Volgers

PUTIN

dinsdag 25 april 2017

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 25:04:201713 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! Jullie wereld blijft zich langzaam ontrafelen. We ondervinden dagelijks hoe het duister en haar hele club handlangers in staat zijn een ongebruikelijke mate van vertragingen te veroorzaken. Deze vreemde procedure lijkt de oorzaak te verzachten achter de nieuwe veiligheid die in het hele leveringssysteem aan de orde is. Onze liaisons zijn in deze zeer gecompliceerde situatie nu toegewijd aan een succesvolle voltooiing. We verwachten dat een aantal unieke procedures worden verduidelijkt. Deze kunnen ervoor zorgen dat alle bovenste niveaus van het uitbetalingssysteem op korte termijn worden opgelost.
Deze verschillende scenario’s zijn zaken die iedere dag opdoemen. We hebben besloten een soepele afsluiting uit te werken van deze vele moeilijkheden die zijn opgedoemd en daarbij het Licht te reorganiseren. We kunnen dan eindelijk de klaarblijkelijke ongeïnteresseerdheid van onze collega’s overwinnen. Deze tendens lost langzamerhand op en laat de algemene uitbetalingen voortgaan. Bovendien realiseert het duister zich nu ten volle dat haar voortdurende vertragingen aan hun welverdiende einde komen. Er wordt door iedereen aangenomen dat er een paar tegenmaatregelen op het punt staan zich te manifesteren. We denken dat deze gebeurtenissen in staat zijn de huidige, ongemakkelijke aard van de algemene uitbetalingen te wijzigen. We geloven tevens dat de huidige situatie op een tweesprong komt.
Dit alles is de reden dat de huidige vertraging het einde nadert. We verwachten volledig dat de uiteindelijke verspreiding zich aan zal dienen. De duistere cabal realiseert zich kennelijk niet hoe wanhopig hun huidige situatie werkelijk is. Ze denken op de één of andere manier dat er redding komt. Ze houden zichzelf simpelweg voor de gek. De huidige situatie is een kunstgreep die bezig is zeer hardhandig op ze neer te komen. We kijken uit naar de onvermijdelijkheid van hun tragisch lot. We bereiden ons voor om hen in wettige hechtenis te nemen en daarna het Licht te bevrijden om de nieuwe NESARA Republiek op te zetten.
Dit alles bevindt zich uiteraard aan de horizon. Het duister ziet enigszins in dat hun listen worden doorzien. Ze weten oprecht dat hun huidige illegale USA Inc. op het punt staat te worden opgedoekt. Ze weten eveneens dat de oude realiteit niet langer kan bestaan. Diep van binnen beseffen ze hoe dicht ze het punt zijn genaderd waarop al deze voor hen verschrikkelijke uitkomsten van kracht gaan worden. Gek genoeg blijven ze de zaken voor zichzelf verslechteren. Daarom verwachten we nu dat dit rijk zich zeer snel zal veranderen, zodra de huidige complicaties terzijde kunnen worden geschoven. Weet dat alles waarlijk voor elkaar gaat komen!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we om jullie allemaal te bedanken voor het vasthouden aan jullie collectieve toekomstvisie in een tijd waarin jullie uitbetalingen opnieuw zijn vertraagd of serieus onderhevig zijn aan uitstel door de complicaties die zijn veroorzaakt door de leidinggevenden van het huidige proces. Wij eren jullie om je schitterende focus. We zijn verheugd over het feit dat de Hemel ons heeft verzekerd dat jullie niet zullen worden genegeerd. Blijf je geduld bewaren en weet dat jullie wonderbaarlijke tijd zich op een gezegende manier zal ontvouwen. De beloofde welvaart zal zich inderdaad aandienen en tevens nadert de tijd dat jullie uit schuldslavernij zullen worden bevrijd.
Deze huidige tijd wordt gekenmerkt door subtiele aanpassingen die de meesten van jullie nog moeten gaan ervaren. De Hemel zorgt ervoor dat alles wat werd beloofd ook inderdaad gebeurt. Momenteel hebben we kunnen zien dat de "welvaarts"-zendingen het tijdstip naderen waarop toestemming is verleend om te worden afgeleverd. Het helpt om te weten dat de Hemel een aantal verrassingen voorbereidt die een einde zullen maken aan de huidige periode van bestaan van de Amerikaanse de facto regering. Dit feit alleen al vervult ons met grote blijdschap. Voor jullie staat eveneens een tijd van vreugde op het punt zich aan te dienen.  
We besluiten onze korte openbaring met een simpele doch bondige boodschap. We vragen jullie je schitterende toekomstvisie en tegelijkertijd je innerlijke focus in stand te houden. Dit wordt jullie allemaal op de juiste manier gegeven als twee schitterende geschenken: goddelijke dispensatie en de daarmee gepaard gaande goddelijke genade. Jullie, mijn kinderen, zijn degenen op deze oppervaktewereld die een aantal vrijstellingen zullen ontvangen die in hoge mate de ervaring van jullie Ascentie zal verbeteren! Dit goddelijke proces zal jullie naar vele schitterende bonussen leiden! Halleluja! Halleluja!
Vandaag vervolgden onze berichtgeving over wat er om jullie heen gaande is. Het duister en haar vele onnodige complicaties staan op het punt te verdwijnen. Hun eeuwige smoezen en algehele inmenging zijn niet langer gewenst. Laat bekend zijn dat een nieuwe en vreugdevolle realiteit op het punt staat los te breken! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vertaling: Rob & Marja


dinsdag 18 april 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 18 april 2017NEDERLANDS

6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! De paar allerlaatste taken zijn bijna afgerond. Naarmate de levering dichterbij komt, voert elk level een check uit, en met grote tevredenheid worden de vorderingen naar een volgend veiligheidspunt geleid. Deze behoedzame operatie zal voortduren totdat allen die het verdienen zijn uitbetaald. Wanneer je naar deze gebeurtenissen kijkt realiseer je je al snel hoe deze ons steeds dichter bij nieuw bestuur, nieuwe vrijheid en een overweldigende welvaart brengen. Het laat ook het duister diens laatste dagen als de belangrijkste scheidsrechter van deze met angst gevulde werkelijkheid uitdienen.
Het Licht verwelkomt het komende verscheiden van de handlangers van het duister met vreugde. Lang geleden, toen de Anunnaki pas de controle overnamen, leken de duistere veranderingen nog ver weg. In het middden van dit duistere interregnum begon de Hemel met het planten van het zaad voor het nieuwe rijk. Desondanks was het in de resterende 13 millennia mogelijk jullie ernstig te schaden. Het liet jullie achter met een stekend gevoel dat alles niet in orde was en dat er iets geweldigs nodig was om de zaken weer in balans te brengen. Dat iets is zich nu aan het aandienen.
Een geweldige Lichtcoalitie is doorgebroken en een hele nieuwe realiteit vormt zich momenteel rondom jullie. Dit nieuwe rijk zal het duister en haar kwaadaardige werkwijze uitbannen. Het oude milieu zal worden getransformeerd en jullie innerlijke passies worden eindelijk een gewone realiteit. We vragen jullie nog even gedud te hebben. De tijd van Hemelse vreugde wordt nu voorbereid teneinde jullie meest geweldige serie zich ontvouwende vreugden te zijn! De sleutel is je focus te behouden en van binnen te weten dat wonderen daadwerkelijk nabij zijn. Hosanna! Hosanna!
Wij kwamen hier bijna twee decennia geleden, wetend dat deze missie een hele moeilijke zou zijn. Dat bleek het ook te zijn, maar jullie kunnen er zeker van zijn dat de Hemelse veranderingen voor dit rijk echt dichbij zijn. Laat de huidige chaos je niet verontrusten. Het is in feite de turbulentie die deze geweldige transformatie soms nodig heeft. Blijf vol vertrouwen en weet van binnen dat jullie moment van triomf nabij is. Bovendien zijn we allemaal hier om jullie te helpen je voorbestemde succes te behalen. These times are indeed a-changin’! (Deze tijden zijn inderdaad aan het veranderen).
Namaste, Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie grootse toekomstvisies helpen ons een nieuw rijk binnen te brengen dat gevuld zal zijn met vrede, welvaart en Liefde. Dit land zal jullie in staat stellen je meest prachtige passies te ontketenen die de basis vormen van jullie collectieve toekomstvisies. Sta klaar voor wat zich op het punt staat te ontvouwen. Zoals voorheen al werd gezegd, heeft de Hemel het duister laten denken dat ze in staat was om haar verschrikkelijke catastrofe te laten plaatsvinden. Dit is, uiteraard, niet het geval. Gezegende omstandigheden hebben tot de neergang van het duister geleid, en een schitterend rijk manifesteert zich overal om jullie heen.
Gezamenlijk dienen we aan deze schitterende visie van een nieuw welvarend en soeverein rijk vast te houden. We weten precies hoe frustrerend deze ingewikkelde operatie is geweest. Desondanks is het iets waar eenieder van jullie zo voortreffelijk aan heeft bijgedragen. We prijzen jullie de hemel in voor jullie bijdrage in hulp aan ons om dit te creëren. Dit is werkelijk een gezamenlijke onderneming die jullie en zij in de Hemel hebben uitgevoerd. We zegenen jullie voor dit succes, dat veel te lang op zich heeft moeten laten wachten. Jullie hebben er werkelijk voor gezorgd dat de hele Hemel en Aarde van kleur zijn verschoten vanwege de voortreffelijke manier waarop jullie jezelf hebben laten zien. Een groots Halleluja voor jullie geweldige inzet!
Wat er op het punt staat te ontstaan is de laatste reeks rechtvaardige meppen die een eerbewijs vormen voor de grootse en moedige inzet van degenen in het Licht die dit alles op een zo goddelijke manier mogelijk hebben gemaakt. We willen diegenen bedanken die al die zaken hebben afgerond om de NESARA-Republiek binnenkort mogelijk te maken en daarbij alles wat het voor de mensheid en deze schitterende aardbol, Gaia, en haar hemelse Spirituele Hiërarchie, betekent. Laat ons afsluiten met de erkentelijkheid en grote dank aan iedereen voor jullie goede werk! 
Vandaag gingen we met een verkorte versie verder. We zijn van plan zolang door te gaan totdat alles op orde is gebracht en jullie je vrijelijk in de Liefde en het Licht, die jullie op zo goddelijke wijze verdienen, kunnen onderdompelen. Vele uitermate verdiende gebeurtenissen staan op het punt zich aan te dienen. Sta klaar om alles dat zich begint te manifesteren, te accepteren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Vertaling: Rob & MarjaENGLISH


6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! The final few tasks are nearly complete. As delivery moves forward, each level performs a check, and with great satisfaction raises its moves to the next security point. This careful operation is to continue until all those deserving are paid. As you look at these events, you quickly realize how they are bringing us ever closer to new government, new freedoms and an overwhelming prosperity. It is also allowing for the dark to cast its last days as the major arbiter of this fear-filled reality.
   The Light joyfully welcomes the coming death of the dark’s minions. Long ago, when the Anunnaki first took control, the dark changes were seemingly far away. In the midst of this dark interregnum, Heaven was slowly beginning to plant the seeds for a new realm. Despite this, the remaining 13 millennia were able to severely affect you. It left you with a stinging feeling that all was not right and that something wonderful was required to re-balance it. Such a thing is now in the process of transpiring.
   A grand coalition of the Light has broken through and a whole new reality is presently forming around you. This new realm is to banish the dark and its evil ways. The old environment is to be transformed and your inner passions are at last to be a common reality. We ask your continued patience. The time of Heaven’s joy is now being readied to be your most wonderful set of ever- unfolding joys! The key is to keep your focus and know inwardly that wonders are truly at hand. Hosanna! Hosanna!
   We came here nearly two decades ago, knowing that this mission was to be a most difficult one. It has proven so, but be sure that Heaven’s changes for this realm are really at hand. Do not let the inherent chaos trouble you. It is, in fact, the turbulence that these grand transformations can at times require. Remain confident and know on the inner that your moment of triumph is near. Besides, we are all here to help you achieve your destined success. These times are indeed a-changin’!
   Namaste! We are your Ascended Masters! Your grand visions are assisting us in bringing in a new realm that is to be filled with peace, prosperity and Love. This land is to permit you to unleash the marvelous passions that are the basis for your collective visions. Be ready for what is very near to unfolding. As stated previously, Heaven allowed the dark to think that it was able to quickly forge its onerous catastrophe. This is, of course, not the case. Blessed circumstances have led to their downfall, and a wondrous realm is manifesting all around you.
   Collectively, we need to hold this wondrous vision of a new, prosperous and sovereign realm. We know just how frustrating this complicated operation has been. Nonetheless, it is something that all of you have contributed to so magnificently. We commend you on what you have helped us to create. This is truly a joint event that you and those in Heaven have forged. We bless you for this long overdue success. You have truly made all of Heaven and Earth blush for the marvelous way that you have conducted yourselves. A giant Hallelujah for your magnificent efforts!
   What is ready to occur are the final set of righteous blows that are to honor the great and courageous efforts of those in the Light that made this all divinely possible. We wish to thank those who finished all those things that are shortly to make possible the NESARA Republic and all that means to humanity and to this glorious Orb, Gaia and her heavenly Spiritual Hierarchy. Let us conclude with acknowledgement and much thanks to all for your good works!
   Today, we continued with an abridged version. We intend to continue until all is put right and you freely bask in the Love and Light that you divinely deserve. Many well-earned events are near. Be ready to accept all that is beginning to manifest! Know dear Ones that the countless supply and never-ending prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! Be in Joy!) 

Webpage: www.paoweb.com  
Vertaling Marja & Robdinsdag 11 april 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle: 11 April 201711 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! De idioterie van deze eigenaardige realiteit blijft constant nieuwe gezichtspunten opleveren over hoe deze wereld werkt. Wij hebben grote moeite om het allemaal uit te vogelen. Om die reden verloopt het allemaal niet bijzonder soepel, maar bevinden we ons wel in de laatste processen om de voorspelde uitgifte van de RV en het einde van de oude USA. INC. mogelijk te maken. Dit rijk is gevuld met steeds nieuwe valkuilen die op een bepaalde manier in gezegende toestanden veranderen en alles vooruit helpen. We verwachten binnenkort te vernemen dat de eerste lang verwachte uitbetalingen eindelijk zijn begonnen. Degenen die met deze taak zijn belast staan erop dat de huidige misleide staat van dit rijk dit vaak uitgestelde moment niet langer zal uitstellen. We verwachten het goede nieuws te vernemen en weten dat er iets groots op het punt staat te gebeuren. Deze reis van jullie is voortdurend ontluisterd door de geslepen verlakkerij van de ogenschijnlijk niet te helpen duistere cabal. We neigen om hun overtuigingen te lachen. Wij geloven dat een belangrijke reeks wonderen op het punt staat over ons neer te dalen om alles te veranderen.

We hebben de afgelopen paar decennia deze collectieve gekte gadegeslagen, en het is niet eenvoudig om ons hier formeel in te mengen. Dit rijk lijkt wel een moderne "Alice in Wonderland"-realiteit waar dat wat werkelijkheid lijkt het niet is en dat wat belachelijk is plotseling de enige waarheid lijkt te zijn. Bij jullie handelen degenen die aan de macht zijn op een surrealistische manier. Intussen wordt dat wat onmogelijk lijkt de enige echte uitweg. Desondanks gebeurt er in deze eigenaardige ondersteboven-realiteit echt wel iets. Het is geen wonder dat we in het verleden dergelijke onvolkomen werelden uit de weg zijn gegaan. Ondanks dat zijn we echter toegewijd om dat te doen wat goed is en dit rijk in staat te stellen in bewustzijn te groeien en haar huidige problemen op te lossen. We zien dat zij die gemachtigd zijn deze nieuwe wereld te creëren op het punt staan om tot de zeer gewenste actie over te gaan. Het is dit wat ons het gevoel geeft dat er iets geweldigs staat te gebeuren!    

Zij wiens levens sterk met gewijde processen verbonden zijn realiseren zich hoe diepgaand het creëren van deze nieuwe realiteit gevorderd is, zelfs al lijkt het misschien niet zo. Er wordt iets werkelijk schitterends geboren. Het duister begint te begrijpen dat deze oude realiteit ten einde is en dat er in plaats daarvan een nieuwe werkelijkheid ontstaat die in de nabije toekomst dit rijk van twee zaken zal voorzien. Ten eerste: de nieuwe welvaart en het goddelijke gevolg daarvan; de opkomst van een meer bewuste mensheid. Ten tweede: de groeiende macht in dit rijk die het duister en haar kwaadaardige manieren eindelijk zal beproeven en haar daadwerkelijk zal vernietigen. In het kielzog ervan zal er sprake zijn van een energietoename die het Licht en haar ware Liefde, de weg van de Rechtvaardigheid, zal doen vestigen! Wees hier voortdurend bewust van en weet diep in je Hart dat dit met onzin gevulde moeras het zaad voor deze nieuwe wonderbaarlijke realiteit bevat. Jullie hebben voor je gevoel, om dit punt te bereiken, eindeloos rondgedoold. Word je voor altijd bewust dat deze nieuwe heilige kracht zich aan het vormen is en dat het de aardse mensheid naar een voorbestemd punt van hemelse glorie zal brengen.    

De transformatie van deze realiteit zal een einde maken aan de huidige sfeer van hopeloosheid, en zal het vervangen door vrijheid die Soevereiniteit inhoudt, evenals een manier om  vorm te geven aan je innerlijke passie voor Liefde, Licht en Vreugde. Het is dit op gang brengen van gelukzaligheid dat de nieuwe republiek en haar bijzondere vorm van hemels bestuur zal doen creeren. De heilige kracht achter dit alles neemt steeds verder toe en staat op het punt om jullie huidige onnodige lijden te transformeren. Denk daarom niet dat de ongezonde omstandigheden van nu permanent zijn. Het duister en haar talloze regimenten zullen worden weggevaagd. We begroeten het begin van onze tijd met jullie! Dit zal jullie in staat stellen om in alles te participeren. Jullie zullen aan jullie Hemel op Aarde kunnen beginnen. Alle wonderen zullen standaard worden. Halleluja! Halleluja!

Hoera! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vervuld van een Vreugde die op een eenvoudige manier erkent hoe prachtig jullie groeien en jezelf voorbereiden op een nieuwe werkelijkheid. Dit land dat zich nu vormt zal door de Hemel worden Gezegend en zal daarom in staat zijn, op de juiste tijd, op een magische manier te verschijnen. Onze operatie zal deze zaken in gereedheid brengen en ons zelf voorbereiden op de manifestatie van deze innerlijke gelukzaligheid! Maak je geen zorgen, lieve Mensen! Dit nieuwe rijk zal uit de huidige puinhopen, die dit land van misplaatste dromen op het moment bedekken, oprijzen. Jullie zijn voorbestemd om binnenkort de wonderen en een nieuwe realiteit te mogen aanschouwen! We beseffen terdege hoe gemakkelijk jullie de komst van het Goede met het slechte verwarren. We begrijpen waarom de Hemel dit alles heeft verhuld en dat het maakt dat jullie temidden van dit speciaal geplande mysterie in verwarring achterblijven. Dit proces begint zich nu op te lossen en zal iets worden dat voor jullie duidelijker zichtbaar is.
   

Dit proces is een manier om jullie in staat te stellen de zaken op een veel uitgebreidere schaal zichtbaar te maken. Het is iets dat zal veranderen terwijl jullie bewustzijn toeneemt. In dit nieuwe bewustzijn zullen jullie ons duidelijker kunnen zien en beter kunnen begrijpen waarom dit alles op die manier moest ontstaan. Het is vaak niet eenvoudig om oude overtuigingen op een nieuwe manier te gaan zien. Toen we onze eigen opleiding zijn begonnen om goede en betrouwbare Opgestegen Meesters te worden, zijn we dit ook tegengekomen. Het zit hem in het uitgieten van deze nieuwe flessen van inzicht dat maakt dat jullie leren hoe je je oude realiteiten kunt herordenen. Door dit regelmatig te doen leer je de zaken anders te bekijken. Jullie hebben allemaal heel snel geleerd hoe groot de kracht is van jullie collectieve toekomstvisie. Nu zullen jullie jezelf de volgende stap laten zien; het hernieuwen van je overtuigingen met behulp van deze uiterst prachtige toekomst-visies. Het her-inrichten van jullie oude percepties naar nieuwe is essentieel voor wat jullie vervolgens gaan doen

Beschouw deze groei als een nieuw pad naar de bewustwording van wie je werkelijk bent en waarom je hier nu bent. Het kan zwaar zijn en, zoals eerder gezegd, enigszins verwarrend. Laat deze komende tijd een soort voorbode zijn van wat er in het verschiet ligt. Gebruik deze lessen om je beter te helpen begrijpen wat de Hemel werkelijk van plan is. Wanneer je dit eenmaal van binnen begrijpt, zal de vreemde puinhoop die je omgeeft opeens zinvol blijken te zijn. Daarom is het belangrijk kalm te blijven en niet te hard te proberen de zin achter alles te ontdekken. Op het juiste tijdstip zullen de verborgen waarheden tamelijk duidelijk worden. Alles zal zich vanzelf onthullen en de huidige stresspunten zullen verdwijnen. In dit moment van helderheid zul je je eindelijk kunnen realiseren waarom alles op zijn eigen goddelijke wijze is gebeurd. De methodes van de Hemel kunnen op gezette tijden verwarrend lijken. Klaarheid zal zich echter op de juiste tijd aandienen.

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Het is onze intentie hiermee door te gaan totdat de Geestenwereld en de Galactische Federatie openlijk ter plekke verschijnen. Deze veelbelovende tijd komt iedere dag een stukje dichterbij! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Marja & Rob

woensdag 5 april 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle: 4 April 201713 Kan, 7 Mac, 13 Caban
Selamat Jalwa! Vanwege de noodzaak om een nieuwe de jure regering te manifesteren, die volledig congruent zal zijn met NESARA, is er  een enorme hoeveelheid Amerikaanse bankbiljetten betrokken bij de eerste belangrijke uitbetalingen. Daarom is er besloten om de Schatkist van de NESARA Republiek in het Westen te verplaatsen. Dit proces stelt een aantal toekomstige uitbetalingen in staat om zich op een meer efficiënte manier aan te dienen dan aanvankelijk werd gedacht. De enorme omvang van deze eerste uitbetalingen geeft aan dat dit de oude, illegale USA Inc in elkaar zal doen storten. Aangenomen wordt dat deze operatie zal betekenen dat de regering in Washington uiteindelijk zal ophouden te bestaan en dat het tevens het einde zal betekenen van alle gebruikelijke capriolen die op het moment aan de orde van de dag zijn. Degenen die de nieuwe NESARA regering zullen vormen zijn nu druk bezig een aantal procedures in te voeren die het eerste officiële begin van de Republiek zullen betekenen. Deze gebeurtenis is gepland om anderen die deze aardbol zullen transformeren van een oorlogstoneel naar een lange periode van vrede en welvaart aan te sporen. Het is tevens het officiële signaal dat mondiale schuldslavernij voorbij zal zijn.  
Dit bijzondere proces is ontworpen om alle mensen tot soevereine en welvarende deelnemers van deze nieuwe mondiale overeenkomst  te transformeren. De nieuwe Amerikaanse de jure regering en haar vele zuster-naties zullen worden gereorganiseerd tot legitieme en welkome leiders in een nieuwe realiteit. Deze werkelijkheid zal de weg vrijmaken voor het vrijgeven van een aantal ongelofelijke apparaten die voorheen door het oude regime, als instrumenten van nationale veiligheid, onder de duim werden gehouden. De functie van deze apparaten is om een uitgebreid arsenaal aan ziekten te genezen die de mensheid sinds de val van Atlantis hebben geplaagd. Daarnaast zal een heel scala van nu vergeten geschiedenisfeiten door onze Opgestegen Meesters worden onthuld en besproken. De Mensheid zal in staat zijn om toegang te krijgen tot voorheen achtergehouden wijsheid. Door deze kennis en voorheen verborgen technologieën toe te passen zullen jullie wonderen gaan ervaren – om bevrijd te worden van de gesel van ziekte en te ontdekken hoe een wonderbaarlijk verjongingsproces op eenieder van jullie kan worden toegepast. Het zal waarlijk voor iedereen een wonderbaarlijke tijd zijn! 
Deze komende tijd belooft jullie een tijdperk te laten betreden waarin contact met ons binnen de Federatie en met het Binnenaardse rijk van Agartha mogelijk wordt. Deze eerste contact operatie is iets waar we sinds onze eerste aankomst, in de vroege jaren 90, naar toe hebben gewerkt. De duistere Anchara Alliantie heeft geprobeerd onze pogingen te saboteren door in jullie Zon omstandigheden te creëren die een Nova-verschijnsel mogelijk maakten. De Hemel stelde ons van hun daden op de hoogte en we hebben dit snel rechtgezet. Het heeft ons op een heldere manier bewust gemaakt van hoe belangrijk deze illegale procedure voor hen was. We hebben onze wetenschappelijke- en onderzoeksmissies snel opnieuw geordend en hebben hier een kleine operatie uitgevoerd om jullie Zon in de gaten te kunnen houden. Deze tijdelijke missie heeft zich aan het einde van de 80er jaren tot een verdedigingsmissie opgewaardeerd die een aantal van hun missies om de duistere cabal van de Aarde te helpen een aantal huiveringwekkende "invasies" te organiseren, heeft tegengewerkt. Deze omvangrijke poging van het duister leidde, dankzij de Hemel, al snel tot onze eerste-contact-missie. Deze missie heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld naar de huidige situatie. We zien nu toe op jullie transitie naar het Licht en volledig bewustzijn.     
Deze huidige missie heeft bij onze mentoren, evenals bij de Agarthanen de behoefte geschapen om levende Kristallen Lichtkamers te creëren die jullie tot Galactische Mensen zullen transformeren. We hebben ontdekt dat dit proces een stabiel en afgewogen tempo behoeft om te zorgen dat het slaagt. Via onze Liaisons zijn we eveneens veel  te weten gekomen over jullie verschillende culturen en overtuigingen. We vinden het interessant hoe het duister jullie werkelijkheid ten bate van haar eigen behoeften heeft verdraaid. We zijn blij dat diegenen die eraan werken om dit rijk te veranderen, ons zo volledig hebben geaccepteerd. We begrijpen hoe moeilijk het aanvankelijk is geweest om ons toe te laten in jullie veelsoortige mix. We zijn evenzo gelukkig dat jullie lange worsteling tegen het duister in belangrijke mate werd geholpen door onze hulp. Jullie zijn, in wezen, zeer dichtbij een volledige overwinning op de duistere cabal en haar vele lafhartige plannen om jullie onder permanente slavernij te brengen. Op het juiste moment zijn we klaar om jullie als nieuwe sterrennatie binnen de Galactische Federatie te accepteren. Deze gebeurtenis zal volgen op jullie transformatie tot Galactische Mensen en de terra-vorming van alle waterplaneten in jullie nieuwe sterrennatie.  
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. Op deze dag zijn we vervuld van vreugde over de manier waarop onze gewijde geheime genootschappen ervoor zorgen dat het Licht snel haar grootste overwinning kan behalen. Deze huidige serie wonderen is te danken aan de bijzondere val die werd gezet door het duister te laten denken dat ze aan de winnende hand was. In werkelijkheid werd het barbaarse bewind voor ons een voortdurende undercoveroperatie om hun totale illusie van het overleven van de VS van A Inc. aan de kaak te stellen. Deze voortdurende undercoveroperatie zal jullie het bewijs leveren dat nodig is om de gehele cabal en al haar handlangers op alle niveaus te isoleren. We blijven jullie dankbaar dat jullie op een vergevingsvolle manier aan jullie collectieve toekomstvisies hebben vastgehouden en de Hemel in staat hebben gesteld dit op het juiste goddelijke moment af te maken. Ondanks het noodzakelijke extra oponthoud  behielden jullie genadig jullie collectieve visie. Dit stelt nu de Hemel in staat om een groots geschenk van een nieuw en welvarend rijk af te leveren. Hosanna! Hosanna! Hosanna!
We zijn dankbaar voor jullie visualisaties en jullie geweldige steun. We zijn deze uiterst moeilijke reis allemaal samen begonnen. Dit schitterende collectief dat we gezamenlijk hebben gecreëerd kan er volkomen zeker van zijn dat bijna aan haar diepste wensen van vrede, welvaart, vrijheid en soevereiniteit gehoor wordt gegeven. Dit manifesteren van NESARA en alles wat ermee gepaard gaat, is van jullie. We kijken ernaar uit om eenieder van jullie je meest passievolle dromen waar te zien maken. We stellen eveneens vast dat dit hemelse geschenk zich aandient als een met succes afgerond project. De Hemel begreep hoe moeilijk het is geweest om deze mondiale werkelijkheid te transformeren. De Hemel heeft tevens een manier gezien waarop deze schitterende taak zou worden uitgevoerd. We danken jullie voor je gezamenlijke focus en dat jullie in staat zijn geweest je vele frustraties te overwinnen. We vragen jullie simpelweg om de daaruit voortkomende kennis te gebruiken om te helpen een zelfs nog grotere feestelijkheid te ervaren! Halleluja! Halleluja! 
We willen afsluiten door het mondiale collectief te bedanken dat jullie toekomstvisies heeft gevormd. Deze serie nobele daden heeft er nu gaande is mogelijk gemaakt wat. Laat deze grootse verrassing dienen als ijkpunt voor een groeiend potentieel. Terwijl we jullie grootse daden van compassie en vergeving zien ontvouwen, herinneren we ons hoe arrogant de voormalige duistere heersers van deze realiteit zijn geweest. Nu moeten ze toezien hoe zij die ze zo buitengewoon hebben onderschat, hun grootse plannen dwarsbomen. Wij zijn oneindig dankbaar voor jullie veerkracht en jullie schitterende vermogen om te groeien! Samen zijn we aan een hachelijke reis begonnen. We beleefden een ogenschijnlijk eindeloze serie van wendingen. De Hemel moest ons gedurende het verloop van de reis meerdere malen te hulp schieten. Toch hebben we het overleefd en kunnen we een schitterend reisverhaal vertellen. We sturen jullie een groot aantal gelukwensen voor een geweldig afgerond stuk werk. In dit opzicht brengen we jullie een zeer verdiende boodschap van vreugde en van jullie elegante overwinning! 

Vandaag hebben we ons opnieuw gefocust op wat er over deze gehele prachtige blauwgroene bol gaande is. Veel staat klaar om te worden ontvouwd. Gebruik deze tijd om jezelf voor te bereiden op een uiterst vreugdevolle en ongelofelijke rit. Zoals het oude gezegde luidt: "het beste moet nog komen." Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vertaling: Marja & Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS