Volgers

PUTIN

woensdag 23 september 2009

SEPTEMBER 22, 2009

Voor ons is natuurlijk het eerste contact het hoogtepunt. De gebeurtenissen en bijzonderheden die we opsommen dienen er alleen maar voor om jullie te veranderen van een passief onderdaan in een bewuste, voelende en verantwoordelijke burger van jullie planeet...


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

11 Men, 17 Zip, 5 Caban (22-9-2009)


Selamat Jarin! We komen weer met informatie over wat er op jullie wereld gebeurt. In ons vorig bericht gaven we jullie enkele details over de veranderingen die door onze aardse bondgenoten worden voorbereid. De valstrik die voor de duister kliek is geplaatst forceert momenteel een resolutie voor een campagne waarop al veel te lang wordt gewacht. Zoals altijd ‘spitten ze alles uit’ terwijl ze de laatste stappen voltooien die hen de verdiende overwinning zullen brengen. Een aantal belangrijke verklaringen zijn gereed om te worden aangekondigd zodra deze overwinning verzekerd is. Degenen die aangewezen zijn als de tijdelijke Amerikaanse bewindvoerders plannen momenteel hun eerste 100 dagen en dit betreft het nog eens zorgvuldig controleren van de ontelbare details – grote en kleine – om zeker te zijn dat ze niets over het hoofd hebben gezien. Deze aandacht voor het detail is van het grootste belang, want hun eerste acties vormen kritische precedenten die de toon zetten voor alles wat erop volgt. Het maken van een reeks verrassende aankondigen is, per slot van rekening, slechts het begin. Een heel nieuwe manier van legalisering dient zo duidelijk te zijn dat, op het moment dat het Congres in vergadering gaat, er richtlijnen zijn om de legalisering te beschermen.

Een soortgelijk proces moet plaatsvinden binnen de rechtelijke macht. De overgang naar gewoonterecht en grondwettelijk recht verlangt een hele nieuwe reeks legale precedenten, en dit vraagt weer een massale herscholing van alle juristen, vakspecialisten om te zorgen dat het nieuwe systeem volledig geïntegreerd wordt. Een tijdelijk juridisch team staat klaar om het gat op te vullen tijdens de herscholingsperiode. Hetzelfde proces dient natuurlijk ook plaats te vinden in de bancaire wereld en in het bedrijfsleven. In het kort – een heel nieuwe filosofie en basisstructuur moet hier ingevoerd c.q. gecreëerd worden, waardoor dit bestuur zich duidelijk onderscheidt van zijn voorgangers. Zodra dit gerealiseerd is zal het bestuur in de meeste deelgebieden kleiner worden en zal het zich slechts kunnen uitbreiden wanneer de bescherming van het ‘algemene welzijn’ van de natie dit nodig maakt. De regering, resp. het bestuur moet nu een algemene toezichthouder worden, die nu een partner wordt van de burger om de nieuwe welvaart in stand te houden en deze te gebruiken voor het verspreiden naar allen en om te verzekeren dat elke burger gesteund wordt in zijn ‘streven naar geluk’. Toegang verkrijgen tot en voldoen aan de ingeboren doelen van de mens zijn voorwaarden die essentieel zijn voor het fundament van jullie komende galactische samenleving.

Waar we nu over spreken is de moeder-van-alle-overgangen! Het betreft niet alleen een massale verschuiving van gebrek naar overvloed, jullie zullen ook een totale verandering in je wereldvisie meemaken. Nog belangrijker – de nieuwe wereldvisie is gebaseerd op een totaal nieuwe zelfperceptie. Je zult een totaal nieuw beeld moeten krijgen van wie je werkelijk bent! En dit moeten jullie als een van je belangrijkste taken zien in de komende periode:

· Wat zijn je talenten en wat geeft je vreugde?

· Wat activeert, ‘ontsteekt je vuur’ en wat voor soort persoon wil je worden?

Zodra jij je innerlijk jij gaat identificeren en begint te ontwikkelen, verspreid jij je levensvreugde naar anderen en wordt een soort ‘ serendipiteit’ in beweging gezet (je vindt iets bruikbaars terwijl je op zoek was naar iets anders). Oprechte wederzijdse interesses vloeien natuurlijk samen in gezamenlijke activiteiten en vormen organisaties die gemakkelijk andere gelijksoortige organisaties steunen. Een natuurlijk en ‘toevallig’ of gelukkig samenkomen van mensen en omstandigheden krijgt te overhand wanneer jullie samenleving verandert naar overvloed en creativiteit en dit is precies wat jullie overgangsregeringen willen steunen en versterken.

Een ander terrein wat jullie nieuwe regeringen willen aanpakken is educatie, scholing. Een enorme variëteit aan educatie- en genezingscentra, milieugeoriënteerd, zitten in de pijplijn. Onze aardse bondgenoten hebben een aantal speciaal getrainde begeleiders en mentoren bijeengebracht om deze centra te assisteren. Jullie regering zal hierbij helpen door sociale sleutelinstituten over te hevelen naar de private of particuliere sector (geen bedrijven) en dit keer zullen jullie Lichtwerkers, met hun immense rijkdom en hulpmiddelen, aan het roer staan. Deze overdracht van verantwoordelijkheid naar een ‘nieuwe publieke sector’ moet zich bezighouden met vraagstukken van sociale en particuliere verantwoording, van vrijheid en persoonlijke soevereiniteit en van de betekenis van ‘de hoeder van je broeder en zuster zijn’. Jullie allen hebben op talrijke niveaus veel werk te doen. De middelen zijn er om jullie samenleving te veranderen in een paradijs, maar enorme culturele en taalkundige verschillen moeten op elkaar afgestemd en overwonnen worden en jullie zullen manieren moeten vinden om deze open sociale wonden te genezen.

Jullie leercurve zal snel en opwindend zijn! Jullie nieuwe verantwoordelijkheden behelzen nieuwe therapieën om verslavingen snel te doen beëindigen. Nieuwe, bijna onmiddellijke bouwtechnologie zal een eind maken aan de plaag van stedelijke sloppenwijken en creëert schitterende en gezonde leefomgevingen. Deze projecten zullen nieuwe kennis teweegbrengen en zullen een groot deel van de sociale en culturele vooroordelen wegnemen. Wanneer jullie aan deze projecten gaan beginnen, zullen jullie ontdekken dat de samenleving op een natuurlijke wijze samenkomt wat voorheen onmogelijk werd geacht. Gaandeweg gaan jullie de manipulatieve trucs begrijpen die door de oude orde gebruikt werd om te verdelen en te controleren en hieruit ontstaat het begrip om de samenleving te integreren en om angst en haart te transformeren naar wijsheid. We moeten jullie heel duidelijk maken dat er veel wijze en openhartige interactie tussen alle leden van jullie mondiale bevolking moet plaatsvinden wil deze visie slagen.

Om terug te keren naar het onderwerp mondiale vrede en samenwerking: Elke internationale organisatie die deze doelen nastreeft moet juridische ‘tanden’ hebben om effectief te zijn. Bovendien moet die entiteit, mocht de bemiddelaar te succesvol zijn, een officiële positie bezitten die acceptabel is voor alle partijen die in dit dispuut betrokken zijn. Vervolgens moeten de onderhandelingen over kwesties achter de problemen benoemd worden, wat betekent dat sociale en culturele ‘bagage’ aangepakt moeten worden. Alle partijen die deelnemen aan dit geschil dienen een specifiek proces te ondergaan om de kwesties te helen die de basis vormen van het probleem. Ten slotte moeten alle bemiddelaars worden getraind in een vorm van ‘ho’oponoponio’, de conflictoplossende methodologie van de bewoners van Hawaï. Wanneer dit wordt gebruikt verwachten we dat er belangrijke vorderingen worden gemaakt op alle terreinen van de huidige mondiale onenigheid.

Een dergelijke creatieve benadering dient gebruikt te worden voor het ondersteunen en verspreiden van deze nieuwe regerings- en samenlevingsvorm op jullie wereld. Het is belangrijk dat elke burger goed geïnformeerd is en nauw samenwerkt met anderen om de waarheid over allerlei zaken over de planeet te verspreiden. Op dit punt is onderscheidingsvermogen heel belangrijk. Elke burger moet aan regeren/besturen deelnemen, of dit aan de top of op plaatselijk niveau is, want deze toewijding is een sleutelelement van het succes van de nieuwe systemen die geïntroduceerd worden door de overgangsbestuurders. Nu dan het ‘prettige spul’: Jullie nieuwe wereld staat op het punt veel ‘geheimen’ te onthullen, waaronder de lang onderdrukte technologieën die de wereldwijde milieugezondheid kunnen herstellen en die jullie energie- en klimaatcrises kunnen oplossen. Zoals jullie kunnen zien - jullie worden meegesleurd in een ongekende genezings/leerproces met ook ongekende verantwoordelijkheden.

Voor ons is natuurlijk het eerste contact het hoogtepunt. De gebeurtenissen en bijzonderheden die we opsommen dienen er alleen maar voor om jullie te veranderen van een passief onderdaan in een bewuste, voelende en verantwoordelijke burger van jullie planeet. Deze onafhankelijkheid en soevereiniteit is een vereiste voor het eerste contact. Het is van het allergrootste belang om jullie levens te controleren en om je eigen beste belangen te verenigen met die van je medeburgers. De Federatie is samengesteld uit galactische samenlevingen, die erop gericht zijn de Schepping en de galactische mensheid te dienen en onze talenten en vermogens zijn creatief en vol vreugde gefocust op dit doel. Jullie zijn in millennia niet in de gelegenheid geweest om op deze manier te denken, maar nu dwingen veel dingen je te focussen in deze richting en dit betreft jullie snelle terugkeer naar het volledige bewustzijn.

Vandaag zijn we verder gegaan met onze bespreking over wat er op jullie wereld plaatsvindt. Wanneer dit alles jullie aandacht blijft opeisen, vergeet dan niet dat een nog ongelooflijker gebeurtenis aanstaande is: die van jullie eerste contact! Wij komen om onze hereniging met jullie te vieren, jullie terugkeer naar het volle bewustzijn en de geboorte van jullie eigen sterrenstaat! Besef beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)Picture Above:
Marcia Schafer
Project Camelot
website: http://www.projectcamelot.org/marcia_schafer_2008_interview_transcript.html

woensdag 16 september 2009

SEPTEMBER 15, 2009

...het Amerikaanse stelsel moet overgaan naar de Gouden Standaard en de Federal Reserve (Centrale Bank, privaatbezit van banken) en de onwettige IRS - Internal Revenu Service (Belastingkantoor) dienen nu te verdwijnen...
Selamat Jarin! Wij volgen voortdurend alles wat op jullie wereld plaatsvindt. Onze aardse bondgenoten maken vorderingen met de valstrik die zij een paar weken geleden voor de duistere machthebbers hebben geplaatst. Een mondiale actie is onderweg die jullie wereld voert naar de creatie van een volledig transparant bank/monetair stelsel dat gebaseerd is op kostbare metalen, zoals goud en zilver. Deze actie wordt bijna overal op deze wereld uitgevoerd. Om dit volledig te manifesteren moet het Amerikaanse stelsel overgaan naar de Gouden Standaard en dient de Federal ReserveInternal Revenu Service (Centrale Bank, privaatbezit van banken) en de onwettige IRS - (Belastingkantoor) nu te verdwijnen. De middelen om dit te laten gebeuren zijn op hun plek en binnenkort zal dit alles worden aangekondigd door een nieuwe overgangsregering in Washington. Zodra deze aankondigingen hebben plaatsgevonden moet een enorme herordening van de Amerikaanse Republiek plaatsvinden. De ‘BV’ USA (een zakelijk rechtspersoon) die al heel lang deze regering heeft gecontroleerd dient ontbonden te worden en de ontelbare geschreven wetten die sinds de start van de Roosevelt administratie in 1933 zijn ingevoerd moeten nietig verklaard worden.

Hiervoor in de plaats dient een kleinere regering te verschijnen met sterk verminderde internationale verbintenissen. Amerika zal de vrede bevorderen en zal niet langer haar militair apparaat sturen naar alle uithoeken van de wereldbol. Alle belangrijke buitenlandse bases dienen te verdwijnen en alle resterende buitenlandse bases moeten gereduceerd worden naar de omvang van vóór de Tweede Wereldoorlog. Amerika was nooit bedoeld om een Europese of Aziatische strijdmacht te zijn. Japan en Duitsland moeten hun vloot, luchtmacht en militaire bases terugkrijgen en de VS moet zich terugtrekken uit Korea, waardoor Noord en Zuid-Korea zich kunnen verenigen. China dient Tibet op te geven en India, Pakistan en Afghanistan moeten hun wederzijdse grenzen opnieuw vaststellen. Afrika moet dezelfde problemen oplossen. De koloniale vooroorlogse kaart is een ‘sorry’ excuus voor het trekken van de grenzen van de naties van jullie wereld. Hierover is veel nagedacht door onze aardse bondgenoten en ons, aangezien dit alles samenhangt met hoe een nieuwe werkelijkheid voor jullie thuiswereld kan worden gecreëerd.

Laten we terugkeren naar de overgangsregering van de gerestaureerde Amerikaanse Republiek. Het eerste wat opvalt is dat het enorme sociale net, dat door de Roosevelt administratie werd gecreëerd, verdwenen is. Het werd vervangen door een aantal private organisaties en gecreëerd door de welvaartprogramma’s en door een structuur die door onze aardse bondgenoten is ontworpen. Het doel van regeren/besturen is het leiden en dirigeren; inmenging en regulatie gebeurt in speciale gevallen waar het ‘algemene welzijn’ aan de orde is. Een terugkeer naar het ‘gewoonterecht’, gecombineerd met grondwettelijk recht, moet het nieuwe sociale contract worden dat de wederzijdse verantwoordelijkheden regelt tussen regering, bedrijfsleven en burgers en de toezicht hierop zal worden uitgevoerd worden door een nieuw Justitie Departement. Het doel van deze wetten is ‘het bevorderen van een algemeen welzijn’ zoals vastgelegd in de inleidende verklaring van de Amerikaanse Grondwet. Amerika dient weer een natie te worden dat gebaseerd is op vrijheid, welvaart, soevereiniteit en het ‘nastreven van geluk’. Om dit te bereiken moet een enorm landelijk netwerk van welzijnsvoorzieningen de primaire stuwkracht in het leven van elke Amerikaan worden.

Het doel hiervan is ieder van jullie de mogelijkheid te geven elkaars ‘hoeder’ te zijn. Je bent verantwoordelijk voor elkaar. Jullie worden een gemeenschap van Liefde en Licht en dit zal overal op deze wereld plaatsvinden. Jullie nieuwe werkelijkheid gaat over … elkaar helpen, zorgzaam zijn, soevereine burgers en een goed gebruik maken van die middelen die ons door Moeder Aarde en door je eigen activiteit zijn verkregen. Om dit te bereiken moet veel technologie worden onthuld, die momenteel onderdrukt of verborgen wordt gehouden, en dit dient door de wereldgemeenschap gesteund te worden. Deze nieuwe technologieën kunnen de huidige energiecrisis oplossen, de enorme hoeveelheid vervuild water, aarde en lucht reinigen en jullie voorzien van snellere en efficiëntere vormen van land-, zee- en luchttransport. Dit is slechts het begin van wat jullie in zeer korte tijd kunnen bereiken. Een heel netwerk van onderling verbonden zakelijke ondernemingen kunnen gebouwd worden, die ook de basis zijn voor het invoeren van een werkbaar systeem van ‘vloeiend groepsmanagement’.

Wat jullie al kunnen doen is de samenleving, waarin jullie tot op dit moment hebben geleefd, een echt familiegevoel te geven. Jullie huidige samenleving is gebaseerd op scheiding, fragmentatie en vervreemding. Slechts een paar daden van buitengewone vriendelijkheid van enkele bijzondere individuen en dienstbare families hebben jullie samenlevingen weerhouden van een voortdurende staat van openlijke opstand. Dit is het geval geweest in de afgelopen eeuwen. Desondanks waren deze groepen gewoonlijk niet in staat het plotselinge uitbreken van dergelijke opstanden te voorkomen en dus is jullie geschiedenis een lange lijst van bloedige revoluties, zinloze oorlogen en massale uitbarstingen van opgekropte woede. Nu dient dit alles veranderd te worden. Welvaart en bedachtzame, liefdevolle samenwerking kunnen het bovenstaande veranderen. Nieuwe instituten zijn daarom nodig die mondiale samenwerking kunnen handhaven en promoten. Dit is iets waarover onze aardse bondgenoten en wij lang en intensief hebben nagedacht.

Een essentieel onderdeel is een onafhankelijk en krachtige centrale arbiter: een organisatie die effectief kan reageren op een crisis, namelijk, een opnieuw samengestelde Verenigde Naties. De financiële instituten die het nieuwe monetaire en financiële stelsel bewaken zullen er echter niet mee verbonden zijn. De rol van de VN is niet meer dan het bevorderen van de vrede en het vestigen en in stand houden van de internationale harmonie. Centraal in zijn nieuwe manier van werken zijn de principes van ‘vloeiend management’ en het ‘Ho’oponopono’ in Hawaï. Deze creatieve conflictbeheersende en probleemoplossende technieken transformeren de moeilijkheden in een gegeven situatie naar bevredigende uitkomsten voor allen die hierbij betrokken zijn. Wij gebruiken deze instrumenten ook om obstakels te verwijderen die in eerste instantie misschien onoverkomelijk lijken. Onze aarde bondgenoten zijn volledig vertrouwd met beide praktijken en kunnen deze dagelijks gebruiken.

Elke soevereine natie dient welvarend en schuldenvrij te zijn en moeten kunnen omgaan met zelfgemotiveerde, nieuwsgierige en geïnformeerde burgers. Er is op jullie wereld een enorme behoefte aan een goed opgeleide mondiale bevolking die de technologieën leren om deze eerste vereiste van soevereiniteit snel te kunnen creëren, zowel individueel als nationaal. Opleiding is een belangrijk bestanddeel van jullie transformerende werkelijkheid en is centraal voor je wezen om je hoofddoelen te kunnen identificeren en bereiken. Een van de hoofdredenen waardoor jullie zo gemakkelijk te manipuleren waren in jullie verleden, was het feit dat jullie zo onwetend waren. Dit moet worden verholpen. Bovenaan staan de dingen die je innerlijke logica je probeert te vertellen, maar die je sociale omgeving je dwingt te ontkennen. Over dergelijke vermogens kunnen jullie in de nabije toekomst vrijelijk beschikken, ondersteund door een overvloed aan opwindende en nuttige nieuwe gegevens.

Wanneer deze nieuwe werkelijkheid reëel wordt, wees je dan bewust van de vitale rol die je speelt tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe wereld. In dit verband is het heel belangrijk voor de eerste investeerders in de welvaartsprogramma’s om nauwkeurig de instructies te volgen die vergezeld gaan met deze fondsen. Sla niet op hol. Deze regels zijn zeer zorgvuldig ontworpen om je in staat te stellen grip te houden op je fondsen! Gebruik het vervolgens, indien nodig en mogelijk, op de meest ruime en meest verstandige wijze. Herinner je wat we suggereerden – kom samen in netwerken met gelijksoortige agenda’s. Het is jullie verantwoordelijkheid deze enorme rijkdom met de wereld te delen. Jullie doen niets minder dan het scheppen van de fundering voor een nieuwe wereld waarover we hebben gesproken. Deze mondiale welvaart is het middel om het duister definitief te verslaan en de aanzet tot een nieuwe wereld die gemakkelijk ons eerste contact met jullie kan accepteren!

Vandaag gaven we jullie meer details over wat staat te gebeuren. Merk op dat jullie aan de grens staan van een geweldige verandering in het wereldgebeuren. Deze transformatie leidt naar het volledige bewustzijn en een massaal eerste contact met jullie spirituele en ruimtefamilies! De tijd is gearriveerd om het begin van een nieuw tijdperk te vieren. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en de eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)woensdag 9 september 2009

SEPTEMBER 8, 2009

We zijn ervan overtuigd dat deze welverdiende overwinning binnenkort gaat plaatsvinden...
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

10 Imix, 4 Zip, 5 Caban (8-9-2009)

Selamat Jarin! We keren terug met meer informatie voor jullie. De gebeurtenissen die leiden naar de aankondigingen van de nieuwe overgangsregeringen staan op het punt van verwerkelijking. Onze aardse bondgenoten hebben de duistere kliek gevangen gezet na een reeks pijnlijke fouten, waardoor ze in een val zijn getrapt die letterlijk jaren heeft gekost om deze te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat deze welverdiende overwinning binnenkort gaat plaatsvinden. Laten we, met dit gegeven, nu eens kijken naar de stand van zaken op jullie wereld. Het nieuwe financiële stelsel is gereed voor manifestatie; inderdaad, bepaalde aspecten van dit systeem hebben vrij kunnen opereren zonder al te veel inmenging van het duister. Grote hoeveelheden onbewerkt goud zijn in het geheim van de ene plek naar de andere overgebracht als voorbereiding op de installatie van een nieuw, op goud en zilver gebaseerd valutasysteem. Dit nieuwe stelsel is een van de vele zaken die onthuld moeten worden als onderdeel van de vele opzienbarende publieke aankondigingen. Een andere kwestie wordt de reeks speciale processen die gevoerd moeten worden om de vele leden van de duistere machthebbers te bestraffen - degenen die zo gemakkelijk en wreed de onvervreemdbare goddelijke rechten van de mensheid hebben genegeerd.

De vele afschuwelijke misdaden van deze duistere kliek betreffen slechts de meer bekende aspecten van hun gewelddadigheid. Dit stelletje onverlaten heeft eeuwenlang gelogen, bedrogen en met behulp van massamoorden hebben zij, in de gedaante van jullie bestuurders, hun weg gebaand door de geschiedenis. Zij hebben eindeloze oorlogen gecreëerd, denkbeeldige haat gesmeed en voortdurend economische rampen verspreid die alleen maar bedoeld waren om hun schatkist te vullen en het lijden van de mensheid te vergroten – hun enige nalatenschap! Nu komt er een eind aan dit tijdperk van ellende en rampen en daagt er een nieuwe, welvarende en liefdevolle tijd, dankzij jullie moedige inspanningen! Onze aardse bondgenoten zijn van plan jullie vrijheden terug te brengen en jullie te voorzien van groeimogelijkheden om alles te worden waartoe jullie in staat zijn. Dit nieuwe tijdperk begint met een eerste contact, wanneer wij - met jullie collectieve toestemming – op jullie prachtige kusten kunnen landen. Deze landingen zullen plaatsvinden op het moment dat jullie Moeder Aarde hoffelijk jullie waardigheid als haar echte rentmeesters hebben betoond door het reinigen van de vervuiling van haar oceanen, het ontgiften van haar land en het zuiveren van haar lucht.

Als haar hoeders zijn jullie geschikt om de laatste stappen te zetten naar het volledige bewustzijn. Deze stappen vinden plaats in het schitterende 5-D rijk van Binnenaarde. Hier zijn prachtige kristallen steden voor jullie in gereedheid gebracht, waar een technologie zal worden gebruikt om jullie te ontdoen van de schandelijke genetische manipulatie die in het oude Atlantis op jullie is uitgevoerd. Wanneer jullie uit je lichtkamers komen, zijn jullie opnieuw één geheel, een totaliteit. Je bent dan weer geïntegreerd met je vele DNA/RNA strengen die nu nog slapen en in deze herstelde staat kun je weer zijnstoestanden en zijnsgebieden ervaren waarvan je alleen maar hebt gedroomd. Nu kan de Hemel bij je verschijnen en kunnen de onbekende wonderen van de fysische werelden bekend worden. Je bent veranderd in een wonderbaarlijke vlinder! De wonderen die je nu kunt beleven zijn werkelijk oneindig. Je hebt in deze tijd een zeer speciale groep mentoren nodig die je de fijne kneepjes van dit nieuwe rijk zullen leren en je zullen helpen bij het volledig begrijpen en toepassen van de ingewikkelde etiquette. De Hemel heeft deze zeer liefdevolle taak aan ons toevertrouwd. Jullie ontwaken uit een lang geheugenverlies en hebben een zachte hand nodig.

Vele waarheden zullen jullie onthuld worden. Veel wat de oude opperheren, de Anunnaki, jullie hebben geleerd, zal als verdraaide leugens van hen getoond worden. Jullie zullen op veel terrein een speciale training ontvangen. Seminars waaraan je actief deelneemt zullen gereed zijn om je de etiquette van het volledig bewustzijn te leren en dit is waarschijnlijk het eerste waarmee je te maken krijgt nadat het re-integratieproces voltooid is. Het volle bewustzijn plaatst je in een wereld dat gevuld is met sensaties en krachtige vermogens die je nooit eerder ervaren hebt. We zullen je trainen om je op de binnenkomende herinneringsgolven van vorige en toekomstige levens af te stemmen en te integreren, je hiermee in harmonie te brengen om je nu hersteld vermogen van het direct creëren door een gedachte onder controle te brengen. Sommigen van jullie zullen zich in het begin een beetje misselijk voelen, of ondergaan een gevoel van overweldiging door alles wat hen nu overkomt. In deze zeldzame gevallen zal de verzachtende, evenwichtige lichaamsenergie van je mentor binnen enkele minuten deze verschijnselen verhelpen. Onze rol is jullie zo zachtjes en gemakkelijk mogelijk te assisteren bij en voor te bereiden op jullie oriëntatie.

De nieuwe kristallen steden die onlangs voor jullie door de Agarthanen werden gebouwd zijn zodanig ontworpen dat ze aan al jullie behoeften en wensen kunnen voldoen. De Agarthanen willen het mogelijk maken dat een grootse hereniging kan plaatsvinden tussen de bewoners van Binnenaarde en de bewoners aan het oppervlak. Dit betekent dat jullie alles dienen te weten over jullie ware planetaire geschiedenis en over de algemene planetaire protocollen. Sommigen van jullie hebben de vreemde indruk dat Binnenaarde of de Holle Aarde een duistere, troosteloze plek is. In feite is de Holle Aarde een prachtige en ruimtelijke wereld met vele verschillende ecologische zones. De zon in Binnenaarde is de gloeiende centrale kern of hart van Moeder Aarde. De Agarthanen, die omringd zijn door deze bezielende energieën, hebben een wonderbaarlijke galactische samenleving gecreëerd die kan dienen als een van de prototypes van een toekomstige galactische samenleving – de zich nog in een beginfase verkerende sterrennatie van jullie. De komende tijd is het begin van een nieuw tijdperk voor de mensheid der Aarde.

Zodra de angst en negativisme van het duister vervangen is door de rijkdom en de Liefde van het Licht, verheft de Hemel jullie naar het wonderbaarlijke tijdperk van het volledig bewustzijn. In dit rijk ben je soeverein en gerespecteerd en ben je in staat je ware talenten en vermogens uit te drukken. Je leeft in een omgeving waar je kunt opbloeien en vrijelijk je medebewoners kunt helpen. Verdwenen zijn je zorgen … nooit hoef jij je nog de mindere te voelen, noch de anderen. Jullie zijn gelijken die samengekomen zijn om een opmerkelijke organische entiteit te creëren – jullie galactische samenleving. Galactische samenlevingen ontwikkelen zich uit de getoonde behoeften en wensen van een samenleving. Wanneer jij je verleden herinnert wordt er van je verwacht dat je de sociale modellen zult binnenbrengen die je verre afkomst op de vele menselijke thuiswerelden in de Galactische Licht Federatie reflecteren. Vanuit deze herinneringen zal jullie galactische samenleving als sterrennatie zich ontwikkelen.

Wanneer op enig moment de sterrenstaat vorm heeft gekregen, kunnen jullie gelukkige bewoners worden van drie nieuwe terravormige werelden – Mars, Venus en de gereconstrueerde planeet die Pax zal worden genoemd. Venus verloor haar oceanen en atmosfeer toen, ongeveer 1 miljoen jaar geleden, de duistere Anchara Alliantie de aanval inzette. Dezelfde vernietiging vond plaats op Mars. Binnenkort wordt de schade hersteld en zal meer dan 80% van jullie huidige bevolking naar deze drie werelden verplaatst worden zodra deze gereed zijn om de menselijke bevolking op te vangen. Dan kunnen jullie genieten van de magie waartoe jullie in staat zijn. In een oogwenk bouwen jullie een netwerk van steden in deze drie werelden en een levende sterrennatie zal het resultaat zijn van jullie grootse inspanningen!

De glorieuze toekomst van jullie sterrenstaat is jullie grootse bestemming. Het eerste contact is, zoals jullie kunnen zien, een van de vele stappen op jullie weg naar het volle bewustzijn en vele stappen zijn reeds voltooid. De resterende stappen worden voorbereid door onze aardse bondgenoten en door ons, met … als altijd … de Hemel als onze goddelijke toezichthouder. De duistere zielen die jullie al meer dan 13 millennia hebben gecontroleerd, verliezen hun greep op jullie en de tijd is gearriveerd voor de broodnodige transformatie van jullie wereld. Wij wachten in grote opwinding op het teken om aan onze massalanding te beginnen, maar voor het zover is moet eerst de schade hersteld worden van Moeder Aarde waardoor jullie land zal veranderen. Het is tijd om al jullie oude manieren los te laten om de nieuwe te accepteren die jullie door het Goddelijke is verstrekt!

Vandaag zijn wij verder gegaan met de gebeurtenissen die nu op jullie wereld gaan plaatsvinden. Deze grote veranderingen moeten het duister in Licht transformeren en schaarste in overvloed. Zet je angsten opzij en laat de Liefde en de Vreugde van dit vooruitzicht elk deeltje van je ziel binnendringen! De tijd van wonderen is eindelijk gearriveerd! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zij zo het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

zaterdag 5 september 2009

9 9 9 Urgent Call to the Tribe of Gaia! Pleiadian-Sirian Transmission Aug 2009 SOLARA AN-RA


donderdag 3 september 2009

September 2, 2009

Onze voortdurende bezoeken aan jullie regeringen hebben twee belangrijke doelen: we willen hen heel duidelijk maken dat we hier blijven en dat we, op een door de hemel vastgestelde tijd, onszelf aan jullie bekend zullen maken om mee te delen dat we in grote aantallen op jullie kusten gaan landen...
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

3 Ix, 17 Uo, 5 Caban (1-9-2009)

Selamat Balik! We komen weer met meer nieuws over de actuele gebeurtenissen op jullie wereld en hoe jullie werkelijkheid verandert. Overal verschijnen tekens van veranderingen. Jullie oceanen, atmosfeer en landen veranderen sterk. De enorme toename van energie uit de galactische kern begint jullie Zon te beïnvloeden, evenals de gebruikelijke baan en samenstelling van elke planeet en ook haar relatie met de verschillende manen die haar omringen. Deze instroom van energie verandert de elektromagnetische en ‘electrogravitic’ rasters die jullie zonnestelsel bijeenhouden en is een van de hoofdoorzaken van de mondiale opwarming en die van de oceanen. Het is ook verantwoordelijk voor de exponentiële toename van seismische en vulkanische activiteit tijdens de laatste twee decennia. Dit alles beïnvloedt de Aarde, want het verzwakt haar elektromagnetische en zwaartekrachtvelden, de condities die een voorproefje zijn van een nieuw monopolaire, vijfdimensionale wereld. Deze veranderingen weerspiegelen ook wat er allemaal met jullie gebeurt – jullie worden multidimensionale wezens, met volledige toegang tot de ontelbare schitterende werkelijkheden van de Schepper!

De mondiale samenleving waarin jullie momenteel leven stort in rondom jullie. De reden hiervan is dat de kernfilosofie van jullie samenlevingen niet langer resoneren met de nieuwe energie en dus is een nieuwe filosofie van het grootste belang. De basisregels van het nieuw verschijnende model gaan veel verder dan ‘going green’ of verander de regels die de bedrijven besturen of de ethische normen in het regeren. Een filosofische en humanitaire verandering krijgt vorm die jullie uiteindelijk zal brengen voorbij schaarste en beperking naar overvloed en soevereiniteit. Dit vereist een fundamentele herordening van jullie samenleving. Wanneer jullie bewustzijn stijgt, neemt ook de noodzaak toe om die basisemoties uit te drukken die jullie wezenlijk mens maken. We hebben gezien dat jullie je meer en meer bewust worden van je ingeboren behoefte om voor elkaar te zorgen en van jullie groeiende onbehagen over de vervreemding en aftakeling van de sociale codes waaronder jullie leven. Deze onbevredigende beperkingen, die inherent zijn aan jullie samenleving, beginnen te verkruimelen zoals werd gedemonstreerd door de recente aanhoudende instorting van jullie financieel en economisch stelsel. De noodzaak van iets totaal nieuws groeit met de dag!

De behoefte aan een nieuwe wereldvisie wordt beantwoord door een beweging op jullie planeet om terug te keren naar een meer verbonden en humane sociale ordening. De aard van deze impuls leidt natuurlijk naar wat wij de galactische samenleving noemen. De filosofie achter de galactische samenleving benadrukt de ingeboren soevereiniteit van het individu en integreert dit met een familiaire groepsvorming die zich niet alleen richt op het verzorgen en koesteren van de jongeren, maar ook op natuurlijke talenten en vermogens van elk persoon. Dit vertaalt zich in een proces dat we een ‘vloeiend groepsmanagement’ noemen. Deze ‘lijm’ houdt onze samenleving bijeen en faciliteert een technologie die de mensheid dient op een manier die zijn leden naar zijn hoogst mogelijke niveau brengt. Deze natuurlijke ‘organische’ technologie werd ons in zijn meest rudimentaire vorm ongeveer 4 miljoen jaar geleden, in jullie tijd, verstrekt. Sindsdien hebben we het geperfectioneerd en we zouden het graag, op onze beurt, weer aan jullie doorgeven. Wanneer jullie terugkeren naar het volle bewustzijn zullen jullie compleet toegerust zijn voor een volledig bewuste samenleving.

Jullie industriële samenleving vindt haar bestaansrecht in het beschadigen van de Aarde. De grootschalige plundering van jullie milieu heeft het punt bereikt waarop het niet langer jullie huidige mondiale samenleving kan steunen. De hebzucht en wreedheid van jullie samenleving garandeert zijn naderende ondergang. De weg vooruit ligt niet in een terugkeer naar de een of andere vorm van technisch primitivisme, noch in het onderbrengen bij een reeds dreigende tirannie die jullie afnemende mondiale bronnen beheert en controleert. Een andere mogelijkheid ligt aan de horizon, een optie die een nieuw begrip van technologie verlangt. Tot nu toe maakte de technologie op jullie wereld jullie eerder tot slaaf om winst te maken dan dat het diende als een ware dienaar van de mensheid. De meeste beschavingen in deze galaxy die het punt hebben bereikt van ‘geen terugkeer’, gingen of voorwaarts of bezweken door chaos en vervielen tot dictatuur wat gevolgd werd door zelfvernietiging. Wij zijn hier om een speciaal plan uit te voeren die op de ene of de andere manier jullie leidt naar de hemelse hoogste visie voor jullie. Dit is de reden van de eerste-contact-missie.

Het eerste contact is nu meer dan ooit een complex proces. We gebruiken onze expertise in combinatie met de ervaring van onze binnenaardse familie om jullie te brengen waar jullie naartoe zullen gaan. Dit is noch een gemakkelijke noch een vertrouwd pad voor jullie. We beseffen dit volkomen en hebben voor onze aardse bondgenoten parameters geïnstalleerd om te volgen. Dit doen ze en we verwachten dat binnenkort de volgende belangrijke mijlpalen op jullie reis worden bereikt. Talrijke onthullingen, waaronder onze aanwezigheid, zullen zij bekendmaken nadat de eerste welvaartprogramma’s hun werk doen en hun belangrijke aankondigingen wereldwijd worden uitgezonden. We zijn van plan achter de schermen een sleutelrol te spelen om zeker te zijn dat alles volgens plan verloopt. Bovendien adviseren onze binnenaardse familie nauwgezet onze aardse bondgenoten over wat de laatste duistere kliek aan het doen is. Dus zijn we van plan de volgende stappen snel te doen. We zijn ook gereed om, indien nodig, op elk moment te landen.

Onze operatie is verbonden met een hemels tijdschema. We hebben jullie wereldregeringen al vanaf de late negentiger jaren hierover geïnformeerd en hebben hen sindsdien regelmatig bezocht om te benadrukken dat het eerste contact onvermijdelijk is. Ze zijn ook op de hoogte van het goddelijk verbod op alle nucleaire wapens. Onze voortdurende bezoeken aan jullie regeringen hebben twee belangrijke doelen: we willen hen heel duidelijk maken dat we hier blijven en dat we, op een door de hemel vastgestelde tijd, onszelf aan jullie bekend zullen maken om mee te delen dat we in grote aantallen op jullie kusten gaan landen. We willen hen ook laten weten dat hun dagen als belangrijke machthebbers van de planeet geteld zijn. We volgen alles en mocht eventueel bepaalde plannen niet slagen, dan hebben we andere scenario’s die voltooien wat voorgeschreven is door de hemel en Heer Surea.

Laten we nu terugkeren naar datgene wat in eerdere paragraven even hebben aangesneden. Jullie wereld heeft bereikt wat jullie een keerpunt noemen; met andere woorden, jullie mondiale samenleving mist de middelen om verder te komen zoals het in vorige eeuwen deed. Oorlogen zijn, als werkbare tactiek, onmogelijk geworden. De reden van het bestaan van jullie samenleving begint te klinken als een bespotting van vroegere prestaties. Jullie mondiale economie is, om het voorzichtig te zeggen, als levenondersteunende en op de toekomst gerichte factor nogal zwakjes! Datgene wat jullie samenleving bijeenhoudt verbrokkelt. Jullie futuristen zien het duidelijk en beseffen dat jullie wereld zijn kinderlijke manieren moet ontgroeien of anders zal een kolossale, onbeheersbare milieustoornis tot uitbarsting komen. Slechts de politici en degenen met een gestoorde onverzettelijkheid willen de status quo handhaven ondanks het verzet wat er gedaan moet worden.

Jullie wereld schreeuwt om iets totaal anders. Een mondiale ‘stille revolutie’ is onvermijdelijk. Jullie sociale wetenschappers zijn nu tot de conclusie gekomen dat het kapitalisme, zoals het momenteel geïnstitutionaliseerd is, niet het antwoord is. Jullie hebben een mondiale beweging nodig naar een universele welvaart, gevolgd door een snelle introductie van de huidige onderdrukte technologieën. Deze bevrijdende ontwikkelingen kunnen jullie ‘vreemdelingenhaat’ naar niet aardse bewoners oplossen en jullie voorbereiden om de volgende sprong te accepteren in jullie ontwikkeling naar een succesvolle, volledig bewuste mondiale samenleving. Deze laatste, uitdagende stappen verlangen een liefdevolle, volledig bewuste mentor en, indien nodig, zijn we bereid een massalanding uit te voeren op jullie prachtige kusten.

Vandaag vervolgden we onze bespreking over het eerste contact. Gebeurtenissen zijn aanstaande die ons verzekeren dat deze bewustzijnssprongen gemakkelijk gedaan kunnen worden en zonder al te veel publieke sensatiezucht. En dus staan we gereed om een eerste contact met jullie uit te voeren zodra de hemel en Heer Surea dit beveelt! Besef, beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!!

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS