Volgers

PUTIN

woensdag 28 oktober 2009

Oktober 27, 2009

Wij zitten vast aan een goddelijk tijdschema en aan een massalanding op jullie kusten. Deze dingen zijn niet onderhandelbaar.
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

7 Oc, 13 Tzec, 5 Caban (27-10-2009)

(27-10-2009) Selamat Jarin! We komen om veel zaken te bespreken die zich gereed maken om zich te manifesteren. Jullie wereld is bezig een eind te maken aan de grote strijd tussen de volgelingen van het Licht en de duistere wezens die deze werkelijkheid in de afgelopen 13 millennia hebben gemanipuleerd en beheerst. Dit conflict gaat in wezen over de grote transformatie die de Hemel nu uitvoert. Wat zij voor jullie in petto heeft vereist een fysieke, stoffelijke omgeving die totaal anders is dan die het duister wenst. De laatste belooft niets anders dan nog meer verwoesting van Moeder Aarde en nog meer bedrieglijke manipulatie van de mensheid. De toenemende vernietiging van het ecosysteem en de vreemde activiteiten van de Zon en haar vele dochterplaneten hebben aangetoond dat dit bewind niet langer een noodzaak is. Integendeel, de Hemel wenst iets totaal anders. Deze nieuwe werkelijkheid is op dit moment reeds zichtbaar en de chaos die uit dit conflict ontstaat is een teken hoe ernstig verzwakt de duistere kliek is geraakt. Nu verwachten we de laatste restanten van dit gevecht. We weten dat het goddelijk plan haar wensen oplegt aan de legioenen van het Licht en wij zijn hier alleen om dit te accentueren en dit te doen in alle grootsheid wanneer we binnenkort bij jullie landen.

Deze overgangsperiode is het moment waarop jullie mondiale samenleving vaststelt ‘wat er allemaal aan de hand is’. Vele eeuwen hebben jullie de Aarde geëxploiteerd en haar beroofd van haar vitale grondstoffen - metaalertsen, brandstof zoals kolen en olie en de basis van jullie rijkdom: goud, zilver en kostbare edelstenen. Deze voortdurende verkrachting van Moeder Aarde heeft jullie naar de rand van vernietiging gebracht. Er is dan ook een schreeuwende behoefte aan een geheel nieuwe manier van organiseren en in stand houden van jullie samenlevingen en dit verlangt een nieuw soort gemeenschappelijk denken. Historici en vooraanstaande filosofen die jullie wereld dagelijks volgen zien de onheilspellende tekens op de muur en vragen zich publiekelijk af of deze samenleving inderdaad kan overleven. In toenemende mate volgen de theoretische wetenschap en de filosofie dezelfde weg. Jullie samenleving bevindt zich op een kruispunt en dit keerpunt in jullie geschiedenis werd inderdaad al voorspeld door jullie oude en inheemse volkeren. Het is het moment waarop wat voorheen werkte nu volkomen mislukt en vervangen moet worden door een nieuwe algemene overeenstemming. De Maya’s, de Aborigines en de oude Egyptenaren onderzochten dit moment in hun mythen en kalenders.

Wij komen hier naar deze prachtige blauwgroene planeet op dit meest gunstige tijdstip. We hebben geprobeerd jullie heel duidelijk uit te leggen waarom dit eerste contact onvermijdelijk is. Het is het moment wat jullie soepel scheidt van je recente verleden. Wij zijn de ambassadeurs van verandering en goddelijke boodschappers van bewustzijn. De Hemel en Heer Surea bepaalden dat deze periode in jullie groei bestemd is voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Daarom zijn we momenteel betrokken in een tweestappenplan. De eerste probeert de relatie tussen jullie samenleving en de regering te veranderen. Hiertoe werden gedurende de afgelopen decennia een aantal programma’s ontwikkeld om te verzekeren dat de fondsen van Saint Germain onder de mensen worden verspreid. ‘Lichtwerkers’ moeten een welvaart creëren die de wijze waarop de huidige machtconstructie opereert beslissend verandert. Vervolgens zullen nieuwe overgangsregeringen deze nieuwe relatie gebruiken om snel een beleid te voeren die de samenleving bevrijdt van de tirannie van rijkdom en macht, waardoor een tijdperk van vernieuwde democratie en een echte vrije republiek tot bloei zal komen.

Dit zijn de hoofddoelen van onze aardse bondgenoten. Onze rol is toezicht houden, adviseren en, indien nodig, onze ‘goede diensten’ aanbieden om door overleg dit alles te laten ontstaan. Deze taak is zowel prettig als moeilijk. Vele belangrijke regeringen hebben in het geheim gewerkt om een technologie te ontwikkelen die bestemd was om te verhinderen wat we van plan waren. Ze wilden bijvoorbeeld een nep eerste-contact-spel opvoeren om ons in diskrediet te brengen bij het publiek. Wij verhinderden in het verleden dit soort acties en waarschuwden hen voortdurend voor dergelijke acties in de toekomst. Een speciaal verbindingsteam werkt met de positieve facties in deze regeringen om te zorgen dat de overgangsregeringen er komen. Het succes van deze operatie berust op zowel een juridische als een financiële basis, waarbij de laatste gereed is. Wat tijd kost is de juridische druk om een eind te maken aan de tirannie van jullie huidige overheid. Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn staan op het punt een besluit te nemen, wat betekent dat het moment van glorie en triomf aanstaande is!

Het eindpunt van deze fase is het eerste contact. Het is het zwaard die de Gordiaanse knoop – jullie duistere kliek – lossnijdt. Het duister weet dit en heeft met hand en tand gevochten om dit moment te voorkomen. Wij zitten vast aan een goddelijk tijdschema en aan een massalanding op jullie kusten. Deze dingen zijn niet onderhandelbaar. Het is tijd voor het duister om een stap opzij te zetten en alles te laten gebeuren. Ons geduld is oneindig, doch het tijdschema van het Goddelijke niet. Zodra het goddelijke moment wordt bereikt komt voor ons de tijd van landen en van transformatie! Wij hebben legioenen van zeer getraind personeel om jullie te helpen bij een snelle terugkeer van jullie naar het volledige bewustzijn. Allen die dit wensen zullen veranderd worden en zullen het menselijke onderhoudspersoneel worden van dit zonnestelsel en van jullie nieuwe sterrennatie. Jullie zullen naar Mars en Venus emigreren en uiteindelijk naar de herstelde waterplaneet Pax – de restanten van jullie asteroïdengordel.

Deze verhuizing binnen het zonnestelsel en vervolgens binnen de galaxy is jullie goddelijke bestemming. Daar kunnen jullie je grote vermogens gebruiken om de galactische historie te ontvouwen en dit alles toe te voegen aan de fysische Schepping. Dit zijn, onder andere, de redenen voor onze aanwezigheid hier en waarom we beloofd hebben deze massalanding op jullie wereld uit te voeren. Wij doen dit natuurlijk met de volledige supervisie en bijstand van de Hemel. Jullie goddelijke Hiërarchie vergezelt ons naar het oppervlak van Moeder Aarde, samen met de mensen van Agartha. Dit is de tijd voor het herenigen van de mensen van de oppervlaktewereld met de Agarthanen. Het is het moment dat de grote discrepanties die lang geleden door de Anunnaki werden afgekondigd weerlegd kunnen worden en dat de lang verborgen waarheden kunnen worden onthuld. Deze onthullingen zullen een eind maken aan de verzinsels van het duister en zullen het Licht in de gelegenheid stellen zich opnieuw onder jullie te verspreiden.

De Galactische Federatie heeft het vaste voornemen jullie naar het volle bewustzijn terug te brengen. De huidige mondiale condities zijn gereed om zich in de nieuwe werkelijkheid te manifesteren, een werkelijkheid die wij voor jullie hebben beschreven. De huidige situatie zit vol delicate kwesties die momenteel niet besproken kunnen worden. De belangrijke regeringen bezitten talrijke middelen waarop in noodgevallen een beroep kan worden gedaan. Het één voor één verwijderen van deze kwesties, soms in groepen, vereist een grote deskundigheid en een voorzichtig gebruik van dwang, gevolgd door de middelen die de waarheid bewijzen van wat wij hen vertellen. Dit vindt nu plaats en ontwikkelt zich tot het veranderingsmoment. Terwijl wij zo nodig hulp verlenen moet de ontknoping plaatsvinden tussen de twee belangrijke aardse facties – die van het Licht en die van het duister. Het moment van de overwinning van het Licht, en die van jullie, is ophanden!

De verschuiving naar het volledige bewustzijn duurt onverminderd voort. De Hemel bereidt jullie voor op de volgende ronde van fysieke, mentale, emotionele en spirituele veranderingen, die jullie naar het punt moeten integreren waarop jullie gereed zijn voor de laatste stappen die in Binnenaarde moeten plaatsvinden. Wat we hebben beschreven zijn de stappen die nodig zijn om de grote illusie - dat is het beperkte bewustzijn - te veranderen, wat jullie in de gelegenheid stelt de Waarheden te accepteren die belichaamd zijn in jullie vijfdimensionale staat. Het doel is jullie snel te brengen naar de acceptatie van je Ware Zelf en je ware vermogens. Dit moet volbracht worden door middel van de landingen en alles dat snel daarop volgt. Jullie bestemming is een volledig bewust wezen te zijn!

Vandaag vervolgden we onze bespreking over alles wat rondom jullie plaatsvindt. Een grote verandering is onderweg, waarin de Hemel jullie allen transformeert naar vijfdimensionale, volledig bewuste Lichtwezens. Dit alles ontwikkelt zich overeenkomstig de goddelijke decreten van Heer Surea. De Schepper bereidt jullie voor op een heel wonderbaarlijke verrassing! Besef, lieverds, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(vertaald: Harmen Schouwerwou)

woensdag 21 oktober 2009

Oktober 20, 2009


...jullie wereld gaat nu door een winter die een grote test wordt voor de overlevingskans van jullie werkelijkheid en die krachtig demonstreert dat een reeks ingrijpende transformaties echt aan de orde van de dag zijn. De tijd van grote veranderingen is aangebroken!


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

13 Akbal, 6 Tzec, 5 Caban (20-10-2009)


Selamat Jarin! We komen opnieuw met verschillende onderwerpen. Op jullie wereld wordt de strijd tussen de duistere kliek en onze aardse bondgenoten definitief beëindigd. De vele geheime leden van deze duistere groep blijven de uitbetalingen en regeringsveranderingen saboteren met slechts gedeeltelijk succes. Bijgevolg lijken de veranderingen, die op punt staan gerealiseerd te worden, heel serieus. Het duister lijkt uit te zijn op de tactiek van ‘verschroeide aarde’ wat steeds meer van hen veroordeelt tot een zeer onaangenaam lot. Wij volgen dit geraffineerde spel en observeren hoe onze aardse bondgenoten steeds meer bedreven raken in het hanteren van deze gruwelijke en onvoorziene klappen. Met het verstrijken van de dagen verminderde drastisch het vermogen van deze duistere machthebbers om het Licht tegen te werken en dus nadert het moment van de beloofde verandering snel. De personen in de verschillende duistere raden lijken zwakker en bezorgder over hun dreigende ondergang en deze verschuiving in hun houding veroorzaakt een zekere onvoorzichtigheid in datgene wat ze doen en het is duidelijk dat hun totale nederlaag onvermijdelijk is!

Terwijl dit alles zich afspeelt, is Moeder Aarde bezig de veranderingen te pushen die er moeten komen voordat jullie van jullie oppervlaktewereld worden geëvacueerd. Zij doet aanpassingen aan diverse tektonische platen om ze in de gewenste positie vast te zetten. Deze botsingen hebben een toenemende seismische activiteit en vulkanische erupties veroorzaakt in de tektonische platenzones van de Indische en Stille Oceaan en deze activiteiten zullen nog verder toenemen in het komende jaar. Ook zal het eigenaardige weer, dat geassocieerd wordt met de ‘mondiale opwarming’, drastisch toenemen. Op die manier laat Moeder Aarde de mensheid weten dat de veranderingen voor de mensheid een snelle en een allesomvattende oplossing verlangt en we kunnen niet anders dan dit bericht beamen. Zoals we in vorige berichten hebben aangegeven, hebben we een aantal alternatieve scenario’s ontwikkeld om de broodnodige terugkeer naar het volle bewustzijn uit te voeren. Voor jullie geldt het 1e decreet van Heer Surea - jullie terug te brengen naar de natuurlijke staat van het volledige bewustzijn. (video). Een aantal speciale kristallen steden in Binnenaarde zijn gereed om jullie gedurende deze tijd huisvesting te bieden en de procedures voor jullie verplaatsing zijn uitvoerig getest en zijn gereed.

Wat er nog moet gebeuren is de resterende tijd te gebruiken om jullie allen te helpen bij het verwezenlijken van de regeringswisselingen, het uitvoeren van de welvaartprogramma’s en andere die ontworpen zijn om het huidige lijden te verlichten en jullie te informeren over onze aanwezigheid. Daarna kunnen jullie beginnen met het oplossen van de huidige vervuilingscrisis, gebrek, oorlog en opgepotte haat die jullie zolang geteisterd hebben. Dit alles ligt binnen de plannen van onze aardse bondgenoten. Een nieuwe wereld vol verbazingwekkende technologieën, die lang verborgen waren binnen de talrijke duistere projecten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, is het doel achter de plannen van onze aardse bondgenoten. We hebben de serieuze bemoeienis van het duister gadegeslagen, zelfs nu deze duistere wezens beseffen hoe hopeloos hun zaak is. Deze wereld van jullie kan zich slechts in één richting bewegen – die naar het Licht en in de vreugde van een volledig bewuste werkelijkheid. Dit proces kost jullie iets meer tijd in het goddelijk tijdschema vanwege de verkregen technologieën die het duister gebruikt om onze komst te vertragen. Dit proces kan slechts zover gaan tot het moment dat we volledig moeten ingrijpen. Houd in gedachten dat onze rechtstreekse interventie alles voor het duister verandert.

Een van de dingen die we willen benadrukken is dat we volledig beseffen hoe wij invloed kunnen uitoefenen op datgene wat er nu gebeurt. Jullie wereld beweegt zich naar een overgang die de tijd overbrugt tussen waar jullie nu zijn en waar de hemel jullie wil hebben. Onze rol is eerder te komen wanneer de noodzaak ons hiertoe dwingt. Degenen die momenteel jullie wereld beheersen blijven nog altijd arrogant. Deze houding kun je verwachten van een groep die altijd in een bevoorrechte positie heeft verkeerd. Om hen aan de kant te schuiven is het nodig dat ze beseffen hoe kwetsbaar hun positie nu is, en dit is dan ook de reden waarom ze met alle beschikbare middelen vechten. Wat hen bang maakt is het zien hoe snel hun privileges verdwijnen en we kijken toe hoe hun machtsgreep snel wegglijdt onder de uitputtingsslag van onze aardse bondgenoten. Wij willen dit binnenkort afronden en voor jullie willen we dat jullie kunnen genieten van de soevereiniteit en de vrijheid die jullie door de hemel beloofd is.

Jullie strijd om je ware plek in jullie werkelijkheid te herwinnen is zwaar en lang geweest. Dertien millennia van strijd en bedrieglijke wetgeving door de Anunnaki hebben jullie beroofd van elke herinnering aan wie jullie zijn en wat jullie buitenaardse oorsprong is. Dit zal allemaal veranderen zodra wij geland zijn. Onze missie is dan jullie voor te bereiden om snel de grote veranderingen te accepteren die met jullie en jullie wereld zullen plaatsvinden. Op dit moment staat de grote machine die jullie wereld aanstuurt op instorten. Ook begint een proces van ‘uitsterven’ het wezen van het ecosysteem dat jullie omringt te veranderen. Dit is nog een ander teken van de geweldige veranderingen die gaan komen. Om een passende analogie te gebruiken – jullie wereld gaat nu door een winter die een grote test wordt voor de overlevingskans van jullie werkelijkheid en die krachtig demonstreert dat een reeks ingrijpende transformaties echt aan de orde van de dag zijn. De tijd van grote veranderingen is aangebroken!

De veranderingen komen plotseling. De duistere matrix is als een grote stuwdam die afbrokkelt onder het gewicht van een stormvloed die zijn basis ondermijnt en zijn beschermingswal afbreekt. De sluisdeuren kunnen geen verlichting brengen voor wat er gebeurt. Het snel stijgende water van de onverbiddelijke stormvloed verzwakt de hele structuur en er lijkt geen uitweg te zijn. Toch kunnen de ingenieurs van dit bouwwerk (het duister), totdat de fatale scheuren in grote aantallen verschijnen, hun hoop niet opgeven dat zij er op de een of andere manier doorheen rollen. Zelfs als de beslissende scheuren verschijnen - wat nu gebeurt – klemmen ze zich vast aan hun onwezenlijke hoop. Het fatale doorbreken van de stuwdam zal ten slotte de waarheid van hun situatie demonstreren. Op dit punt bevinden jullie je nu. Onze aardse bondgenoten hebben prachtig werk verricht en naderen het punt van de totale overwinning!

De huidige periode kan veel frustratie bij jullie veroorzaken. Het is niet gemakkelijk om na zo’n lange tijd op dit punt te staan. De vernietiging die door de hebzucht van het duister werd gecreëerd, verwoestte velen van jullie, terwijl anderen onder jullie toekeken hoe de aanhoudende oorlogen en haat de chaos creëerden en de oplossing verhinderden van deze moeilijkheden door de wereldgemeenschap. De operatie om jullie wereld te transformeren, zoals we eerder hebben vermeld, moet resulteren in escalerende onrust, alsof een onvoorziene, immense wervelwind jullie overvalt. Deze situatie wordt door het duister aangemoedigd. Bij eerdere gelegenheden ontmoedigden dergelijke condities allen die betrokken waren om het duister te ontmantelen, maar nu er is een nieuwe groep ontstaan die hiervoor niet gevoelig is en vastbesloten is om te slagen. Dus staat het toneel klaar om de machtige stuwdam van duistere macht omver te werpen om een nieuwe, positieve werkelijkheid voor allen te smeden!

Het eerste contact luidt een nieuw tijdperk in voor allen. We zijn hier gekomen om een eind te maken aan de geheimhouding van de UFO’s en om aan de laatste fase van jullie reis naar het volle bewustzijn te beginnen. Op dit deel van onze missie bevinden wij ons nu. We herzien onze mogelijkheden dagelijks en stellen de prioriteit vast van de beste manier waarop we onze aardse bondgenoten kunnen helpen. Maar dit is slechts een klein aspect van ons werk hier. We hebben ook sterke banden met Binnenaarde en onze bondgenoten – de Agarthanen. Deze volledig bewuste Aardlingen zijn voor ons een grote hulp geweest om jullie te leren kennen en ons schema voor te bereiden voor de post-landingsontmoetingen met jullie. Veel moet er nog besproken worden en onze wederzijdse en gelijkwaardige uitwisselingen zijn heel belangrijk voor ons. We zijn hier om jullie te verenigen met Binnenaarde en wij vertellen jullie onze ervaringen in de rijken van het volledige bewustzijn. We zijn meer dan gereed om aan de laatste fasen te beginnen!

Vandaag vervolgden we onze verkenning van wat er op jullie wereld plaatsvindt. Wij komen als een grote expeditie van ontdekkingsreizigers. We zijn als een speciale groep, op hemels verzoek, gebleven om jullie sierlijk naar het volledig bewustzijn te brengen. De tijd van actie arriveert en het moment voor het eerste contact en een nieuwe, volledig bewuste werkelijkheid nadert! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de hemel inderdaad voor jullie bestemd is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou www.unitynet.nl)

woensdag 14 oktober 2009

Oktober 13, 2009

Wij zijn gereed om, zodra de hemel hiertoe besluit, op jullie kusten te landen. Blijf vooral rustig, gefocust en gereed voor actie wanneer dit wordt geadviseerd...

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

6 Cib, 19 Tzotz, 5 Caban (13-10-2009)

(13-10-2009) Selamat Jarin! We komen weer met veel nieuws voor jullie! Op dit moment worden talrijke kritische besluiten genomen. Deze duistere machthebbers zijn een groot deel van de dag bezig met zelfonderzoek. Ze beseffen allen hoe vastbesloten onze aardse bondgenoten zijn om de laatste onderdelen van hun totaalplan uit te voeren en de resultaten van hun vele recente bijeenkomsten hebben het geloof in hun onfeilbaarheid in belangrijke mate aangetast. Eindelijk begrijpen deze arrogante bedriegers dat hun val uit de macht inderdaad onvermijdelijk is. Wat er nu op jullie planeet plaatsvindt is een groot bedrijfspatroon dat begint te wijken. Dit massaal eroderen van de duistere strategieën betekent voor hen dat hun einde nabij is. Wat resteert is de formele machtsoverdracht en een serie speciale aankondigingen die de meerderheid van jullie planetaire bevolking zal schokken. Deze aankondigingen zijn de voorbode van een meer welvarende wereld en vormen de aanzet tot het eerste contact. Jullie planeet heeft deze ingrijpende veranderingen dringend nodig. Nieuwe technologie en het vrijgeven van enkele verbazingwekkende waarheden zijn het begin van iets groots!

In ons vorig bericht hebben we hierover enige info verstrekt. Maar het is belangrijk te beseffen dat deze dingen, zoals gebruikelijk, iets langer duren dan verwacht. Dit betreft immers niet minder dan de transformatie van een 13-millennia-oude werkelijkheid van corruptie en beperking, waarbinnen de mensheid gevangen werd gehouden in een bepaalde serie overtuigingen die voorschreven hoe jullie je werkelijkheid moesten zien. Dit alles gaat veranderen zodra jullie overstappen naar jullie nieuwe werkelijkheid en dit verlangt een totaal nieuwe conceptuele structuur en kernovertuigingen. Toen jullie technologie in het verleden verbeterde, aanvaarden jullie geleidelijk geringe veranderingen van jullie kernovertuigingen, maar wat spoedig gaat gebeuren dwingt jullie om daadwerkelijk jullie filosofische basis opnieuw te definiëren. Dit proces zal, zoals je kunt begrijpen, voor sommigen heel moeilijk en voor anderen heel eenvoudig zijn. Het doel van de overgangsregeringen is jullie hier doorheen te leiden en de garantie dat de universele overvloed hier wordt gerealiseerd. Deze overvloed betekent het begin van het proces om jullie te bevrijden van de nominale beperkingen van deze wereld. Maar … er is echter een dringender behoefte om dieper te gaan, om het spirituele te zoeken, om het feit van jullie stijgend bewustzijn te omarmen.

De overgang waarover we spreken gebeurt op veel manieren. Allereerst worden jullie intuïtiever. Dit is vanwege het feit dat de spirituele rijken bij elk decennium heel voorzichtig jullie RNA/DNA aanpassen. Dit stelt jullie in staat meer Geest waar te nemen en je meer thuis te voelen bij datgene wat de hemel doet om jullie meer bewust te maken. Bovendien verandert Moeder Aarde enorm. Jullie wetenschap kan slechts een klein deel van de veranderingen in haar geologie, elektromagnetisme en zwaartekracht vaststellen. Deze talrijke aardeveranderingen weerspiegelen die van jullie en gebeuren dus met een doel, opzettelijk dus. Tijdens het laatste decennium was er elk jaar een exponentiële toename in de veranderingen. En deze versnelling brengt de planeet en de mensheid naar een nieuwe bewustzijnsstaat. Deze nieuwe toestand bereidt jullie voor op onze komst en op jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Kortom, een nieuwe werkelijkheid is iets heel speciaal, en het werk om dit te manifesteren moet nu met grote snelheid plaatsvinden. Ons aandeel valt onder de verantwoordelijkheid van de hemel en wij komen pas op jullie wereld zodra het sein wordt gegeven.

Het eerste contact is, zoals we lang hebben benadrukt, een onderdeel van de bewustzijnssprong. Wij leven in een droomachtig rijk waarin de hemel en de stoffelijke wereld zich eenvoudig kunnen verenigen, vermengen. Onze rol is toeziend voogd te zijn van deze versmelting en de hemelse wijsheid te gebruiken om vreugde, Liefde en Licht te verspreiden naar de totale Schepping. Wij komen om jullie groei te volgen en te verzekeren dat jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn volgens plan verloopt. De aanwezigheid van de Anunnaki werd altijd gezien als een tijdelijk binnendringen in jullie werkelijkheid. Zodra jullie de lessen die ze aanboden leerden, was hun taak alles los te laten waardoor jullie een snelle terugkeer naar jullie natuurlijke bewustzijnsstaat konden realiseren. De reis door de duisternis diende ervoor om met jullie een unieke en belangrijke aanvulling binnen deze galaxy te brengen - wezens die in staat waren om de enorme bevolking van de vroegere Anchara (duistere) Alliantie te trainen om volledig bewuste en ware kinderen van het Licht te worden. Deze vele sterrennaties en vroegere sterrenrijken kijken in blijde verwachting uit naar dit grootse gebeuren! Jullie zullen de leraren, mentoren en gidsen worden voor deze vele diverse bevolkingen.

Jullie toekomstige rollen zijn slechts een van de vele redenen voor onze aanwezigheid hier. Het verwelkomen van een nieuwe sterrennatie in onze ‘club’ is een zeer complexe taak die ons zeer dierbaar is. Velen onder jullie werken met ons en begrijpen toch nog niet het grootse plan dat zich dagelijks op jullie wereld en binnen onze galaxy ontvouwt. Wij hebben lang naar jullie gewoontes in deze gebieden gekeken en ons hieraan geconformeerd, gewoontes die in strijd zijn met wat wij weten en ons door de hemel wordt verteld. Onze missie is alles te gebruiken wat er op jullie wereld en in de galaxy plaatsvindt om er een nieuwe vredelievende superwerkelijkheid op aan te sluiten. Dit sterrenstelsel is een van de duizenden die in een netwerk met elkaar verbonden zijn waardoor ieder van ons kan groeien en elkaar kunnen helpen om alle obstakels op hun pad creatief op te lossen. Dit hebben we gedaan. Jullie hebben in je vele mogelijkheden die jullie kunnen helpen om belangrijke uitdagingen op te lossen die de Galactische Federatie in de toekomst onder ogen moet zien.

De weg naar een groter bewustzijn gaat vaak gepaard met vele vreemde dilemma’s en onvoorziene mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is de huidige vertraging op jullie wereld die veroorzaakt wordt door de grote behoedzaamheid van de aardse bondgenoten en de angst van de manipulators voor hun naderend einde. Welnu, deze fase is bijna voorbij. Verschillende factoren, die ingebed liggen binnen de politieke en economische crises op jullie wereld en die de strop aantrekken rond de plannen van de kliek, hebben een grote invloed op hun doelen en maken hun ondergang onvermijdelijk. Onze aardse bondgenoten zijn vastbesloten om de machthebbers vleugellam te maken en hen voor de rechter te brengen en zij beseffen helemaal hoe deze ‘factoren’ samenzweren om hen hierbij te helpen. Dus de dag van vreugde komt dichterbij. Geduld en doorzettingsvermogen zijn belangrijk in deze tijd, terwijl ze daarbij absoluut weten dat de overwinning aanstaande is. Sta gereed en heb een plan om hulp te verlenen bij datgene wat staat te gebeuren.

Het eerste contact wordt een proces dat de betrokkenheid vraagt van regeringen, private ondernemingen en burgers. Deze verschillende groepen werden door ons gebruikt om een reeks scenario’s te ontwikkelen die dienden als mogelijke back-upplannen voor wat onze aardse bondgenoten aan het doen zijn. Dit weefsel van vele belangen dient voor de hemel als verzekering dat deze goddelijke daad van het eerste contact volgens wens plaatsvindt. Jullie zijn niet alleen! Een enorme vloot omcirkelt jullie planeet en bevindt zich in jullie zonnestelsel. We hebben bases op vele nabijgelegen planeten en in Moeder Aarde en dit leidt ons naar het onderwerp van onze belangrijke bondgenoten – de Agarthanen. Zij hebben hun kristallen steden ons ter beschikking gesteld om ons personeel te huisvesten en hebben ons de mogelijkheid gegeven om, naast hun hoofdstad, Shamballa, een hoofdbasis te bouwen. Het oppervlaktepersoneel van Agartha heeft ons geholpen bij bet beter begrijpen van jullie mondiale samenleving en bij het plannen van wat eerst te doen bij een post-contact wereld.

Een geweldig drama speelt zich af achter de schermen op jullie wereld! Om een vredige mondiale realiteit te krijgen is een zeer intrigerende operatie. We hebben toegekeken hoe de een na de andere regering overweldigd werd door deze uitdaging. Hetzelfde gebeurde met veel personen die betrokken waren in dit proces. Onze eerste zorg betreft jullie planeet en haar mensen die bijna 13 millennia overgeleverd waren aan de grote duisternis die gecreëerd was door de Anunnaki en haar volgelingen. Deze situatie moet beëindigd worden door onze aardse bondgenoten en het eerste contact. Vergeet niet dat het eerste contact alles verandert. Tevens dient het als het laatste redmiddel wanneer andere wegen falen om jullie bevrijding te garanderen. De kliek weet dit en dus respecteren ze ons. Ons hoofddoel is voor onze aardse bondgenoten het verspreiden van de rijkdom en het installeren van een aantal interim-regeringen.

Vandaag vervolgden we onze bespreking en benadrukten dat onze overwinning nabij is. Het duister is zich hiervan volledig bewust en probeert nochtans wanhopig het onvermijdelijke te voorkomen. Wij zijn gereed om, zodra de hemel hiertoe besluit, op jullie kusten te landen. Blijf vooral rustig, gefocust en gereed voor actie wanneer dit wordt geadviseerd. Besef, beste mensen, dat de eindeloze voorzieningen en de eeuwige welvaart van de hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet. nl)

woensdag 7 oktober 2009

Oktober 6, 2009

We zullen vragen of deze apparaten, die al in veel geheime bases gebruikt worden, publiekelijk onthuld kunnen worden. Deze onthullingen vormen een inleiding op de officiële uitzending van dit eerste contact...
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation


12 Muluc, 12 Tzotz, 5 Caban (6-10-2009)Selamat Jarin! We keren na een korte onderbreking terug om meer interessante zaken met jullie te bespreken. De plannen om diverse belangrijke mondiale overgangsregeringen te installeren worden momenteel uitgevoerd. De Amerikaanse corporatie (private onderneming), die door de duistere machthebbers wordt geleid, vormt het voornaamste struikelblok voor een grondige mondiale verandering, maar deze belemmering zal zeer binnenkort worden verwijderd. Onmiddellijk hierop volgt een reeks transformerende maatregelen die mondiaal in werking treden. Dit betreft het nieuwe pro-Basilius III banksysteem, een nieuw hard valutasysteem, een aantal nieuwe centrale banken en het mondiale kwijtschelden van schulden. Dit alles valt onder de rubriek een nieuw internationaal financieel stelsel dat de noodzakelijke overbrugging vormt tussen het huidige financiële moeras en een nieuw begrijpelijk systeem van overvloed. Uiteindelijk zal deze overvloed de behoefte aan geld als een overlevingsmechanisme ontgroeien vanwege het feit dat elke huishouding in het bezit komt van ‘wonderbaarlijke’ technologieën om zich te voorzien van voedsel, kleding en meubilair. De elimineert de noodzaak van boerderijen, fabrieken en andere onderdelen van jullie huidige economie.


Een van de doeleinden van deze overgangsfase is voor jullie allen het ervaren van een overvloedige welvaart en de creatieve vrijheid die hiervan het gevolg is en, onder andere, het opzetten van een enorme variëteit aan elkaar ondersteunende non-profit organisaties. De huidige offensieve benarde toestand van jullie wereld moet worden veranderd! Alle mensen op jullie wereld moeten voorzien worden van de basisbehoeften en jullie zullen zien dat dit jullie een tevredenheid en vreugde brengt die jullie nooit eerder hebben meegemaakt. De belangrijke gevolgen van deze activiteiten zijn het transformeren van afscheiding en haat naar wereldwijde samenwerking en vrede. Het te boven komen van vijandigheden is zeer belangrijk voor onze aardse bondgenoten en voor ons. Wil jullie planeet overleven dan dienen jullie snel jullie huidige misvattingen over elkaar te veranderen; verwijder deze overtuigingen die gebruikt werden om jullie te scheiden en kom bijeen als vrije en soevereine mondiale burgers. We hebben onze bondgenoten verteld dat duizenden naties, die lang verstrooid en gebroken waren, hun dagen ‘in de zon’ zullen doorbrengen. De wereld zal getuige zijn van de opkomst van vele nieuwe naties die genieten van de vrijheid om herboren te worden.


Een hoeveelheid schitterende technologieën zal de wijze waarop jullie samenleving opereert transformeren. Jullie steden en voorsteden zullen herbouwd worden. Enorme groenstroken vervangen jullie boerderijen en fabrieken en geeft jullie omgeving een geweldige facelift! Dit vormt de voorbode voor de aankondigingen die een eind maken aan de geheimhouding van ons hulpvaardig bestaan. De eerste stap van dit proces richt zich op de UFO cover-up en introduceert bij jullie de opmerkelijke technologieën die de afgelopen zes decennia ontwikkeld zijn door jullie belangrijkste regeringen. We zullen vragen of deze apparaten, die al in veel geheime bases gebruikt worden, publiekelijk onthuld kunnen worden. Deze onthullingen vormen een inleiding op de officiële uitzending van dit eerste contact. Tijdens de afgelopen paar decennia hebben we een aantal personen en regeringen aangewezen om onze aanwezigheid aan te kondigen. Daarna zullen de Galactische Federatie en hun missie in het bijzonder op het juiste moment bij jullie geïntroduceerd worden. Deze onthulling dat jullie niet alleen zijn en dat er veel geheime technologie bestaat zullen in hapklare brokken bekend gemaakt worden.


Wanneer dit achter de rug is beginnen jullie je serieus te verdiepen in je ware geschiedenis en je spirituele en fysieke afkomst. Het universum waarin jullie leven is totaal anders dan wat jullie verteld is. Het fysische universum bestaat uit een grote conglomeratie van rijken, dimensies en Geest die alle bijeengehouden worden door Liefde, Licht en Bewustzijn. In de enorme omvang van deze bijna oneindige rijken moet je de waarheid vinden van wie je bent, wat je uiteindelijk leidt naar de Opperste Creatieve Kracht, een drie-enig Wezen van immense Liefde, Licht en Geest. In deze universele bron worden we opgenomen in een eindeloos leerproces over wie we zijn en waar we vandaan komen. De sleutel is dat we een grote levende eenheid zijn, een som van vele delen. Elk heeft een doel en een reden om zich in vele verschillende levens te ontwikkelen. In onze werkelijkheid beleven we slechts het NU, die het verleden, het heden en de toekomst omvat en binnen deze illusionaire toestanden liggen de middelen om veel onderling verbonden levens te leven. In deze levens kunnen we snel de wijsheid verkrijgen die ons naar de Waarheid leidt!


Zoals jullie nu weten bevindt jullie samenleving zich op een kruispunt waar jullie voor de keus staan of een totaal nieuw model te accepteren en te overleven, of te blijven aanmodderen in onwetendheid en te sterven! Onze Wetenschap & Onderzoek Vloot volgt jullie wereld nauwlettend en rapporteren dit aan de Regionale Federatie Raad. In dit geval veranderde het Goddelijke deze standaardprocedure - we zijn gedetailleerd voorgelicht om jullie overleving en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn te verzekeren en dit veranderde natuurlijk onze normale eerste-contact-protocollen. Jullie bevinden je nu op een punt waarop de hiervoor vermelde overgang op de juiste manier in beweging moet worden gezet en we zijn op dit moment gereed om zelfs massaler in te grijpen om dit te bereiken. Daarom hebben we een aantal werkopties vastgesteld. Twee punten zijn hiervan van belang - jullie hebben weinig tijd en de vele noodzakelijke veranderingen verlangen jullie volledige en oprechte deelname.


Jullie succesvolle overleving dwingt jullie tot het wijzigen van jullie fundamentele maatschappelijke voorbeelden of modellen. Jullie samenleving is gebaseerd op een constante economische groei en een onuitputtelijke exploitatie van de grondstoffen van Moeder Aarde. Deze onhoudbare werkwijze moet verschuiven naar het vieren van een ‘levende Aarde’, wat een einde maakt aan het gebruik van de natuurlijke bronnen van Moeder Aarde. In plaats daarvan dienen jullie je energiebasis te vergroten en daarom je verbeterde technologieën te gebruiken om alles te repliceren wat je samenleving nodig heeft. Dit betekent dat jullie een geweldige doorbraak maken in jullie traditionele theorieën over hoe jullie maatschappij zich in stand kan houden. Jullie stoppen met oogsten, mijnbouw en het kappen van de natuurlijke hulpbronnen van de Aarde en onderzoeken de kennis die in je uitgebreid bewustzijn te vinden is. Jullie kunnen vervolgens deze ontdekkingen toepassen om overvloed te creëren voor jezelf en je samenleving, om aldus de eerste steen te leggen op jullie weg naar je ware galactische samenleving.


Dit transformatieproces naar een protogalactische samenleving is de volgende stap in jullie agenda. Het fundament hiervan is een opmerkelijke welvaart waardoor jullie een maatschappij worden met een geweldige samenwerking die alle conflicten en nodeloze haat wegwast. De volgende stap in je evolutie als bewust wezen is zeer bemoedigend – je bent gereed een grote overvloed te ontvangen, talrijke belangrijke hervormingen uit te voeren en te leren dat je niet alleen bent in deze enorme stoffelijke Schepping. Dit alles kan op die manier je psyche veranderen, waarna een massaal contact mogelijk wordt. Dit natuurlijke proces van het herenigen met je uitgebreide familie wordt op een natuurlijke manier gevolgd door een hereniging met jullie broeders en zuster van Binnenaarde. Al deze stappen op jullie weg van de terugkeer naar het volledige bewustzijn, brengt jullie vervolgens naar het grootse avontuur van het herkoloniseren van de andere waterplaneten van jullie zonnestelsel!


We hebben slechts de stappen geschetst die voor jullie liggen. Op dit moment zijn onze aardse bondgenoten verwikkeld in een aantal overeenkomsten die jullie naar het punt brengen waarop deze veranderingen mogelijk zijn. Een nieuw model vormt zich op veel studieterreinen, zoals de natuurkunde en sociale wetenschappen, die jullie zal brengen buiten het traditioneel begrijpen van economie, fysica en religie. Deze nieuwe ‘penseelstreken’ moeten een heel ander, meer levendig plaatje schilderen van hoe jullie jezelf en je samenleving zien. Als gevolg hiervan zal zich een nieuwe definitie van bewustzijn vormen rond de tijd dat het eerste contact plaats zal vinden. Een schitterende nieuwe wereld zal verschijnen en presenteert jullie een zeer nieuwe, stimulerende en positieve ervaring.


Vandaag bespraken we de komende gebeurtenissen. Jullie staan aan de rand van wonderen die jullie je nauwelijks kunnen voorstellen! Vóór jullie ligt de voltooiing van jullie reis door het beperkte bewustzijn. Daarna wordt de focus gericht op ‘ascension’ en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn! Besef, beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en de eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS