Volgers

PUTIN

dinsdag 18 april 2017

Nederlands -- Sheldan Nidle, 18 april 2017NEDERLANDS

6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! De paar allerlaatste taken zijn bijna afgerond. Naarmate de levering dichterbij komt, voert elk level een check uit, en met grote tevredenheid worden de vorderingen naar een volgend veiligheidspunt geleid. Deze behoedzame operatie zal voortduren totdat allen die het verdienen zijn uitbetaald. Wanneer je naar deze gebeurtenissen kijkt realiseer je je al snel hoe deze ons steeds dichter bij nieuw bestuur, nieuwe vrijheid en een overweldigende welvaart brengen. Het laat ook het duister diens laatste dagen als de belangrijkste scheidsrechter van deze met angst gevulde werkelijkheid uitdienen.
Het Licht verwelkomt het komende verscheiden van de handlangers van het duister met vreugde. Lang geleden, toen de Anunnaki pas de controle overnamen, leken de duistere veranderingen nog ver weg. In het middden van dit duistere interregnum begon de Hemel met het planten van het zaad voor het nieuwe rijk. Desondanks was het in de resterende 13 millennia mogelijk jullie ernstig te schaden. Het liet jullie achter met een stekend gevoel dat alles niet in orde was en dat er iets geweldigs nodig was om de zaken weer in balans te brengen. Dat iets is zich nu aan het aandienen.
Een geweldige Lichtcoalitie is doorgebroken en een hele nieuwe realiteit vormt zich momenteel rondom jullie. Dit nieuwe rijk zal het duister en haar kwaadaardige werkwijze uitbannen. Het oude milieu zal worden getransformeerd en jullie innerlijke passies worden eindelijk een gewone realiteit. We vragen jullie nog even gedud te hebben. De tijd van Hemelse vreugde wordt nu voorbereid teneinde jullie meest geweldige serie zich ontvouwende vreugden te zijn! De sleutel is je focus te behouden en van binnen te weten dat wonderen daadwerkelijk nabij zijn. Hosanna! Hosanna!
Wij kwamen hier bijna twee decennia geleden, wetend dat deze missie een hele moeilijke zou zijn. Dat bleek het ook te zijn, maar jullie kunnen er zeker van zijn dat de Hemelse veranderingen voor dit rijk echt dichbij zijn. Laat de huidige chaos je niet verontrusten. Het is in feite de turbulentie die deze geweldige transformatie soms nodig heeft. Blijf vol vertrouwen en weet van binnen dat jullie moment van triomf nabij is. Bovendien zijn we allemaal hier om jullie te helpen je voorbestemde succes te behalen. These times are indeed a-changin’! (Deze tijden zijn inderdaad aan het veranderen).
Namaste, Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie grootse toekomstvisies helpen ons een nieuw rijk binnen te brengen dat gevuld zal zijn met vrede, welvaart en Liefde. Dit land zal jullie in staat stellen je meest prachtige passies te ontketenen die de basis vormen van jullie collectieve toekomstvisies. Sta klaar voor wat zich op het punt staat te ontvouwen. Zoals voorheen al werd gezegd, heeft de Hemel het duister laten denken dat ze in staat was om haar verschrikkelijke catastrofe te laten plaatsvinden. Dit is, uiteraard, niet het geval. Gezegende omstandigheden hebben tot de neergang van het duister geleid, en een schitterend rijk manifesteert zich overal om jullie heen.
Gezamenlijk dienen we aan deze schitterende visie van een nieuw welvarend en soeverein rijk vast te houden. We weten precies hoe frustrerend deze ingewikkelde operatie is geweest. Desondanks is het iets waar eenieder van jullie zo voortreffelijk aan heeft bijgedragen. We prijzen jullie de hemel in voor jullie bijdrage in hulp aan ons om dit te creëren. Dit is werkelijk een gezamenlijke onderneming die jullie en zij in de Hemel hebben uitgevoerd. We zegenen jullie voor dit succes, dat veel te lang op zich heeft moeten laten wachten. Jullie hebben er werkelijk voor gezorgd dat de hele Hemel en Aarde van kleur zijn verschoten vanwege de voortreffelijke manier waarop jullie jezelf hebben laten zien. Een groots Halleluja voor jullie geweldige inzet!
Wat er op het punt staat te ontstaan is de laatste reeks rechtvaardige meppen die een eerbewijs vormen voor de grootse en moedige inzet van degenen in het Licht die dit alles op een zo goddelijke manier mogelijk hebben gemaakt. We willen diegenen bedanken die al die zaken hebben afgerond om de NESARA-Republiek binnenkort mogelijk te maken en daarbij alles wat het voor de mensheid en deze schitterende aardbol, Gaia, en haar hemelse Spirituele Hiërarchie, betekent. Laat ons afsluiten met de erkentelijkheid en grote dank aan iedereen voor jullie goede werk! 
Vandaag gingen we met een verkorte versie verder. We zijn van plan zolang door te gaan totdat alles op orde is gebracht en jullie je vrijelijk in de Liefde en het Licht, die jullie op zo goddelijke wijze verdienen, kunnen onderdompelen. Vele uitermate verdiende gebeurtenissen staan op het punt zich aan te dienen. Sta klaar om alles dat zich begint te manifesteren, te accepteren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Vertaling: Rob & MarjaENGLISH


6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! The final few tasks are nearly complete. As delivery moves forward, each level performs a check, and with great satisfaction raises its moves to the next security point. This careful operation is to continue until all those deserving are paid. As you look at these events, you quickly realize how they are bringing us ever closer to new government, new freedoms and an overwhelming prosperity. It is also allowing for the dark to cast its last days as the major arbiter of this fear-filled reality.
   The Light joyfully welcomes the coming death of the dark’s minions. Long ago, when the Anunnaki first took control, the dark changes were seemingly far away. In the midst of this dark interregnum, Heaven was slowly beginning to plant the seeds for a new realm. Despite this, the remaining 13 millennia were able to severely affect you. It left you with a stinging feeling that all was not right and that something wonderful was required to re-balance it. Such a thing is now in the process of transpiring.
   A grand coalition of the Light has broken through and a whole new reality is presently forming around you. This new realm is to banish the dark and its evil ways. The old environment is to be transformed and your inner passions are at last to be a common reality. We ask your continued patience. The time of Heaven’s joy is now being readied to be your most wonderful set of ever- unfolding joys! The key is to keep your focus and know inwardly that wonders are truly at hand. Hosanna! Hosanna!
   We came here nearly two decades ago, knowing that this mission was to be a most difficult one. It has proven so, but be sure that Heaven’s changes for this realm are really at hand. Do not let the inherent chaos trouble you. It is, in fact, the turbulence that these grand transformations can at times require. Remain confident and know on the inner that your moment of triumph is near. Besides, we are all here to help you achieve your destined success. These times are indeed a-changin’!
   Namaste! We are your Ascended Masters! Your grand visions are assisting us in bringing in a new realm that is to be filled with peace, prosperity and Love. This land is to permit you to unleash the marvelous passions that are the basis for your collective visions. Be ready for what is very near to unfolding. As stated previously, Heaven allowed the dark to think that it was able to quickly forge its onerous catastrophe. This is, of course, not the case. Blessed circumstances have led to their downfall, and a wondrous realm is manifesting all around you.
   Collectively, we need to hold this wondrous vision of a new, prosperous and sovereign realm. We know just how frustrating this complicated operation has been. Nonetheless, it is something that all of you have contributed to so magnificently. We commend you on what you have helped us to create. This is truly a joint event that you and those in Heaven have forged. We bless you for this long overdue success. You have truly made all of Heaven and Earth blush for the marvelous way that you have conducted yourselves. A giant Hallelujah for your magnificent efforts!
   What is ready to occur are the final set of righteous blows that are to honor the great and courageous efforts of those in the Light that made this all divinely possible. We wish to thank those who finished all those things that are shortly to make possible the NESARA Republic and all that means to humanity and to this glorious Orb, Gaia and her heavenly Spiritual Hierarchy. Let us conclude with acknowledgement and much thanks to all for your good works!
   Today, we continued with an abridged version. We intend to continue until all is put right and you freely bask in the Love and Light that you divinely deserve. Many well-earned events are near. Be ready to accept all that is beginning to manifest! Know dear Ones that the countless supply and never-ending prosperity of Heaven are indeed yours! So Be It! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! Be in Joy!) 

Webpage: www.paoweb.com  
Vertaling Marja & RobGeen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS