jullie zullen Gaia van de middelen voorzien om haar te laten terugkeren naar volledige gezondheid en de gehele mensheid in staat stellen in een uiterst wonderbaarlijk tijdperk te leven. In deze veranderde omgeving zal iedereen welvarend zijn, ontwikkeld en in staat op gelijke voet deel te nemen aan de nieuwe tijd. Dit is een tijd die jullie zal voorzien van een uitgebreid arsenaal aan manieren om een ware landvoogd van Moeder Gaia te zijn! Dit alles is louter een prelude op onze formele aankomst.

Onze komst, zoals gemeld in een aantal voorgaande berichten, zal jullie onze speciale mentoren brengen. Voordat ze arriveren zijn er een aantal formele onderwijssessies nodig, gegeven door jullie Opgestegen Meesters. Deze sessies zullen het jullie mogelijk maken tot in detail te horen over jullie ware afkomst; kennis te nemen van de redenen waarom jullie hier zijn en hoe de Atlantiers jullie plotseling in beperkt bewustzijn hebben gestort. Jullie zullen tevens leren hoe jullie verschillende talen, culturen en religies werden vervalst. De voormalige rol van de Anunnaki en haar handlangers zal uit de doeken worden gedaan, evenals hoe jullie transformatie terug naar volledig bewustzijn zal verlopen. Wanneer jullie deze vele waarheden eenmaal volledig in je hebben opgenomen, zijn jullie vervolgens klaar om te horen wat onze mentoren jullie onverbloemd zullen vertellen. Dit alles zal op één of andere manier schokkend zijn. Het allerbelangrijkste is dat jullie beseffen hoe zeer jullie met elkaar verbonden zijn. Het elkaar werkelijk Liefhebben is van essentieel belang. Word je op deze nieuwe Liefhebbende manier van elkaar bewust en wees in staat echt te waarderen hoe jullie samen Gaia en elkaar kunnen redden!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Dit is voor Gaia en voor de gehele mensheid een uiterst veelbelovende tijd. De Anunnaki en haar duistere handlangers zijn eindelijk geïsoleerd. Lang geleden, toen we onze speciale missie begonnen, zat de mensheid stevig onder de duim van deze duivelse oligarchie. Soms leek het alsof ze oppermachtig waren. Onder begeleiding van de Hemel hebben we doorgezet en langzamerhand geheime genootschappen gevormd om het Licht bij te staan en te beginnen de mensheid terug naar het Licht te brengen. Deze in duur verlengde operatie is decennialang geleden begonnen om uiteindelijk te slagen en het Licht in staat te stellen de duistere cabal op een veilige manier op haar knieën te dwingen. Meer dan een decennium geleden stuitten onze gezegende helpers op De Aarde en in de Hemel op een methodologie die vordert zoals gepland. Het allerbelangrijkste hierbij is dat jullie positief blijven en in staat deze uiterst nobele inspanningen te steunen. Verbazingwekkende zaken gaan zeer zeker gebeuren!

Dit alles levert het positieve bewijs voor de mate van eerbied, die de Hemel op een rechtvaardige manier ten toon spreidt. De duistere oligarchen waren er sterk op gebrand om jullie louter pionnen te maken op een manier die jullie permanent van jullie families in de Geestenwereld en in de ruimte isoleerde. Deze mogelijkheden zijn nu gedwarsboomd. Wat we van jullie vragen is om positief ondersteunend te blijven bij waar onze bondgenoten zo voortvarend aan werken om te bereiken. Een nieuw financieel systeem, dat een staat van voortdurende welvaart volledig ondersteunt, is nu bijna in werking. Er bestaan een aantal procedés die snel een nieuw en verlicht bestuur zullen creëren. Deze operaties zijn tevens afgerond en klaar om toegepast te worden. Deze grootse zegeningen zijn nog maar het begin van hoe deze voormalige duistere realiteit zal veranderen. Aldus, geliefde Harten, is jullie tijd om te schitteren eindelijk gekomen. Wees verstandig in je beslissingen en briljant in je daden.

Herinner je wie je werkelijk bent. Je bent niet iemand die stomweg handelingen uitvoert die je door het duister worden opgedragen. Je bent echt iemand die de verdraaiingen, die door het duister worden gepleegd om je geloof te plooien naar manieren die sympathieker staan t.o.v. hen,  kan zien. Deze tijd is er één van volledige bevrijding van deze duistere manieren en een ommekeer in het plezier t.a.v. het ware geloof dat is vervat in de morele manieren van het Licht! Deze procedure vindt nu plaats terwijl jullie je afkeren van oorlog en nukkige ontevredenheid naar een nieuwe manier die je verbondenheid met elkaar en aan het Licht benadrukt. Deze groeiende waarheid zal jullie in staat stellen je met elkaar te verenigen en op een succesvolle manier de vele soorten van Gaia's flora en fauna te beheren. We zijn trots op jullie en we zijn zeer verheugd om een ieder van jullie te begeleiden. De toekomst van dit geweldige rijk is waarlijk schitterend en gevuld met jullie heilige Licht!
Vandaag gingen we verder met ons verslag van hetgeen er wereldwijd gebeurt. Wees blij en weet dat grote rijkdom en een tijd die al veel te lang op zich liet wachten, die van jullie bevrijding van het duister, nu gaan komen. Het Licht maakt het mogelijk, evenals jullie terugkeer naar volledig bewustzijn! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja

woensdag 13 januari 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 12 jan 201613 Caban, 10 Chen, 12 Manik
Dratzo! Veel verwachte operaties warden vertraagd door overdreven voorzichtige en onnodige beveiligingsontwikkelingen. Degenen die deze fondsen tijdelijk beheren zijn ten diepste bezorgd en hebben zich daarom gebruik gemaakt van een proces dat hen in staat stelt in eerste instantie met een slakkengang te werken. Deze afwijkende operatie heeft de leveringen vertraagd en het tijdstip waarop deze gelden zullen worden geleverd, gewijzigd. Het gaat nu met een meer weloverwogen snelheid dan ons aanvankelijk werd toegestaan. Nogmaals, deze fondsen zijn nu in handen van degenen die zich meer op hun gemak voelen bij een tempo dat gepaard gaat met een serie bijzondere controles in iedere fase van deze operatie. Dit houdt in, een speciale manier om in het geheim enorme sommen geld over de grenzen te verplaatsen. Wij geloven dat dit tragere proces twee gevolgen heeft. Ten eerste heeft het een groot aantal toekomstige aankondigingen, die de start van nieuw bestuur en een mondiale valuta-reset signaleren, vertraagd. Ten tweede heeft het het beginschema van de massa-arrestaties en het herinrichten van het wereldwijde frauduleuze bankensysteem vertraagd.
Deze vertragingen zijn weer een ander signaal van hoe moeilijk het is om snel tegen de oude duistere orde, die dit rijk millennia lang heeft geregeerd, op te treden. Zelfs terwijl we de gereedschappen en het bewijs hebben om deze verfoeilijken te verslaan is het zeer moeilijk om, zelfs na een serie afspraken, dit essentiële proces te versnellen. Het duister realiseert zich de mate waarin de Lichtkrachten zijn doordrongen met degenen die weten hoe waarlijk doortrapt de werkwijzen van hun voormalige duistere Heren waren. Deze oude "geschiedenis" heeft steeds maar weer voor voorzichtigheid gezorgd, zelfs wanneer het niet echt noodzakelijk was. We verontschuldigen ons ten zeerste voor deze ultra-trage acties. Het is moeilijk door te gaan als een bepaalde manier van doen betwist wordt. Het is onze uitdaging dit te veranderen en een frisse wind te laten waaien door deze operatie. Derhalve verwachten we dat dit proces vrij binnenkort zal gaan beginnen. Zelfs degenen die enorm voorzichtig zijn, zijn waarachtig toegewijd aan de grootse transformatie van deze realiteit. Zodoende zullen de oude manieren eindelijk aan de kant worden gezet.
Blijf, terwijl dit proces van verandering doorgaat, je focussen op de overwinning. We zijn er volledig van overtuigd dat iedereen vastberaden is om een einde te maken aan de kwaadaardige methoden van de duistere cabal. Deze cabal heeft haar macht ingezet om angst te zaaien, de zaken te verdraaien en iedereen te verwarren. We zijn ons ervan bewust hoe zeer deze methoden velen langzamerhand dodelijk vermoeid heeft achtergelaten wanneer ze iets positiefs proberen te bereiken. Ondanks deze angsten van ontoerekeningsvatbaarheid, wordt er daadwerkelijk enige mate van actie ondernomen. Het is niet eenvoudig om degenen die jullie zo lang hebben gevreesd te trotseren. Een noodzakelijk iets t.b.v. een wijziging van de kern van deze realiteit komt eraan. Het duister weet dat de dagen van gedachten-vervormende controle voorbij zijn. De tijd voor vele belangrijke aankondigingen is aangebroken. Deze zullen een domino-effect starten dat jullie rijk voor altijd zal veranderen. Dit houdt tevens een nieuwer, eerlijker monetair systeem in, welvaart, en natuurlijk nieuw bestuur. Bereid je voor om je te verbazen en vereerd te zijn door wat er gaat gebeuren!

Wees je, terwijl je je in een nieuw tijdperk begeeft, bewust van wat dit waarlijk inhoudt. De oude inzichten die jullie sinds je kindertijd met je mee hebben gedragen zullen niet langer volledig van toepassing zijn. Dit zal het begin betekenen van een nieuwe werkelijkheid voor iedereen. Lang geleden zijn jullie de pionnen van een duistere groep heersers geworden die een onderklasse van handlangers heeft gecreëerd, die we de duistere cabal noemen. Deze cabal provoceerde de Hemel en heeft sinds de laatste paar decennia een rijk gecreëerd dat ze van plan waren voor eeuwig naar hun eigen wil te zetten. Deze wil is gebroken en met wat er gaande is, zullen jullie binnenkort kunnen zien dat ze gearresteerd en tijdelijk van jullie geïsoleerd worden. Deze groep charlatans zal berecht worden en haar ten onrechte verkregen vermogens worden onder jullie verdeeld. Gebruik deze tijd om dankbaar te zijn voor wat er gaande is. Jullie zullen je vrijheid terugkrijgen en de kans krijgen om volledig op te gaan in je eigen bezigheden. Onderschat deze kans niet. Wees toegewijd en klaar om iedere dag waakzaam te zijn. Vrijheid is iets dat nauwlettend in het oog gehouden dient te worden! Kom tezamen en bereid jezelf voor op nieuwe verantwoordelijkheden!


Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie, geliefde harten, staan aan de uiterste rand van een nieuwe realiteit. Degenen die de leiding hebben gekregen om een grootse welvaart aan jullie te leveren zijn eindelijk zover om een lang proces dat vele eeuwen geleden begon, te voltooien. Onze reden om hen deze enorme verantwoordelijkheid toe te kennen was gebaseerd op hun eerlijkheid en diepe toewijding, die ons in staat stelde zeker te zijn dat deze grootse opdracht op de juiste tijd uitgevoerd zou worden. Het moment voor deze heilige voltooiing is nu gekomen. We zijn uiterst verheugd dat jullie op het punt staan de vele aan jullie verschuldigde zegeningen te ontvangen. De tijd om een einde te maken aan jullie slavernij in dit duistere land is aangebroken. Door deze zegeningen zullen jullie bevrijd worden. De tijd van jullie verlichting zal eindelijk kunnen beginnen! We bereiden tevens onze leringen aan jullie voor. Deze zullen jullie inzicht geven omtrent jullie afkomst en de redenen van jullie goddelijke missie op deze wereld. Dit zal verder worden uitgelegd door jullie Agarthaanse nichten en neven.

Terwijl we deze uiterst opwindende tijd naderen lijkt het alsof deze wereld onaangeraakt blijft door wat we iedere dag zeggen en voelen. Veel van wat er verandert, doet dat op een manier die wordt vermomd door de oude manieren. Ondanks dat is het slechts een schijnvertoning die jullie waarnemen. Dit krankzinnige rijk zit vol listen. Het duister begrijpt waar de Hemel mee bezig is. Blijf, ondanks teleurstellingen, gefocust op jullie vooruitzicht en de beloning die het inhoudt. Jullie zijn een machtig volk en we zijn alleen maar gekomen om jullie te erkennen en te steunen. Deze wereld heeft haar wreedheid met de daarmee gepaard gaande consequenties getoond. Deze krankzinnige oorzaken en gevolgen zijn klaar om getransformeerd te worden. Het Licht is gekomen en het doordringt de laatste groep processen die jullie zorgen zullen transformeren in wonderbaarlijke dingen waar jullie zo lang van gedroomd hebben! Het glorieuze moment van nieuwe verantwoordelijkheden voor jullie en voor ons is aanstaande.

Gebruik je visualisaties en jullie diepste dromen om je te leiden. De Hemel begrijpt wie jullie werkelijk zijn en laat jullie de weg zien naar een nieuwe werkelijkheid. Het is de Hemel die jullie op dit uiteindelijke pad naar volledig bewustzijn heeft gezet. We zijn slechts een goddelijk instrument op deze heilige reis. Deze tijd in onze gezamenlijke geschiedenis is net begonnen. Jullie bevinden je in het proces van het voorbereiden van je lichaam en je Ziel om naar een kristallijnen versie te transformeren die je volledig bewuste zelf is. Jullie werden vrijgesteld van de enorme moeilijkheden die door deze reis zijn ontstaan en het is in plaats daarvan een magere afspiegeling van jullie beperkt bewuste zelf. Wees, ook al heeft dit ervoor gezorgd dat enige pijn en verdeeldheid voortduurden, dankbaar dat het niet de Apocalyps is geworden die het had kunnen zijn. Jullie bevinden je nu in de laatste stadia van een nieuw rijk. Jullie weg is vrijgemaakt voor de overwinning! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze missie om jullie te voorzien van een globaal verslag van wat er op deze aardbol gaande is. Het duister heeft verloren en alles wat nu nog nodig is, is een laatste noodzaak om voorzichtig en bedachtzaam te zijn. Jullie zegeningen zijn onderweg en jullie zullen ze binnenkort voor je verblufte ogen zien verschijnen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja

woensdag 6 januari 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 5 jan 2016


6 Oc, 3 Chen, 12 Manik

Selamat Balik! Laten we beginnen met: een Gelukkig Nieuw Gregoriaans Jaar voor iedereen! De enorme operaties die jullie je verschillende zegeningen gaan brengen werden enigszins vertraagd door het kerstseizoen. Deze geplande vertraging is nu voorbij. De uitleveringen worden verwacht komende week te beginnen. Deze vertraging werd door zowel de verschillende koninklijke families als door een aantal van de oude families passend geacht. Een paar 'last minute' veiligheidscontroles werden uitgevoerd en een nieuw leveringsschema werd door alle partijen goedgekeurd. Zoals in ons laatste bericht opgemerkt werden de laatste onvolkomenheden in dit systeem uitgewerkt. De duistere handlangers die de laatste paar vertragingen hebben veroorzaakt zijn ofwel gearresteerd of van hun positie van autoriteit verwijderd. Deze fondsen zijn dus, net zoals een verandering in bestuur, goed op weg om zich voor jullie ogen te gaan manifesteren. Onze liaisons waren in staat om deze data naar voren te schuiven en jullie in staat te stellen op een veel vroegere datum te zien hoe  geschiedenis wordt geschreven. Momenteel kijken we naar dit complexe proces en zien we erop toe dat deze bewegingen voortgaan zoals gepland. In elk geval is het einde van de duistere cabal eindelijk daar.

Wees je, nu jullie dit nieuwe tijdperk van vrede en vrijheid binnengaan, er voortdurend van bewust hoe gemakkelijk deze tijd van wonderen voorbij kan gaan. Het is zeer noodzakelijk voor jullie om een grote mate van toewijding in deze zaken te betrachten. Onthoud dat deze giften tot een nog grotere mate van verantwoordelijkheid leiden. We dringen er op aan dat jullie speciale "waakhond" commissies oprichten en deze vragen iedereen goed geïnformeerd te houden omtrent hetgeen er feitelijk gebeurt. Vrijheid is een goddelijke gift die een blijvend juist gebruik van jullie bronnen vereist. De vroegere Amerikaanse President Jefferson stelde dat er een soort permanente revolutie nodig was. Deze mate van toewijding, hoewel nobel, is ongepast in een milieu van Internet en sociale media. Net als een nieuwe Paul Revere dienen jullie in staat te zijn de tekenen te zien en klaar te staan iedereen te informeren omtrent de tijd voor positieve actie. Deze sociale netwerken kunnen elke noodzaak voor geweld overstijgen. Sla derhalve dan alarm en gebruik een geweldige respons om jullie wereld door te laten blijven gaan richting de massalandingen en volledig bewustzijn. Dit proces kan jullie in staat stellen onze wederzijdse missies op het juiste spoor en synchroon te houden met het Goddelijke.

Nadat jullie eenmaal hebben geholpen jullie nieuwe realiteit veilig te stellen, is het noodzakelijk dat jullie beginnen je omgeving te verbeteren. Het eerste is de verschillende soorten vervuiling, die momenteel jullie mondiale milieu volstoppen, opruimen. Gebruik technologieën waartoe jullie ofwel toegang hebben, of die welke eerder van jullie afgezonderd waren en die nu voor jullie beschikbaar zijn. Gebruik ze om de chemische, radioactieve en andere giftige materialen die jullie uit jullie omgeving dienen te elimineren, te verwijderen. Nadat dit eenmaal is gedaan kunnen jullie bijdragen aan de projecten die plaatsvinden om de voedsel-, water- en huisvestingscrises van de mensheid op te lossen. In deze nieuwe wereld gaan jullie door met het oplossen van de crises die overblijven. Indien jullie niet in staat zijn deze kwesties volledig op te lossen, zijn wij van plan technologieën te introduceren die jullie nieuwe rijk beginnen in een waarlijk plezierige om in te leven, om te zetten. Desalniettemin is het van essentieel belang dat jullie succesvol met elkaar beginnen samen te werken. Jullie voorouders kwamen hier bijna 900.000 jaar geleden, om het leven en de methoden van een volledig bewust rijk te onderhouden.

Onze gezamenlijke taak is jullie voor te bereiden op een afgesproken terugkeer naar jullie eerdere Engel-achtige staat. Ieder van jullie leeft in deze wonderbaarlijke realiteit. Onze mentoren gaan jullie voorzien van wat jullie ook maar moeten weten nadat jullie zijn blootgesteld aan de kennis die de Anunnaki jullie faalden te geven. In feite moesten hun leugens en manipulatie de voorbereidende fasen zijn om van jullie een permanent slavenras te maken. De Hemel is het proces om jullie naar een transformatieve fase te brengen, die nodig is zodat wij onze missie kunnen laten slagen, begonnen. Op dit pad ligt het gewijde werk van jullie Opgestegen Meesters. Zij bezitten de serie leringen die jullie nodig hebben zodat onze mentoren jullie naar de uiterste rand van volledig bewustzijn kunnen brengen. Dit is waar de Agarthanen erbij komen. In Binnenaarde zijn de levende apparaten die jullie transformatie zullen afmaken. Wat dan overblijft is, zoals we eerder zeiden, een speciale post Kristallen Lichtkamertraining en de stichting van jullie nieuwe sterrennatie. Er zal veel gebeuren wanneer jullie je geweldige bestemming vervullen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Zoals jullie kunnen zien, zijn ons een aantal belangrijke verantwoordelijkheden opgedragen om uit te voeren. De grootste hiervan was allereerst het jullie voorzien van de genade en barmhartigheid van de Hemel. Jullie hebben het duister overleefd en hebben aan iedereen jullie enorme toewijding aan het Licht bewezen. Onze taak was om boodschappers van de Hemel te zijn. We hebben dit graag gedaan en wachten met vreugde jullie laatste transitie uit dit 3-D rijk af. Onze huidige taak is om degenen die met succes de handlangers van het duister isoleren en verslaan te begeleiden. Deze opdracht zal leiden tot nieuw bestuur, dat het ons mogelijk zal maken om de noodzakelijke leringen te geven die jullie nodig hebben voordat onze hemelse broeders arriveren. In dit nieuwe rijk zullen jullie leren over je afkomst en de middelen ontvangen om een waarlijk wonderbaarlijk rijk op te zetten! Dit zal de voorloper zijn van een wereld die de hereniging van binnen- en buitenGaia zal beleven. Het zal jullie in staat stellen om een nieuwe sterrennatie te vormen.

Wij Meesters begrijpen hoe moeilijk dit voor velen van jullie zal zijn. Jullie hebben min of meer de huiveringwekkende toestand van dood en veroudering geaccepteerd. Deze zogenaamde werkelijkheid heeft jullie toegestaan om aan de voormalige leugens van het duister toe te geven. Nu dienen jullie deze "werkelijkheid" te herzien en snel een nieuwe aan te nemen. Onze gewijde taak is jullie te laten zien hoezeer een andere werkelijkheid echt mogelijk is. De wonderen van de terugkeer van de galactische mensheid zullen dit goddelijke proces voltooien. Deze mentoren van jullie, samen met onze leringen, zullen jullie laten zien hoe deze "welkom thuis"-missie in zijn werk gaat. Een van de eerste feiten die we te horen kregen was over deze galactische missie. Deze goddelijke missie samen met die van ons zal jullie terugkeer naar volledig bewustzijn, door allereerst gebruik te maken van onze goede daden en vriendelijkheid, mogelijk maken. Na vele millennia zal het eindelijk een heilige lering over wie jullie werkelijk zijn, bevatten.

Deze komende tijd is er daarom één van het volmaken van jullie overgang naar volledig bewustzijn. Dit vereist kennis, vaardigheden en vermogens die vrijelijk aan een ieder van jullie gegeven worden. De eerste grote stap is deze serie lessen over jullie Ware Zelf en een inzicht in de veelomvattende geschiedenis van de oude Atlantiers. Ieder van ons stamt uit deze tijd van bijna 13 millennia  nadat Atlantis door haar eigen brandmerk van kwaad tot zinken werd gebracht. Deze huidige tijd is er één waarin deze langgerekte nachtmerrie ten einde komt en wordt opgevolgd door één waarin de glansrijke vreugde van het Licht doorleefd kan worden! We hebben in het rijk van de Agarthanen geleefd en kennen de vreugde van wat jullie te wachten staat. Laat ons een aanvang maken met het begin van deze gedenkwaardige tijden en het wonder van het Licht ervaren. Laat ons eveneens ervaren dat de handelswijze van het duister naar de vuilnisbakken van de aardse geschiedenis verwezen wordt. Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. De talloze momenten van vertraging zijn voorbij. Een nieuwe realiteit duwt de duistere, die jullie lang gekend hebben, snel aan de kant. Het is de laatste overgangsperiode naar een nieuwe realiteit die gevuld is met eindeloze positieve mogelijkheden en uiteraard: vrijheid! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS