Volgers

PUTIN

woensdag 28 mei 2014

27.05.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 27 mei 2014

3 Ix, 5 Pax, 10 Caban 

Selamat Jalwa! (Beleef altijddurende vreugde!) Een grootse serie gebeurtenissen vindt nu plaats op jullie wereld! Deze gebeurtenissen markeren het begin van bepaalde kritische projecten die jullie vrijheid, soevereiniteit , welvaart en nieuw bestuur gaan brengen. Onze liaisons rapporteren dat verscheidene groepen, die samengesteld zijn uit onze Aardse bondgenoten, op het punt staan de duistere cabal en diens handlangers uit de macht te zetten. In deze projecten besloten liggen de middelen om een natie-tot-natie breed algemeen wetnetwerk alsmede projecten die dit netwerk verbinden tot een middel om nieuw bestuur over de wereld te stichten exponentieel uit te breiden. De welvaartsprojecten bereiden de verdeelsystemen voor die de basis zullen zijn om NESARA af te kondigen als zijnde in werking. Wanneer deze gebeurtenissen klaar zijn om zich aan te dienen bereiden we ons voor om een formeel einde te maken aan een internationale samenzwering die het sproeien van ‘chemtrails’ een bijna dagelijks verschijnsel maakte. De Agarthaanse liaisons zijn eveneens bezig de verschillende duistere cabal leidersgroepen te informeren dat hun vileine doeleinden beëindigd zullen worden door een groot aantal massa-arrestaties.

Het is van het grootste belang dat Gaia wordt bevrijd van het dagelijkse ploeteren van talloze gezelschappen van oppervlaktemensen die proberen hun vele hulpbronnen uit te buiten. Deze aardse hulpbronnen zijn werkelijk de bron van vele zaken die helpen haar talloze en diverse ecosystemen te onderhouden. Onze wetenschappers monitoren deze ontwikkelingen dagelijks en doen wat ze kunnen om een zekere mate van stabiliteit te handhaven. Er is een natuurlijk mechanisme, waarin door de Hemel is voorzien, dat Gaia in staat stelt de extractie van deze hulpbronnen steeds moeilijker te maken. Dit is de oorzaak achter de vele mijn- en bouwrampen, die van tijd tot tijd ontstaan op jullie wereld. De introductie van een aantal momenteel verborgen technologieën kan de mogelijkheid van zulke rampen grotendeels reduceren. De duistere cabal houdt vast aan processen die gemakkelijk door de invoering van deze technologieën kunnen worden verholpen. Dit is een van de redenen achter de noodzaak om de duistere garde uit de macht te zetten. Opgeteld bij deze calamiteiten komt nog de enorme hebzucht en arrogantie van deze duistere oligarchie.

Terwijl we deze duistere kliek vileine handlangers uit de macht zetten, moeten we ook jullie transformatie vooruithelpen. De Hemel heeft een zeer gedetailleerd tijdschema voor hetgeen gaat gebeuren. Gaia moet een serie aanvankelijke veranderingen afmaken voordat we onze massalandingen kunnen beginnen. Derhalve helpen we Gaia en werken we met haar om te minimaliseren wat er gebeurt.  Zoals jullie geologen en meteorologen vermoeden moeten de zeebeddingen doorgaan met rijzen en breedschalige veranderingen t.a.v. jullie normale patronen gaan plaatsvinden. Deze veranderingen bereiden Gaia’s oppervlakte voor op de enorme serie handelingen die haar continenten opnieuw zal vormgeven, haar oceanen wijzigen en de middelen in de atmosfeer opzetten voor een nieuwe serie lagen van het oude firmament. Gaia was vroeger een ongerepte plaats met slechts af en toe een verstoring. Deze verstoringen vonden plaats wanneer nieuwe ecosystemen werden geïntroduceerd en nieuwe soorten een periode van dominantie verkregen. Deze perioden duurden over het algemeen vele honderden miljoenen jaren. Jullie verschenen nadat zo’n verandering recentelijk plaatsvond.

Deze oppervlakte had meer continenten en kleinere oceanen. Er was een algemene balans. Jullie voorouders realiseerden zich dit en gebruikten aanvankelijk hun etherische bewustzijnsstaat om zichzelf aan dit rijk aan te passen. Later onderzochten ze Binnenaarde en begrepen ze onmiddellijk dat hun voogdijschap zich uitstrekte over beide rijken. Gedurende honderdduizenden jaren waren de Lemuriërs in staat Gaia en haar talloze ecosystemen barmhartig te beheren. Terwijl ze dit deden verwelkomden de Lemuriërs nieuwe kolonisten en begonnen ze een netwerk van landen te stichten en voerden ze hun voogdijschap uit met liefde, genade en goddelijke wijsheid. Aan elke nieuwe generatie werden verhalen verteld en op hun beurt voegden zij die van hen toe aan de steeds groeiende geschiedenis. Een lange relatie met Gaia hield haar unieke ketting van diverse levensvormen in stand. Deze sereniteit werd doorbroken door de onverwachte handelingen van Atlantis. Deze handelingen veroorzaakten het zinken van Lemurië, sneden Agartha af van Gaia’s oppervlakte en maakten Atlantis het dominante land op Gaia’s oppervlakte! Jullie lange, duistere tijdperk was begonnen!

Namaste! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We kijken naar jullie realiteit en weten in ons hart dat een grote transformatie onderweg is. Onze gewijde broeders zijn bezig het mogelijk te maken dat het duister uit de macht wordt gezet. Deze veranderingen zullen uitmonden in een nieuw tijdperk. Dit tijdperk bevat het laatste deel van jullie gezegende reis naar volledig bewustzijn. We maken deel uit van een speciaal team dat nu naar jullie is gezonden om ieder van jullie op deze nieuwe realiteit voor te bereiden. Ons aspect van dit project is om jullie voor te bereiden op wat gezegd gaat worden door onze goddelijke ruimte- en spirituele families. De Anunnaki en hun aardse handlangers produceerden verhalen die de basis werden voor ofwel religieuze of wel wetenschappelijke mythes die beschrijven hoe jullie in beperkt bewustzijn werden achtergelaten en hoe de schok van de dood werd gebruikt om jullie te controleren. Elk voorafgaand gouden tijdperk was in werkelijkheid een bron van verhalen die verklaarde hoe jullie plotseling in de horror van beperkt bewustzijn terechtkwamen.

Het zijn de grote angsten en trauma’s die volgden die jullie heersers in staat stelden jullie zo vunzig te behandelen. Na bijna 13000 jaar accepteren jullie veel van deze verhalen gemakkelijk. Deze halve waarheden moeten ontmaskerd en op een zeer waarachtige en waarheidsgetrouwe manier uitgelegd worden. Oorspronkelijk waren jullie volledig bewuste Wezens die weigerden het duister de edicten van het oude Atlantis te laten controleren. In hun rebellie werden ze gezamenlijk misleid en een proces ingestuurd dat jullie voorouders tot met geheugenverlies behepte, beperkt bewuste individuen maakte. Door dit te doen werden jullie ‘engelenvleugels’ letterlijk gekortwiekt. Jullie werden achtergelaten op een lijdensweg gevuld met verschrikkelijke obstakels om te voorkomen dat jullie je status als volledig bewuste Wezens zouden terugkrijgen. De Hemel besloot de Anunnaki toe te staan jullie voor een bepaalde tijd te controleren. De voorwaarden  hiervoor werden zorgvuldig opgesteld.

Nu hebben de Anunnaki een aantal mythen en legenden achtergelaten en aan hun duistere handlangers gegeven. Onze broeders arriveren met de gewijde zegen van de Hemel en de missie om jullie op het juiste goddelijke tijdstip te bevrijden van jullie slavernij en jullie terug te brengen naar volledig bewustzijn. Tijdens ons juiste leven gaf de Hemel ons de middelen om deze obstakels te overwinnen en hemelse ascentie te bereiken. Met dit volledige bewustzijn willen we jullie begeleiden, adviseren en ieder van jullie leren omtrent hetgeen er gebeurt. Deze tijd is er een van snelle transitie. Het is wanneer jullie je beginnen te realiseren dat wat de huidige ‘norm’ is, slechts een voortzetting is van hoe jullie kunstig werden misleid en gecontroleerd. Dit gaat nu zalig eindigen en met dit einde komt een grote transformatie en een welkome reünie met de rest van de mensheid. Het is een tijd voor vrijheid, welvaart en nieuw bestuur! Jullie zijn niet alleen!

Vandaag gingen we door, net als altijd, met onze missie om jullie te informeren een voor te bereiden op de opkomst van een nieuw tijdperk. Een waarin het duister niet langer dominant is. Bij het ontmoeten van jullie spirituele en ruimtebroeders, wees vreugdevol en bereid om vele dingen te ontdekken die jullie gemakkelijk kunnen shockeren. Zie dit grote Licht. We laten jullie achter in Vreugde en met de altijddurende Geest van de Almachtige! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 

woensdag 21 mei 2014

20.05.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 20 mei 2014

9 Men, 18 Moan, 10 Caban
Selamat Jarin! We komen met veel goed nieuws tot jullie! De laatste pogingen van de duistere cabal waren vruchteloos. Er vinden nu gebeurtenissen plaats die het begin zullen zijn van een nieuwe realiteit voor de oppervlaktemensheid. Het duister realiseert zich dat er krachten aan het werk zijn die niet kunnen worden verslagen. Personen en groepen kwamen aan het einde van dit laatste decennium bijeen en besloten een alliantie te vormen om het duister en diens vileine agenda’s in de spreekwoordelijke vuilnisbak van de geschiedenis te vegen. Het duurde iets meer dan een half decennium om dit proces voor elkaar te krijgen. Wat er nu gebeurt is de manifestatie van een aantal werkmethoden die de wijze waarop deze realiteit werkt dramatisch zal veranderen. Wat in dit pakket is ingesloten zijn een mondiale viering en het resetten van de mondiale financiële – en regeringssystemen. Deze nieuwe werkmethoden gaan overvloed aanmoedigen, wijdverspreide corruptie voorkomen en elk individu toestaan zijn/haar persoonlijke soevereiniteit te herkrijgen. Het nieuwe bestuur zal jullie in staat stellen hiermee vrijelijk om te gaan en waarlijk diens natuurlijke weldoener te worden. Tenslotte is er de kwestie van disclosure. Deze specifieke actie zal bijna 13000 millennia van leugens, bedrog en verschrikkelijke manipulatie beëindigen.

Wat we nu beschrijven is een natuurlijk proces, hetgeen vaak vergezeld gaat van een snelle toename van iemands bewustzijn. Wanneer iemands bewustzijn toeneemt begint zich een gewijde moraliteit te vormen binnen het individu en speciaal binnen de gemeenschap die een hoger bewustzijn draagt. Dit leidt er binnen die gemeenschap vaak toe dat groepen middelen gaan zoeken om de toestand van moraliteit die in haar hogere echelons opereren te verbeteren. Dit fenomeen doemt in verscheidene mondiale gemeenschappen op, of het nu gewijde geheime gemeenschapsleden zijn of deelnemers van de ware oude heersende families op jullie wereld. Deze personen komen tezamen en formuleren de strategie die nodig is om de duistere “power brokers” (machtsmakelaars) uit deze realiteit te zetten. Wij hebben dit natuurlijke proces aangemoedigd en de wijsheid gegeven voor het succes ervan. Terwijl deze groepen bijeenkomen en de duister garde uit hun machtspositie werken, groeien jullie gemeenschappen in moraliteit en bereiden ze zich voor om de mensheid een algehele welvaart en vrijheid te geven.

Deze toename in moraliteit smeedt uiteindelijk nieuw bestuur dat de noodzaak om ons bestaan te bevestigen erkent. Dergelijk bestuur verwelkomt onze hulp en begrijpt dat een algehele verantwoordelijkheid in het spel is om de mensheid toe te staan volledig bewust te worden. Dit is waar onze expertise naar jullie toe kan worden geuit. Aldus begint een immense uitwisseling van gegevens en wijsheid. Dan zal oorlog overbodig worden en de opperste noodzaak van goddelijke dienstbaarheid zal voor iedereen duidelijk worden. Deze nieuwe mate van onderlinge samenwerking wordt de aanjager voor een nieuw menselijk tijdperk. Jullie gaan leren over je voorouders en jullie ware afkomst ontdekken. De afgelopen bijna 13 millennia worden een geschiedenis die jullie onderwijst over het duister en de dilemma’s van beperkt bewustzijn. Deze wijsheid zal jullie heel goed van pas komen wanneer jullie te maken krijgen met de vroegere leden van de Anchara Alliantie. Vervolgens gaan jullie veel leren wanneer jullie je herinneren hoe dit huidige zonnestelsel door verschillende campagnes, die gedurende de voorgaande twee miljoen jaren werden gevochten, werd verminkt.

Dit alles is slechts het begin van een proces dat jullie voorwaarts leidt naar een grote transformatie. Dit proces zal jullie terugbrengen naar je vroegere zelf. Jullie zijn tenslotte de nakomelingen van degenen die openlijk de oude duistere heersers van Atlantis weerstonden en gestraft werden door in jullie huidige bewustzijnsstaat te worden geworpen. In de geest van deze rebellie van lang geleden worden jullie door de Hemel weer tot volledige bewuste Wezens gemaakt. Het is dit nieuwe Wezen dat een nieuwe sterrennatie zal produceren en dat een permanente galactische vrede zal laten ontstaan. Jullie zullen eveneens de gastheren worden voor conferenties waaraan alle representanten van letterlijk duizenden nabije galaxieën zullen deelnemen. In deze hoedanigheid gaan jullie het goddelijke plan voor deze sector van de fysicaliteit ten uitvoer brengen. Dientengevolge is jullie toekomst schitterend en jullie gaan nu een grootse serie onthullingen ervaren die overtuigingen die jullie werden gegeven door jullie vroegere meesters, de Anunnaki, zullen wegscheuren. Deze vroegere hemelgoden zullen worden verklaard en hiermee zal een nieuw tijdperk van waarheid, vrede en welvaart worden gerealiseerd.

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen tot jullie met een zegen! Wees immer dankbaar voor de Hemelse genade en sublieme goedgunstigheid. Wees altijd bereid het goddelijke te dienen en wees in opperste vreugde voor wat zich afspeelt op deze gezegende globe. De Hemel instrueerde ons naar jullie te komen en jullie gebeden en smeekbeden voor de opkomst van een nieuwe wereld te vragen. Het is er Een die vrede en het toestaan van spirituele soevereiniteit voor iedereen brengt. Elk aspect van de fysieke verschijning van deze realiteit gaat transformeren. Deze grote serie wijzigingen is deel van een grootser plan voor de manifestatie van een nieuw tijdperk voor de mensheid en voor de vereniging van de twee rijken van Gaia. We komen als boodschappers van dit nieuwe tijdperk en zeggen in vreugde dat het duister, dat haar macht en rijkdom koestert, gaat zien hoe dit van haar wordt afgenomen. De gezegende en onderworpen meerderheid van deze kostbare globe gaat hun dag beleven. Deze dag zal komen en boodschappers zoals ons brengen om jullie te begeleiden. Hosanna! Hosanna!

Deze gebeurtenissen zijn onderweg. Degenen die deze zeer dierbare reis begonnen zijn klaar om een hele serie gezegende gebeurtenissen te laten manifesteren. Elk hiervan zal ons dichter bij de dag brengen waarop we formeel voor jullie kunnen verschijnen. De lessen die we zullen geven zal ieder van jullie in staat stellen zich te realiseren wat het duister millennialang verkoos. Deze halve leugens moeten in hun ware licht worden gezien en worden vergeleken met hetgeen vele duizenden jaren geleden tegen de mensheid werd gezegd. De kern van iedere religie is fundamenteel hetzelfde. Het gaat over Liefde en Licht. Het gaat over onze grootse spirituele eenheid met alle leven. Deze punten moeten worden herzien en het ware doel erachter duidelijk onthuld. Dan, en slechts dan, kan iemand begrijpen wat onze gezegende broeders bedoelden. Hierdoor kunnen jullie oppikken wat jullie spiritueel gezien zijn en het ware wonder zien in de oneindige Schepping van de Almachtige.

Het mooie van de huidige situatie is dat het duister in de war is door wat het Licht doet. Als je zolang almachtig lijkt, lijken de dagelijkse gebeurtenissen onbeduidend. Desalniettemin zijn ze dat niet. Al de doden, leugens en nimmer eindigende verwaandheid zijn in werkelijkheid zinloos. Het Licht heeft gewonnen omdat de wensen van De Hemel nu klaar zijn zich te manifesteren. Het duister leert langzamerhand dat haar vroegere manier van doen niet langer geschikt is. Genoeg mensen herkennen tegenwoordig de “tekenen aan de wand” en geloven eenvoudig niet wat er gezegd of gedaan wordt. De keizer verliest niet alleen zijn kleren, maar tevens zijn macht. Een nieuwe manier doemt op. Deze manier zal waarheid, vrijheid en persoonlijke soevereiniteit brengen voor iedereen. Deze manier zal ons  herenigen met de hele mensheid en ons in staat stellen te genieten van de wonderen daarin vervat.

Vandaag vertelden we over wat er gebeurt op de wereldbol. Een nieuw tijdperk is bezig geboren te worden. Het is er een gevuld met vreugde en het besef dat jullie verbazingwekkende talenten eindelijk aan jullie allemaal bekend zijn. Het is tijd dit zich te zien manifesteren en te zien hoe geweldig dit alles kan zijn! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 


woensdag 14 mei 2014

13.05.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 13 mei 2014

2 Lamat, 11 Moan, 10 Caban 

Selamat Jalwa! (Beleef altijddurende vreugde!) We brengen jullie meer goed nieuws! Degenen die herhaaldelijk het onvermijdelijke hebben vertraagd bereiken nu het ‘point of no return’. Hun nederlaag voltrekt zich omdat een toegewijde groep van onze aardse bondgenoten weigerde deze verwerpelijke nonsens voort te laten duren. Er zijn nu maatregelen genomen om jullie je vrijheid te laten ervaren en de wonderen te smaken van een welvaart die nieuwe deuren van kennis, wijsheid en technologie zal openen. Deze gebeurtenissen zijn slechts voor iedereen het allereerste begin. Ieder van jullie bezit energieën en talenten die een grote vlucht zullen nemen wanneer deze realiteit zich manifesteert. Het komende nieuwe bestuur en het zich ontvouwende nieuwe financiële systeem zijn hier om te basis te leggen voor de steeds toenemende groei van jullie bewustzijn. Lang geleden, toen Atlantis onder de golven verdween, kregen jullie een tijdelijke serie meesters. Dit waren de Anunnaki. Zij creëerden de middelen die een kleine groep tot een klasse boven jullie maakten en dit eindigt nu. Een nieuwe werkelijkheid vormt zich. Het maakt een einde aan de macht van deze aardse handlangers en geeft jullie de goddelijke soevereiniteit die is gereserveerd voor iedereen.

Deze transformatie is iets dat snel onze fysieke aanwezigheid vereist. Het laatste deel van deze aanpassingen moet aan jullie worden uitgelegd en een diepgaande bespreking met de aan je toegewezen mentor is vereist. De Hemel heeft een proces samengesteld waarbij we gemakkelijk met jullie kunnen samenwerken en jullie kunnen voorbereiden op de laatste serie transformaties. Eerder beschreven we al de door jullie hemelse lichaamswachters geëffectueerde veranderingen om jullie fysiek voor te bereiden op wat er binnenkort gaat gebeuren. Wanneer jullie je bewust worden van de mate van deze veranderingen hebben jullie iemand nodig die goed kan uitleggen wat er gebeurt. Deze aanpassingen zijn niet alleen fysiek. Ze behelzen eveneens jullie mentale, emotionele en spirituele aspecten. Elk van deze elementen moet volledig worden geïntegreerd in een groter geheel, volledig bewustzijn genoemd. We begrijpen dit aangezien wij dagelijks in deze heelheid leven. Desalniettemin gebruiken we een speciaal programma, ons door de Hemel gegeven, om jullie te assisteren bij deze zeer noodzakelijke transformatie.

De speciale Lichtkamers die door jullie gebruikt gaan worden zijn een miraculeuze serie levende instrumenten. In slechts drie dagen tijd zijn ze in staat om jullie van beperkt naar volledig bewustzijn om te zetten. Het kostte jullie Opgestegen Meesters vele levens lang om volledig bewustzijn te verkrijgen. De laatste stap voor hen was een zeer speciale ceremonie die hen in staat stelde te transformeren naar hun huidige onsterfelijke staat. Aanvaard dit geschenk wanneer de tijd ervoor komt en zegen de Hemel voor wat er wordt gedaan om niet alleen je genetica te veranderen maar ook je speciale verbindingen met je goddelijke Ik Ben Aanwezigheid! Nadat je eenmaal je tijd in de Lichtkamer hebt doorgebracht ben je klaar om een snelle training in de goddelijke etiquette van volledig bewustzijn te beginnen. Alleen op dat moment ben je helemaal klaar om je met je Binnenaardse neven te verenigen om de middelen te produceren voor het creëren van een nieuwe sterrennatie. Momenteel worden jullie omgeven door planeten die slechts een fractie zijn van wat ze eens waren. Deze werelden bereiden zich voor op een nieuw milieu waarin ze gevuld zullen worden met een gevarieerd ecosysteem dat zowel hun binnen- als buitenrijken omvat.

Deze nieuwe sterrennatie zal een centraal punt worden in deze Melkweg voor conferenties die letterlijk duizenden nabije melkwegen zullen omvatten. Jullie zullen gastheren zijn voor myriaden levensvormen en een grote hoeveelheid nieuwe en wonderbaarlijke technologieën. De Schepper verspreidde bewust leven over de fysicaliteit. Onze missie is om dit leven te ontdekken en er mee samen te werken. Goddelijke Liefde en Licht dat hier gaat stromen is waarom Gaia, na miljoenen jaren door deze Melkweg te hebben gezworven, dit planetaire systeem boven alle andere verkoos. De Hemel beschermde dit zonnestelsel tegen bemoeienis voor nog een eon. We koloniseerden dit unieke gedeelte van de Melkweg ongeveer twee miljoen jaar geleden. Deze kolonie werd door het duister vernield en in een daaropvolgende serie omstandigheden werd ons toegestaan zo’n 900.000 jaar geleden opnieuw te koloniseren. Jullie zijn natuurlijk de nakomelingen van deze geschiedenis. Jullie tijd in het duister is voorbij. We komen om over jullie te waken en ervoor te zorgen dat jullie transformatie naar volledig bewustzijn gebeurt zoals gepland!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op deze dag om vele opwindende zaken met jullie te bespreken. De eerste stappen voor het creëren van een nieuw financieel systeem zijn gezet. Een enorme herwaardering van valuta is onderweg. Wanneer dit klaar is zal het de weg bereiden voor de opkomst van een nieuw mondiaal goudondersteund geldsysteem. Deze operatie, tezamen met nieuwe en transparantere bankreglementen, zal nog een teken zijn dat de oude, corrupte manier van zakendoen snel zal verdwijnen. Het zal worden vervangen door een systeem dat veel meer past bij de mondiale welvaart die door de Hemel wordt voorbereid om ‘uitgerold’ te worden. We zegenen en danken iedereen in de Geestenwereld die dit allemaal mogelijk maakt. Onze gebeden worden verhoord. Dit zijn de voorlopers van goddelijke soevereiniteit en een gewijde levensstijl die zich snel op het Aardvlak manifesteert. Deze nieuwe weg zal leiden tot een grootse spirituele reünie met onze galactische menselijke familie.

We zijn de wachters van een levenslijn die de vileine machinaties van het duister en haar medewerkers heeft overleefd. Kijk naar wat jullie hebben bereikt en juich! Veel meer gebeurtenissen die zich gaan manifesteren en deze werkelijkheid naar het Licht gaan transformeren zijn onderweg. Jullie zijn gezegend vanwege het leven na leven in deze afgrond komen en jullie goddelijke genade gebruiken om het goede te versterken en te voorkomen dat het duister ook maar een enkele grote triomf kon boeken. Jullie rijden nu op het pad dat gevuld is met het laatste verzet van talloze duisteren die zich in moeten houden en het onvermijdelijke moeten afkondigen. Wanneer dit gebeurt wordt een groots Licht dat dit rijk omhult helderder. Liefde, ingebracht door de myriaden zegeningen van de Hemel daalt eveneens dieper af in het Aardse vlak. De genezing van dit rijk is daadwerkelijk serieus begonnen. Een nieuwe gewijde weg opent zich nu het duister ten leste haar greep laat varen.

Onze goddelijke missie was vanaf het begin om dit rijk te zegenen en haar mensen te helpen terwijl ze begonnen te groeien en zich weer bewust werden van de kracht van het Licht. Vele zielen hebben een opperste staat van genade bereikt en zijn een geworden met de Hemel. Wij hebben de positie van Meester van deze wonderbaarlijke transformatie, die aan elk van ons werd gegeven toen we bewezen deze grootse ‘accolade’ waardig te zijn. We dienen slechts om jullie pijn te verzachten en jullie voor te bereiden op een nieuwe, zeer wonderbaarlijke dispensatie die jullie door de Almachtige is verleend. Men kan de aard van deze dispensatie en hoe jullie worden klaargestoomd voor een ongelooflijke reis niet aandikken. Volledig bewustzijn is een staat waarin het spirituele zich volledig met het fysieke combineert. In dit magische moment worden jullie genezen van alles en worden jullie volledig lid van het Hemelse leger. Jullie zijn in goddelijke dienst en zien de wereld in een heel nieuw Licht!

Vandaag gingen we door met onze missie om jullie te informeren over wat er gebeurt en jullie voor te bereiden op de opkomst van een hele nieuwe realiteit. In dit rijk gaan jullie je voorouders ontmoeten en ‘brood breken’ met het geheel van de galactische mensheid! Kortom, jullie gaan je reis beëindigen en een nieuwe beginnen met jullie vrienden. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob donderdag 8 mei 2014

06.05.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 6 mei 2014

8 Imix, 4 Moan, 10 Caban

Dratzo! We komen weer met meer goed nieuws! Overal op jullie planeet, manifesteren zich gebeurtenissen die jullie vrijheid, welvaart en nieuw bestuur gaan brengen. Wanneer deze wonderbaarlijke cyclus is afgesloten zal er disclosure zijn. We verwelkomen wat er op jullie wereld gebeurt en hoe dat zo glorieus past in het goddelijke plan voor dit zonnestelsel. Veranderingen zijn alomtegenwoordig. Mercurius is letterlijk aan het exploderen met de ene actieve vulkaan die de ander creëert. Venus, Gaia en Mars zitten nu middenin een aantal spectaculaire klimaatveranderingen, die zullen leiden tot de terugkeer van deze bollen naar hun ongerepte realiteit. Ons aandeel hierin bestaat uit het mentoren van jullie grootse transformatie tot volledig bewuste Lichtwezens. Deze taken worden nu uitgevooerd, terwijl de Hemel jullie voorbereidt op het ontvangen van dit nieuwe bewustzijn. Intussen zijn het duister en haar handlangers aan het haspelen nu het ene na het andere plan om deze onvermijdelijke transformatie te stoppen faalt. Het is de bedoeling dat jullie jezelf veranderen in een galactisch bewustzijn, welke zich snel gaat verspreiden over dit zonnestelsel en een nieuwe en geweldige sterrennatie gaat vormen.

Jullie wereld bestaat feitelijk uit twee. De ene is Binnenaarde en het thuis van jullie Agarthaanse neven. Zij zijn het laatste overblijfsel van de kolonisten die Gaia zo’n 900.000 jaar geleden bevrucht hebben. Eerst bezetten ze het continent dat de meesten van jullie Lemurië noemen. Uiteindelijk verhuisden ze een deel van hun kolonie naar Binnenaarde. Het is deze laatste groep die het laatste bastion werd van hetgeen Lemurië betrof. De Atlantiërs vielen aan en claimden het oppervlakte rijk voor zichzelf op. Dit leidde uiteindelijk tot een sudderend conflict, dat zo’n 13.000 jaar geleden overkookte. De Atlantische aanval op het oude Ionia (Zuid-Europa) mislukte en veroorzaakte de ontploffing van oude gaskamers die het land omhoog hielden. Atlantis zonk onder de zee. Wat er over was na een grote migratie door de Atlantiërs naar een ander sterrenstelsel waren jullie beperkt bewuste voorouders en de Atlantische opvolgers, de Anunnaki. Deze twee groepen smeedden de volgende 13 millennia van jullie geschiedenis. De “Gouden Tijdperken” waren de eerste serie ervaringen met de Anunnaki als jullie nieuwe meesters.

Zelfs de oude Chinezen, Mesopotamiërs, Indianen en Egyptenaren wisten precies hoelang geleden dit gebeurde. De ons toegewezen taak was om over jullie te waken en alleen in te grijpen wanneer de Hemel het hiermee eens was. Deze handelswijze leidde tot een aantal messiaanse missies en de opkomst van talloze religies, welke de Anunnaki en hun handlangers wijzigden in wat zij dachten volledig aanvaardbaar te zijn voor hun kwaadaardige doeleinden. De consequenties van hun acties ontwikkelden zich tot de haat en verdeeldheid die de mensheid tot op de dag van vandaag teisteren. Deze geschiedenis is van groot belang voor jullie om te begrijpen wat er gebeurt. Jullie wereld ontwaakte en werkt momenteel naarstig om de enorme fouten uit het verleden te corrigeren. De meest belangrijke hiervan is het gehoorzamen aan een autoriteit die haar mensen en de wereld kwaad wil doen. De mensheid leert verder hoe zij kan helpen, in plaats van Moeder Aarde te kwetsen. Deze verlichte handeling veroorzaakt reacties die leiden naar een nieuw tijdperk voor de mensheid. Het bereidt jullie tevens voor op disclosure.

Disclosure stelt ons in staat om snel door te gaan met de volgende stap, een enorm mondiaal eerste contact met jullie. We keken eerder toe toen de duistere garde het begin van nieuw bestuur vermorzelde! We wisten, ondanks deze vroege moeilijkheden, dat jullie zouden triomferen over het duister. De laatste twee jaar was een finale pas op de plaats te zien van de handlangers van het duister om overeind te blijven. Deze laatste serie acties faalde. Wat er nu gebeurt is de laatste stap tussen hetgeen ging gebeuren en onze aankomst. We hadden besprekingen met degenen die het duister omver wensen te werpen en hebben deze beweging zien groeien. Ze hebben hun haat van zich afgeworpen en wensen nu alleen nog het duister uit de macht te zetten. De rest zal volgen zoals het nodig is. Nieuw bestuur zal het podium vormen voor onze aankomst. De oppervlaktemensheid is veel te lang afgesneden geweest van haar buitenaardse oorsprong. Het is tijd voor hernieuwde verbinding. Het is tijd voor een grootse reünie die jullie terugbrengt naar je oorspronkelijke staat van volledig bewustzijn. Het is tijd dat jullie je herenigen met jullie Lemurische neven om samen een nieuwe sterrennatie te smeden.

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We zegenen en prijzen de Hemel voor al haar glorie en wijsheid. Het moment voor een grootse viering is gekomen. Onze geliefde bondgenoten sluiten een zeer geweldige serie ondernemingen af die de macht en de leugens van de duistere garde en hun eindeloze handlangers, die klaar lijken te zijn om onze heilige taken te vertragen, gaan beëindigen. De Hemel en haar ambassadeurs arriveren. Het duister moet nu toestaan dat alles dat ons werd gegeven gaat verschijnen. Het Licht is daadwerkelijk triomferend! Het pad naar Waarheid, Welvaart en Verlossing is aanwezig. Dit pad zal jullie eerst leiden naar feiten en werkelijkheden die de aankomst van onze ruimte en spirituele families mogelijk maken! Hun aankomst is het teken dat het tijd is om te beginnen met leren en begrijpen van de wonderen die inherent zijn aan volledig bewustzijn. We aanvaarden jullie als onze enthousiaste kinderen. Er is veel te leren, doen en begrijpen in deze nieuwe en goddelijke dimensie!

We zullen allemaal leven in een wereld gevuld met de essentie van de Hemel en gehuld in de vreugde die komt van Eenheid met de Schepper! Jullie zullen de vervoering ervaren en je Ziel gevuld voelen met de hemelse en reinigende muziek van Liefde en van Licht! Hier ben je gezegend en je gebruikt dit om het goddelijke plan in de verschillende fysieke rijken te ontvouwen. Dit ligt voor jullie in het verschiet. Wij, als Geascendeerd collectief, zijn hier om jullie door de eerste ogenblikken van deze eindeloze glorie te helpen. Lang geleden begonnen we door de spirituele sluier heen te gaan en herontdekten we precies wat volledig bewustzijn inhoudt. We weten veel. Toch begrijpen we dat volledige kennis van dit rijk meer vergt dan een moment om het de baas te worden. Het duurt levens, die elk letterlijk meer dan een millennium lang duren. Samen gaan we onze gezamenlijke kennis gebruiken en een nieuwe sterrennatie produceren.

Wanneer jullie de beperkingen van je huidige leven passeren en het oneindige bereiken, dan verander je. Je wordt iemand die de manieren van deze huidige wereld voorbij is gegaan en heeft geleerd wat de Hemel van ons allemaal verlangt. In dit licht kun je zien wat er nodig is en wat door je moet worden afgeschud. Je zult leren waarom je hier bent en wat er van je wordt verwacht. Je levenscontract wordt zichtbaar voor je, net zoals de gehele inhoud van je persoonlijke Akasha-gegevens. Je zult in staat zijn makkelijk te converseren met je spirituele gidsen en diegenen ontdekken die jou kunnen adviseren in de fysieke wereld. Deze openbaring veroorzaakt een vloedgolf aan wijsheid en geeft je een gids m.b.t. tot de wijze waarop je je leven het beste kunt leiden en je medemens kunt helpen. Je bent in staat nieuwe verantwoordelijkheden te aanvaarden en te leren hoe een ware gemeenschap te vormen, gebaseerd op jullie nieuwe vaardigheden en die van anderen. Halleluja! Halleluja!

Vandaag onderzochten we de prachtige dagelijkse gebeurtenissen verder. We bekeken de veranderingen die plaatsvinden en ontdekten waar ze toe leiden. Het langverwachte punt van vreugde is nabij! Spoedig zal de volledige omvang hiervan zich manifesteren! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 
SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS