Volgers

PUTIN

dinsdag 30 mei 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 30 mei 2017


6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban
Dratzo! Zoals eerder bewegen de fondsen zich geleidelijk voorwaarts. Aangezien deze beweging op de meest voorzichtige wijze vordert, is het moeilijk om dit alles zo snel te laten gaan als we zouden willen. De boeven en schurken zijn echt overal. Onthoud echter dat er mensen zijn die zeer goed in staat zijn de gegarandeerde veiligheid van elke zending zeker te stellen. De huidige procedures zijn derhalve behoorlijk overbodig. We wensen daarom dat de methodes die we zo vriendelijk hebben voorgesteld doortastend worden aangenomen.
Wanneer dit gebeurt, hebben we de stellige overtuiging dat de huidige situatie snel kan worden verholpen. Momenteel rekt de manier waarop dit betalingssysteem wordt uitgevoerd zich tot een methode die nog trager is dan iemand zich voor kan stellen. We realiseren ons, zoals we al eerder aangaven, dat de duistere cabal nog steeds in staat is machtsbolwerken in stand te houden. Er zijn waarachtig enorme sommen goud en andere kostbare metalen voorhanden om een snelle beëindiging van deze droeve realiteit mogelijk te maken en in plaats daarvan NESARA en haar prachtige vaandel te installeren!
Laten we dit zo snel als mogelijk doen, zodat we alle eigenaardige overeenkomsten die momenteel de zaken vertragen, kunnen elimineren. Het belangrijkste doel van alles dat aan dit moment vooraf is gegaan was om er simpelweg voor te zorgen dat er op een grondige manier werd afgerekend met het duister en dat het Goede werd hersteld. Het is waar dat het duister overal aanwezig was. Laten we ze dan snel in hechtenis nemen en isoleren van het grote publiek. Wij zijn er klaar voor, net als voorheen, om dit proces zo snel als onze technologie toestaat te implementeren.
Wat wij willen zeggen is, dat allen die erbij betrokken zijn, NESARA en haar geweldige Republiek snel in willen laten voeren. Zoals eerder al door ons werd aangegeven duurt het al te lang om dit eerste deel van deze goddelijke missie te voltooien. Wij staan tot jullie dienst om een veel sneller uitrollen van het huidige distributiesysteem te realiseren. Het is van het grootste belang om, zoals het oude gezegde luidt “voort te maken”. Laat ons in veiligheid samenwerken, in de wetenschap dat dit alles inderdaad op een snellere en meer veilige manier kan worden afgerond. Vanaf het begin was het doel van dit alles om het duister op een succesvolle manier te isoleren. Laat ons in de spirit van deze nieuw gevonden loyaliteit voortgaan en dit op een snellere manier afronden!  
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De grootse geschenken van de Hemel worden eindelijk voorbereid om jullie je zegeningen te brengen. Gebruik deze welvaart om je dromen na te jagen zodat eenieder van jullie in staat is om je passie te volgen. Jullie zullen veel over jezelf ontdekken en nog meer over hoe jullie het best je grootste passies kunnen manifesteren. Onthoud, terwijl jullie vorderingen maken, waarom jullie dit doen en help elkaar om je heilige doelen te bereiken.
Wat jullie op een goddelijke manier volbrengen is een maatstaf voor hoe jullie je potentieel kunnen vervullen. We zijn er zeker van dat jullie een algemeen beeld hebben geschetst van hoe jullie werkelijk van plan zijn je lang gekoesterde dromen te vervullen. Het is onze bedoeling te helpen de manier waarop eenieder die aan dit project met een aantal goede ideeën en daden heeft meegewerkt, te vergemakkelijken. Het is niet eenvoudig om in dit rijk werkzaam te zijn, vooral wanneer je niet een duidelijk plan voor ogen hebt dat diep in je geest verankerd en beschermd ligt. Bouw deze serie schrandere ideeën uit en weet in je hart dat wij Meesters waar mogelijk kunnen worden opgedragen je hulp te bieden bij het manifesteren van datgene wat een bijdrage zal leveren aan de mensheid en dit immer veranderende rijk.
Zoals aan het begin al werd aangegeven, staan jullie zeer dicht bij het ontvangen van je hemelse zegeningen. Gebruik deze tijd nu om oprecht te formuleren wat er nu werkelijk moet worden gedaan. Begin bij het meest geschikte begin en dat is in je geest ontdekken wat je het eerst nodig hebt om je project op te kunnen starten. Sta open voor iedere mogelijke richting. Zoals gezegd kunnen we jullie helpen. Doe een beroep op ons als dat nodig is en ga door met dit gezegende project om de mensheid te helpen. Door dit te doen kun je tegelijkertijd meer over jezelf te weten komen. We zegenen eenieder van jullie en vragen alleen maar om nauwkeurig naar die innerlijke stem die jullie begeleidt, te luisteren. Halleluja! Halleluja!
Vandaag vervolgden we onze berichtgeving over wat er op deze uiterst prachtige aardbol gaande is. Ga, voordat je tot actie over gaat, naar binnen om met volle moed en met een goed geplande serie handelingen te kunnen beginnen. Vanwege jullie kan deze wereld binnenkort naar een nieuwe wonderbaarlijke realiteit overgaan! Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 23 mei 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 23 mei 2017

13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban

Dratzo! Het verspreidingsprocédé gaat het volgende stadium in. Degenen die hier de leiding over hebben gaan over naar een meer selectief systeem om gemakkelijker en nauwkeuriger fondsen te kunnen verplaatsen. De overtuiging heerst dat op deze manier alle belangrijke ontvangers sneller kunnen worden ‘bediend’. Zoals eerder al gezegd, dient dit complexe proces op een snellere manier en op grotere schaal te worden voltooid.  
 
Terwijl de gehele realiteit zich vooruit beweegt, vraagt deze procedure om een snelle opkomst van de NESARA Republiek. Het lijkt ons dat een vertraging effect heeft op iedereen. We hebben deze republiek eenvoudigweg nodig omdat het een snelle isolatie van het duister en haar gestoorde USA INC. mogelijk kan maken. De implementatie van nieuwe valuta en andere gerelateerde activa kunnen dan, zoals oorspronkelijk gepland, vooruitgaan. Als gevolg daarvan kan de gehele reeks stadia dan een noodzakelijk snellere mate van regulering bereiken.

Waarom is er sprake van een voortdurende vertraging in het beëindigen van het lijden dat wordt gecreëerd door deze onmenselijke regering? Deze illegale regering, USA INC. heeft, ondanks haar veronderstelde neergang van de afgelopen 18 maanden, de ruimte gekregen om te blijven bestaan. En daarbij, waarom is het huidige mondiale bankensysteem nog steeds in werking en waarom kon de Federale Reserve blijven handelen, ondanks de vermeende waarschuwing die het van het Wereldgerechtshof in Den Haag heeft gekregen. Dit zijn inderdaad enkele van onze vele knelpunten.   

Op dit moment kunnen we zien dat de veranderingen die door de Chinese Ouderen en hun bondgenoten werden gecreëerd effect beginnen te sorteren. Ondanks deze realiteit lijkt het op Aarde net alsof er zich niets belangrijks aandient. Ons is verteld dat dit binnenkort op een dramatische manier zal veranderen. We wensen dat een aantal zaken onmiddellijk gaat veranderen, zodat het Licht zoals beloofd vooruitgang kan boeken en de nieuwe NESARA Republiek kan worden afgekondigd. Dus laat ons in Vreugde op een wettelijke manier de nieuwe NESARA Republiek aankondigen!!!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zegenen jullie en danken jullie voor jullie grootse toekomstvisies! Gezamenlijk ondersteunen we de weg via welke de Her-instelling van de Mondiale Valuta (GCR) wordt voorbereid om op breed niveau aan jullie allemaal te worden verspreid. Over deze gehele aardbol vindt er op haar eigen goddelijke tijd heel veel plaats. Dit proces van distributie van de enorme hoeveelheid valuta vordert gestaag. Op dit moment bevindt dit proces zich nog maar in de beginfase. Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen zijn het punt van voltrekken extreem dicht genaderd en jullie zijn zeer dicht bij het werkelijk kunnen aanschouwen van zaken die jullie waarlijk zullen verbazen!

De Hemel ziet erop toe dat het goddelijke schema wordt gevolgd. Het huidige rijk is derhalve een grootse transformatie behoorlijk dicht genaderd. Deze veranderingen zullen, zoals hierboven al werd aangegeven, de voorspoed, vrijheid en soevereiniteit brengen die jullie al lange tijd wordt beloofd. Soms is het nodig geweest om langzamer te vorderen dan voorheen werd voorzien. De Hemel is desondanks standvastig in zijn doelen. Sommige worden gehonoreerd terwijl andere het slagen dicht zijn genaderd. We vragen jullie de grootse overwinning die voor jullie is voorbereid te verwachten!

Dientengevolge verheugen we ons over de schitterende geschenken van de Schepper. Er is veel voor nodig geweest om de transformatie van dit rijk veilig te stellen. De duistere cabal accepteert haar uiteindelijke lot nu volledig. Deze laatste ogenblikken kunnen eindeloos lijken maar behoud, net als de Hemel, het volledige vertrouwen in jullie dierbare doelen en bereid je in deze heilige staat van zijn voor op wat er vervolgens gaat gebeuren. Wij Meesters verwachten nu in het bijzonder vele wonderen om het duister weg te kunnen vagen en het Licht terug te brengen naar haar glorierijke positie van toen onze voorouders voor het eerst op deze uiterst dierbare aardbol arriveerden! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we jullie nogmaals kort verslag gedaan van wat er in jullie rijk gaande is. Positieve krachten maken vorderingen om wederzijds succes te garanderen. We vragen jullie derhalve om momenten van korte wanhoop te ontstijgen en jullie onvermijdelijke overwinning voor ogen te houden! Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com
Verlaling: Marja en Rob


dinsdag 16 mei 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle - 16 mei 2017Sheldan Nidle - 16 mei 2017

1 Batz, 14 Moan, 13 Caban
Selamat Jalwa! Ondanks verschillende punten van zorg, blijft de beweging richting distributie zich voortzetten. Een aantal nieuwe criteria wordt toegevoegd, hetgeen voor een geringe vertraging zou kunnen zorgen. Ons werd door de Ouderen en hun vele medewerkers verteld dat we opnieuw een doorbraak naderen. Degenen die de leiding hebben over dit complexe proces weten dat de eerste distributies hun punt van uitgifte naderen. Door deze procedure wordt er aangenomen dat zij die als eersten zijn geselecteerd, in spanning op deze beslissing wachten. Aldus werden we geïnformeerd dat we voorbereid dienen te zijn op waarlijk opwindend nieuws.

Zoals jullie kunnen zien staat er veel op het punt te gebeuren, namelijk het daadwerkelijke begin van de formele circulatie van het op de schatkist van de VS gebaseerde papiergeld. Dit wordt door goud geruggensteund en kan op eenvoudige wijze de ‘Federal Reserve Bank’ van de V.S. vernietigen. Deze nieuwe realiteit werd eveneens ontworpen om te leiden naar een snelle ineenstorting van het illegale de facto regime van de VS INC. Het zal op efficiënte wijze worden vervangen door de nieuwe NESARA Republiek.
De hoeksteen van het te creëren nieuwe rijk zal jullie nieuwe bestuur en haar financiële systeem zijn.

Intussen concentreren wij ons op onze doelen. Het belangrijkste doel is uiteraard ervoor te zorgen dat deze geherwaardeerde valuta met succes aan de bevolking van deze oppervlakte-realiteit zal worden overhandigd. We beseffen wat dit alles werkelijk inhoudt. Het is de weg via welke de duistere cabal kan worden verslagen en een nieuw vrij en welvarend tijdperk voor jullie eindelijk kan beginnen. Het is deze zich nieuw vormende realiteit die zal toestaan dat onze grootse missie eindelijk serieus kan beginnen. We hebben begrip voor sommige vertragingen uit het verleden, maar voelen desondanks ten diepste hoe belangrijk het is dat er aan jullie voortdurende zorg omtrent de steeds maar doorgaande horror van deze langzaam verdwijnende realiteit een einde komt.

Het zijn de voortdurende complicaties van deze oude realiteit die vragen om een tijdige overwinning op het duister door ons en onze bondgenoten. De Ouderen en andere vergelijkbare groepen dienen toe te staan dat deze immense fondsen op een veilige manier over jullie oppervlakterijk worden gedistribueerd. Naar onze mening heeft het veel te lang geduurd om het voor ons simpele proces te voltooien. Hiermee gepaard gaat een waarlijk omvangrijke arrestatie en isolatie van de heersende cabal en haar handlangers. Wanneer dit met succes plaatsvindt zal NESARA en alles dat hiermee samenhangt snel ten uitvoer kunnen worden gebracht. Tenslotte kan het restant van onze wederzijdse agenda worden afgerond. Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen wij in de wetenschap dat de ondergang van de duistere cabal in dit rijk nabij is. Op dit moment bereiden de Lichtkrachten die publiekelijk de nieuwe NESARA-republiek zullen afkondigen zich eindelijk voor om dit te doen. De Hemel maakt ons op een goddelijke manier duidelijk dat de grootse voorbereiding van deze glorieuze gebeurtenis is afgerond. Het enige dat nog nodig is, is een formele aankondiging. Deze wordt binnenkort verwacht. Zodra dit eindelijk gebeurt, zal dit aan iedereen duidelijk maken dat de laatste vereiste onderdelen werden voltooid. Halleluja! Halleluja!

Op dat moment kunnen jullie formeel worden bevrijd van schuld, aangezien een speciale viering afgekondigd zal worden. Wanneer dit is geregeld kunnen jullie beginnen met de taken die de kern vormen van jullie ware passies. We weten dat jullie vervuld zullen zijn van een grootse energie wanneer jullie eindelijk de jullie toegewezen taken kunnen vervullen. We denken dat een geweldige toename van jullie vele bezigheden een werkelijk enorme transformatie van dit oppervlakterijk teweeg kan brengen. Deze activiteit zal grote vreugde brengen aan ons allen! De mensheid zal eindelijk vrij zijn te doen wat zij goddelijk wenst!

Deze transformatie zal geweldige geneeswijzen voortbrengen en grootse manieren om de problemen van deze oppervlakte-realiteit op een creatieve manier op te lossen. Deze taken zullen oorlog in vrede transformeren en jullie soevereiniteit aan allen uitroepen. Wij Meesters kunnen dan een tijdstip bepalen voor die noodzakelijke lessen waartoe we ons verplicht voelen die aan jullie te geven. We gaan dit in vreugde doen en met het volledige besef dat jullie nu weten hoe jullie zo wreed in beperkt bewustzijn werden gestuurd! Dit nieuwe inzicht in jullie geschiedenis is voorbestemd jullie zeer goed van dienst te zijn. Moge het Licht jullie op elke denkbare wijze omarmen.

Vandaag bekeken we wat zich rond deze prachtige blauwgroene bol aan het ontvouwen is. Er zijn dingen ophanden die dit rijk nu gaan veranderen. Wees klaar voor deze gebeurtenissen en weet dat een schat aan geweldige dingen zich binnenkort gaat manifesteren. Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: 
Planetary Activation Organization

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

dinsdag 9 mei 2017

NEDERLANDS Sheldan Nidle, 9 mei 20171 Kan, 7 Moan, 13 Caban

Dratzo! De meest belangrijke zaak is dat de belangrijkste verplaatsingen vooruitgang blijven boeken. Het duister is niet langer in staat de planning van iedere levering te vertragen. De enige wijze waarop ze nu nog invloed kunnen hebben is de manier waarop iedere levering bijeen wordt gebracht en nauwkeurig wordt gecontroleerd. Dit betekent dat iedere mogelijke poging om te vertragen in dit systeem wordt ingebouwd, iets wat normaal gesproken een kwestie van dagen kost om te realiseren. Aldus is het, terwijl het een omslachtige procedure is, toch duidelijk een geslaagde. We verwachten dat deze procedure zal blijven doorgaan en in staat is om op een grondige en veilige manier van één levering naar de volgende door zal kunnen bewegen, zonder dat er sprake is van verdere vertraging.

Terwijl dit doorgaat heerst de belangrijkste overtuiging dat dit beveiligde systeem eenvoudig kan worden versneld. Dit wordt bepaald door de duur van de beoordeling van elke partij. Dit is de reden waarom verschillende banken die in dit systeem worden ingezet werden gereduceerd tot niet meer dan leveranciers die deel uitmaken van een gedegen groep die voor deze bijzondere taak is aangewezen. Daarom is het hoogst onwaarschijnlijk dat vertragingen zoals ze in het verleden zijn voorgekomen nu nog mogelijk zijn. In feite verwachten we dat dit proces binnenkort haar leveringen aan jullie zal kunnen beginnen. Dit huidige systeem is inderdaad zowel bij de tijd als effectief.  

De sterke overtuiging bestaat dat de levering van de welvaart-pakketten die zal plaatsvinden een gevolg is van het simpele feit dat deze pakketten goedkeuring dicht genaderd zijn om het laatste stadium van de toegewezen bestemmingen in te kunnen gaan. Vele verbazingwekkende zaken staan op het punt te gebeuren! 

Dit proces van vooruitgang wordt steeds sneller iets wat niet meer te stoppen is. Degenen die de leiding hebben over het creëren van het nieuwe bestuur kunnen zien hoe dicht ze dit punt nu echt genaderd zijn. USA INC beseft dat als deze nieuwe door goud gesteunde gelden werkelijk vrij worden gegeven, haar ondergang onvermijdelijk is. Het einde van de Federale Reserve zal duidelijk een teken zijn dat NESARA en haar republiek formeel kunnen worden afgekondigd. Het zal voor alle betrokkenen een bijzonder schitterende tijd zijn. De voltooiing van dit proces zal het nieuwe financiële systeem en haar mondiale organisatie van diensten volledig versterken! Dan zal het zeker zijn dat een nieuwe en wonderbaarlijke dageraad is aangebroken.
    
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze fantastische tijd is er één waarin de duistere cabal eindelijk wordt opgeruimd. Daarom nadert voor ons snel de tijd om onze gezegende goddelijke dienstbaarheid aan jullie aan te kunnen bieden. Jullie dienen meer te weten te komen over jullie buitenaardse afkomst en de reden waarom jullie zo plotseling in verschillende angsten en beperkt bewustzijn werden ondergedompeld. We weten dat jullie antwoorden nodig hebben op deze en vele andere vragen. Het is onze goddelijke plicht om jullie in te lichten nadat het duister naar behoren is opgeruimd. Dan zullen wij ons manifesteren en antwoord geven op dringende vragen.

Huidige gebeurtenissen zullen jullie in staat stellen op een gezegende manier getuige te zijn van de formele distributie van de RV.  Dit zal gepaard gaan met de formele levering van de welvaartsfondsen. Deze zaken zullen tezamen de opkomst van de NESARA-Republiek te zien geven en ruimte geven aan de tijd dat die boeven, die door jullie de duistere cabal werden genoemd, volledig worden geisoleerd. Dit zal de goddelijke tijd betekenen waarin jullie van het einde van schuldslavernij en alles dat hiermee verband houdt, kunnen genieten. God’s Zegen voor eenieder van jullie.  

Jullie bijzonder prachtige visualisaties zullen, zoals jullie kunnen zien, een nieuw rijk tot stand brengen gevuld met vrijheid, jullie soevereine rechten en nieuw bestuur. Het zal tevens een tijd zijn waarin jullie ons zullen ontmoeten om kennis te nemen van het uiterst mooie lot dat jullie door de Hemel geschonken is. We zegenen de decreten van de Hemel en vragen jullie simpelweg dit in je op te nemen en al het lijden dat jullie lot is geweest los te laten. Stel je in plaats daarvan de grootse geschenken voor die de Hemel op een gezegende manier aan jullie zal geven. Hosanna! Hosanna! Hosanna! 

Vandaag is het moment om jezelf voor te bereiden op een uiterst welkom tijdperk in jullie lange geschiedenis. Het zal een tijd zijn waarin de glorierijke geschenken van de Hemel door jullie in ontvangst zullen worden genomen. Net als jullie bereidt Gaia eveneens grootse vieringen voor. Jullie zullen zowel je spirituele- als je ruimtefamilies gaan ontmoeten. De ontelbare en nimmer eindigende voorzieningen van de Hemel zijn van jullie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Source: www.paoweb.com

Vertaling: Marja en Rob

dinsdag 2 mei 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 2 mei 20177 Caban, 0 Moan, 13 Caban
Dratzo! Het geleidelijke en beveiligde proces gaat nog steeds verder. Elke stap zorgt ervoor dat de ondergang van de duistere cabal iedere dag dichterbij komt. Het oude USA Inc. regime werkt serieus aan manieren om deze beweging te vertragen door op grote schaal de vreselijke condities voor een oorlog te bewerkstelligen. Dit proces zal worden tegengewerkt wanneer de nieuwe NESARA Republiek formeel wordt aangekondigd. Tot dan bereidt het leveringssyteem de verdeling van speciale fondsen voor.

De stroom van ongelooflijke hoeveelheden valuta dient zorgvuldig te worden gecontroleerd door een veiligheidssysteem dat tot dusverre bewezen heeft succesvol te zijn in het bereiken van haar vele doelen. Derhalve bewaken we dit proces en zijn we vol vertrouwen dat het, op de juiste tijd, alle distributiedoeleinden waaraan het aanvankelijk werd verbonden, zal bereiken. Dit proces werd geschikt bevonden voor het bereiken van de doelen. Onthoud dat er enorme hoeveelheden cash bestaan die dagelijks moeten worden beoordeeld om vervolgens te worden toegestaan verder te gaan naar het volgende aangewezen station. Ondanks enige potentiële moeilijkheden, gaat alles toch goed.

Gedurende dit alles zijn enorme sommen toegewezen valuta stabiel gebleven en werden deze voorbereid om op de juiste tijd te worden doorgestuurd. Het creëren van dit proces was het resutaat van talloze overeenkomsten die toestonden dat deze bewegingen konden beginnen, waarbij hun betrouwbaarheid en veiligheid was bewezen. Degenen die dit alles hebben geautoriseerd zijn er behoorlijk zeker van dat de oorspronkelijke doelen uiteindelijk bereikt gaan worden. Het doel hiervan is de fondsen te distribueren en het huidige mondiale systeem wettelijk te beëindigen.

In elk stadium is er sprake van een aantal veiligheidscontroles om erop toe te zien dat elk van deze fondsen nog dezelfde is zoals jullie werd beloofd. We vragen jullie te begrijpen dat deze gelden geteld en herteld dienen te worden als onderdeel van het proces. Dientengevolge is er een logische reden voor de nauwgezetheid en de andere veiligheidsprocedures die in elk stadium nodig zijn. Op de juiste tijd zullen deze fondsen hun vele glorieuze doelen bereiken!   

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wonderbaarlijke visualisaties blijven stand houden en zorgen voor een uiterst gezegende achtergrond van dit schitterende wonder dat nu over deze gehele aardbol opdoemt. Terwijl zij die de leiding hebben over de leveringen zich een weg vooruit banen, bereiden wij de mensheid voor op een bijzonder prachtige reeks hemelse geschenken. Het is niet alleen een grootse welvaart, maar tevens een nieuwe realiteit die NESARA omvat; een nieuw mondiaal banksysteem, evenals volledige bevrijding van schuldslavernij. Jullie staan werkelijk op de drempel naar een uiterst goddelijke periode in jullie levens!

Wij Meesters zijn blij dat jullie je vreugde hebben kunnen behouden en weten dat het ultieme doel jullie zachtaardige transformatie is, terug naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn. In deze schitterende staat zijn jullie op een eenvoudige manier in staat dit huidige zonnestelsel in jullie nieuwe sterrennatie te veranderen. Daarbij kunnen jullie je deze nieuwe realiteit eigen maken en de missie volbrengen die jullie voorouders zijn begonnen toen jullie ongeveer 900.000 jaar geleden op deze gezegende plek zijn geland. Jullie en de Agarthanen zullen het inderdaad heel binnenkort recht zetten. 

Hieruit zijn jullie vele ervaringen in dit rijk voortgekomen. We zegenen eenieder die in deze tijd van ver is gekomen om ons te eren door deze schitterende, zeer welkome missie uit te voeren. Het zal de Hemelse Agenda bepalen van de terugkeer van dit volledige rijk naar haar natuurlijke ongerepte staat. De Agarthanen hebben vele kristallen steden gecreëerd die de Kristallen Lichtkamers zullen bevatten die jullie terug zullen verwelkomen naar je Galactische Mens-zijn. Daarna zal een serie gebeurtenissen plaatsvinden waarop wij Meesters op een goddelijke manier toezicht zullen houden. Zoals lange tijd al wordt gezegd: "Van hen die veel gegeven is, wordt veel verwacht!"


Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Laat dit een tijd zijn waarin de mensheid waarlijk begint te voelen dat haar goddelijke missie volledig door het Licht werd geaccepteerd, alsmede het pad om iedereen toe te staan zijn/haar gewijde bestemming te aanvaarden. Een nieuwe realiteit staat nu op het punt zich te ontvouwen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

www.paiweb.com
Vertaling: Rob & Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS