Volgers

PUTIN

donderdag 28 oktober 2010

Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 26 oktober 2010


.........verwachten we dat de veranderingen elk moment kunnen beginnen en bijgevolg hebben wij het aantal van onze schepen vergroot dat boven verschillende hoofdsteden vliegen......

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie8 Ix, 12 Tzec, 7 Ik
26 oktober 2010Selamat Jarin! We keren terug met meer informatie voor jullie! In de afgelopen paar weken werd de laatste groep duistere manipulerende machthebbers gedwongen een aantal concessies te doen. Dit maakt de weg vrij naar een nieuw monetair beleid, een nieuw financieel stelsel en een serie broodnodige regeringswisselingen. Momenteel werken we samen met onze aardse bondgenoten om alles te manifesteren wat met de duistere kabbalisten afgesproken is; zij blijven echter onder elkaar ruzie maken, wat een verdere scheuring binnen hun rangen teweegbrengt van de toch al zeer kleine eenheid die zij vormden. Hierdoor kunnen wij jullie rapporteren dat het transformatieproces van jullie wereld opnieuw op koers is en wij verwachten de komst van die gebeurtenissen die al zo lang vertraagd is. Onze aardse bondgenoten zijn bezig de verschillende personen samen te stellen die de leiding zullen vormen van de talrijke departementen van de nieuwe VS – regering en leggen de laatste hand aan de zo lang verwachte aankondigingen. Afgezien van plotselinge vertragingen, verwachten we dat de veranderingen elk moment kunnen beginnen en bijgevolg hebben wij het aantal van onze schepen vergroot dat boven verschillende hoofdsteden vliegen.


De reden hiervoor is dat deze gebieden gevrijwaard moeten blijven voor aanvallen van vijandige schepen die tot de geheime regering behoren. Wij bevinden ons in een volledige alarmtoestand en hebben onzichtbare verdedigingsschepen op voortdurende patrouille boven hun basis geplaatst. Tot nu toe hebben onze patrouille-eenheden ongestoord hun werk kunnen verrichten. Wij willen absoluut niet dat ‘incidenten’ het soepele verloop verstoren van de aankondigingen die door de nieuwe overgangsregeringen gedaan moeten worden. Deze nieuwe regeringen hebben genoeg te doen en hebben absoluut geen behoefte aan een voortijdige vertoning van nieuwe technologieën die pas over een aantal weken aan jullie wereld gepresenteerd zullen worden. Onze rol is de deksel te houden op elk voortijdig gebruik van esoterische apparaten voordat ze ontsluierd worden. Deze officiële onthullingen betreffen een scala aan technologieën die wij jullie willen overhandigen. Tot dat moment willen onze aardse bondgenoten zich concentreren op meer direct noodzakelijke mondiale kwesties zoals: het introduceren van de nieuwe harde valuta’s, het kwijtschelden van schulden, het afschaffen en restitueren van inkomstenbelasting, de hervorming van de bankindustrie en de daarmee verbonden financiële dienstverlening en de herstructurering van alle grootschalige bedrijven.


Daarna volgt de introductie van de
Common Law (Gewoonterecht) en, in veel gevallen, het weer invoeren van de echte de jure (wettige) constitutionele regering. Deze diverse operaties zullen naar verwachting als eerste door de nieuwe regeringen aangepakt worden. Boven aan de agenda bevinden zich het beëindigen van het conflict in Irak en Afghanistan en de ondertekening van de overeenkomsten die de terugkeer regelen van de legers naar hun respectievelijk thuislanden. De terugave van veel buitenlandse militaire bases aan hun oorspronkelijke eigenaren staat ook bovenaan de agenda. Dit is een tijd om de mondiale vrede en samenwerking te benadrukken en als vervolg hierop wordt een volledige nucleaire ontwapening van alle naties verwacht. Wanneer dit eenmaal gerealiseerd is zullen wij alle nucleaire wapen en reactoren neutraliseren. Dit zal naadloos aansluiten bij de implementatie en activering van regionale nulpuntenergie-generatoren die alle nucleaire reactoren zullen vervangen die momenteel de elektriciteitsvoorziening verzorgen. Het is slechts een kwestie van maanden dat jullie je in een serie grote sprongen langs het pad naar het volledig bewustzijn bewegen!


Om jullie wereld vanuit zijn huidige toestand snel te laten overgaan naar een meer geciviliseerde wereld is werkelijk een gigantische onderneming. Jullie samenleving wordt gekenmerkt door analfabetisme, dogmatisme, vreemdelingenhaat en een algemene weerzin om nieuwe concepten te accepteren. Wanneer we dit alles overzien, zien we hoe uitdagend onze taak werkelijk is. We hebben observatieteams uitgezonden naar jullie talloze culturen en we zijn ons terdege bewust van de verschillen en de diepgewortelde vijandigheden die overwonnen moeten worden. Onze medische teams hebben de schade en het geweld waargenomen die de meesten van jullie hebben ondervonden, en deze trauma’s zijn gebruikt om een hele serie overtuigingen te veroorzaken die jullie vroegere ‘meesters’ hebben gebruikt om jullie te controleren en te manipuleren. Eén van onze taken is te helpen bij het helen van deze diverse wonden wanneer jullie je voorbereiden op de laatste fasen van het volledige bewustzijn. Ook de Spirituele Hiërarchie van de Aarde omringen jullie met boodschappen van Genade en Liefde om dit transformatieproces te versnellen. Wij verheugen ons op het potentieel van de wereld na de massale landingen.


Na de massalandingen kunnen we gemakkelijker één-op-één met jullie werken om je geconcentreerd te krijgen op die gebieden die nodig zijn. Onze adviseurs zijn goed getraind in de bijzondere eisen die je snel naar het volledige bewustzijn brengen. De procedures zijn complex en zijn ontworpen om je percepties te openen voor nieuwe werkelijkheden. Momenteel heeft een klein aantal van jullie bepaalde eigenschappen die in de meesten van jullie nog slapend zijn. Wij zullen jullie deze vermogens volledig uitleggen om jullie vervolgens te helpen bij het naar boven brengen van dit soort vermogens die lang onderdrukt zijn geweest. Het doel van dit alles is aan een ontwaking te beginnen waardoor je minstens een glimp opvangt van waartoe je in staat bent. Wij zijn van plan de lagen van onderdrukking weg te schillen die in jullie vroege kinderjaren waren opgelegd, waardoor jullie hopelijk op een niveau geraken waarop wij een dialoog kunnen beginnen die zal eindigen bij jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en bij de vermogens die je lang geleden bent kwijtgeraakt.


De terugkeer naar het volledige bewustzijn is natuurlijk het hoofddoel van het eerste contact. Al het andere wat wij doen is niets anders dan een hulp en steun bij deze noodzakelijke transformatie. Met dezelfde doelstelling wil Moeder Aarde de huidige werkelijkheid overstijgen en deze wens was voor ons duidelijk voordat we deze eerste-contact-missie vormden. Ook Spirit wilde heel graag de bepalingen van het Goddelijk Plan manifesteren. Om dit alles te laten gebeuren waren twee componenten vereist, waarvan wij de fysieke tak vertegenwoordigen. Onze taak is alle hulpmiddelen te gebruiken die ons ter beschikking staan om deze missie met succes te voltooien binnen de termijn die ons is verstrekt. Tot dusver hebben wij de meeste van de vereiste protocollen bereikt. Alles is op zijn plek en wij hebben ons minutieus op de hoogte gehouden van de veranderingen die in jullie allen plaatsvinden. Wat nu nog resteert is een officieel contact met jullie.


Wij zijn in afwachting van de volgende stappen die door onze aardse bondgenoten zijn gepland. Zoals in het vorige bericht is verklaard, hebben wij hen geïnformeerd over het feit dat wij gereed zijn om, namens hen, alles te doen om te zorgen dat nieuwe regeringen de macht overnemen en om jullie allen de welvaartprogramma’s te doen toekomen. Hiertoe worden bewegingen uitgevoerd volgens de voorschriften van onze aardse bondgenoten en ons. Wij zijn absoluut van plan om alles te doen wat nodig is om de noodzakelijke veranderingen te versnellen. Veel regeringen die door het duister worden gecontroleerd werken nog steeds samen met de duistere kliek en wij verwachten enig onheil van hun kant zodra onze plannen zich beginnen te verwerkelijken. Daarom volgen wij hun geheime ondergrondse bases en hun bijbehorende oppervlakte faciliteiten nauwlettend. Deze duistere wezens volharden in hun koppigheid, maar elke vorm van vertragende tactiek van hun kant zal door ons worden geneutraliseerd.


De kabbalisten weten wat de consequenties zijn van hun smerige acties en ze willen niet weten wat er met hen gaat gebeuren. We hebben tekens van vrees gezien toen bepaalde kwesties met hen werden besproken. Wij scannen voortdurend hun diepste gedachten en geaardheid en begrijpen hoe kwetsbaar hun vroeger solide bolwerk is geworden. Deze laatste resterende hindernis is snel aan het afbrokkelen en al het andere is bijna voltooid. Onze aardse bondgenoten en hun vrienden hebben een groots werk verricht in het opzetten van de structuren die nodig waren om de Hemelse decreten uit te voeren. Nu staan we letterlijk op het punt iets wonderbaarlijks voor jullie te verwerkelijken en binnen deze context hopen we dat onze verschijning door jullie gezien zal worden als een groot geschenk. In deze volgende periode in jullie geschiedenis zullen jullie de openbaring zien van wie en wat jullie werkelijk zijn!


Vandaag hebben we gesproken over hoe dicht jullie zijn bij het bereiken van je ware bestemming. Het eerste contact is slechts één van de ‘voertuigen’ die gebruikt worden om jullie daar te krijgen. Wij zijn zeer trots op jullie en kijken uit naar de viering van deze prachtige toekomst met jullie. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

woensdag 20 oktober 2010

Sheldan Nidle, 19 oktober 2010

.............dit verklaart het extra licht dat van de Zon komt.


Dit licht bevat veel informatie voor Moeder Aarde om de verschuiving van een bipolaire naar een monopolaire staat (van tweepolig naar eenpolig) mogelijk te maken.................
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


1 Manik, 5 Tzec, 7 Ik

19 oktober 2010Selamat Balik! Wij komen met meer informatie. Momenteel voeren we besprekingen met onze aardse bondgenoten over hoe ze hun verschillende plannen het beste kunnen afwikkelen. Wij hebben hen voorgesteld dat ze elke resterende hindernis of complicatie aan ons kunnen overlaten. We zijn van plan deze laatste moeilijkheden uit de weg te ruimen door gebruik te maken van een beleid dat ongeveer zes jaar geleden geschetst is. Bovendien heeft de Hemel ons een concreet tijdschema verstrekt. Moeder Aarde is nu halverwege haar veranderingen waardoor wij in de komende maanden ons openlijker moeten laten zien en daardoor moeten de aardse regeringen een grotere samenwerking vertonen dan op dit moment. De enige manier om het vereiste niveau van medewerking te verkrijgen is met een regeringswisseling en dus zullen we alle resterende obstakels zo snel mogelijk opruimen. We hebben geen tijd meer om ego’s te masseren of iemands gevoel van eigenwaarde te koesteren. Ons verbindingspersoneel adviseert onze aardse bondgenoten over onze gewijzigde aanpak en we verwachten absoluut positieve reacties. We hebben ook onze ambassadeurs geïnstrueerd een aantal specifieke berichten te overhandigen aan diverse regeringen van jullie.


Deze boodschappen gaan over de noodzaak om een legale regeringswisseling af te dwingen. Het is hoog tijd de voorwaarden te scheppen die vereist zijn om het eerste contact mogelijk te maken. We hebben weinig geduld met verdere vertragingen en we willen heel graag verdergaan met de plannen die in deze tijd voltooid zouden zijn, zoals we de Hemel hebben beloofd. Helaas denken jullie regeringen dat onredelijke koppigheid een geldige reden is en blijven dus doorgaan op een weg die naar een mondiale vernietiging voert. Wij keuren hun doeleinden ten sterkste af en wij hebben ons ongenoegen geuit over hun eigenzinnigheid. Daarom hebben we de middelen binnengebracht om een wettige regeringswisseling bij veel belangrijke regeringen te realiseren. Dit voldoet aan de goedkeuring van onze Agarthaanse familie en ook onze aardse bondgenoten lijken bereid te zijn om onze leiding te volgen. Een reeks bewegingen zijn nu in gang gezet die de geldleveranties zullen manifesteren waardoor de te late regeringswijzigingen alsnog kunnen plaatsvinden. Onze geavanceerde technologie is geplaatst en wij zijn in een positie om onze aardse bondgenoten te helpen bij het verwijderen van het resterende kaderpersoneel van de duistere machthebbers. Wanneer dit eenmaal gedaan is, kunnen wij Moeder Aarde kalmeren waardoor een reeks natuurrampen kunnen worden voorkomen.


Moeder Aarde beweegt zich naar een nieuwe fase in haar transformatie van een beperkte naar een volledig bewuste wereld. Deze verandering verlangt een belangrijke verzwakking van haar geomagnetische (aardmagnetische) en zwaartekrachtvelden. Wanneer eenmaal een specifiek punt is bereikt, kan ze haar volgende bewegingen aanpassen aan die van de Zon. Deze toegewezen tijd van gemeenschappelijke afstemming vindt momenteel plaats; dit verklaart het extra licht dat van de Zon komt. Dit licht bevat veel informatie voor Moeder Aarde om de verschuiving van een bipolaire naar een monopolaire staat (van tweepolig naar eenpolig) mogelijk te maken. Jullie wetenschappers begrijpen niet precies wat er nu gebeurt, maar zijn correct wat betreft de gevolgen die voortvloeien uit deze verschuiving. Daarom moeten we nu op een veel grotere schaal ingrijpen. Onze wetenschappers vragen ons hierom en wij hebben allen die zich zorgen maken over jullie veiligheid, duidelijk gemaakt bewust te zijn van wat er binnenkort gaat gebeuren. Het dreigend potentieel van veel situaties op de planeet, gecombineerd met de bereikte akkoorden met de duistere kliek en onze aardse bondgenoten, vragen op dit moment om een beslissende actie.


Onze vloot is dagelijks bezig met de voorbereidingen voor deze dramatische gebeurtenissen. We hebben velen op jullie wereld verteld waarom wij rechtstreeks moeten ingrijpen. Tevens geldt ook de dwingende eis van goddelijke tijd. Het goddelijk plan verklaart duidelijk dat we in deze tijd onze schepen in grote getale aan jullie moeten tonen, en dit zullen we binnenkort gaan doen. Een dergelijke onthulling moet met enige discretie en decorum worden uitgevoerd en dus creëren we de middelen om dit veilig te kunnen doen. Ons doel is te komen in het licht van onze hulpvaardigheid, waardoor jullie ons kunnen zien als de betrokken en meelevende prototypes die jullie zullen worden. Wij willen jullie niet bang maken of gezien worden als een soort hemelse boeman. Wij zijn jullie ruimtefamilie en we zijn hier om jullie lijden te transformeren naar vreugde en jullie problemen naar comfort en gemak. De laatste fase van het eerste contact zal dit verwezenlijken en zal jullie wereld veel beter maken, waar je je ware doelen en hartenwensen vreugdevol zult bereiken. Wij verwelkomen jullie in je nieuwe werkelijkheid!


Deze snel naderende wereld is een werkelijkheid die jij je nauwelijks kunt voorstellen en die je als volledig bewuste moet ervaren om te worden geloofd. In deze staat gebeurt interactie met je omgeving gelijktijdig op veel niveaus. De hoeveelheid informatie die je elke seconde kan verwerken is onvoorstelbaar groot! Een andere openbaring is de enorme verbetering in de manier waarop je met je medemensen omgaat, en opnieuw … dit gebeurt op veel niveaus. Jullie worden onmiskenbaar gebombardeerd met gegevens, zowel uit verschillende fysieke werkelijkheden als uit ontelbare spirituele rijken die jullie bewonen. Jullie zijn zowel fysieke als spirituele wezens met enorme talenten en vermogens, die echter in elk specifiek leven één van deze werkelijkheden als belangrijkste focus hebben uitkozen. Dus ben je geboren in een specifieke familie of geslacht die je zorgvuldig als je ouders en als ‘podlet’ (familiegroep) hebt uitgekozen om in te leven.


Deze volledig bewuste wereld verzorgt je zelfs voor je geboorte. Als nieuwgeborene heb je het vermogen om telepathisch verbonden te zijn met je hele gemeenschap en – in vergelijking met je huidige vermogens – is je leervermogen wonderbaarlijk. Je ontdekt hoe jouw segment van de galactische samenleving opereert en wat je kunt verwachten als je door een langdurig leerproces gaat gedurende de eerste zeventig levensjaren. Je leert over je gekozen talenten en hoe je met anderen moet werken om je vaardigheden te slijpen. Je ontdekt hoe je je eigen unieke bijdrage levert om de uitdagingen op te lossen die je ‘podlet’ onder ogen moet zien. Je koestert je in je soevereiniteit en verkent je verantwoordelijkheden om je gemeenschap te verbeteren en je potentieel te vergroten. Je verkeert in een voortdurende staat van vreugde die je gracieus deelt met allen om je heen. Deze levenslust motiveert je om te ontdekken wie je bent en hoe je voor je ‘podlet’ je uiterste best gaat doen.


Tijdens je groei naar volwassenheid wordt je steeds meer gesocialiseerd in je gemeenschap. Je begint te reizen naar zowel andere delen van je thuiswereld als naar de andere werelden die bij je sterrennatie horen. Je neemt deel aan rituelen die een heilig aspect van je dagelijks leven vormen. Je leert te communiceren met de verschillende ecologieën die de binnen- en oppervlakterijken van je thuiswereld samenstellen en deze excursies brengen je in contact met de vele familiegroepen in je galactische samenlevingen. Dit helpt je volledig de geweldige complexiteit te waarderen die het organisch geheel vormen – de galactische samenleving van je thuiswereld. Dit voedende web kan vervolgens worden uitgebreid naar de gehele sterrennatie. Het vormt een vervullende holistische ‘bubble’ rondom je die de volledige bewuste manier van leven demonstreert.


Wanneer je als vrijwilliger meldt bij de Wetenschap/Verkenningsvloot, doe je dit om je kennis van deze galaxy te vergroten en om anderen op hun reis naar het volledige bewustzijn te begeleiden. Vele sterrennaties die in de G.F. zijn toegelaten staan of aan de rand van het volledige bewustzijn of hebben deze staat pas verworven. Deze momenten zijn heel speciale, kostbare gelegenheden voor de vloot om met deze nieuw toegelaten leden de vreugde van het volledige bewustzijn te ervaren. In jullie geval zijn we onder heel andere omstandigheden gekomen. Niettemin … we komen zoals altijd om jullie te begeleiden en om jullie pad naar het volledig bewustzijn te delen en te verbeteren. Deze missie heeft langer geduurd dan verwacht, maar deze tijd komt om onze taak te voltooien en om jullie allen naar jullie nieuw volledig bewust rijk te leiden!


Vandaag spraken we over onze huidige bezigheden om jullie nieuwe werkelijkheid te manifesteren. Deze S&E-vloot is helemaal klaar om jullie de schitterende rijken van het volledig bewustzijn binnen te leiden. De tijd nadert voor allen van ons om onze vele successen samen te vieren! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLEwww.galacticchannelings.com - All languages stated above

woensdag 13 oktober 2010

Sheldan Nidle, 12 oktober 2010De multinationale banken weten dat hun ondergang voor de deur staat......In één klap zal blijken dat het Leven zich over de hele galaxy uitstrekt.........


Jullie nieuwe wereld zal zich voor jullie ogen uitrollen als een heilige lotus............

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


7 Ahau, 18 Tzotz, 7 Ik
12 oktober 2010


Selamat Jarin! We zijn er weer met veel informatie! Momenteel worden de scheuringen tussen de verschillende facties van de Anglo-Amerikaanse manipulerende machthebbers steeds groter. Verschillende secties van deze mondiale kliek maken zich grote zorgen over hoe hun komende ondergang zich gaat verwerkelijken. Nu verschillende onderdelen van het nieuwe financiële en valutastelsel in het geheim aan hen wordt onthuld, ontstaat er een grote paniek onder deze groepen. Hun grootste zorg op dit moment is het zichtbaar maken van de enorme hoeveelheid illegale, om niet te zeggen immorele, activiteiten die de basis vormen van hun dagelijkse werkwijze (modus operandi). Een voorbeeld hiervan zijn de aankondigingen van insolventie of insolvabiliteit (onvermogen om schulden te betalen) in de laatste paar weken door een aantal belangrijke banken in de VS, in de hoop dat een dergelijke actie een verzachtende factor is voor hun mentoren van de nieuwe aardse bondgenoten. Een algemeen feitenregister wordt aangelegd om niet alleen de aard en de omvang van deze misdaden vast te leggen, maar ook wie de hoofddaders zijn. Deze actie heeft natuurlijk veel leden van de financiële gemeenschap naar de rand van de afgrond gebracht, omdat onze aardse bondgenoten herhaaldelijk hebben verklaard dat degenen die schuldig worden bevonden aan dergelijke misdrijven inderdaad verantwoordelijk worden gehouden.


De kliek is nu koortsachtig bezig te onderhandelen over een vermindering van de sancties die zij tegemoet kunnen zien. Hun zorgen worden duidelijk zichtbaar in de recente acties van een aantal banken en hun medewerkers in het hele afschermingsgedoe bij executieverkopen van huizen e.d. De onrust nam nog eens toe door de recente mislukte pogingen van de Federal Reserve van de VS om het hoofd boven water te houden nu het financiële stelsel van de VS op de rand van de afgrond balanceert. Dit wordt zichtbaar door de enorme hoeveelheden edele metalen die in de laatste paar maanden in andere handen overgingen, maar deze paniekaankopen zijn te weinig en te laat. De overgrote meerderheid van deze edele metalen worden in het geheim vastgehouden door onze aardse bondgenoten en op het juiste moment zal het nieuwe financiële stelsel, dat ontworpen is om zich naadloos aan te sluiten bij de enorme machtswisselingen van regeringen, aan het publiek onthuld worden. Ondanks hun recente aankopen van kostbare metalen zal de echte hoeveelheid schulden van alle financiële instellingen het oude stelsel neerhalen. De vele aspecten van dit nieuwe systeem zijn geïnstalleerd en de regeringswisselingen zijn rechtsgeldig. Het enige wat nog moet gebeuren voordat deze veranderingen kunnen plaatsvinden is het aanbreken van het juiste goddelijke moment!


Deze ontwikkelingen zijn een teken dat het Licht nu de verantwoordelijkheid neemt van jullie werkelijkheid. Nog even en dan wacht jullie een wereld die totaal anders is dan die jullie nu kennen. Het doel is klaar te staan voor alles wat er gaat gebeuren. De multinationale banken weten dat hun ondergang voor de deur staat. Ze worden opgesplitst en hun vele verbonden instellingen zullen eveneens ontmanteld worden. Kleinere, meer lokaal georiënteerde banken zullen hen vervangen en alle regionale banken zullen strikt gereguleerd worden door commissies die deel uitmaken van het nieuwe mensvriendelijke systeem. Elke bank zal beperkt worden met betrekking tot de plek waar zij kunnen opereren en welke diensten zij mogen aanbieden. Vergeet niet dat dit nieuwe systeem slechts tijdelijk is – het is slechts een verbinding tussen de huidige opzet en die welke gebaseerd is op een volledige mondiale overvloed. Deze toestand van wereldwijde welvaart geeft jullie de mogelijkheid je concentratie op het verkrijgen en bezitten van geld los te laten, om vervolgens meegetrokken te worden in alles wat je hart doet zingen. Het ‘verkrijgen van geluk’ is het belangrijkste voor de nieuwe werkelijkheid!


De Verlichte Leraren begrepen, lang geleden, dat de mensheid zijn aandacht moest weghalen bij de door het geld bestuurde wereld die hen door de Anunnaki was opgelegd, doch zich daarentegen moest richten op het voeden van de innerlijke vreugde. Saint Germain zinspeelde hierop in de Onafhankelijkheidsverklaring van de VS toen “Leven, Vrijheid en Bezit’ van
Locke werd veranderd in ‘Leven, Vrijheid en het Verkrijgen van Geluk’. De Grondwettelijke Rechten (Bill of Rights) in de VS en de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens gaven een nadere toelichting op de behoefte van de mens om zich ‘in alles wat vreugde brengt’ vrijelijk uit te drukken. De komende nieuwe werkelijkheid benadrukt dit concept in zijn grondbeginselen. Jullie zullen je uit je huidige overlevingsstrijd bevrijden en overgaan naar een werkelijkheid waar je ware roeping gemakkelijk gerealiseerd kan worden. Dit is het grondbeginsel dat Saint Germain inspireerde tot het creëren van de Wereld Trust (constructie om een vermogen te beheren) halverwege de 18e eeuw. Deze Trust moest dienen als de kern van de overvloed van de wereld, die onder alle mensen verdeeld zou moeten worden door de ‘lichtwerkers’ op deze planeet.


De Anunnaki hielden deze Trust nauwlettende in de gaten en kwamen al spoedig, in het begin van de 19e eeuw, tot de conclusie dat het verspreid moest worden, doch het laatste deel van het scenario van rijkdomverspreiding werd verhinderd. Dit leidde toen naar een groter plan door het Licht helemaal te omzeilen met het invoeren van hun eigen plan om voor het einde van de 20e eeuw hun beperkt bewuste beschermelingen permanent tot slaaf te maken. Wat ze niet voorzien hadden was het Verdrag van Anchara en hoe deze gebeurtenis hun verraderlijke slavernijplannen zou dwarsbomen. Op een bepaald moment in de tijd smeedden het Licht en de duistere Heren (Anchara) een goddelijke profetie – op het juiste moment moest een speciale Verklaring van Anchara deze galaxy helemaal doen veranderen. Deze verklaring moest een eind maken aan de galactische oorlogen die al miljoenen jaren van het ene naar het andere eind van de galaxy hadden gewoed. Deze proclamatie had een ander voordeel – het had de macht om voormalige vijanden bijeen te brengen. Dit verdrag moest de galaxy overspoelen met een nieuw Licht – een Licht van Eenheid en Volledig Bewustzijn.


Na het verdrag waren de heersende aardse volgelingen van de Anunnaki ten einde raad. Voortdurend gedwarsboomd kwamen zij in opstand en bevochten elkaar om het duister naar de overwinning te mogen leiden. Maar waar zij steeds op stuitten was de loyaliteit tussen de vele Lichtkrachten van Gaia en de eerste-contact-missie van de Galactische Federatie. Deze coalitie kreeg al snel de overhand en begon aan een proces dat nu bijna succesvol is. Het hoofddoel is jullie te bevrijden van jullie gevangenschap en jullie de rijkdom te brengen dat langgeleden door de Verlichte Leraren voor jullie is bijeengebracht. Dit doel behelst ook jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Bovendien vindt een grootse hereniging plaats met de volkeren van Agartha en jullie voorouders uit deze enorme en prachtige galaxy. De tijd voor dit alles is gekomen en wij staan op het punt ons voor jullie te onthullen.


De vele punten van deze missie zijn van groot belang voor jullie maar ook voor ons. Onze onderneming hier is een onderdeel van een grotere openbaring. De laatste anderhalve decennium heeft veel veranderingen op jullie wereld teweeggebracht, waaronder een reeks gebeurtenissen die op het punt staan te resulteren in een grootse transformatie. Deze verandering zal jullie wonderen brengen die jullie geschiedenis, jullie cultuur en jullie filosofieën zullen herschrijven. Momenteel is jullie wereldbeeld analoog aan die van Copernicus – jullie zien jezelf als het centrum van intelligent leven. Dit zal natuurlijk veranderen zodra wij verschijnen. In één klap zal blijken dat het Leven zich over de hele galaxy uitstrekt. In het begin denken jullie dat jullie kennis ontberen en over weinig informatie beschikken over hoe het Universum in werkelijkheid functioneert, maar dit zal snel veranderen. Wanneer jullie onderwijs vordert zullen jullie je prettiger voelen met jullie nieuwe werkelijkheid.


Jullie nieuwe wereld zal zich voor jullie ogen uitrollen als een heilige lotus. De bloemblaadjes zullen jullie een nieuwe, goddelijke manier van leven tonen. Een galactische samenleving zal vorm krijgen en jullie zullen je voelhorens uitbreiden naar elk deel van Binnenaarde, de verbinding tussen de Binnen- en Buitenaarde (oppervlakte) zal voltooid worden en de schoonheid van de totaliteit van de Aarde en haar diversiteit zal jullie verbazen; hele nieuwe ecosystemen zullen ontstaan. Jullie zullen de hoeders, de rentmeesters van dit herenigde land worden en van de vele werelden die jullie omringen. Het zonnestelsel zal zijn oorspronkelijke schoonheid terugkrijgen. Jullie zullen terecht trots zijn op jullie werk en wat jullie doen om Licht te verspreiden naar alle naburige galaxies. De ceremonieën op jullie oppervlaktewereld omhullen jullie met vreugde en dit wordt weerspiegeld in jullie talloze schitterende kristallen steden.


Vandaag gaven we jullie een overzicht van wat er op jullie wereld gebeurt. We behandelden in het kort hoe jullie dit punt in jullie geschiedenis, het eerste contact, bereikten en zijn belang voor jullie bestemming. De tijd komt voor ons om jullie te ontmoeten en om het laatste deel van jullie reis naar het volle bewustzijn uit te voeren. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

woensdag 6 oktober 2010

5 oktober 2010


Onze onderhandelingen met de machthebbers hebben hen bewust gemaakt van de naderende tijdslimiet en dit beangstigt hen....... bevolking bang te maken waardoor ze zich onderwerpen. Maar laten we heel duidelijk zijn – wat afgesproken is zal plaatsvinden..........


Veel is in aantocht.................
Gechanneld door: Sheldan Nidle


13 Ben, 11 Tzotz, 7 Ik
5 oktober 2010Gegroet! We komen opnieuw met meer informatie. Op dit moment vinden er kritische gesprekken en de strategische verspreiding van de nieuwe valuta’s plaats. De duistere zielen hebben jullie welvaart en vrijheid lang genoeg vertraagd! Onze aardse bondgenoten implementeren wereldwijd de akkoorden die met zoveel tegenzin door de duistere kliek zijn ondertekend. Omdat dit gepaard gaat met vele gedetailleerde stappen om te verzekeren dat deze onthullingen tijdig in de publieke arena gebracht worden, helpen wij ook bij dit proces. Jullie wereld is een echt moeras van verdraaide financiële opzetjes die stilgelegd en vervangen moeten worden door nieuwe systemen, en dit alles wordt bereikt zonder volledig de geldstroom tussen naties te stoppen. Inderdaad, de nieuwe procedures gaan nu al werken en velen die hiervan op de hoogte zijn verbazen zich erover hoe snel het nieuwe systeem – dat al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog opereert - het oude overbodig maakt en vervangt. Het nieuwe systeem is veel complexer en bevat een aantal nieuwe door goud gedekte valuta’s.


Het nieuwe financiële netwerk is gedecentraliseerd en heeft een regionale basis, waarbij elke regio gedomineerd wordt door een specifieke valuta. Houd in gedachten dat deze hernieuwde monetaire opstart een noodoplossing is – zodra de welvaart zich verspreidt zal de noodzaak voor dergelijke vormen van rijkdom afnemen. Het doel van het nieuwe valutastelsel is een sterke mondiale economische groei gedurende één jaar te handhaven, totdat de overal verspreidende welvaart verzekerd is. Tevens zullen gelijktijdig vele geavanceerde technologieën door de overgangsregeringen en ons worden geïntroduceerd. Deze twee factoren zullen een brug bouwen naar een wereld waar geld steeds minder belangrijk wordt. Het is een stelregel van elke spiritueel georiënteerde samenleving dat voedsel, kleding en huisvesting voor allen als een absoluut recht beschikbaar zijn, en dus zullen jullie huidige gestandaardiseerde handelsmechanismen snel veranderen naar een vrije uitwisseling van goederen en diensten. Buiten dat komt er een ‘markt’ dat gebaseerd is op het concept van eigendom op ideeën en uitvindingen, waar ideeën en diensten worden uitgewisseld met als doel locale en mondiale problemen op te lossen.


Dit is een voorloper van wat wij de fluïde groepsdynamiek noemen. In dit organisatiemodel worden de meest bekwamen in een bepaald vakgebied centra van creatief brainstormen. Deze ontwikkelen organische systemen, gecreëerd door soevereine personen, die snel komen met fluïde oplossingen. Wij gebruiken deze procedure om uit te zoeken hoe een bepaald aspect van een project of missie uitgevoerd moet worden. Neem nou bijvoorbeeld dit speciale eerste contact – zoals jullie weten was het nodig dat deze missie voortdurend bijgestuurd en veranderd moest worden. Een van deze aanpassingen was dat wij ieder van jullie zorgvuldig en uitgebreid moesten monitoren. Dit verschafte ons de vereiste database die, gekoppeld aan onze fluïde methodologie, ons in staat stelde met effectieve manieren te komen om de ontelbare snelheidsbrekers of ‘verkeersdrempels’ voor deze missie te nemen. Het hoofdscenario dat wij jullie beschreven is een losse en heel flexibele aanpassing van een normaal eerste-contact-protocol, dat bijna dagelijks wordt bijgewerkt aan de hand van de instabiele omstandigheden van jullie veranderende samenleving.


De galactische samenleving is goed geaard in een fluïde groepsdynamiek. In jullie geval zullen de specifieke behoeften van jullie vele samenlevingen bepalen hoe dit procedurele model eruit gaat zien. Ieder van jullie brengt zijn of haar unieke voorkeur mee in hoe een nieuwe eenheid magisch gevormd kan worden. Onze rol hier is jullie te brengen naar een punt waarop jullie nieuwe volledig bewuste zelven samen kunnen komen om jullie eigen sterrennatie te creëren. Lang geleden kwamen jullie van de sterren om dit nieuwe gebied te koloniseren. Jullie vergaten al snel jullie afkomst en op dit moment hebben jullie geen flauw benul van je ware identiteit. Dit probleem zal worden opgelost wanneer jullie terugkeer naar het volle bewustzijn eindelijk gaat plaatsvinden. Tot dat moment vang je misschien een glimp op of krijg je aanwijzingen van deze andere wereld wanneer je droomt of in meditatie bent. Wanneer je eenmaal ontwaakt zullen deze sporen snel vervagen. Je stijgend bewustzijn helpt je echter om deze glimpen een zekere rechtsgeldigheid te geven, maakt ze meer echt voor je, tenminste voor de duur totdat je twijfels weer terugkeren.


Deze speciale stap van de missie doet de allerbelangrijkste vraag oprijzen – waarom duurt de regeringswisseling zo’n belachelijk lange tijd? De duistere kliek rekent op jullie frustratie om hun aanhangers aan te moedigen vol te houden bij het weigeren van een dergelijke verandering. Deze politici, die door de duistere kliek zijn uitgekozen om deel te nemen aan jullie gouvernementele machtsstructuren, maken zich grote zorgen over wat de aardse bondgenoten voor hen in het vat hebben. Deze zorgen houdt ze bijeen. Onze onderhandelingen met de machthebbers hebben hen bewust gemaakt van de naderende tijdslimiet en dit beangstigt hen. Met als gevolg dat deze regeringen een aantal ‘gebeurtenissen’ plannen die ontworpen zijn om elke eenvoudige machtsoverdracht te voorkomen en de bevolking bang te maken waardoor ze zich onderwerpen. Maar laten we heel duidelijk zijn – wat afgesproken is zal plaatsvinden, ondanks alle gouvernementele ‘streken’ die in beweging worden gezet! Veel is in aantocht waardoor we onze vele doeleinden zullen bereiken.


In onze vloot bevinden zich vele deskundige adviseurs van de Anunnaki en van onze Agarthaanse familieleden. Zij hebben nauwlettend de zaken in de gaten gehouden en hebben onze aardse bondgenoten en de Hemelse sferen volledig geadviseerd over de ontwikkelingen op het oppervlak van de planeet. Ze gaven het dringend advies dat, als bepaalde resultaten niet binnen de gestelde tijd behaald werden, dan de vooraf bepaalde consequenties in werking zouden treden voor de kliek en hun gouvernementele bondgenoten. Wij hebben de kabbalisten tijdens de recente onderhandelingen over deze gevolgen geïnformeerd. Het bevriezen van hun tegoeden is slechts het begin van een hele reeks maatregelen die we tegen hen kunnen inbrengen. In feite worden deze maatregelen nu uitgevoerd en wij verwachten dat ze volledig worden nageleefd. Wij verwachten hun volledige overgave en dit keer zonder het geklier met voorafgaande voorwaarden! Wees ervan verzekerd dat acties onderweg zijn om de omstandigheden te creëren die zullen resulteren in een onbetwistbare overwinning voor het Licht!


Ons plan-van-eerste-keus moet een eerste contact uitvoeren met een serie nieuwe overgangsregeringen die dan geïnstalleerd zijn. De onwettige aspecten van het regime van de kliek zijn overduidelijk en alomtegenwoordig. Deze regeringen bedreigen de duurzaamheid van de ecosystemen van Moeder Aarde, en een massaal uitsterven - te vergelijken met het late Perm-tijdperk – is nabij. Bovendien hebben jullie samenlevingen de hulpmiddelen (grondstoffen) uitgeput die ze nodig hebben. De komende gebeurtenissen worden door ons niet getolereerd. We hebben jullie gevolgd onder de dwingende duim van het duister die Moeder Aarde decimeerde, haar water, bodem en lucht verpestte. De steeds toenemende vervuiling dwingt haar tot een soort reactie die deze schaamteloze zielen hopelijk kan demonstreren dat een onverminderde beroving onaanvaardbaar is. Deze reactie van de Aarde zal de duistere kliek op een zekere fatale wijze moeten beïnvloeden.


Het veranderingsproces van de ene werkelijkheid naar de andere wordt zo voorzichtig mogelijk uitgevoerd. Een van de veronderstellingen waaraan de duistere zielen zich vastklampen is dat ze op de een of andere manier een speciale voorkeursbehandeling zullen krijgen, maar dat is absoluut niet het geval! Ieder van hen kan sterven of leed ondergaan. Zij hebben de voorgeschreven tijdsduur van hun wereld van macht en rijkdom al ruim overschreden en dit moet veranderen. De meerderheid van jullie hebben al te lang te lijden gehad van hun illegale acties en de tijd is gekomen om een eind te maken aan deze erbarmelijke episode in jullie geschiedenis. We zijn geduldig geweest en hebben de wensen van de Hemel gerespecteerd, en nu zijn we gereed om onze technologie in te zetten voor een stijlvolle ontknoping van dit zeer langdurige drama. Het is tijd om het eerste contact eindelijk voor ons aller oog te zien afspelen!


Vandaag hebben we onze bespreking met jullie voortgezet. Al onze berichten zijn een ‘uitzending’ van allerlei zaken, die te maken hebben met wat er rond jullie gebeurt. De enorme hoeveelheid werk en voorbereiding van de kant van zovelen staan op het punt vorm te krijgen! Laten we samenkomen om met vreugde het begin van een nieuwe werkelijkheid voor elk van jullie te vieren. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS