Volgers

PUTIN

dinsdag 31 januari 2012

31.1. 2012

January 31, 2012 2 Cib, 9 Yax, 8 Manik 


Dratzo! We zijn er weer! Onze allianties met de geheime heilige genootschappen van de Aarde en onze aardse bondgenoten blijven resultaten oogsten. De tijd is gekomen voor onze aardse bondgenoten om de druk op de belangrijke bankkartels te verhogen met een juridische verzoek. Dit betreft de praktijk van kartels om enorme hoeveelheden opgebouwde schuld te verbergen dat in geheime boekhoudrekeningen voor het publiek verborgen is. Deze enorme bedragen moeten nu bekend gemaakt worden. Deze actie kan het faillissement van deze logge instellingen afdwingen en een eind maken aan alle huidige impasses die de implementatie van jullie nieuw mondiaal banksysteem hebben verhinderd. De geheime heilige genootschappen bezitten de middelen om de bedragen te dekken die nodig zijn om jullie wereld snel naar een door edel metalen beveiligd financieel systeem te brengen. Deze heilige middelen zijn veilig opgeborgen in depots op jullie planeet. De Verlichte Leraren beschouwen dit als het moment waarop de duistere kliek uitgespeeld is en een nieuwe werkelijkheid omhoog wordt geduwd door het puin van de oude. Inderdaad, het duister begrijpt volledig dat zijn heerschappij ten einde is en dat het zich moet overgeven aan het Licht. We zijn hier alleen maar om te assisteren bij deze goddelijke onderneming. 

dinsdag 24 januari 2012

24.1.2012

January 24, 20128 Meluc, 2 Yax, 8 Manik 


Dratzo! We beginnen met een ander bericht! In de afgelopen paar weken hebben we de moeilijkheden geobserveerd bij degenen die een lange tijd hun hoofd hebben gebogen voor de duistere kliek, toen een oproep plaatsvond om op een nieuwe manier te handelen. Onze aardse bondgenoten willen heel graag deze wereld naar een nieuwe werkelijkheid brengen, en toch blijven ze naar een soort van adequate genoegdoening zoeken voor hun vroegere meesters. Wij zijn echt verbaasd door dit aanhoudende getreuzel! De mannen en vrouwen van deze meedogenloze kliek hebben jullie wereld naar de rand van de afgrond gebracht, en blijven inderdaad volharden in deze ruïneuze koers. Daarom kunnen we niet anders dan hen verwijderen. We herinneren onze aardse bondgenoten aan de enorme pijn en het lijden welke jullie wereld elke dag moeten verduren, en dat het tijd is om deze criminelen aan de kant te zetten om een meer vriendelijke wereld voor iedereen te creëren. Maar dit appelleert aan een hogere visie en dat lijkt gericht te zijn aan dovemansoren van de groep als geheel. Echter, de geheime heilige genootschappen op Aarde delen dit toegevende standpunt niet. Voor hen is het duister het meest gruwelijke van alle dingen, daarom willen zij en de mensen dat deze kliek zo snel mogelijk op een wettige manier worden vastgezet. Met deze groep kunnen wij gemakkelijker samenwerken. 

dinsdag 17 januari 2012

17.1. 2012

January 17, 20121 Ik, 15 Chen, 8 Manik 


Dratzo! We zijn er weer! Er gebeurt veel! De duistere kliek volhardt in zijn tweezijdig standpunt – aan de ene kant onderhandelt het met onze aardse bondgenoten, terwijl het aan de andere kant blijft zoeken naar een uitweg om zijn onoplosbaar dilemma op te lossen. Wij hebben onze aardse bondgenoten gewaarschuwd op hun hoede te zijn voor de dubbelzinnige onderhandelingstactiek van deze groep vasthoudende criminelen. Ze nemen ogenschijnlijk een harde houding aan om te veinzen dat ze serieus zijn in het doel van de onderhandelingen … ondanks het feit dat wij hun vele geheime missies hebben blootgelegd met het doel een ‘engel’ te vinden die een oplossing kan aandragen voor hun benarde situatie. Onze verbindingsmensen hebben zich als adviseurs aangesloten bij deze onderhandelingen en hebben onze aardse bondgenoten gevraagd te eisen dat het duister hun geheime missies onmiddellijk beëindigen als een voorwaarde om verder te gaan met de gesprekken. Het duister weigert, zoals verwacht, in te gaan op deze eisen en heeft om een onderbreking gevraagd! Wij hebben geantwoord dat een dergelijke stap door onze aardse bondgenoten voor ons onaanvaardbaar is en hebben hen verder geadviseerd een harde tijdlijn vast te leggen voor de afronding van de gesprekken. Bij gebreke hiervan zullen bepaalde consequenties het gevolg zijn. 

dinsdag 10 januari 2012

January 10, 2012

January 10, 20127 Men, 8 Chen, 8 Manik 


Dratzo! We zijn er weer! De gebeurtenissen die beloven jullie wereld te transformeren zijn dichtbij hun manifestatie! We hoorden van onze aardse bondgenoten dat er een geweldige mondiale gebeurtenis staat te gebeuren. We naderen wat bekend staat het Nieuwe Jaar van de Chinese kalender. Het is het Jaar van de Water Draak, die gekenmerkt wordt door dramatische veranderingen. Velen van jullie wachten, evenals wij, op de juiste ‘straf’ voor het duister, en inderdaad, de huidige economische werkelijkheden beginnen de duistere kliek te dwingen een uitweg te zoeken. Zijn fiatgeld wordt uitgedaagd. Veel landen met grote natuurlijke grondstoffen, zoals olie, goud en kostbare stenen, zijn niet langer bereid dit fiatgeld te accepteren als een echte ruil, en dit legt een extra zware druk op het door het duister gecontroleerde banksysteem. Hervormingen die zijn aangekondigd, maar vervolgens vertraagd, dienen nu aan het systeem gekoppeld te worden. Dit dwingt het duister op te schuiven naar een beleid van afschrijven van schulden, maar dit ontmoedigt nog meer de aandelen- en de grondstoffenbeurzen. Bovendien dwingt het tot een vertraging in het zogenoemde herstelproces. 


De veelheid aan angsten die de duistere kliek ondergaat maakt hen, vreemd genoeg, zelfs nog arroganter. De belangrijkste commissie van leiders van de kliek heeft onlangs de gesprekken afgebroken met onze aardse bondgenoten, wat wij zien als een panische reactie. Immers, ze hadden in feite weinig om over te onderhandelen sinds de dobbelsteen is geworpen, voor zover het hen betreft. Zoals zij het zien, kunnen zij - al deze duistere manipulators - niets anders doen dan door te gaan met het vuurtje op te stoken van verschillende mogelijke grootschalige oorlogsscenario’s. Dus onze directe taak werd hierdoor aan ons overhandigd. Wij hebben onze verbindingsteams opgedragen alle agressieve impulsen die zich nu op jullie wereld afspelen te monitoren om erop toe te zien dat geen van deze zich kunnen ontwikkelen tot belangrijke conflicten. Hoe langer een geen-oorlog optie in stand blijft, hoe sneller de resterende kwesties opgelost kunnen worden. De belangrijkste vertraging is nu het feit dat jullie diverse mondiale politieke gemeenschappen nooit iets hebben kunnen zonder het volledige toezicht van de kliek die hen bij iedere actie leidde. Dit allerlaatste geval van ‘koudwatervrees’ wordt aangepakt en we verwachten zondermeer dat een reeks revolutionaire gebeurtenissen zullen plaatsvinden om jullie wereld voor altijd te veranderen. 


Zodra alle leiders van alle politieke gemeenschappen geconfronteerd worden met deze nieuwe gezamenlijke vrije wereld, dan voelen ze zich zowel opgewonden door de nieuwe mogelijkheden en tegelijkertijd heel onzeker over de beste manier om hun volgende stappen te zetten. Wij zijn hier om advies te geven, en we zullen ervoor zorgen dat de plannen van onze aardse bondgenoten snel worden bereikt. Het installeren van een nieuw bestuur en het voltooien van de geldleveranties zijn de eerste grote stappen die dringend verlangd worden door de wereldgemeenschap. Dit alles leidt naar een nieuwe wereldeconomie en het begin van een diepgaand proces die eindigt met de onthulling. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, want wij moeten nog een enorm educatief proces volbrengen om jullie wereld te laten wennen aan ons hulpvaardig bestaan. Eén aspect van dit onderricht zal zijn een opheldering van jullie echte geschiedenis, die ongeveer 7.000 jaar van leugens en manipulatie zal wegvegen … eerst door de Anunnaki en daarna versterkt door de misdadige daden van hun aardse volgelingen – jullie genootschap van ‘Verlichten’ (Illuminati). 


Deze cruciale taken moeten voor iedereen voldoende tijd krijgen om volledig begrepen te worden en ook om duidelijk te maken wat de mondiale gemeenschap werkelijk wenst. Elke natie wil handelen in overeenstemming met zijn eigen belangen, en zijn volk die leiding geven die nodig is om in vrijheid en soevereiniteit te werken. Dit is een complexe onderneming en wij erkennen dit openlijk. Onze verbindingsteams wacht een grootse taak. Daarbij hebben onze Verlichte Leraren nauw samengewerkt met veel geheime heilige genootschappen om deze overgangstijd te vergemakkelijken. Wij allen beseffen de kloof die zich gaat vormen tussen datgene wat door de meesten algemeen aanvaard is als werkelijkheid en de nieuwe concepten die onze gezamenlijke acties zullen creëren. Het meeste van wat wij zullen presenteren kan gemakkelijk de meerheid van jullie wereld schokken. Jullie mondiale cultuur was gebaseerd op een paar waarheden die vervolgens vervalst en uitgedragen werden in een veelheid van dubieuze denkbeelden van jullie religieuze en politieke hiërarchieën. Het rechtzetten van dit alles vormt de kern van de veranderingen waardoor jullie nieuwe werkelijkheid zich kan manifesteren. 


Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen met enkele belangwekkende feiten voor jullie. Momenteel heeft de duistere kliek een reeks gesprekken met de regeringen van het Midden-Oosten, Azië en West-Afrika geïnitieerd. Deze ‘gesprekken’ zijn bedoeld om de toestemming van deze regeringen te krijgen om bepaalde waardevolle grondstoffen in het geheim over te dragen zodat die kunnen worden omgezet in harde valuta. Tot dusver hebben deze interacties niet tot de gewenste resultaten geleid. Desondanks gebruiken de duistere manipulators al hun resterende activa (bezittingen) om een soort deal te sluiten met iedereen die wil luisteren om het eerste kwartaal van 2012 te kunnen overleven. De herhaaldelijke mislukkingen in deze zoektocht hebben hen niet doen twijfelen aan hun geloof dat de een of andere wonderbaarlijke oplossing van hun dilemma’s kan worden gevonden. Echter, onze medewerkers zijn ervan overtuigd dat de kliek op een punt is beland waarop het een deal moet sluiten met het Licht voor een onmiddellijke overgave. De overwinning is nabij! 


Deze tijden vóór de feitelijke overgave van het duister vereist van ons dat we ons focussen op de werkelijkheid die we allen willen. Laten we de details invullen en laten we onze collectieve energieën gebruiken om het Licht en hiermee welvaart, soevereiniteit en het volle bewustzijn te brengen. Neem iedere dag wat tijd om naar binnen te gaan en gebruik je grenzeloos potentieel om deze nieuwe wereld in te richten. Houd in gedachten dat je een zeer moedig baken bent voor het Licht. Jullie acties verankeren een wereld die nu wordt geconstrueerd door Hemelse menigten van hiërarchieën en geslachten. Jullie taak is deze immense energie op te nemen en het vrijelijk door te geven aan Gaia. Hierdoor voltooien jullie de Zegeningen die afkomstig zijn van de heiligheid van Aeon naar de fysieke gebieden op Aarde. Maar deze energie heeft jullie gezamenlijke focus nodig om zich op de Aarde te materialiseren, en op die manier veroorzaakt jullie collectieve visualisaties het wonder van jullie nieuwe werkelijkheid. 


Deze nieuwe werkelijkheid heeft een groots doel – de komst van jullie volledig bewustzijn. Sinds de val van Atlantis, ongeveer 13 millennia geleden, hebben jullie rondgezworven in een beperkt bewustzijn en zochten jullie om je verloren geraakte engelachtig vermogen te herwinnen. Deze proeftocht bereikt nu zijn heilige bestemming. Het volle bewustzijn werd van jullie weggenomen door een eenvoudige aanpassing van je genetische volgorde en werd op zijn plek gehouden door een reeks van in elkaar grijpende epigenetische programmering. Dit kan echter overschreven worden door middel van een levende Lichtfrequentie en het gebruik van een speciaal trillingsprogramma dat afgestemd is op je individuele levensomstandigheid. Dit proces zal, onder toezicht van een volledig bewust wezen, je terug laten keren naar het volledige bewustzijn. Dit wonder zal plaatsvonden zodra jullie nieuwe werkelijkheid zich volledig manifesteert. De tijd van grote vreugde is nabij! 


Vandaag rapporteerden wij over de gebeurtenissen die steeds sneller jullie nieuwe wereld binnenbrengen. We bereiden ons personeel voor op het uitvoeren van onze laatste pre-contact-functies, en jullie Verlichte Leraren zorgen er eveneens voor dat hun diverse goddelijke taken volgens het goddelijk plan voltooid worden. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! 

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

donderdag 5 januari 2012

3-1-2012

 3-1-2012

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

13 Lamat, 1 Chen, 8 Manik (3-1-2012)

Dratzo! Er gebeurt nog steeds veel op jullie wereld. De mondiale beweging voor vrijheid versterkt zich elke dag, en zelfs de militaire uitdagingen die velen ervaren in hun streven naar gerechtigheid kunnen slechts tijdelijk het onvermijdelijke vertragen. Een enorme opwelling van bewustzijn vliegt over jullie wereld en is klaar om serieus vooruitgang te boeken op de duistere krachten. Wij hebben gezien hoe deze Lichtenergie aan kracht toeneemt in het afgelopen Gregoriaanse jaar en … standvastig blijft ondanks het betreurenswaardige militarisme waartoe het duister zijn toevlucht neemt. De vrijheidsopleving heeft ieder van jullie de kans gegeven je diepe afkeuring te laten blijken voor de agenda van het duister, met hun vastberadenheid om hun verantwoordelijkheid te ontlopen voor hun illegale en schadelijke programma’s. Verschillende regeringen en rijke lieden, geïnteresseerde partijen, hebben zich bij jullie Verlichte Leraren gevoegd om het duister uit jullie wereld te verdrijven, en nu, zijn veel organisaties – zowel private als publieke – bijeengeroepen om het toepassingsgebied van deze beweging uit te werken. Samen met de Agarthanen en met onze steun kunnen jullie er zeker van zijn dat een groot succes nabij is!

Terwijl dit alles gaande is, zijn de fundamenten voor een nieuw bestuur en een nieuw economisch systeem gelegd. Een grote coalitie vormt zich vanuit zijn start op het Internet en gebruikt nu zijn pas ontdekte capaciteit om een algemeen geldende oplossing te structureren voor jullie talloze problemen. Het is van groot belang dat jullie je krachtige focus in stand houden, hetgeen het duister laat zien dat zelfs zijn meest ingewikkelde en uitgebreide plannen niet mogen en kunnen slagen. Een nieuwe kracht is verrezen! Het is te zien in de lucht boven jullie en in de groeiende intuïtieve wijsheid van jullie collectieve harten. Het is bij jullie Verlichte Leraren bekend als de energie van Liefde en Spirit, en wanneer deze twee krachten samenkomen vormen ze een zeer krachtig instrument. Deze onpeilbare energie bekrachtigt alles wat jullie en de Hemel manifesteren. Een nieuwe werkelijkheid baant zich een weg door het puin en het verval van de oude orde, en dit is voor jullie – dagelijks - soms moeilijk te onderscheiden als je diep leeft in de dikte van deze transformatie.

Het is ook een uitdaging voor jullie om de pure grootsheid waar te nemen van wat deze energie tot stand brengt. Jullie zijn getuige van niets minder dan het grootste samenkomen in 13 millennia van jullie geschiedenis. Ver van de post-apocalyptische hel die het duister voor jullie gepland had, komt er een nieuw tijdperk van Licht en van het volle bewustzijn. De oude-orde moloch stort in elkaar en heeft niet lang te gaan, en nog steeds probeert het duister zich aan een strohalm vast te grijpen om zichzelf te redden. Diep in de stervende structuur verschijnt nieuw leven en bereidt zich voor, in een uitbundige uitbarsting van creativiteit op een nieuwe geboorte. Inderdaad, deze stoot energie kan al ontdekt worden door de gewone mensen, terwijl de economie en de corrupte, verharde overheid beiden in doodskrampen verkeren. Het nieuwe bestuur en de nieuwe spiritueel georiënteerde welvaartprogramma’s, die ontworpen zijn om de collectieve drang voor fundamentele vrijheid en persoonlijke soevereiniteit te manifesteren, liggen deinend in het vacuüm te wachten. Binnen dit kader hebben jullie Verlichte Leraren een sjabloon gecreëerd om jullie te leiden naar de hereniging met jullie Agarthaanse en Ruimtefamilies, en daarna, zullen de totale Hemelse geslachten zich bij jullie bekend maken.

Deze tijd is nu gekomen. Dit is het moment waarop de ‘zoetheid van de ziel’ - bekend als volledig bewustzijn – je opnieuw omarmt. Onze missie is je naar dit moment te brengen om je vervolgens snel te trainen in de vereiste etiquette van deze staat van zijn. Je zult dan klaar zijn om je plek onder de scharen van fysieke Engelen in te nemen die in dienst staan voor het openbaren van het goddelijk plan. In deze galaxy hebben we ons tot een comité van sterrenstaten gevormd, die de Galactische Licht Federatie wordt genoemd. Deze heilige unie heeft een speciale taak – Licht te brengen naar deze galaxy. Dit is gebeurd. De volgende taak is Licht te brengen naar de stoffelijke werelden, in harmonie met alle andere wezens die de grote geslachten van de Hemel en het stoffelijke universum vormen. In deze taak zullen jullie schitteren! Wij zijn hier om je te assisteren bij je terugkeer naar je ware staat van zijn en vervolgens je te adviseren over hoe je het beste deze immense en gewichtige opdracht kunt uitvoeren. Je staat in feite onder de bescherming van de goddelijke edicten en decreten van Heer Surea! Veel wordt verwacht van degenen die veel hebben ontvangen.

Namaste! – We zijn jullie ‘Ascended Masters’! We keren terug, dierbare zielen, met nieuws over wat onze verschillende medewerkers wereldwijd volbrengen. De voorlopige eisen voor het financieren van de mondiale Trust van St. Germain zijn voltooid! We verwachten de uitbetalingen een dezer dagen. Wij hebben ook gevraagd of de stappen om legaal de diverse regeringen te verwijderen voltooid zijn en het antwoord was bevestigend. Als gevolg hebben wij contact gezocht met de Agarthanen en de Galactische Federatie om een datum voor de onthulling vast te stellen. De galactische sterrenstaten hebben, conform eerdere toezeggingen, een aantal schepen in stelling gebracht om de regeringswisselingen veilig te stellen, en de daarbij bijbehorende arrestatieprocedures zijn herzien door de wetshandhavinginstanties in deze regeringen. De tijd is gekomen voor de val van de langverwachte eerste dominosteen. Laat dit heilige moment alles leveren waar we zo geduldig naartoe hebben gewerkt!

Als we een stap zetten in de richting van dit keerpunt, willen we diegenen zegenen die zo ijverig hun middelen en moed hebben gebruikt om deze wereld de lang opgehouden bevrijding te geven. Jullie hebben geleefd onder de tirannieke laars van het duister gedurende 13 millennia, dus gebruik deze door de Hemel gezonden tijd om het bewind van het Licht voor altijd veilig te stellen. Wij zijn eenvoudige dienaren van het Licht en verkregen onze kennis door middel van deze heilige dienst. Het duister heeft ons veel geleerd, en wij zullen deze wijsheid gebruiken om myriaden bevolkingsgroepen in het stoffelijke universum te bevrijden. Dit zal niet gebeuren door fysieke kracht, maar door de collectieve goddelijke Wil die wij bezitten. Als het Licht zich verspreidt wordt het versterkt en gesteund door de Hemel en de oneindige Lichtwezens. Jullie zullen je voegen bij deze Gezegende Wezens in het vormen van een enorm collectief dat alle stoffelijke werelden gaat transformeren!

Deze missie ligt op ons allen te wachten wanneer we eenmaal de terugkeer van deze werkelijkheid naar het volle bewustzijn hebben voltooid. Het vereist slechts dat we samenkomen en ons innerlijke focus gebruiken om ons terug te transformeren naar het volledige bewustzijn, en hier zal onze ruimtefamilie ons voorzien van technologie en ons begeleiden indien dat nodig is. Deze werkelijkheid ondergaat een transformatie die gunstig is voor de ontelbare ecosystemen die de immense biodiversiteit bepalen dat al het leven op Aarde in stand houdt. Dit zal sterk uitgebreid worden door de verschuiving in bewustzijn en dus zal er een nieuwe, echt levende werkelijkheid geboren worden. Deze nieuwe ecosystemen zullen zich uitbreiden naar Binnen-Aarde en naar alle delen van de oppervlaktewereld, waardoor Gaia opnieuw één geheel wordt, om daarna een brug te zijn naar andere waterwerelden die hersteld kunnen worden. Deze vernieuwde zonnen/sterrennatie zal de verantwoordelijkheid zijn van de volledige bewuste mens en de walvis/dolfijnachtige burgers!

Vandaag spraken we over ontwikkelingen die op jullie wereld plaatsvinden. De nieuwe werkelijkheid die zal verschijnen is noodzakelijk voor jullie overgang naar het volle bewustzijn. Door fysieke Engelen te worden voor deze nieuwe sterrenstaat, bereiden jullie je voor om deel te nemen aan een enorme onderneming die het Licht door het hele stoffelijke universum zal verspreiden! Besef, dierbare wezens, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://sheldannidleturkish.blogspot.com - TURKISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available onhttp://despertando.me/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS