Volgers

PUTIN

dinsdag 25 april 2017

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 25:04:201713 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! Jullie wereld blijft zich langzaam ontrafelen. We ondervinden dagelijks hoe het duister en haar hele club handlangers in staat zijn een ongebruikelijke mate van vertragingen te veroorzaken. Deze vreemde procedure lijkt de oorzaak te verzachten achter de nieuwe veiligheid die in het hele leveringssysteem aan de orde is. Onze liaisons zijn in deze zeer gecompliceerde situatie nu toegewijd aan een succesvolle voltooiing. We verwachten dat een aantal unieke procedures worden verduidelijkt. Deze kunnen ervoor zorgen dat alle bovenste niveaus van het uitbetalingssysteem op korte termijn worden opgelost.
Deze verschillende scenario’s zijn zaken die iedere dag opdoemen. We hebben besloten een soepele afsluiting uit te werken van deze vele moeilijkheden die zijn opgedoemd en daarbij het Licht te reorganiseren. We kunnen dan eindelijk de klaarblijkelijke ongeïnteresseerdheid van onze collega’s overwinnen. Deze tendens lost langzamerhand op en laat de algemene uitbetalingen voortgaan. Bovendien realiseert het duister zich nu ten volle dat haar voortdurende vertragingen aan hun welverdiende einde komen. Er wordt door iedereen aangenomen dat er een paar tegenmaatregelen op het punt staan zich te manifesteren. We denken dat deze gebeurtenissen in staat zijn de huidige, ongemakkelijke aard van de algemene uitbetalingen te wijzigen. We geloven tevens dat de huidige situatie op een tweesprong komt.
Dit alles is de reden dat de huidige vertraging het einde nadert. We verwachten volledig dat de uiteindelijke verspreiding zich aan zal dienen. De duistere cabal realiseert zich kennelijk niet hoe wanhopig hun huidige situatie werkelijk is. Ze denken op de één of andere manier dat er redding komt. Ze houden zichzelf simpelweg voor de gek. De huidige situatie is een kunstgreep die bezig is zeer hardhandig op ze neer te komen. We kijken uit naar de onvermijdelijkheid van hun tragisch lot. We bereiden ons voor om hen in wettige hechtenis te nemen en daarna het Licht te bevrijden om de nieuwe NESARA Republiek op te zetten.
Dit alles bevindt zich uiteraard aan de horizon. Het duister ziet enigszins in dat hun listen worden doorzien. Ze weten oprecht dat hun huidige illegale USA Inc. op het punt staat te worden opgedoekt. Ze weten eveneens dat de oude realiteit niet langer kan bestaan. Diep van binnen beseffen ze hoe dicht ze het punt zijn genaderd waarop al deze voor hen verschrikkelijke uitkomsten van kracht gaan worden. Gek genoeg blijven ze de zaken voor zichzelf verslechteren. Daarom verwachten we nu dat dit rijk zich zeer snel zal veranderen, zodra de huidige complicaties terzijde kunnen worden geschoven. Weet dat alles waarlijk voor elkaar gaat komen!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we om jullie allemaal te bedanken voor het vasthouden aan jullie collectieve toekomstvisie in een tijd waarin jullie uitbetalingen opnieuw zijn vertraagd of serieus onderhevig zijn aan uitstel door de complicaties die zijn veroorzaakt door de leidinggevenden van het huidige proces. Wij eren jullie om je schitterende focus. We zijn verheugd over het feit dat de Hemel ons heeft verzekerd dat jullie niet zullen worden genegeerd. Blijf je geduld bewaren en weet dat jullie wonderbaarlijke tijd zich op een gezegende manier zal ontvouwen. De beloofde welvaart zal zich inderdaad aandienen en tevens nadert de tijd dat jullie uit schuldslavernij zullen worden bevrijd.
Deze huidige tijd wordt gekenmerkt door subtiele aanpassingen die de meesten van jullie nog moeten gaan ervaren. De Hemel zorgt ervoor dat alles wat werd beloofd ook inderdaad gebeurt. Momenteel hebben we kunnen zien dat de "welvaarts"-zendingen het tijdstip naderen waarop toestemming is verleend om te worden afgeleverd. Het helpt om te weten dat de Hemel een aantal verrassingen voorbereidt die een einde zullen maken aan de huidige periode van bestaan van de Amerikaanse de facto regering. Dit feit alleen al vervult ons met grote blijdschap. Voor jullie staat eveneens een tijd van vreugde op het punt zich aan te dienen.  
We besluiten onze korte openbaring met een simpele doch bondige boodschap. We vragen jullie je schitterende toekomstvisie en tegelijkertijd je innerlijke focus in stand te houden. Dit wordt jullie allemaal op de juiste manier gegeven als twee schitterende geschenken: goddelijke dispensatie en de daarmee gepaard gaande goddelijke genade. Jullie, mijn kinderen, zijn degenen op deze oppervaktewereld die een aantal vrijstellingen zullen ontvangen die in hoge mate de ervaring van jullie Ascentie zal verbeteren! Dit goddelijke proces zal jullie naar vele schitterende bonussen leiden! Halleluja! Halleluja!
Vandaag vervolgden onze berichtgeving over wat er om jullie heen gaande is. Het duister en haar vele onnodige complicaties staan op het punt te verdwijnen. Hun eeuwige smoezen en algehele inmenging zijn niet langer gewenst. Laat bekend zijn dat een nieuwe en vreugdevolle realiteit op het punt staat los te breken! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vertaling: Rob & Marja


dinsdag 18 april 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 18 april 2017NEDERLANDS

6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! De paar allerlaatste taken zijn bijna afgerond. Naarmate de levering dichterbij komt, voert elk level een check uit, en met grote tevredenheid worden de vorderingen naar een volgend veiligheidspunt geleid. Deze behoedzame operatie zal voortduren totdat allen die het verdienen zijn uitbetaald. Wanneer je naar deze gebeurtenissen kijkt realiseer je je al snel hoe deze ons steeds dichter bij nieuw bestuur, nieuwe vrijheid en een overweldigende welvaart brengen. Het laat ook het duister diens laatste dagen als de belangrijkste scheidsrechter van deze met angst gevulde werkelijkheid uitdienen.
Het Licht verwelkomt het komende verscheiden van de handlangers van het duister met vreugde. Lang geleden, toen de Anunnaki pas de controle overnamen, leken de duistere veranderingen nog ver weg. In het middden van dit duistere interregnum begon de Hemel met het planten van het zaad voor het nieuwe rijk. Desondanks was het in de resterende 13 millennia mogelijk jullie ernstig te schaden. Het liet jullie achter met een stekend gevoel dat alles niet in orde was en dat er iets geweldigs nodig was om de zaken weer in balans te brengen. Dat iets is zich nu aan het aandienen.
Een geweldige Lichtcoalitie is doorgebroken en een hele nieuwe realiteit vormt zich momenteel rondom jullie. Dit nieuwe rijk zal het duister en haar kwaadaardige werkwijze uitbannen. Het oude milieu zal worden getransformeerd en jullie innerlijke passies worden eindelijk een gewone realiteit. We vragen jullie nog even gedud te hebben. De tijd van Hemelse vreugde wordt nu voorbereid teneinde jullie meest geweldige serie zich ontvouwende vreugden te zijn! De sleutel is je focus te behouden en van binnen te weten dat wonderen daadwerkelijk nabij zijn. Hosanna! Hosanna!
Wij kwamen hier bijna twee decennia geleden, wetend dat deze missie een hele moeilijke zou zijn. Dat bleek het ook te zijn, maar jullie kunnen er zeker van zijn dat de Hemelse veranderingen voor dit rijk echt dichbij zijn. Laat de huidige chaos je niet verontrusten. Het is in feite de turbulentie die deze geweldige transformatie soms nodig heeft. Blijf vol vertrouwen en weet van binnen dat jullie moment van triomf nabij is. Bovendien zijn we allemaal hier om jullie te helpen je voorbestemde succes te behalen. These times are indeed a-changin’! (Deze tijden zijn inderdaad aan het veranderen).
Namaste, Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie grootse toekomstvisies helpen ons een nieuw rijk binnen te brengen dat gevuld zal zijn met vrede, welvaart en Liefde. Dit land zal jullie in staat stellen je meest prachtige passies te ontketenen die de basis vormen van jullie collectieve toekomstvisies. Sta klaar voor wat zich op het punt staat te ontvouwen. Zoals voorheen al werd gezegd, heeft de Hemel het duister laten denken dat ze in staat was om haar verschrikkelijke catastrofe te laten plaatsvinden. Dit is, uiteraard, niet het geval. Gezegende omstandigheden hebben tot de neergang van het duister geleid, en een schitterend rijk manifesteert zich overal om jullie heen.
Gezamenlijk dienen we aan deze schitterende visie van een nieuw welvarend en soeverein rijk vast te houden. We weten precies hoe frustrerend deze ingewikkelde operatie is geweest. Desondanks is het iets waar eenieder van jullie zo voortreffelijk aan heeft bijgedragen. We prijzen jullie de hemel in voor jullie bijdrage in hulp aan ons om dit te creëren. Dit is werkelijk een gezamenlijke onderneming die jullie en zij in de Hemel hebben uitgevoerd. We zegenen jullie voor dit succes, dat veel te lang op zich heeft moeten laten wachten. Jullie hebben er werkelijk voor gezorgd dat de hele Hemel en Aarde van kleur zijn verschoten vanwege de voortreffelijke manier waarop jullie jezelf hebben laten zien. Een groots Halleluja voor jullie geweldige inzet!
Wat er op het punt staat te ontstaan is de laatste reeks rechtvaardige meppen die een eerbewijs vormen voor de grootse en moedige inzet van degenen in het Licht die dit alles op een zo goddelijke manier mogelijk hebben gemaakt. We willen diegenen bedanken die al die zaken hebben afgerond om de NESARA-Republiek binnenkort mogelijk te maken en daarbij alles wat het voor de mensheid en deze schitterende aardbol, Gaia, en haar hemelse Spirituele Hiërarchie, betekent. Laat ons afsluiten met de erkentelijkheid en grote dank aan iedereen voor jullie goede werk! 
Vandaag gingen we met een verkorte versie verder. We zijn van plan zolang door te gaan totdat alles op orde is gebracht en jullie je vrijelijk in de Liefde en het Licht, die jullie op zo goddelijke wijze verdienen, kunnen onderdompelen. Vele uitermate verdiende gebeurtenissen staan op het punt zich aan te dienen. Sta klaar om alles dat zich begint te manifesteren, te accepteren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Vertaling: Rob & MarjaENGLISH


6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! The final few tasks are nearly complete. As delivery moves forward, each level performs a check, and with great satisfaction raises its moves to the next security point. This careful operation is to continue until all those deserving are paid. As you look at these events, you quickly realize how they are bringing us ever closer to new government, new freedoms and an overwhelming prosperity. It is also allowing for the dark to cast its last days as the major arbiter of this fear-filled reality.
   The Light joyfully welcomes the coming death of the dark’s minions. Long ago, when the Anunnaki first took control, the dark changes were seemingly far away. In the midst of this dark interregnum, Heaven was slowly beginning to plant the seeds for a new realm. Despite this, the remaining 13 millennia were able to severely affect you. It left you with a stinging feeling that all was not right and that something wonderful was required to re-balance it. Such a thing is now in the process of transpiring.
   A grand coalition of the Light has broken through and a whole new reality is presently forming around you. This new realm is to banish the dark and its evil ways. The old environment is to be transformed and your inner passions are at last to be a common reality. We ask your continued patience. The time of Heaven’s joy is now being readied to be your most wonderful set of ever- unfolding joys! The key is to keep your focus and know inwardly that wonders are truly at hand. Hosanna! Hosanna!
   We came here nearly two decades ago, knowing that this mission was to be a most difficult one. It has proven so, but be sure that Heaven’s changes for this realm are really at hand. Do not let the inherent chaos trouble you. It is, in fact, the turbulence that these grand transformations can at times require. Remain confident and know on the inner that your moment of triumph is near. Besides, we are all here to help you achieve your destined success. These times are indeed a-changin’!
   Namaste! We are your Ascended Masters! Your grand visions are assisting us in bringing in a new realm that is to be filled with peace, prosperity and Love. This land is to permit you to unleash the marvelous passions that are the basis for your collective visions. Be ready for what is very near to unfolding. As stated previously, Heaven allowed the dark to think that it was able to quickly forge its onerous catastrophe. This is, of course, not the case. Blessed circumstances have led to their downfall, and a wondrous realm is manifesting all around you.
   Collectively, we need to hold this wondrous vision of a new, prosperous and sovereign realm. We know just how frustrating this complicated operation has been. Nonetheless, it is something that all of you have contributed to so magnificently. We commend you on what you have helped us to create. This is truly a joint event that you and those in Heaven have forged. We bless you for this long overdue success. You have truly made all of Heaven and Earth blush for the marvelous way that you have conducted yourselves. A giant Hallelujah for your magnificent efforts!
   What is ready to occur are the final set of righteous blows that are to honor the great and courageous efforts of those in the Light that made this all divinely possible. We wish to thank those who finished all those things that are shortly to make possible the NESARA Republic and all that means to humanity and to this glorious Orb, Gaia and her heavenly Spiritual Hierarchy. Let us conclude with acknowledgement and much thanks to all for your good works!
   Today, we continued with an abridged version. We intend to continue until all is put right and you freely bask in the Love and Light that you divinely deserve. Many well-earned events are near. Be ready to accept all that is beginning to manifest! Know dear Ones that the countless supply and never-ending prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! Be in Joy!) 

Webpage: www.paoweb.com  
Vertaling Marja & Robdinsdag 11 april 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle: 11 April 201711 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! De idioterie van deze eigenaardige realiteit blijft constant nieuwe gezichtspunten opleveren over hoe deze wereld werkt. Wij hebben grote moeite om het allemaal uit te vogelen. Om die reden verloopt het allemaal niet bijzonder soepel, maar bevinden we ons wel in de laatste processen om de voorspelde uitgifte van de RV en het einde van de oude USA. INC. mogelijk te maken. Dit rijk is gevuld met steeds nieuwe valkuilen die op een bepaalde manier in gezegende toestanden veranderen en alles vooruit helpen. We verwachten binnenkort te vernemen dat de eerste lang verwachte uitbetalingen eindelijk zijn begonnen. Degenen die met deze taak zijn belast staan erop dat de huidige misleide staat van dit rijk dit vaak uitgestelde moment niet langer zal uitstellen. We verwachten het goede nieuws te vernemen en weten dat er iets groots op het punt staat te gebeuren. Deze reis van jullie is voortdurend ontluisterd door de geslepen verlakkerij van de ogenschijnlijk niet te helpen duistere cabal. We neigen om hun overtuigingen te lachen. Wij geloven dat een belangrijke reeks wonderen op het punt staat over ons neer te dalen om alles te veranderen.

We hebben de afgelopen paar decennia deze collectieve gekte gadegeslagen, en het is niet eenvoudig om ons hier formeel in te mengen. Dit rijk lijkt wel een moderne "Alice in Wonderland"-realiteit waar dat wat werkelijkheid lijkt het niet is en dat wat belachelijk is plotseling de enige waarheid lijkt te zijn. Bij jullie handelen degenen die aan de macht zijn op een surrealistische manier. Intussen wordt dat wat onmogelijk lijkt de enige echte uitweg. Desondanks gebeurt er in deze eigenaardige ondersteboven-realiteit echt wel iets. Het is geen wonder dat we in het verleden dergelijke onvolkomen werelden uit de weg zijn gegaan. Ondanks dat zijn we echter toegewijd om dat te doen wat goed is en dit rijk in staat te stellen in bewustzijn te groeien en haar huidige problemen op te lossen. We zien dat zij die gemachtigd zijn deze nieuwe wereld te creëren op het punt staan om tot de zeer gewenste actie over te gaan. Het is dit wat ons het gevoel geeft dat er iets geweldigs staat te gebeuren!    

Zij wiens levens sterk met gewijde processen verbonden zijn realiseren zich hoe diepgaand het creëren van deze nieuwe realiteit gevorderd is, zelfs al lijkt het misschien niet zo. Er wordt iets werkelijk schitterends geboren. Het duister begint te begrijpen dat deze oude realiteit ten einde is en dat er in plaats daarvan een nieuwe werkelijkheid ontstaat die in de nabije toekomst dit rijk van twee zaken zal voorzien. Ten eerste: de nieuwe welvaart en het goddelijke gevolg daarvan; de opkomst van een meer bewuste mensheid. Ten tweede: de groeiende macht in dit rijk die het duister en haar kwaadaardige manieren eindelijk zal beproeven en haar daadwerkelijk zal vernietigen. In het kielzog ervan zal er sprake zijn van een energietoename die het Licht en haar ware Liefde, de weg van de Rechtvaardigheid, zal doen vestigen! Wees hier voortdurend bewust van en weet diep in je Hart dat dit met onzin gevulde moeras het zaad voor deze nieuwe wonderbaarlijke realiteit bevat. Jullie hebben voor je gevoel, om dit punt te bereiken, eindeloos rondgedoold. Word je voor altijd bewust dat deze nieuwe heilige kracht zich aan het vormen is en dat het de aardse mensheid naar een voorbestemd punt van hemelse glorie zal brengen.    

De transformatie van deze realiteit zal een einde maken aan de huidige sfeer van hopeloosheid, en zal het vervangen door vrijheid die Soevereiniteit inhoudt, evenals een manier om  vorm te geven aan je innerlijke passie voor Liefde, Licht en Vreugde. Het is dit op gang brengen van gelukzaligheid dat de nieuwe republiek en haar bijzondere vorm van hemels bestuur zal doen creeren. De heilige kracht achter dit alles neemt steeds verder toe en staat op het punt om jullie huidige onnodige lijden te transformeren. Denk daarom niet dat de ongezonde omstandigheden van nu permanent zijn. Het duister en haar talloze regimenten zullen worden weggevaagd. We begroeten het begin van onze tijd met jullie! Dit zal jullie in staat stellen om in alles te participeren. Jullie zullen aan jullie Hemel op Aarde kunnen beginnen. Alle wonderen zullen standaard worden. Halleluja! Halleluja!

Hoera! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vervuld van een Vreugde die op een eenvoudige manier erkent hoe prachtig jullie groeien en jezelf voorbereiden op een nieuwe werkelijkheid. Dit land dat zich nu vormt zal door de Hemel worden Gezegend en zal daarom in staat zijn, op de juiste tijd, op een magische manier te verschijnen. Onze operatie zal deze zaken in gereedheid brengen en ons zelf voorbereiden op de manifestatie van deze innerlijke gelukzaligheid! Maak je geen zorgen, lieve Mensen! Dit nieuwe rijk zal uit de huidige puinhopen, die dit land van misplaatste dromen op het moment bedekken, oprijzen. Jullie zijn voorbestemd om binnenkort de wonderen en een nieuwe realiteit te mogen aanschouwen! We beseffen terdege hoe gemakkelijk jullie de komst van het Goede met het slechte verwarren. We begrijpen waarom de Hemel dit alles heeft verhuld en dat het maakt dat jullie temidden van dit speciaal geplande mysterie in verwarring achterblijven. Dit proces begint zich nu op te lossen en zal iets worden dat voor jullie duidelijker zichtbaar is.
   

Dit proces is een manier om jullie in staat te stellen de zaken op een veel uitgebreidere schaal zichtbaar te maken. Het is iets dat zal veranderen terwijl jullie bewustzijn toeneemt. In dit nieuwe bewustzijn zullen jullie ons duidelijker kunnen zien en beter kunnen begrijpen waarom dit alles op die manier moest ontstaan. Het is vaak niet eenvoudig om oude overtuigingen op een nieuwe manier te gaan zien. Toen we onze eigen opleiding zijn begonnen om goede en betrouwbare Opgestegen Meesters te worden, zijn we dit ook tegengekomen. Het zit hem in het uitgieten van deze nieuwe flessen van inzicht dat maakt dat jullie leren hoe je je oude realiteiten kunt herordenen. Door dit regelmatig te doen leer je de zaken anders te bekijken. Jullie hebben allemaal heel snel geleerd hoe groot de kracht is van jullie collectieve toekomstvisie. Nu zullen jullie jezelf de volgende stap laten zien; het hernieuwen van je overtuigingen met behulp van deze uiterst prachtige toekomst-visies. Het her-inrichten van jullie oude percepties naar nieuwe is essentieel voor wat jullie vervolgens gaan doen

Beschouw deze groei als een nieuw pad naar de bewustwording van wie je werkelijk bent en waarom je hier nu bent. Het kan zwaar zijn en, zoals eerder gezegd, enigszins verwarrend. Laat deze komende tijd een soort voorbode zijn van wat er in het verschiet ligt. Gebruik deze lessen om je beter te helpen begrijpen wat de Hemel werkelijk van plan is. Wanneer je dit eenmaal van binnen begrijpt, zal de vreemde puinhoop die je omgeeft opeens zinvol blijken te zijn. Daarom is het belangrijk kalm te blijven en niet te hard te proberen de zin achter alles te ontdekken. Op het juiste tijdstip zullen de verborgen waarheden tamelijk duidelijk worden. Alles zal zich vanzelf onthullen en de huidige stresspunten zullen verdwijnen. In dit moment van helderheid zul je je eindelijk kunnen realiseren waarom alles op zijn eigen goddelijke wijze is gebeurd. De methodes van de Hemel kunnen op gezette tijden verwarrend lijken. Klaarheid zal zich echter op de juiste tijd aandienen.

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Het is onze intentie hiermee door te gaan totdat de Geestenwereld en de Galactische Federatie openlijk ter plekke verschijnen. Deze veelbelovende tijd komt iedere dag een stukje dichterbij! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Marja & Rob

woensdag 5 april 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle: 4 April 201713 Kan, 7 Mac, 13 Caban
Selamat Jalwa! Vanwege de noodzaak om een nieuwe de jure regering te manifesteren, die volledig congruent zal zijn met NESARA, is er  een enorme hoeveelheid Amerikaanse bankbiljetten betrokken bij de eerste belangrijke uitbetalingen. Daarom is er besloten om de Schatkist van de NESARA Republiek in het Westen te verplaatsen. Dit proces stelt een aantal toekomstige uitbetalingen in staat om zich op een meer efficiënte manier aan te dienen dan aanvankelijk werd gedacht. De enorme omvang van deze eerste uitbetalingen geeft aan dat dit de oude, illegale USA Inc in elkaar zal doen storten. Aangenomen wordt dat deze operatie zal betekenen dat de regering in Washington uiteindelijk zal ophouden te bestaan en dat het tevens het einde zal betekenen van alle gebruikelijke capriolen die op het moment aan de orde van de dag zijn. Degenen die de nieuwe NESARA regering zullen vormen zijn nu druk bezig een aantal procedures in te voeren die het eerste officiële begin van de Republiek zullen betekenen. Deze gebeurtenis is gepland om anderen die deze aardbol zullen transformeren van een oorlogstoneel naar een lange periode van vrede en welvaart aan te sporen. Het is tevens het officiële signaal dat mondiale schuldslavernij voorbij zal zijn.  
Dit bijzondere proces is ontworpen om alle mensen tot soevereine en welvarende deelnemers van deze nieuwe mondiale overeenkomst  te transformeren. De nieuwe Amerikaanse de jure regering en haar vele zuster-naties zullen worden gereorganiseerd tot legitieme en welkome leiders in een nieuwe realiteit. Deze werkelijkheid zal de weg vrijmaken voor het vrijgeven van een aantal ongelofelijke apparaten die voorheen door het oude regime, als instrumenten van nationale veiligheid, onder de duim werden gehouden. De functie van deze apparaten is om een uitgebreid arsenaal aan ziekten te genezen die de mensheid sinds de val van Atlantis hebben geplaagd. Daarnaast zal een heel scala van nu vergeten geschiedenisfeiten door onze Opgestegen Meesters worden onthuld en besproken. De Mensheid zal in staat zijn om toegang te krijgen tot voorheen achtergehouden wijsheid. Door deze kennis en voorheen verborgen technologieën toe te passen zullen jullie wonderen gaan ervaren – om bevrijd te worden van de gesel van ziekte en te ontdekken hoe een wonderbaarlijk verjongingsproces op eenieder van jullie kan worden toegepast. Het zal waarlijk voor iedereen een wonderbaarlijke tijd zijn! 
Deze komende tijd belooft jullie een tijdperk te laten betreden waarin contact met ons binnen de Federatie en met het Binnenaardse rijk van Agartha mogelijk wordt. Deze eerste contact operatie is iets waar we sinds onze eerste aankomst, in de vroege jaren 90, naar toe hebben gewerkt. De duistere Anchara Alliantie heeft geprobeerd onze pogingen te saboteren door in jullie Zon omstandigheden te creëren die een Nova-verschijnsel mogelijk maakten. De Hemel stelde ons van hun daden op de hoogte en we hebben dit snel rechtgezet. Het heeft ons op een heldere manier bewust gemaakt van hoe belangrijk deze illegale procedure voor hen was. We hebben onze wetenschappelijke- en onderzoeksmissies snel opnieuw geordend en hebben hier een kleine operatie uitgevoerd om jullie Zon in de gaten te kunnen houden. Deze tijdelijke missie heeft zich aan het einde van de 80er jaren tot een verdedigingsmissie opgewaardeerd die een aantal van hun missies om de duistere cabal van de Aarde te helpen een aantal huiveringwekkende "invasies" te organiseren, heeft tegengewerkt. Deze omvangrijke poging van het duister leidde, dankzij de Hemel, al snel tot onze eerste-contact-missie. Deze missie heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld naar de huidige situatie. We zien nu toe op jullie transitie naar het Licht en volledig bewustzijn.     
Deze huidige missie heeft bij onze mentoren, evenals bij de Agarthanen de behoefte geschapen om levende Kristallen Lichtkamers te creëren die jullie tot Galactische Mensen zullen transformeren. We hebben ontdekt dat dit proces een stabiel en afgewogen tempo behoeft om te zorgen dat het slaagt. Via onze Liaisons zijn we eveneens veel  te weten gekomen over jullie verschillende culturen en overtuigingen. We vinden het interessant hoe het duister jullie werkelijkheid ten bate van haar eigen behoeften heeft verdraaid. We zijn blij dat diegenen die eraan werken om dit rijk te veranderen, ons zo volledig hebben geaccepteerd. We begrijpen hoe moeilijk het aanvankelijk is geweest om ons toe te laten in jullie veelsoortige mix. We zijn evenzo gelukkig dat jullie lange worsteling tegen het duister in belangrijke mate werd geholpen door onze hulp. Jullie zijn, in wezen, zeer dichtbij een volledige overwinning op de duistere cabal en haar vele lafhartige plannen om jullie onder permanente slavernij te brengen. Op het juiste moment zijn we klaar om jullie als nieuwe sterrennatie binnen de Galactische Federatie te accepteren. Deze gebeurtenis zal volgen op jullie transformatie tot Galactische Mensen en de terra-vorming van alle waterplaneten in jullie nieuwe sterrennatie.  
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. Op deze dag zijn we vervuld van vreugde over de manier waarop onze gewijde geheime genootschappen ervoor zorgen dat het Licht snel haar grootste overwinning kan behalen. Deze huidige serie wonderen is te danken aan de bijzondere val die werd gezet door het duister te laten denken dat ze aan de winnende hand was. In werkelijkheid werd het barbaarse bewind voor ons een voortdurende undercoveroperatie om hun totale illusie van het overleven van de VS van A Inc. aan de kaak te stellen. Deze voortdurende undercoveroperatie zal jullie het bewijs leveren dat nodig is om de gehele cabal en al haar handlangers op alle niveaus te isoleren. We blijven jullie dankbaar dat jullie op een vergevingsvolle manier aan jullie collectieve toekomstvisies hebben vastgehouden en de Hemel in staat hebben gesteld dit op het juiste goddelijke moment af te maken. Ondanks het noodzakelijke extra oponthoud  behielden jullie genadig jullie collectieve visie. Dit stelt nu de Hemel in staat om een groots geschenk van een nieuw en welvarend rijk af te leveren. Hosanna! Hosanna! Hosanna!
We zijn dankbaar voor jullie visualisaties en jullie geweldige steun. We zijn deze uiterst moeilijke reis allemaal samen begonnen. Dit schitterende collectief dat we gezamenlijk hebben gecreëerd kan er volkomen zeker van zijn dat bijna aan haar diepste wensen van vrede, welvaart, vrijheid en soevereiniteit gehoor wordt gegeven. Dit manifesteren van NESARA en alles wat ermee gepaard gaat, is van jullie. We kijken ernaar uit om eenieder van jullie je meest passievolle dromen waar te zien maken. We stellen eveneens vast dat dit hemelse geschenk zich aandient als een met succes afgerond project. De Hemel begreep hoe moeilijk het is geweest om deze mondiale werkelijkheid te transformeren. De Hemel heeft tevens een manier gezien waarop deze schitterende taak zou worden uitgevoerd. We danken jullie voor je gezamenlijke focus en dat jullie in staat zijn geweest je vele frustraties te overwinnen. We vragen jullie simpelweg om de daaruit voortkomende kennis te gebruiken om te helpen een zelfs nog grotere feestelijkheid te ervaren! Halleluja! Halleluja! 
We willen afsluiten door het mondiale collectief te bedanken dat jullie toekomstvisies heeft gevormd. Deze serie nobele daden heeft er nu gaande is mogelijk gemaakt wat. Laat deze grootse verrassing dienen als ijkpunt voor een groeiend potentieel. Terwijl we jullie grootse daden van compassie en vergeving zien ontvouwen, herinneren we ons hoe arrogant de voormalige duistere heersers van deze realiteit zijn geweest. Nu moeten ze toezien hoe zij die ze zo buitengewoon hebben onderschat, hun grootse plannen dwarsbomen. Wij zijn oneindig dankbaar voor jullie veerkracht en jullie schitterende vermogen om te groeien! Samen zijn we aan een hachelijke reis begonnen. We beleefden een ogenschijnlijk eindeloze serie van wendingen. De Hemel moest ons gedurende het verloop van de reis meerdere malen te hulp schieten. Toch hebben we het overleefd en kunnen we een schitterend reisverhaal vertellen. We sturen jullie een groot aantal gelukwensen voor een geweldig afgerond stuk werk. In dit opzicht brengen we jullie een zeer verdiende boodschap van vreugde en van jullie elegante overwinning! 

Vandaag hebben we ons opnieuw gefocust op wat er over deze gehele prachtige blauwgroene bol gaande is. Veel staat klaar om te worden ontvouwd. Gebruik deze tijd om jezelf voor te bereiden op een uiterst vreugdevolle en ongelofelijke rit. Zoals het oude gezegde luidt: "het beste moet nog komen." Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vertaling: Marja & Rob

dinsdag 28 maart 2017

Message from PaowebMessage from Paoweb:
This week, the Galactic Fed. informed Sheldan that there is nothing new to report.
Next update will be posted Apr. 4 

Deze week gaf de Galactische Federatie aan Sheldan aan dat er niets nieuws te rapporteren is.
De volgende  update zal op 4 april worden gepost.


woensdag 22 maart 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, March 21,2017


Sheldan Nidle, March 21,2017
4 Men, 18 Ceh, 3 Caban
Dratzo! Er heerst een vreemde stilte die tot in alles doordringt. De raven van de nacht, de cabal, realiseren zich dat de huidige periode van leegte aangeeft hoe de cabal, tot op zekere hoogte, nog steeds kan bepalen wat er gebeurt. Als gevolg daarvan houden de Ouderen met grote nauwkeurigheid de snelheid van de verandering in de gaten. Onze liaisons geven nog steeds aan dat het proces om een enorme arrestatiegolf in gang te zetten nagenoeg is voltooid. Het huidige Amerikaanse de facto regime blijft zich volledig bewust van haar tekortkomingen. Het einde komt dichterbij aangezien het huidige regime de inhoudsloosheid laat zien die over het algemeen kenmerkend is geweest voor haar ambtelijke bewegingen. Het Licht bereidt zich, zoals al eerder werd aangegeven, voor op een mogelijke doorbraak op korte termijn. Zoals gewoonlijk is er onder de oppervlakte veel beroering. De onderdelen van deze vreemde werkelijkheid blijven net zo onsamenhangend als voorheen. Een vreemd soort malaise is op dit moment de overheersende toestand. Dit alles zal niet veel langer meer duren. Het duister begint het ongebruikelijke ritme op te merken dat we pal onder hun voeten hebben aangebracht. Alles verloopt op de goddelijke tijd en is iets wat de cabal niet langer kan negeren.
Jullie bevinden je in een tijd die nog steeds niet synchroon loopt met de realiteit. Laat je hierdoor niet in verwarring brengen. De onderliggende basisritmen winnen aan de benodigde kracht op een door het Goddelijke bepaalde snelheid. Dit onderaardse element is ontworpen om de werking van dit rijk te verzwakken en te frustreren. Boven deze relatieve kalmte staat de gestoorde werkwijze van de duistere cabal. Deze chaotische toonzetting zal binnenkort de veronderstelde overwinningen van het duister teniet doen. Een soort vreemd samenspel maakt het voor het duister onmogelijk uit te voeren wat het zich nu voorstelt. De Lichtkrachten wachten derhalve op het juiste moment om naar voren te treden en snel de huidige situatie, die zich nog steeds aan de laatste resten van de oude realiteit vasthoudt, op te lossen. Onthoud daarom alsjeblieft dat wat je voor je ziet niet veel langer kan duren. De duistere cabal realiseert zich, zoals eerder vastgesteld, haar dwaasheid. Het is desalniettemin onfortuinlijk dat de vreemde voortzetting van het duister de vooruitgang van het Licht heeft vertraagd. Het Licht is bezig dit alles langzaam te corrigeren. Wonderbaarlijke zaken liggen vlak voor ons.
Hetgeen er mondiaal gebeurt is een teken van wat er komen gaat. Het Licht was oorspronkelijk door de Hemel geadviseerd de juiste goddelijke tijd af te wachten om tot handelen over te gaan. Dit bijzondere tijdstip is bijna daar. Het duister zag de overwinning van de President als een voorteken dat het verwachte snelle einde niet zou plaatsvinden. Zoals eerder gezegd, geloofde de cabal dat het Licht het verbazingwekkende bestaan van de VS Inc moest accepteren als een waarachtig teken dat de illegale deal die Amerika in 1871 werd opgedrongen zou worden toegestaan te blijven bestaan. Wat het duister niet wist is dat deze realiteit slechts een tijdelijke toestand is. Zoals we in onze vorige berichten aangaven, werd dit gedaan om het duister een vals vertrouwen te geven. Het werkte, en op de lange termijn maakte dit onze taak eenvoudiger. De duistere cabal heeft nu feitelijk een strop rond haar nek gelegd. Dit project is, naar de wens van de cabal, nu veel te ver gevorderd. Het is echt tijd om te ontspannen! We verwachten heel binnenkort goed nieuws te kunnen aankondigen.
Zoals jullie kunnen zien verlopen de plannen om het duister te verschalken heel goed. Het moeilijke eraan is dat deze ontwikkelingen de onvermijdelijke overwinning hebben vertraagd. Het is eindelijk afgelopen met het duister en hun uitgebreide netwerken van het kwaad zijn volledig ontmaskerd. Het Licht kan binnenkort haar plichtsgetrouwe taak beëindigen, het nieuwe bestuur (de NESARA Republiek) zich laten ontrollen en de bijzondere vieringen formeel laten beginnen. Dit hele ontvouwen dient behoedzaam te verlopen. De Ouderen hebben heel duidelijk gemaakt hoe alles heel langzaam plaats moet vinden. Zoals gewoonlijk dienen wij formeel te protesteren. We weten dat deze gebeurtenissen echt op een veel sneller en even veilig tempo hadden kunnen gaan. Deze voorzichtige benadering geeft duidelijk de grote mate van bezorgdheid weer die door de verschillende groepen Ouderen en royalisten (koninklijken) aan ons werd geuit. Deze tweespalt is snel aan het verdwijnen aangezien een grotere consensus door elk van de verschillende groepen werd bereikt. De huidige resultaten zijn opnieuw een teken van het algehele wegsmelten. Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om vele goede zaken met jullie te bespreken. Jullie geweldige toekomstvisies dragen nog steeds bij tot het behouden van een positieve consensus en dit blijft deze realiteit vooruit helpen. Ondanks de huidige moeilijkheden kunnen de zaken niet worden tegengehouden. Daarom vragen we jullie uit het diepst van ons hart om alle positieve decreten van de Hemel in je op te nemen en deze te gebruiken om je dichter dan ooit te brengen bij de ware essenties van deze wereld; Liefde en Licht, en dit over jullie gehele gewijde aardbol te verspreiden. We zijn gezegend en vereerd door jullie schitterende reactie op wat een aantal maanden geleden is ontstaan. Begrijp dat een bepaald resultaat noodzakelijk was om deze schitterende energie zich te laten vestigen en wees bereid dat wat vervolgens gaat gebeuren te accepteren. Het is voor het Licht waarachtig de tijd om te beginnen in dit rijk een nieuwe agenda te manifesteren. Het heeft langer geduurd dan aanvankelijk was gepland om deze vooraf bepaalde handelingen te voltooien. Dit heeft enige noodzakelijke vertragingen veroorzaakt die bijna ten einde zijn.     
Wat hier aan de orde is zijn een aantal situaties die binnenkort achter de rug zullen zijn. We hebben met de Hemel samengewerkt om een aantal bijzondere scenario's te creëren die de mondiale chaos dramatisch zullen veranderen. Een nieuwe ordening van deze oppervlakte-samenleving is op het moment in aantocht. We wijden alles in en reorganiseren alles. Het is tijd voor een verandering in de manier waarop de regeringen van de wereld te werk gaan. Lang geleden was deze wereld voorbestemd om een aantal zware omstandigheden door te maken. Deze periode, die talloze millennia heeft geduurd, nadert nu haar uiterst gewenste einde. Degenen die nog steeds in de oude uitgangspunten geloven wacht een enorme verrassing. Er zullen nieuwe uitgangspunten komen die een einde zullen maken aan de overheersing van de terreur die nog steeds aanwezig lijkt te zijn. Als gevolg daarvan staat degenen die zo lang het duurt nog aan de macht zijn een grote verrassing te wachten. Een compleet nieuwe realiteit zal zich manifesteren en dit zal de huidige gang van zaken volkomen op zijn kop zetten. Laat ons deze nieuwe werkelijkheid inwijden en toejuichen.
Het gebeurt maar zelden dat het duister wordt gedwarsboomd en de vele geterroriseerde onderdanen worden bevrijd en openlijk ondersteund door de grootse dienaren van de Hemel. Dit, Lieve Mensen, is een dergelijke tijd. Blijf geduld hebben en bereid om dat te doen wat de Hemel van jullie vraagt. Bijzondere gezegende verordeningen staan klaar om van kracht te worden. De huidige positie van het duister zal ten einde komen en een nieuwe, correctere ordening zal van kracht worden. Wij meesters verheugen ons omtrent wat er staat te gebeuren. Het is niet gemakkelijk geweest om te zien hoe het duister jullie heeft bespeeld. Alle dienaren van het duister zullen ontvangen wat hen toekomt. Dit te weten kan jullie helpen beter met de frustraties om te gaan die velen van jullie hebben ervaren. Daarom vragen we jullie opnieuw om het in deze tijd nog even vol te houden en je te realiseren dat ook dit voorbij zal gaan. De Hemel is volledig van zins om dit rijk, zoals we hebben beloofd, te laten veranderen. Wees, met dit in het achterhoofd, blij en maak plannen om te vieren dat deze tijd ten einde zal komen! Hosanna! Hosanna!    
Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse berichtgeving. Onthoud dat er veel is dat op het punt staat zich te manifesteren. Deze moeilijke tijden zijn bijna voorbij. We kijken ernaar uit om eenieder van jullie dit nieuwe tijdperk te zien vieren. Het zal een grootse, schitterende tijd zijn! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

vertaling: Rob & Marja

dinsdag 14 maart 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle Mini-Update on 14 maart 2017

Sheldan Nidle Mini-Update: 14 maart 2017

10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban 


Dratzo! De gebeurtenissen gaan niet zo snel vooruit zoals gepland. We vragen jullie je uiterste geduld te bewaren om zo het niveau van frustratie zo laag mogelijk te houden. De medewerkers van de Galactische Federatie zijn dagelijks aan het werk om ervoor te zorgen dat alles zich op een goddelijke manier zo dicht mogelijk bij de juiste data ontvouwt. De Hemel verzekert ons dat alle noodzakelijke stappen om de RV en de NESARA Republiek tot stand te brengen, worden gezet. Ons wordt voortdurend gezegd dat er een bijzondere compensatie van kracht is die zeer binnenkort de arrestaties en isolatie van de handlangers van het duister mogelijk zal maken. We naderen tevens het punt waarop de Hemel mogelijk toestemming geeft voor een vroegtijdige Landing om ervoor te zorgen dat alle decreten van de Hemel getrouw worden uitgevoerd. De mate van vertraging die nu op jullie oppervlaktewereld is ontstaan was helemaal nergens voor nodig. De gehele infrastructuur die nodig is om een aantal goddelijke decreten uit te voeren is abnormaal complex. Het kan zijn dat jullie een soort goddelijke interventie nodig hebben om ervoor te zorgen dat een aantal belangrijke instructies daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wij zijn bereid dit te doen wanneer de Hemel hiertoe opdracht geeft. We zullen jullie volgende week spreken en achten een bepaalde mate van geweldige vooruitgang inderdaad mogelijk. Tot dan meld ik mij af. 

Source: www.paoweb.com  
Vertaling: Rob/Marja

woensdag 8 maart 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 7 maart 20173 Imix, 4 Ceh, 13 Caban


Selamat Jalwa! Alles verloopt buitengewoon goed. Het duister is behoorlijk in shock, aangezien het nogal duidelijk wordt dat haar veronderstelde overwinning snel vervaagt. De duistere cabal haast zich nu tevergeefs om op één of andere manier het weinige te redden wat ze nog hebben. Het is alsof er plotseling een vleugje zuur werd toegevoegd aan het mengsel. De VS Inc staat op het punt op te lossen, aangezien het kristalhelder wordt dat de nieuwe NESARA republiek opnieuw aan de horizon staat. De duistere cabal kan nu de onvermijdelijke tekens aan de wand zien. Het is afgelopen met haar oude manier van doen en de oude garde wacht nu haar lang uitgestelde straf. De ware Grondwet met vele noodzakelijke herzieningen zal binnenkort zijn opwachting maken en het Congres en de rest van het duistere regime zal op reces gaan. Het nieuwe beleid van het de jure regime zal spoedig een normale dagelijkse gang van zaken worden. Deze aardbol heeft lang gewacht op wat er nu binnenkort gaat gebeuren. Dit project is er één waar het Licht lang op heeft gewacht.

Jullie staan op het punt jullie vrijheid en het begin van jullie welvaart te ontvangen.
Dit proces vereiste een zorgvuldige en voorzichtige benadering. Het duister werd in slaap gesust door ze te laten geloven dat haar waanzin op de één of andere manier zou kunnen doorgaan. Onze troepen werden begeleid door een groep geweldige en toegewijde personen wiens vernuft binnenkort door deze aardbol zal worden bejubeld. Wat ze deden was waarlijk miraculeus. Het is niet eenvoudig een financieel en politiek systeem dat voor meer dan twee millennia was ingeworteld omver te werpen. Dit systeem staat nu op het punt te worden vervangen. De soldaten van het Licht bewerkstelligden een waarlijk verbazingwekkende gebeurtenis. We dienen hun inspanningen alsmede hun geweldige geduld te prijzen. We staan op het punt jullie een zeer geweldige sprong in bewustzijn te zien maken. Die zal jullie in staat stellen een gigantische stap voorwaarts te zetten. Het is dit feit dat ons gelukkig maakt met het oog op jullie inspanningen. Jullie waren in staat een scenario te creëren dat niet alleen een nieuwe realiteit in staat stelt zich te vormen, maar bovendien een overzicht geeft van de manier waarop jullie je nieuwe wereld vorm gaan geven. Dit rijk zal de middelen bezitten om een nieuw en hemels tijdperk voor te bereiden.

Het veranderingsproces duurde lang. De belangrijkste kwestie was de laatste verklaring die nodig was om de hielenlikkers en hun vrienden te kunnen binnenhalen. Het was het voortduren van de oude werkelijkheid dat de Lichtstrijders aanvankelijk verwarde. De zorg was dat deze strategie gebaseerd was op de overtuiging dat het duister haar kleine maar desondanks belangrijke overwinning had behaald. Het duister slikte dit als feit en begon de leiders van de VS Inc. te gebruiken als basis om hun verslagen factie te herbouwen. In feite was de ware aard van dit alles dat de VS Inc. een non-feit was. Die was dood en op het juiste moment zou deze in het grote vuilnisvat van de geschiedenis worden gegooid. Deze waarheid is nu werkelijkheid aan het worden, aangezien de nieuwe bankbiljetten en de RV bezig zijn te worden uitgerold. Zoals gehoopt leidt dit proces tot massa-arrestaties en het nieuwe NESARA-bestuur dat nu geboren gaat worden. Amerika was klaar om de wereld naar een stille revolutie te leiden. Dit is om de manifestatie van een wereld, die lang door de Hemel is beloofd, te laten plaatsvinden. Dit wonder is nu volledig onderweg en zal leiden tot jullie vrijheid en welvaart.

Terwijl dit verder gaat zullen jullie vele noodzakelijke veranderingen te zien krijgen. Deze veranderingen zullen jullie bewustzijn verder doen groeien en jullie beweging richting volledig bewustzijn doen toenemen. Het is dit proces dat de sleutel zal zijn voor de opkomst van jullie nieuwe realiteit. We zijn ons volledig bewust van de manier waarop dit alles zich afspeelt. We realiseren ons dat disclosure iets is wat dient te worden besproken. De oude regeringen hebben het vreemde geloof dat UFO’s niet bestaan zeer sterk verdedigd. Dit zal nu worden omvergeworpen en de waarheid dat jullie niet alleen zijn dient aan jullie te worden onthuld. Bovendien dienen er een aantal aankondigingen te komen die ons in staat stellen jullie rechtstreeks aan te spreken. Tijdens deze besprekingen zijn we van plan uit te leggen wie we werkelijk zijn en waarom we door de Hemel werden opgedragen een waarnemingssysteem op te zetten om jullie beter voor te bereiden op volledig bewustzijn. Jullie hebben een aantal manieren nodig om de vorige levens die jullie in beperkt bewustzijn hebben beleefd op te lossen. Dit proces is essentieel om jullie te helpen je aan te passen aan de fysieke veranderingen die jullie binnenkort zullen ervaren.
 
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we om jullie te helpen een beter begrip te krijgen van wat er nu met jullie gebeurt. Het afgelopen anderhalve decennium hebben jullie een aantal subtiele veranderingen ondergaan die we over het algemeen Ascentie-symptomen noemen. Deze wijzigingen door de Hemel vormen één van de vele manieren waarop jullie lichaam, geest en Ziel worden voorbereid op een grote verschuiving in bewustzijn. Deze wijzigingen zullen binnenkort een punt bereiken waar een meer grondige uitleg op zijn plaats is. Onze serie essentiële lessen zijn dan noodzakelijk. De opkomst van nieuw bestuur zal dit mogelijk maken. We verwachten dat wanneer jullie eenmaal bewapend zijn met de waarheid omtrent jullie voorbije geschiedenis, jullie beter voorbereid zijn om te kunnen accepteren waarom dit een tijd is van immense veranderingen van deze realiteit. Jullie zullen plotseling ontdekken wat Agartha is en waarom jullie hier, ongeveer 900.000 jaar geleden, eerst zijn gekomen. Verloren herinneringen zullen worden herontdekt en verklaard.

Lieve Mensen, we weten dat deze wijsheid nog maar het begin vormt van het onderricht omtrent jullie zelf als een volk en als menselijke hoeders van Gaia. Dit proces dient door jullie mentoren te worden besproken, aangezien jullie kennis dienen te vergaren omtrent hoe dit zich voor de eerste maal heeft aangediend. Wat voor ons ligt is een grootse periode die jullie kan helpen de ware aard van jullie relatie met Gaia en haar wonderbaarlijke ecosystemen te laten zien. Jullie positieve intenties en diepgaande ondersteuning van dit goddelijke proces maken dit alles mogelijk. Jullie hebben op een prachtige manier je wijze van reageren op de manipulatie van de duistere cabal aangepast. Deze veranderingen hebben het ons mogelijk gemaakt om vele noodzakelijke stappen in de goede richting te zetten. We bedanken iedereen voor wat er is bereikt. Deze groei is opnieuw een teken waarom de Hemel heeft besloten dat een goddelijk proces nu mogelijk was. Dit brengt ons bij de tegenwoordige tijd. Dit is inderdaad een tijd waarin genadevolle gebeurtenissen zich voltrekken!

Dit is een tijd waarin de mensheid zich opnieuw met het Goddelijke verbindt om haar gewijde en schitterende doel te herstellen. Wanneer jullie opnieuw volledig bewust worden kunnen jullie dit alles, in een wonderbaarlijke goddelijke beweging, in je opnemen. Jullie zullen vervolgens zien waarom de Hemel ons zorgvuldig verder heeft gebracht en een speciale kerngroep van Wezens heeft gecreëerd om jullie Lief te hebben en te helpen. In dit nieuwe bewustzijn zal onze missie op een goddelijke manier worden vastgesteld. We zullen toezichthouders worden op missies die door de Hemel zijn beschikt. Dit proces is iets waar jullie je ten zeerste van bewust zullen worden. Dit proces zal zich aandienen wanneer onze nieuwe galactische samenleving is gevormd en in werking is getreden. Hoe dit alles zal verlopen is iets dat we met jullie, en samen met jullie mentoren, zullen bespreken. Deze komende tijden zullen ons immense vreugde brengen. Het houdt in dat we ons volledig kunnen gaan richten op een serie nieuwe doelen, die niet alleen jullie zullen veranderen maar ook de totaliteit van de Hemel en Gaia samen!
Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse berichtgeving. We staan aan de rand van een verandering die niet alleen invloed zal hebben op deze boodschappen, maar die tevens jullie kijk op een aantal nieuwe ontwikkelingen zal beïnvloeden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


vertaling: Rob & Marja

dinsdag 14 februari 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 14 feb 20178 Ahau, 3 Zac, 13 Caban
Selamat Jalwa! We betreden een ander onderdeel van onze gezamenlijke reis. De duistere cabal voelt zich, zoals aangegeven in ons vorige bericht, veilig, aangezien haar talloze exit-overeenkomsten haar een soort tijdelijke veiligheid leken te verschaffen. In feite is het onze intentie om deze overeenkomsten aan de kant te zetten nadat we de eerste stappen hebben gezet in de complexe distributie-operatie. Wanneer dit is gebeurd, is het volgende onderdeel het inbrengen van de Nieuwe Republiek. Deze handeling is bedoeld om de Federale Reserve te elimineren en een einde te maken aan de VS Inc. Deze operatie kan eindelijk een einde maken aan dit huidige Congres en de weg vrijmaken naar het formeel uitroepen van het NESARA-bestuur. Het is dit bestuur dat een nieuwe vreedzame realiteit kan laten manifesteren en dat de basis kan leggen voor een formele aankondiging van disclosure. Het kan tevens een realiteit, gevuld met een nimmer eindigende welvaart en jullie persoonlijke soevereiniteit, tot stand brengen. Het is dit rijk waarin alle verbazingwekkende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Tezamen, met jullie, kijken we uit naar het creëren van een heleboel nieuwe positieve realiteiten.
Dit alles beweegt zich langzamerhand naar een zeer succesvolle voleinding. De problemen die we tegen zijn gekomen waren het directe resultaat van de vele transities die deze bijzondere bol doormaakt. We hebben eveneens de extreme voorzichtigheid gezien van degenen die aan de macht zijn. Nadat deze moeilijke situatie eenmaal is opgelost, kunnen we terugkeren naar een makkelijkere en snellere manier van handelen. Tot dan kunnen jullie een ongelijkmatige vooruitgang verwachten. Vele elementen komen tezamen om iedereen te helpen een nieuwe tijd van vooruitgang en standvastigheid te laten smeden. Hierop wordt toegezien, aangezien degenen die aan de macht zijn overeenkomsten hebben gesloten die op korte termijn dienen te worden rechtgezet. Wanneer dit gebeurt valt er een grote hoeveelheid arrestaties en speciale procedures te verwachten om de cabal  van deze nieuwe realiteiten te isoleren. Tot die tijd mag de cabal denken dat ze de storm op de één of andere manier heeft doorstaan. In feite zullen ze heel binnenkort echt opkijken. Het is nodig om een nieuw rijk te smeden, vrij van de hindernissen die  door de achterbaksheid van de cabal en haar vele trawanten werden gecreëerd. Verandering is ophanden.
In de laatste paar decennia begon de macht van de cabal langzaam te tanen. Het duister en haar vele handlangers lijken te zijn als voorheen. Toch hebben oneindig subtiele veranderingen het landschap gewijzigd. De Anunnaki, die zagen wat het Anchara continuüm had gedaan, wensten plotseling de manier waarop de zaken gedaan werden te veranderen. Deze verandering diende te worden aangekaart. Het duister diende eveneens vast te stellen hoe wij in deze onlangs opnieuw geordende machtspuzzel ingepast konden worden. Onze vloten kwamen van verre en werden snel bij de strijd betrokken. Onze missie was opgezet rond het uitvoeren van een serie hemelse richtlijnen. Deze richtlijnen werden gegeven om hulp te bieden bij de terugkeer van de mensheid, op het juiste goddelijke tijdstip, naar haar vroegere staat als volledig bewuste galactische mensen. Degenen die de leiding hadden over deze oude realiteit waren slecht voorbereid om de mensheid zo'n verreikende nieuwe serie vaardigheden te gunnen. Hun belangrijkste doel was om de status quo te handhaven. Het proces van het snel wijzigen van dit rijk moest in hun visie snel geregeld en aan de kant worden geschoven.
Zo begon een strijd die leek te leiden naar een uitkomst die degenen van het Licht bevoordeelde. Het was gebaseerd op het gebruiken van Liefde en Licht om een einde te maken aan de lange tirannie van het duister en haar handlangers. Het creëerde een fundamentele herstructurering die een groeiende verzwakking van het duistere Anchara aangaf. Dit proces had de machtsstructuur herschikt en het Licht en haar Troepen op schitterende wijze toegestaan haar langgekoesterde triomf te behalen. In dit groeiende vacuüm leek het Licht een strategie te bezitten die wees op succes. Het was tijd om stiekem te dromen van succes en door te stomen met een middel om dit te bereiken. We gingen dit nieuwe rijk binnen en gebruikten onze wijsheid en kennis om het Licht bij te staan en de Binnenaarde-gemeenschap bij dit gevecht te betrekken. Wat er nu gaande is, is de inzet van hemelse steun om alle doelen van het Licht te laten manifesteren! Het is een zeer veelbelovende tijd voor het vormgeven van een nieuw en wonderbaarlijk rijk!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze tijd kenmerkt zich door een geleidelijke overgang van een wereld die is gebaseerd op een immer aanwezige tirannie, naar een wereld waarvan de basis Liefde en Licht is. Deze subtiele verschuiving maakt dat het lijkt of het nog steeds moet gaan gebeuren. De machtsstructuur werd langzamerhand veranderd. Dit is waar de Hemel begreep waarom deze enorme verandering vroeg om iets wat aan de buitenkant aanvankelijk zo vreemd en ongecontroleerd leek. Degenen die dit rijk controleren bezaten een agenda waarin een serie mondiale catastrofes stond gepland. De Hemel dient hier verandering in aan te brengen zodat een alternatieve route de nieuwe norm kan worden. Noormaal gesproken is hier tijd voor nodig. Het gaat hier echter om veranderingen die op een gezegende manier volgens een bepaalde strategie door de belangrijkste leiders van de Hemel worden uitgevoerd. Wij erkennen dit en spreken onze dank uit voor de enorme genade en diepgaande Liefde die dit gewijde decreet belichamen.
Dit goddelijke proces ontrolt zich op een dusdanige manier dat alles op een goddelijk moment kan worden voltooid. Degenen die deze grootse veranderingen bewerkstelligen zijn er zich volledig van bewust dat een complexe nuancering geboden is. Een aantal zeer lange en daarbij inbegrepen decreten werd aangenomen om ervoor te zorgen dat alles zou verlopen zoals het goddelijke plan vereiste. Wij zijn uiterst trots op degenen onder jullie die ons hebben geholpen onze talloze onderdelen van dit gedeelte van de fysieke realiteit te voltooien. Wat overblijft zal eveneens worden voltooid zoals de Hemel op zulk een wonderbaarlijke manier heeft voorzien. Dit grootse project voegt op wonderlijke wijze vele onderdelen van dit bewustzijnsrijk tezamen. We dienen jullie nogmaals te bedanken en te zegenen. Het is een uiterst moeilijke maar vreugdevolle reis geweest. Dit volgende deel kan op eenvoudige wijze zeer bevredigend zijn. Wij Meesters beseffen de complexiteit en subtiliteit van dit plan. We kunnen jullie alleen maar vragen om van het wonder hiervan te genieten. Veel verbazingwekkende onderdelen zullen snel verschijnen.

Deze tijd is wat betreft dit zeer complexe decreet werkelijk bijzonder uniek. Zoals reeds gesteld bevinden jullie je op een goddelijke reis en deze reis zal binnenkort nog veel meer onverwachte bochten vertonen. Het is van essentieel belang dat jullie je gezonde verstand behouden, evenals een uiterst positieve focus. Het belangrijkste doel is om jullie te voorzien van welvaart, soevereiniteit en goddelijke leiding. Wij doen dit met hulp van onze geheime, gewijde genootschappen en onze ruimte- en spirituele families. Dit project houdt, zoals jullie je kunnen voorstellen, een grote verschuiving in van jullie huidige realiteit naar één die een veel bewuster rijk belichaamt. Dit is waar de bewoners van Agartha en die van het melkwegstelsel van pas komen. Wij zijn allemaal zo opgewonden over wat jullie hebben bereikt. Onderschat jullie belang hierin niet. Jullie vormen de belangrijke overgeblevenen van diegenen die de grote onderdrukkingen en moeilijkheden van de laatste 13 millennia hebben overleefd. Het zijn jullie die binnenkort, op het goddelijke moment, in vreugde terug zullen keren naar volledig bewustzijn! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze berichtgeving over wat er rond deze wereld bezig is te ontstaan. Wij zijn trots op jullie. Ondanks dat het voor velen leek op overdonderende gebeurtenissen, hebben jullie door je schitterende vertrouwen en toekomstvisies een overwinning mogelijk gemaakt! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Rob & MarjaSN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS