Volgers

PUTIN

dinsdag 25 augustus 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 25 aug 20153 Caban, 10 Uo, 12 Manik
Selamat Balik! De huidige wereld is er een waarin de oude manieren nog steeds van kracht zijn. Zowel financiële als culturele gebeurtenissen bereiden zich voor om te verschijnen. Het duister domineerde dit oppervlak bijna 13 millennia lang. Een dergelijk langdurige mate van controle heeft een aantal culturele precedenten geschapen die nu aangepast dienen te worden. Jullie zullen bevrijd worden van een schijnbaar eindeloze schuldenslavernij en een constante overlevingsdrang. Deze twee zaken zullen ophouden door de komst van een schuldenkwijtschelding en toekomstige voorspoed. De duistere cabal begrijpt dat haar elementaire fundamenten omgevormd zullen worden en dat ze van jullie afgezonderd zullen worden. Deze zaken zijn een banvloek voor ze. Hun vechten-tot-het-einde houding mag de zaken dan vertraagd hebben maar hun lot is beslist bezegeld door de Hemel. Het duister heeft haar eigen graf gegraven. Ze is bankroet, verzadigd met onbruikbare fiatvaluta en niet in staat haar leugens en omvangrijke insinuaties overeind te houden. Samengevat zal ze snel haar eigen ondergang kunnen aanschouwen. Groeperingen zijn op het moment een aantal scenario's aan het onderzoeken volgens welke dit alles zal eindigen. Het zal arrestaties en schandalen inhouden evenals een hervorming van bestuur dat het jullie mogelijk zal maken de waarheid omtrent wat er sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, te ontdekken.
Amerika werd een wereldmacht en draaide met grote snelheid ieder scenario dat het sinds het einde van de Burgeroorlog had gevolgd, terug. Amerika verzaakte haar civiele- en isolationistische tendens te volgen en werd in plaats daarvan het nieuwe Britse Rijk. Dit proces veranderde de lijn van Amerika drastisch. Het werd een land dat zocht naar het zich vestigen als een geduchte verdediger van het oude rijk dat het ooit weerstond. We zagen hoe Amerika een pakket leugens creëerde met de huidige UFO-doofpot als gevolg. Het vocht onwetmatige oorlogen en volhardde in een toonbeeld dat de levens van vele jonge Amerikanen volledig veranderde. Amerika profileerde zich als een oligarchie die zijn spierballen toonde om te laten zien hoe machtig ze wel niet geworden was. Amerika was bezig haar ziel te verkopen en te veranderen in iets waarvoor Jefferson en zijn vele compagnons hadden gewaarschuwd. Amerika creëerde een natie om de rijken en machtigen te ondersteunen. De machtigen waren in aantal sterk toegenomen, eindigend in een climax tijdens de Burgeroorlog. Tegen het begin van de Eerste Wereldoorlog had deze nieuwe kliek haar formele machtspositie ingenomen.
De rest van de 20e eeuw was een herhaling van wat Engeland had gedaan om haar status van grote machthebber te behouden. De kunstmatig tot stand gebrachte depressie was in feite een opstapje naar de Tweede Wereldoorlog. Amerika kwam uit de oorlog tevoorschijn als een dominante macht en riep een koude oorlog in het leven om deze dominante positie te behouden. Haar kapitaal om het wrede spoor van de Anunnaki te volgen waarborgde haar rol als belangrijkste natie waaruit het duister haar belangrijkste handlangers selecteerde. Maar de verklaring van Anchara en het vertrek van de Anunnaki in de mid-negentiger jaren veroorzaakten een struikelblok dat uiteindelijk werd gemarkeerd door  9/11 en de daaruit voortvloeiende oorlogen in Afghanistan en Irak. Dit gaf hen tijdelijk de mogelijkheid een decennium langer te blijven zitten en dat brengt ons bij de huidige problemen. Eindelijk is het de tijd waarin het onvermijdelijke echt geschiedt. De huidige wereld bevindt zich in een vergrendeling door wat wij en onze bondgenoten aan het opzetten zijn. We hebben zowel de Hemel als onze Aardse bondgenoten beloofd niet veel meer te verklappen. Het duister weet dat een aantal beslissingen tegen hen genomen is en dat een grootse wettelijke macht zich voorbereidt om hen neer te halen. 
We staan momenteel aan een afgrond. Een aantal acties gaan in hun eigen vastgestelde tempo door. We kijken ingespannen toe terwijl alles zich uitspeelt. Deze tijd zal een einde maken aan jullie oordeel over jezelf door het beeld dat jullie sinds je kindertijd hebben. Met de val van het duister kunnen jullie eindelijk ervaren waar vrijheid werkelijk over gaat. Toen de Anunnaki 20 jaar geleden weggingen vroegen ze de cabal in alle ernst hun werkwijze op te geven en in plaats daarvan overvloed en nieuw bestuur te laten bloeien. De cabal besloot hier tegen in te gaan en in het volgende decennium stelde de Amerikaanse cabal haar dominantie zeker. Deze dominantie sleet terwijl de wereld zich herstelde van de daden van de Amerikanen. We vragen jullie geduldig te zijn en je te realiseren wat er zich achter gesloten deuren afspeelt en geheim wordt gehouden. De cabal probeert dit op een of andere manier om te keren. Er zijn nu teveel personen die afweten van de werkwijzen van de cabal om ze nog eens te laten winnen. Weet daarom diep in je hart dat jullie hebben gewonnen en dat dit binnenkort wordt gemanifesteerd. Dan zullen jullie worden bevrijd en manifesteert zich een nieuw rijk voor jullie ogen.
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze wereld zit nu in een grote transformatie. Meer dan twee decennia geleden bracht de Hemel een eerste contact team in wiens vooraanstaande opzichters de gezegende orden van zuster- en broederschappen zouden zijn, die bestaan uit Gaia's orden van Opgestegen Meesters. Aanvankelijk moesten wij voor deze goddelijke realiteit een plan formuleren om het duister te vervangen door een nieuw Licht. Na een decennium van misstappen keerde het tij langzaam in het laatste gedeelte van het eerste decennium van de 21ste eeuw. We waren toen in staat een aantal[RvV1]  passende strategieën  te bedenken waarmee we onze verschillende doelen konden bereiken. Het allerbelangrijkste deel hiervan was om aan de vele oude families uit te leggen hoe de enorme hoeveelheid hulpmiddelen die gedurende eeuwen was verzameld gebruikt kon worden om de macht en de hulpmiddelen van de duistere cabal teniet te doen. Dit wordt momenteel volledig uitgelegd aan deze talloze facties en een plan is op dit moment operationeel. De deadline voor de uitvoering van dit gewijde plan komt in zicht.
Dit plan is in aantocht zelfs nu het duister dreigt het oppervlakterijk terug te storten in een economische ramp. Hier vragen we jullie je te focussen op succes. Het duister wordt niet toegestaan dit rijk in enigerlei vorm van chaos te storten. Of het nu economisch, filosofisch of zelfs een voorwendsel is om weer een oorlog te beginnen. Tot dusverre falen hun pogingen. Het duister kan niet aan haar zelfgekozen noodlot ontsnappen. De tijd van de Hemel om hun domheid toe te staan en jullie in het duister te houden is eindelijk ten einde. De valstrikken in de plannen van het duister worden aan hen onthuld terwijl ze toekijken. Daarom, mijn beste Gezegenden, wees sterk en vertrouw op de Schepper en de vele aangewezenen om de grootse Hemelse plannen tot wasdom te laten komen. De informatie moet geheim blijven totdat de ongeziene delen van ons plan zich volledig hebben gemanifesteerd. Geliefden, wees dankbaar aangezien deze tijd bijna daar is.
We besluiten onze boodschap die voor iedereen met vreugde en naderend succes is gevuld. Lang geleden gaf de Hemel dit oppervlakteland gedurende een vastgesteld aantal millennia aan het duister. Deze "lease" loopt nu af. Het Licht werd een gewijd mandaat gegeven en bereidt zich voor het duister te verwijderen en jullie naar een nieuw land te brengen waar jullie vrij en waarachtig welvarend zijn. Gebruik deze tijd om je voor te bereiden hoe en waar jullie de goddelijke werkwijzen, waarmee jullie je ware doelen van je hart in werking zullen stellen, kunnen bereiken. Tezamen zullen we dit rijk opnieuw vormgeven en ons verenigen met onze spirituele -, binnenaardse - en ruimtefamilies. In deze tijd van volledig bewustzijn zullen jullie leren over jullie spirituele en intuïtieve vaardigheden. Let op hoe deze krachten toenemen en weet, Geliefden, dat jullie worden klaargestoomd voor een heel glorieuze tijd! We gaan zien hoe Gaia zich hierop voorbereidt en hoe jullie je broeders en zusters van het Licht gaan ontmoeten! Halleluja! Halleluja!
Vandaag is er weer een boodschap uitgegaan. De decreten van de Schepper zijn zich aan het manifesteren. Wees verheugd en wees klaar om vele giften te ontvangen. Wees goed voorbereid om je vaardigheden te gebruiken om een nieuwe en geweldige realiteit te smeden! Goede dingen gebeuren voor degenen die wachten! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vert. Rob/Marja

woensdag 19 augustus 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle,, 18 augustus 2015
9 Oc, 3 Uo, 12 Manik

Selamat Matah! ( "Vrede zij met u!") Er gebeurt veel op jullie oppervlaktewereld. Er is op dit moment een verschuiving gaande die de manier waarop jullie werkelijkheid functioneert, volledig zal veranderen. Op dit moment hebben zij die een dergelijke verandering door willen voeren zich in een aantal afrondende onderhandelingen begeven om te bepalen hoe de opdracht tot deze transformaties vorm gegeven zal worden. Dit alles hangt enkel af van hoe onze bondgenoten de tot nu toe overeengekomen afspraken uit zullen voeren. Deze delicate eerste stap vereist dat we onze ontmoetingen met 's werelds geheime gewijde genootschappen beëindigen. Op dit moment is het eerste deel van deze gemeenschappelijke plannen bijna voltooid. De volgende fase zal bestaan uit het beginnen met de gigantische herpositionering van hun immense strijdkrachten en van degenen die de omvangrijke leveringsoperatie op gang kunnen zetten. Daarom bevindt de start van deze leveringsoperaties zich in een beginfase. De cabal blijft in wanorde verkeren en is nauwelijks in staat om zich tegen deze plannen te verzetten. De duisteren realiseren zich dat een grote arrestatieoperatie over ongeveer 10 dagen plaats zal vinden. Wanneer deze arrestaties serieus beginnen, wordt het tijd om daadwerkelijk het grote aantal fondsen af te leveren dat jullie verdienen. De Agarthanen werken op het moment samen met de uitvoerenden van ons leveringssysteem om te verzekeren dat alles volgens plan verloopt.

In ons laatste verslag hebben we een deel van jullie oude geschiedenis uitgelegd. Het belangrijkste deel van dit verslag is de tijd waarop de Anunnaki op de voorgrond traden. Jullie werden onwaarheden verteld die later door hun handlangers werden gebruikt om jullie dociel, onder controle en in volledig geloof van hun gemanipuleerde verhalen wat betreft jullie oorsprong te houden. Deze falsificaties beginnen zich nu te ontrafelen nu de handlangers van de Anunnaki de volledige controle over deze realiteit beginnen te verliezen. Desalniettemin is een zekere mate van geheimhouding nog steeds vereist om er zeker van te zijn dat deze leveringen verlopen zoals gepland. Als deze operaties eenmaal voldoende gevorderd zijn om NESARA af te kondigen, zullen deze voorzorgsmaatregelen overbodig worden. Tot dan bezit de cabal een beperkte mate van macht, die tot op zekere hoogte erkend moet worden. Het zijn deze beperkte macht en de vele daarmee samenhangende listen, die deze noodzakelijke acties om hen te arresteren, en jullie te voorzien van de middelen om jullie zegeningen te ontvangen, enigszins hebben vertraagd. We moeten jullie om vergeving vragen wat betreft deze vertragingen die een ieder van jullie zo gefrustreerd en van streek hebben gemaakt. We zijn bezig deze recente rampen tegen te gaan en jullie je zo noodzakelijke zegeningen te geven!

Dit ingewikkelde proces zal aanvankelijk iets meer tijd in beslag nemen dan jullie zouden kunnen verwachten. Wees desalniettemin gereed om eindelijk tegemoet te zien waar jullie op gewacht hebben. Het is niet eenvoudig om deze wereld voor te bereiden op de enorme transformatie die het nodig heeft. Jullie hebben levens lang geleefd om je aan te passen aan een realiteit die in werkelijkheid een realiteit was waarin jullie innerlijke krachten en capaciteiten gereduceerd werden door de handlangers en hun meesters, de Anunnaki. Nu is het belangrijk dat jullie snel een realiteit accepteren waarin wat lang beperkt was nu gewoonweg geaccepteerd wordt. Dit proces zal versneld worden door de lessen die gegeven zullen worden door de Opgestegen Meesters. Toch is dit nog maar het begin van het op een hele nieuwe manier beschouwen van deze wereld. De explosief groeiende elektronische tijd van het afgelopen decennium helpt dit proces door nieuwe uitzichten te bieden op mondiale interpersoonlijke communicaties. Dit versnelt de manier waarop nieuwsboodschappen rondom jullie worden uitgedragen in hoge mate. Bedenk eens hoe snel dit zal gaan wanneer jullie vrijelijk je telepathische gaven kunnen gebruiken om cruciale informatie over deze aardbol te verspreiden.

Beeld je vervolgens eens in hoe dit zal zijn wanneer wij arriveren. Onze missie is jullie snel voor te bereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Binnen jullie uitgebreide menselijk genoom bevindt zich een aantal sleutelsequenties die lang geleden door de Atlantiers werden gewijzigd. Deze zullen ontsloten worden door jullie kristallen lichtkamer. Voordien zal een speciale mentor de epi-genetica bespreken die millennia lang bij een ieder van jullie, ofwel als aanpassing op groepsbasis, dan wel op individuele basis werden geïntroduceerd. Iedere mentor zal dit, hetgeen in werkelijkheid een psychologisch fenomeen is, bespreken. Aldus kijken jullie vanuit twee gezichtspunten naar je verandering. Eerst is er een gevoelsmatige serie gebeurtenissen waar naar gekeken moet worden evenals een aantal veranderingen die zich zal voltrekken tijdens het verblijf in de kristallen lichtkamers. Zodoende zullen je mentor en jij je ervaringen in dit leven bij de kop pakken en je zult eveneens een blik opvangen van wat er in de afgelopen levens van je familie is gebeurd. Terwijl dit nogal traumatisch is, zal het een goede start zijn m.b.t. waar je tijd in beperkt bewustzijn echt om gaat. Hiermee kun je beginnen beter te begrijpen waarom de Hemel de Anunnaki toestond jullie tijdelijk te manipuleren.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Dit rijk is aan het transformeren! De gewijde en gezegende krachten van de Hemel bereiden deze prachtige blauwe aardbol voor op een uiterst schitterend wonder. Degenen die deze wereld millennia lang geregeerd hebben kunnen niet langer op dezelfde voet doorgaan. Hun wellustige daden en immorele plannen leiden nu nergens meer toe. Het duister gelooft nog steeds in een boosaardig plan om de mensheid te verdelen. Dit alles loopt gezegend op de klippen aangezien de bron van deze kracht snel zwakker wordt. De hierdoor ontstane leegten worden opgevuld door de krachten van het Licht die liefdevol de koers van dit rijk wijzigen en de gebeurtenissen tot stand brengen die nodig zijn om jullie te bevrijden. Het Licht zal eveneens de monetaire hulpmiddelen leveren om Gaia en een ieder die op haar oppervlaktewerelden verblijft, te transformeren. Deze groep grootse gebeurtenissen begint zich nu te manifesteren aangezien een nieuwe bankwereld en opnieuw vastgestelde valuta ten tonele verschijnen. In de komende weken en maanden zullen jullie je verbazen over wat de Hemel voor jullie heeft klaar gezet. Geloof in het Licht en richt je in vreugde op wat er nu op het punt staat te gebeuren!

Een paar eeuwen geleden hebben wij Meesters besloten de manier waarop de handlangers van de Anunnaki hun uiterst indrukwekkende rijkdom vergaarden en gebruikten, te transformeren. Deze bijzondere hervorming schiep verschillende wereldfondsen en uiteindelijk een fractioneel bankensysteem. Dit was de benodigde kunstgreep om geldzucht aan te moedigen en deze duisteren naar monetaire vraatzucht te leiden. In de laatste eeuw werden goud en zilver op grote schaal vervangen door iets dat fiatgeld genoemd wordt. De onnadenkende smeerlap was nu handig het pad van zijn eigen vernietiging opgestuurd. Gelukkig waren er op dat moment degenen die de wijsheid, Liefde en middelen hadden om de nodige elementen te creëren voor dit uiterst verleidelijke en goddelijke plan. Dit Tijdperk van Licht kwam op en al snel stond het duister zonder haar bovenbazen en zonder ook maar een flauw benul van wat er met hen zou gebeuren. We hebben derhalve het moment bereikt waarop de straat doodloopt en waarop een uiterst prachtige hoeveelheid werkelijkheden ontstaat voor degenen die niet de decreten en wensen van de Hemel gehoorzaamden.
De huidige tijd is er een waarin jullie, mijn meest prachtige Wezens, eindelijk de vruchten zullen plukken van de oneerlijkheid van het duister. Wees klaar om je van uiterste frustratie naar schitterende vreugde te begeven! Het is niet eenvoudig af te wachten terwijl je minieme veranderingen ziet. We begrijpen volledig wat het duister en haar handlangers jullie heeft aangedaan. Ooit waren we eens als jullie en leefden we levens van stille wanhoop! Deze tijden zullen veranderen en jullie zullen een prachtige beloning ontvangen. Op dit moment werken velen in goddelijke vreugde om het mogelijk te maken jullie te voorzien van zowel de financiële als de heilige middelen en het jullie zo mogelijk te maken de zaken uit te voeren die jullie een groots en rechtvaardig rijk zullen brengen. Jullie zijn voorbestemd om in deze nieuwe werkelijkheid te leven en een verbond te smeden tussen de twee rijken waaruit Gaia bestaat. Jullie zijn voorbestemd om jullie bestemming te vervullen. Gebruik je Liefde om dit weelderige rijk te ondersteunen!

Vandaag rondden we alweer een boodschap af om jullie te informeren over wat er nu gaande is op deze aardbol. Binnenkort zullen jullie baden in de gewoontes van een nieuwe en goddelijke wereld. Gebruik deze resterende tijd om je voor te bereiden op dit nieuwe tijdperk! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Vert. Rob/Marja

woensdag 12 augustus 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 11 aug 2015


2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik
Selamat Jaran! Bijna 13 millennia geleden kwamen jullie voorouders aan op deze levende bol. Net als alle nieuwe kolonisten kwamen ze eerst een begin overeen. Dit werd het verloren continent Muror (Lemuria). Tezelfdertijd zetten de kolonisten hun kampen op in Agartha (Binnenaarde). Deze eerste stappen waren ter herinnering aan de eerste vernietigde kolonie, die jullie kennen als Hyperborea (het land van het Noordelijke Polaire gebied). Dit land werd zo'n 2 miljoen jaar geleden gesticht. Deze kolonisten gingen uiteindelijk naar Mars en vestigden zich ongeveer 1 miljoen jaar geleden op haar innerlijke landen. Deze kolonisten gebruikten dit Martiaanse land als een ontsnappingsstation om succesvol te evacueren naar veilige zonnestelsels van de Galactische Federatie in Lyra en Centaurus. Een gelijksoortig plan zou door de Atlantiers en hun makkers worden gekopieerd toen ze van Gaia naar Agena in Centaurus verhuisden, zo'n 13000 jaar geleden. Volgend op deze massa-migratie gaf de Hemel ons de opdracht toe te kijken en alleen in te grijpen wanneer het noodzakelijk was. Jullie planeet (Gaia) werd tijdelijk aan de Anunnaki (de overblijvende groep van Atlantis) gegeven om te besturen tot een van te voren bepaalde datum van herstel. De Hemel wilde jullie voorbereiden op jullie toekomstige rol in deze Melkweg.
Deze zeer korte beschrijving van systeemgeschiedenis is noodzakelijk zodat jullie beter begrijpen waar jullie momenteel zijn in de tijdlijn die zo precies door de Hemel is opgezet. Historische data in de Galactische Federatie zijn vastgesteld in relatie tot een Groot Jaar van 26.250 Aarde jaren van ongeveer 360 (+5) dagen. Deze kalender werd aan een aantal oude volkeren gegeven zoals de Maya's, de Egyptische en Tibetaanse beschavingen, bijna 8000 jaar geleden, door de Anunnaki datummaker bijvoorbeeld in Egypte bekend als de god "Tahuti." Dit werd gedaan onder een gewijd edict en een aantal kalenders resulteerde uit deze handelingen. We bewaken dit voortdurend en moeten deze kalenders kort voordat we landen corrigeren. Deze documenten zijn feitelijk zeer accuraat. Ze zijn gebaseerd op de beweging van sterren zoals de "Plejaden" en planeten zoals Venus en Mars. Elk van deze objecten heeft omloopbanen die gemeten kunnen worden om een jaarlijkse serie data te berekenen. Deze data weerspiegelen energieën die verzameld worden uit een aantal voortdurend veranderende geometrische sets. Deze sets kunnen gebruikt worden om sleutelmomenten te plotten in de levens en omstandigheden van gemeenschappen.
Het is noodzakelijk om deze Melkweg te beschouwen als uitzendende energieën die verzameld kunnen worden door degenen die het belang van deze geometrische berekeningen begrijpen. De Anunnaki wezen een aantal van hun soort aan om deze vastgestelde data te verwarren en daarmee de geschiedenis te veranderen tot hetgeen hun bestuursraden wensten. Dientengevolge ontberen deze oude kalenders, hoewel nog enigszins accuraat, de mogelijkheid te weerspiegelen wat de oorspronkelijke tijdbewaarders van plan waren. Onze wens is deze kalenders te herstellen en jullie te introduceren bij de hogelijk accurate tijdbewaarder van de Agarthanen. Alleen Agartha behield de vele tradities die eerder in gewijde vreugde door de Lemurianen werden gebruikt. Jullie gaan je voorouders ontmoeten wanneer we eindelijk landen. Voor deze grootse gebeurtenis gaan we met jullie in gesprek en geven we jullie de geschiedenis van Lemurie (Muror). Wanneer jullie in detail naar hun taal en gewoonten kijken zullen jullie duidelijk zien hoe de Anunnaki jullie verdeelden en hoe de Atlantiers jullie bewustzijn verlaagden en jullie RNA/DNA wijzigden. De gewijde tijd voor een spectaculaire hereniging van oppervlakte- en binnenaardse mensheid roept!
In overeenstemming met deze geschiedenis begonnen we de openingszetten voor een eerste contactmissie bijna 2½ decennia geleden. Aanvankelijk werden de eerste stappen gezet, niet wetende hoe de Anunnaki en hun handlangers zich met deze vele projecten zouden bemoeien. Dit noopte ons hulp te zoeken bij degenen die heel graag onze gewijde zaak wilden helpen. We zitten nu in de laatste fase van de voorbereidende gebeurtenissen die, zodra ze gemanifesteerd zijn, voor altijd jullie wereld zullen transformeren. De handlangers van jullie wereld (de duistere cabal) staan op het "point of no return." Een grote, wereldwijde groep van tegenstanders staan klaar om hen uit de macht te zetten. Bovendien ontbreekt het deze cabal nu aan de middelen om door te gaan. Dit overwegende nadert nu de tijd dat een aantal benodigde aankondigingen openbaar gemaakt kunnen worden. Wij waren, uit jullie naam, in staat een serie acties te plannen. Onze overtuiging is dat jullie bondgenoten naar voren kunnen treden en deze huidige malaise naar het Licht kunnen transformeren! Dit vereist dat jullie met ons meedoen door je innerlijke focus te gebruiken om de realiteit die we met zijn allen gaan manifesteren te visualiseren! Gosho ba shen! (Siriaans voor "Iedereen in actie").
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Terwijl jullie in gefrustreerde afwachting zijn van de dag waarop jullie zegeningen zullen arriveren, enkele opmerkingen hieromtrent. Na de val van de Anunnaki in de mid-negentigerjaren, weigerden die vroegere handlangers die vastberaden waren hun kwaadaardige plannen ten uitvoer te brengen af te treden en verhinderden zo de opkomst van een nieuw tijdperk onder de heerschappij van een aantal geheime gewijde genootschappen en de vele oude families. Het lukte hen de Hemel een decennium lang te weerstaan. Daarna begonnen hun vuige plannen te haperen. In het midden van het daaropvolgende decennium begonnen onze gezegende medewerkers de overhand te krijgen. Deze overwinningen waren voor het Licht een teken dat haar tijd van snelle ascentie eindelijk aan zou breken. We besloten met onze bondgenoten een aantal sleutelonderwerpen door te voeren en kregen de mogelijkheid van een voorlopige datum van verschillende leveringen. Tot nu toe zijn deze strategieën in werking en we verwachten, Geliefden, dat deze data gehaald zullen worden. Deze omstandigheden die de leveringen veilig stellen, komen snel dichterbij.
Men moet onthouden waarom dit enorme aantal fondsen in de eerste plaats is opgericht. Dit was al de wens van onze geliefde Meester Saint Germain om zijn uitverkorenen te verblijden met een voldoende hoeveelheid fondsen, genoeg om de verdeling van rijkdom in dit rijk te herverdelen. Daardoor was het in eerste instantie nodig om de manier waarop deze ongevoelige groep kwaadaardige autocraten (de duistere cabal) heerste, te veranderen. De truc zou een nieuw banken- en monetair systeem zijn, die hen binnen een paar eeuwen klaar zou stomen voor de uiteindelijke val (de komst van fractioneel bankieren). Het punt waar deze val gebruikt kon worden werd voor het eerst zichtbaar aan het begin van dit millennium en daarna opnieuw anderhalf decennium later. Het tweede moment bood veel meer voordeel en wordt nu, op dit moment, voorbereid. Het laatste deel van dit Hemelse plan zal vrijgegeven worden en zal resulteren in de uiteindelijke overwinning op deze uiterst ontspoorde en losgeslagen zielen.   
In de vreemde geschiedenis van dit oppervlakterijk werden onze compagnons vaak door degenen aan de macht genegeerd of veronachtzaamd. Zijne hoogst heilige wezen, Graaf Saint Germain, weet hiervan en heeft behoorlijk handig een gezegend scenario gecreëerd dat, ondanks haar lange duur van meer dan tweeëneenhalve eeuw, vandaag de dag in staat is de gevraagde resultaten te behalen. Verheug je, wanneer jullie binnenkort jullie zegeningen ontvangen en voer met grote toewijding de gewijde plannen uit om dit rijk ten goede te veranderen. Wees je er eveneens van bewust dat jullie bondgenoten bereid zijn jullie in je talloze gezegende pogingen te beschermen en te begeleiden! Dit rijk zal verenigd gaan worden met onze neven van Binnenaarde. Samen zullen we dit rijk en dit zonnestelsel ten goede veranderen ten bate van de mensheid en de aangegeven decreten van de Hemel. Vanwege dit lacht Gaia jullie allen toe! Blijf gefocust en wees positief over wat er gaat gebeuren. De toekomst van Gaia's mensheid gaat bijna beginnen!
Vandaag gingen we door met onze wekelijkse boodschappen aan jullie. Een grote verandering op deze oppervlaktewereld gaat nu zeker spoedig plaatsvinden. Het duister loopt op haar laatste benen. Tijdens dit proces is een serie speciale overeenkomsten geeffectueerd. Deze hebben ons in een positie gebracht om een laatste serie handelingen uit te voeren en de resultaten daarvan zullen aan jullie worden bekendgemaakt zodra ze plaatsvinden. De volgende periode die voor ons ligt is een zeer vreugdevolle! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vert. Rob/Marja

woensdag 5 augustus 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 4 aug 2015

8 Cib, 9 Pop, 12 Manik
Dratzo! We zijn er weer! Er wordt wereldwijd veel vooruitgang geboekt. De vonnissen tegen de duistere cabal blijven zich opstapelen. De allerbelangrijkste factie, het wereldwijde militaire apparaat, gaat steeds sneller. Hun taak is bijeen te komen en een plan te formuleren voor het feitelijk arresteren van de overblijvende toplagen in regeringen, het bankierswezen en de rechterlijke macht. Intussen zijn degenen binnen deze cabal bezig hun laatste strohalmen te verzamelen, een aantal internationale handelspartnerschappen. Deze associaties zijn feitelijk een aangepaste versie van hun "Nieuwe Wereldorde". Deze nep-overeenkomsten zullen teniet worden gedaan door de opkomst van NESARA en een serie vergelijkbare maatregelen wereldwijd. Kortom, de kuiperijen van het duister zijn feitelijk illusoir. Overal zijn bondgenoten van de oude families volledig voorbereid om deze illustere overeenkomsten teniet te doen. Terwijl dit gebeurt beginnen een aantal nieuwe mondiale financiële instituten langzaam hun vleugels uit te slaan. De nieuwe BRICS bank en de Chinese AIIB beginnen te snijden in de doelstellingen voor handel en ontwikkeling zoals door de cabal uiteengezet. Het proces dat momenteel wereldwijd verschijnt is om te laten zien hoe aan de veel grotere behoefte aan infrastructurele ontwikkeling kan worden voldaan.
Het allerbelangrijkste onderdeel is de vooruitgang die wordt geboekt om 's werelds militaire apparaat in de vele projecten van de aardse bondgenoten te integreren. Op dit moment wachten de militairen op het einde van een aantal wettelijke zaken zie hen een constitutionele reden geven voor een enorme interventie in de affaires van een natie. Een voorbeeld is de Amerikaanse burgeroorlog rond 1860, die uiteindelijk leidde tot de moord op President Lincoln in 1865 en werd voortgezet door de cabal met de vreemde reorganisatie van de regering in de Amerikaanse hoofdstad in 1871. Dit alles begon stilletjes met de opkomst van de Pilgrim Society in 1820. De stichters van de cabal in de jaren rond 1770 en 1780 zochten naar een manier om hun groeiende macht volledig te benutten toen Amerika een natie werd. Ze vonden dat een complete interregionale oorlog rondom de slavernij een manier was om hun vijanden binnen de regering te isoleren en na verloop van tijd de controle over de Amerikaanse regering te verkrijgen. Tegen 1913 leidde dit tot een serie veranderingen die hun programma's openstelde voor een volledige overwinning. Het is dit agressieve onderdeel van de cabal dat tegen de mid-zestiger jaren de "powers that be" in Amerika waren geworden.
Het is deze immorele groep boeven die de belangrijkste factie is die door onze aardse bondgenoten wereldwijd wordt verslagen. Net zoals haar onmiddellijke 18e-eeuwse voorganger dacht ze dat ze een eeuw of nog langer omnipotent zou blijven. Het verliezen van hun bovenbazen, de Anunnaki in de mid-negentiger jaren maakte hen vatbaar voor hun ondergang. Wat ze aan het begin van het millennium deden was hun strategie om hun ondergang te voorkomen. Onze komst in de negentiger jaren en de macht die we uitoefenden om deze serie snelle aanvallen tegen te gaan liet deze cabal uitgeput, en niet in staat om volledig te snappen wat er voor hen lag, achter. Dit zorgde bij onze bondgenoten voor een mogelijkheid om te hergroeperen en hun eigen tegenaanval te starten. De resultaten van het afgelopen decennium zijn het bewijs voor wat er heel binnenkort gaat gebeuren. De duistere cabal is aan het zwalken en gebruikt elke methode die eerder voor hen werkte voordat de Anunnaki weggingen. Het duister ziet hoe de ene geheime mislukking snel herhaald wordt in een ander deel van de wereld. Belangrijker dan dit is de ernstige behoefte aan een nieuwe serie mondiale realiteiten , die er voor zorgt dat de wereld een uiteindelijke erkenning eist van de cabal's nederlaag en een revaluatie toestaat van een aantal vastgestelde sleutelvaluta als voorloper van een mondiale valuta en een einde aan fiatgelden.
Voor jullie kan deze tijd zeer frustrerend lijken. We vragen simpelweg om dat te laten gaan en je te her-focussen op het positieve. Vele gebeurtenissen doemen op waarvoor onze liaisons deels verantwoordelijk zijn. Deze nieuwe realiteit gaat jullie voorzien van vrijheid en een welvaart die jullie in staat zal stellen die dingen te bereiken waarvan jullie lang hebben gedroomd. We kijken naar jullie mondiale samenleving en zien dat die midden in een grote verandering staat. Er vormen zich nu gebeurtenissen die eindelijk de cabal zullen neerhalen en de manier waarop deze realiteit is samengesteld zal transformeren. Zoals eerder is gezegd zal de ware revolutie niet op TV worden uitgezonden. Het zal een serie gebeurtenissen zijn die snel verschijnen en vlot de volgende keten van gebeurtenissen beïnvloeden. Deze zaken zullen jullie aanvankelijk shockeren. Voor velen zullen ze vreugdevol zijn. Ontspan je en weet dat deze gebeurtenissen zeer dichtbij manifestatie zijn. Wees altijd klaar om jouw deel te doen in deze grote opkomst van vrijheid en welvaart. Op de juiste goddelijke tijd bereiden we ons op onze verschijning voor en laten we jullie uiteindelijke overwinningen manifesteren! Wees vol vertrouwen en weet dat goede dingen op het punt staan te gebeuren!
Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze werkelijkheid is aan het veranderen omdat het bewustzijn erbinnen groeit. Iedere dag bereiken ons, vanuit het centrale spirituele binnenste, grootse energieën. Iedere dag nemen deze energieën toe. Ze beïnvloeden jullie aura en de chakra's van een ieder van jullie. We zijn verwonderd over hoe deze energieën jullie lichamen geleidelijk aan transformeren en het innerlijke zelf naar buiten brengen dat jullie vanaf je kindertijd hebben moeten beschermen. Neem iedere dag de tijd, Geliefden, om naar deze veranderingen te kijken en jullie spirituele beschermers de gelegenheid te geven uit te leggen wat dit alles betekent. Omdat deze boodschappen mogen doorsijpelen, kunnen jullie een verhaal zien ontstaan. Deze veranderingen zijn simpelweg een van de manieren waarop de genade-gevende Schepper jullie fysieke essentie transformeert en het jullie innerlijke zelf mogelijk maakt zich in vreugde te openbaren. Maak aanspraak op wie je bent! Laat deze zaken gebeuren en gebruik nieuwsgierigheid om uit te zoeken wat er achter ligt. Terwijl jullie dit doen, zal het verhaal dat tot jullie komt een diepe betekenis krijgen. Dit is de vooruitblik op wie jullie zullen gaan worden.
De verschuiving naar volledig bewustzijn zal jullie veranderen. De wereld waarin jullie leven is eveneens aan het veranderen. Degenen die sinds jullie gang in beperkt bewustzijn op deze aardbol hebben geheerst, verliezen hun greep. Binnenkort zal deze verandering dit rijk omver halen en ons allemaal voorbereiden om de weg te plaveien naar onze eindeloze droom. We verheugen ons hierop, aangezien maar een paar van ons de mogelijkheid hebben gekregen om deze uiterst perfecte spirituele reis te maken. Het neerhalen van deze gigantische barrières zal een einde maken aan een sinds lange tijd verholen blik naar de Hemel en aan een eindeloze stroom geruchten, onophoudelijk op gang gebracht door het duister. Jullie zullen vrij om je heen kunnen kijken en de Waarheid vernemen. Alle onjuiste verzinsels die jullie kennen zullen worden vervangen door feitelijke gebeurtenissen. Jullie zullen eindelijk de schitterende boodschappen van de grootse profeten van de Heer vernemen. We verheugen ons op deze toekomstige zaken en we realiseren ons de grote verantwoordelijkheid die ons door de Hemel gegeven is. Jullie zullen eindelijk de gewijde en genaderijke zegeningen van de Hemel ervaren! Halleluja! Halleluja! 
We bereiden ons in grote vreugde voor op jullie lessen. Degenen die zo moedwillig over jullie hebben geheerst, hebben jullie gemanipuleerd. Deze misleiding zal getransformeerd worden. De grootse Heer in de Hemel stuurt jullie schitterende energieën! Dit zal de achtergrond vormen van wat we zullen vertellen. We hebben speciale gereedschappen in ons bezit die jullie zullen tonen hoe de geschiedenis werkelijk verliep en waarom. We hebben in totaal negen lessen aan jullie te geven. Elk daarvan is geconstrueerd om een fantastisch moreel verhaal te herbergen. Deze verhalen zullen jullie een nieuwe manier leren om je een aantal gewijde morele waarheden eigen te maken. Alle religies van de wereld lopen in hun kern parallel aan elkaar. Hun onderlinge verschillen zijn door de mens gecreëerd. Prachtige verhalen werden door de machthebbers veranderd en gebruikt om jullie van je broeders af te scheiden. Dit is een tijd van eenheid. Het is een tijd waarin iedereen kan zien hoe een geweldig verhaal dat in waarheid wordt verteld, kan verenigen in plaats van jullie van elkaar te vervreemden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Wees klaar om Lief Te Hebben en iedereen te accepteren! Wees bereid iedere onlogische haat los te laten en Een te zijn in grote Eenheid. Veel staat op het punt te gebeuren! Deze werkelijkheid staat voor de afgrond en de tijd is daar om onszelf opnieuw in te stellen. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vert. Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS